VLÁDCI DOMŮ V DOMECH

Hledat


Přejdi na obsah

VLÁDCI DOMŮ V DOMECH

ASTROLOGIE > ASTROLOGICKÉ DOMY

Každý dům má svého vládce, který se nachází ve stejném nebo v jiném domě. Tento fakt je jedním z velmi důležitých faktorů nativního horoskopu. Jak se pozná vládce, resp. která planeta je vládcem kterého domu? Hrot každého domu leží v nějakém znamení, kterému odpovídá jedna (nebo dvě planety). Podle toho, kde se tato konkrétní planeta nachází zjistíme, kde leží vládce kterého domu. V případě Ascendentu je výklad nejen vládců domu v domech, ale vládců jako takových a vládců ve znameních. Pro úplnost ještě zopakuji vládce jednotlivých znamení: Beran - Mars, Býk - Venuše, Blíženci - Merkur, Rak - Měsíc, Lev - Slunce, Panna - Merkur, Váhy - Venuše, Štír - Pluto (+Mars), Střelec - Jupiter, Kozoroh - Saturn, Vodnář - Uran (+Saturn), Ryby - Neptun (+Jupiter).                     
1. dům   2. dům   3. dům   4. dům   5. dům   6. dům   7. dům   8. dům   9. dům   10. dům   11. dům   12. dům

 

 Vládce I. domu v I. domě:

 Vliv osobnosti je posílen v souladu s významem takto zvýrazněné planety. Silný vliv na zdraví.


        Vládce I. domu ve II. domě:

        Zrozenec baží po penězích, touží vlastnit a rozmnožovat majetek nebo jednat slovem.


        Vládce I. domu ve III. domě:

        Zrozenec má sklon měnit místo pobytu, přizpůsobovat se, vzdělávat sebe nebo ostatní, pohybovat se a cestovat. Rovněž         sklony k rozpolcení osobnosti


        Vládce I. domu ve IV. domě:

      Zrozenec se bude realizovat na sklonku života, věnovat se rodině nebo svému jmění. Zajímá se o nemovitý majetek         nebo o to, co je skryto. Silný vliv dědičnosti.


        Vládce I. domu v V. domě:

        Zrozenec má schopnost tvořit, zajímá se o výchovu, výuku, o děti, o hry nebo o požitky a zábavy.


        Vládce I. domu v VI. domě:

     Zrozenec se zajímá o zdravotní otázky, o svou práci. Směřuje k tomu, aby byl ve službách nějaké společnosti.         Skromnost a výkonnost.


        Vládce I. domu v VII. domě:

    Zrozenec má sklon zastávat sociální roli. Podstatný význam smluv, politiky, zahraničních událostí. Starosti s         manželstvím. Osobnost vzbuzující odpor, vášně nebo zbožňování.


        Vládce I. domu v VIII. domě:

        Zrozenec se zajímá o zdraví, smrt, o to, co je skryto, o kapitál, peníze. Posílení okultního vlivu. Přitažlivá osobnost.


        Vládce I. domu v IX. domě:

        Zrozenec se zajímá o práva, víru, výuku, cizinu. Má předpoklady pro eskapády, cestování, vyučování nebo uvádění věcí         do souladu se zákonem. Vyšší myšlenkové pojetí.


        Vládce I. domu v X. domě:

        Zrozenec stoupá stále výš a ovládá své okolí. Predispozice k vedoucí funkci nebo k vlivu na ostatní.


        Vládce I. domu v XI. domě:

        Zrozencův život ovlivňuje politika. V jeho životě převládá přátelství, styky, naděje a protekce.


        Vládce I. domu ve XII. domě:

      Zrozenec je předurčen k tomu, aby se skrýval, prchal sám před sebou, podléhal iluzím, uzavíral se. Bohatý vnitřní         život. Společenský život může být příčinou nějaké životní zkoušky. Nemoci a vězení. Sebetrestání a sebeničení.
Vládce I. domu (neboli vládce ascendentu)Slunce vládcem I. domu:

Zrozenec chce ovládnout své okolí, snaží se vést, řídit, nadchnout se pro nějaký ideál, uskutečňovat jej, zhodnocovat to, co podniká, stát se tvůrcem. Vyhraněné a vznešené city. Pýcha.


Luna vládcem I. domu:

Zrozenec rád mění místo pobytu, využívá svoji představivost, podléhá snům, rozmarům, veřejnosti, pracuje v rámci nějaké skupiny, mění chování podle situace, identifikuje se se svým okolím; může být populární a prožívat city davu, bývá náladový a omylný.


Merkur vládcem I. domu:

Sklony k duševní činnosti, k přemýšlení nad svým chováním nebo k jeho vysvětlování. Zrozenec se někomu nebo něčemu podrobuje. Rozpolcuje se. Funguje jako spojovací článek, prostředník. Jedná prostřednictvím jazyka nebo pera.


Venuše vládcem I. domu:

Zrozenec má sklon jednat v souladu se svými city, láskou nebo vášněmi, jež jím zmítají. Je pro něj důležitý přepych, bohatství, krášlení. Nerad žije sám a potřebuje, aby ho okolí bralo. Často je zastáncem cesty nejmenšího odporu, je dobrým společníkem, rád dobře jí a pije.


Mars vládcem I. domu:

Zrozenec má sklon jednat zbrkle a impulzivně. Je bojovný a chce, aby se mu ostatní podřizovali. Kráčí vpřed s odvahou a pevností sobě vlastní. Hledá sílu, riziko, boj a může se nadít konfliktů.


Jupiter vládcem I. domu:

Zrozenec má sklon k umírněnému jednání podle zákona a podle dominujícího sociálního prostředí. Prosazuje se konformisticky, aniž přitom naráží na odpor. Setkává se se souhlasem, oblíbeností, protekcí a poctami. Může být soudcem, profesorem, někým, kdo se těší vážnosti a autoritě. Jeho životní dráha nabývá přirozeně na síle.


Saturn vládcem I. domu:

Zrozenec má sklon jednat pomalu, opatrně, vymykat se jakékoli kontrole. Miluje samotu a má odpor k davu. Chce vyniknout, uzavřít se, izolovat se od ostatních. To, co učiní, bude potvrzeno časem. Může být politikem, poradcem, inženýrem atd. Jeho hlavním rysem je vytrvalost.


Uran vládcem I. domu:

Zrozenec má sklon k výbušnosti, k navazování kontaktů, k náhlému bezprostřednímu jednání, k tvůrčí činnosti, k řízení dopravních prostředků, projevovat se neohroženě a prozíravě. Jeho chování se vyznačuje nestálostí a věčně se dostává na přetřes. Ukvapuje se, může být publicistou, učencem. Potřebuje prostor.


Neptun vládcem I. domu:

Zrozenec má sklon jednat zasvěceně, ale vyhýbavě. Důvěřuje své inspiraci, intuici, ideálu. Chová se nevypočitatelně, může mít sklon k podvádění, váhavosti, omylnosti. Potřebuje se modlit, snít, klamat, unikat nebo léčit, vzdalovat se a vracet se.


Pluto vládcem I. domu:

Zrozenec má sklon bouřit se, vyjadřovat se skrytým, utajeným způsobem nebo se zasazovat za tajné cíle. Má vyhraněný smysl pro spravedlnost, schopnost tvořit a zkoumat věci v jejich skryté hlubinné podstatě. Spoléhá zcela na instinkt a může se stát otrokem svého pohlavního pudu. Projde nějakou krizí, která ho může zničit nebo změnit.
Znamení, ve kterém se nalézá vládce ascendentu:Vládce I. domu v Beranu:

Zrozenec je impulzivní, vyjadřuje se energicky a autoritativně; vznětlivá a poněkud nerozvážná povaha. Podnikavost.


Vládce I. domu v Býku:

Zrozenec má sklon k vytrvalému jednání, a to v souladu se svými touhami a přáními. Jakmile se za něčím pustí, kráčí neochvějně a bez ustání vpřed. Toto postavení skýtá hmotný prospěch. Zrozenec rovněž může živit druhé ze svých prostředků.


Vládce I. domu v Blížencích:

Zrozenec sleduje několik cílů najednou, zpravidla intelektuálních. Rozptyluje se, vzrušuje, cestuje, nejčastěji se svými blízkými. Nedůslednost v myšlení.


Vládce I. domu v Raku:

Zrozenec jedná tvrdošíjně podle vlivu prostředí, v němž žije. Dává se tímto prostředím ovlivňovat.


Vládce I. domu ve Lvu:

Zrozenec jedná autoritativně a rozhodně. Jedná vznešeně v souladu s nějakým tvůrčím ideálem. Rád je okázalý a velkodušný a nesnáší malichernost nebo malost.


Vládce I. domu v Panně:

Zrozenec jedná vždy podle rozumu, své city si nejdříve důkladně promyslí a podrobí je kritice. Není dostatečně sebevědomý a s úzkostlivou přesností a svědomitostí respektuje detaily jakéhokoli díla.


Vládce I. domu ve Vahách:

Zrozenec se snaží se souhlasem ostatních rozvážně a spravedlivě měnit své prostředí. Je rozvážný, zdvořilý a smířlivý.


Vládce I. domu ve Štíru:

Zrozenec jedná v souladu se svými tvůrčími schopnostmi v ústraní. Má sklon k ničení, rozbíjení iluzí, k suverénním závěrům bez ohledu na tělesné choutky, jichž je otrokem. Odhaluje roušku neznáma a má pronikavý, avšak hořký smysl pro kritiku.


Vládce I. domu ve Střelci:

Zrozenec jedná dvojace a bývá přitom inspirován nějakým ideálem, přičemž se upírá k zahraničí. Sklony k rádcovství a vedení druhých.


Vládce I. domu v Kozorohu:

Zrozenec pomalu, ale neoblomně a nepozorovaně usiluje o vzestup. Jeho činy nejsou nijak oslnivé, jsou však solidní a konstruktivní. Prosazuje se v souladu s časem.


Vládce I. domu ve Vodnáři:

Zrozenec jedná náhle a nečekaně, přičemž vzbuzuje ve svém okolí přátelství a sympatie. Je schopen tvořit romanticky a impulzivně. Předvídá věci budoucí, podřizuje se jim nebo si v nich libuje. Často zkouší sám na sobě to, v co věří.


Vládce I. domu v Rybách:

Zrozenec jedná nejasně a intuitivně, uniká, rozplývá se nebo sleduje nějaký sen. Čeká na plodný zdroj inspirace. Váhá, každý čin je pro něj dilematem.

NAHORU

 Vládce II. domu v I. domě:

 Peníze přicházejí ke zrozenci samy. Vlohy k řízení, správě, k rozhojňování. Osobnost disponuje finančními         prostředky. Řečnické nadání, hlavně v justici.


        Vládce II. domu v II. domě:

        Mocně stabilizuje finanční situaci. Vede k materiální nezávislosti a k prosperitě.


        Vládce II. domu ve III. domě:

        Finanční situace je závislá na okolí nebo na cestování. Zdroje příjmů z literární činnosti nebo z cestování, reprezentace         (např. firem nebo diplomatická).


        Vládce II. domu ve IV. domě:

        Prosperita na sklonku života. Rodina získá peníze. Příznivé pro nemovitý majetek.


        Vládce II. domu v V. domě:

        Příznivé pro spekulace. Majetek ohrožovaný hrou. Peníze z výchovy nebo výuky.


        Vládce II. domu v VI. domě:

        Peníze z lékařství, obchodu atd. Vztah mezi penězi a zdravím. Investování.


        Vládce II. domu v VII. domě:

        Peníze ze smluv. Jmění závislé na soudních procesech. Důležitou roli může sehrát sdružování, manželství nebo rozvod.


        Vládce II. domu v VIII. domě:

        Možnost dědictví. Sklony ke spolčování.


        Vládce II. domu v IX. domě:

        Peníze ze zahraničí, z vývozu, výuky, vykonávání intelektuální profese. Možnost zisku na dalekých cestách.


        Vládce II. domu v X. domě:

        Společenský vzestup ve spojitosti s majetkem. Příznivé pro zisky.


        Vládce II. domu v XI. domě:

        Jmění z politiky nebo ze styků. Plány, se kterými jsou spjati přátelé. Možný úvěr.


        Vládce II. domu ve XII. domě:

        Možnost vážných finančních potíží. Tajné příjmy. Příjmy z léčení. Renta. Odškodné.

NAHORU

 Vládce III. domu v I. domě:

 Úspěch díky inteligenci, cestám. Při dobrých aspektech pomoc okolí nebo jednoho z bratrů. Sklony k duševní činnosti         a k cestování.


        Vládce III. domu ve II. domě:

       Peníze z cestování nebo z literární činnosti. Mozek se může stát zdrojem zisku (autorská práva). Obchod s předměty         intelektuálního rázu (např. knihkupectví).


        Vládce III. domu ve III. domě:

        Podle povahy vládce a znamení zvýrazňuje zrozencovy intelektové možnosti. Příznivější ve znameních merkurických a         uranských.


        Vládce III. domu ve IV. domě:

      Zrozencovy zájmy se týkají domova, nemovitostí atd. Cesty za rodiči, vlastí nebo domovem. Možnost pozdní duševní         tvorby. Duševní práce doma.


        Vládce III. domu v V. domě:

        Možnost tvorby v oblasti filmu, divadla. Režie. Literární ceny. Bratr se může stát známou osobností. Duch ovlivňovaný         láskou a milostný poměr během cesty nebo o dovolené.


        Vládce III. domu v VI. domě:

       Nemocný bratr nebo sestra. Duch zaměřený na analýzu, zdravotní problémy, lékařství. Služebná inteligence. Služební         cesty. Obchodní talent.


        Vládce III. domu v VII. domě:

        Zrozenec přináší do manželství věnem svou inteligenci. Intelektuální výměna mezi manžely. Korespondence vedoucí k         manželství. Podtrhuje důležitost smluv. Soustředěná duševní aktivita projevující se ve vztazích k druhým a přinášející          popularitu. Klientela sestávající z duševních pracovníků (svobodná povolání).


        Vládce III. domu v VIII. domě:

        Přitahuje ducha k smrti, ke kapitálu, k dědictví. Hrozí nebezpečí pro bratra. Kritický a destruktivní duch.


        Vládce III. domu v IX. domě:

        Duch zaměřený na výuku v zahraničí. Jazykový talent. Korespondence se zahraničím.


        Vládce III. domu v X. domě:

        Úspěch díky okolí a duševním prostředkům. Zrozenec se prosazuje ve svém okolí. Politický talent. Postavení vyžadující         inteligenci, cestování.


        Vládce III. domu v XI. domě:

       Přátelský duch, intelektuální přátelství. Přátelství navázaná na cestách. Intelektuální plány. Korespondence s přáteli.         Sklony k režii, k masovému umění.


        Vládce III. domu ve XII. domě:

      Úspěch jednoho bratra. Cestování nebo literární činnost způsobující těžké problémy nebo životní zkoušky. Duševní          trápení. Literární tvorba s náboženskou nebo okultní tematikou.

NAHORU

 Vládce IV. domu v I. domě:

 Na zrozence má vliv rodina a rodinný majetek. Nemovitosti. Zrozenec nezřídka pokračuje v povolání svého otce.


        Vládce IV. domu ve II. domě:

        Pravidelné příjmy z dobrého postavení rodiny. Nemovité dědictví. Architektura nebo nemovitosti.


        Vládce IV. domu ve III. domě:

        Duch poznamenaný dědičnými vlivy. Sklony ke změnám bydliště. Povolání ve vztahu k nemovitostem, k stěhování atd.         Podzim života strávený u bratrů, bratranců atd.


        Vládce IV. domu ve IV. domě:

        Zvýrazňuje důležitost tohoto domu a různé činitele, které jsou s ním spjaty, dědičnost, stáří atd.


        Vládce IV. domu v V. domě:

        Dlouhá penze, příjemné stáří nebo stáří strávené s dětmi atd.


        Vládce IV. domu v VI. domě:

        Stáří plné namáhavé práce. Dědičná churavost. Spojuje domov a zaměstnání. Rodinné závazky.


        Vládce IV. domu v VII. domě:

     Smlouvy týkající se nemovitostí. Majetek může být ohrožen soudním procesem. Nemovitosti odkázané manželovi         (manželce).


        Vládce IV. domu v VIII. domě:

        Nemovité dědictví. Významná změna ve stáří.


        Vládce IV. domu v IX. domě:

       Možnost vystěhování se do zahraničí. Ve stáří se zrozenec věnuje vznešeným a vyšším věcem. Morální vývoj v tomto          období.


        Vládce IV. domu v X. domě:

        Společensky význační rodiče mohou zrozenci předat své postavení. Ve stáří významné povýšení.


         Vládce IV. domu v XI. domě:

         Stáří plné plánů. V tomto životním období pomohou přátelé.


        Vládce IV. domu ve XII. domě:

      Zrozenec je na sklonku života vystaven nějaké životní zkoušce. Možná neznalost vlastního původu, jenž je zrozenci         utajován. Rodina se může stát příčinou utrpení.

NAHORU

 Vládce V. domu v I. domě:

 Na zrozence mají vliv milostné záležitosti a spekulace. Tvůrčí schopnosti. Láska k dětem.


         Vládce V. domu ve II. domě:

         Na majetkové poměry mají vliv děti, hry, spekulace, výuka, a to v dobrém nebo špatném smyslu (viz dotyčnou planetu           a aspekty).


         Vládce V. domu ve III. domě:

         Zrozenec potká lásku na cestách nebo v nejbližším okolí. Milostná korespondence. Duševní plodnost.


         Vládce V. domu ve IV. domě:

         Dítě v pozdním věku. Provozování zábavního podniku (kino, divadlo, houpačky, kolotoče atd.).


         Vládce V. domu v V. domě:

         Zvýrazňuje důležitost tohoto domu, a to podle povahy vládce a jeho aspektů.


         Vládce V. domu v VI. domě:

         Práce je závislá na nějaké tvůrčí činnosti. Někdy může znamenat nemocného staršího sourozence.


         Vládce V. domu v VII. domě:

       Sňatek s milovanou osobou. Legalizace milostného vztahu. Znamená vždy sňatek z lásky (zvláště pokud je vládcem      Venuše nebo Slunce). Tvorba, kterou zrozenec předkládá k posouzení veřejnosti. Významná společenská úloha.          Soudní proces týkající se dítěte.


         Vládce V. domu v VIII. domě:

         Možnost smrti následkem cévního onemocnění. Kapitál ohrožený spekulacemi.


         Vládce V. domu v IX. domě:

      Narození dítěte v cizině. Zrozenec potká lásku na daleké cestě. Zrozencova tvorba je známá v cizině a je tam           překládána (platí pro horoskop duševně pracujícího člověka). Poslání v zahraničí nebo zaměstnání na velvyslanectví.


         Vládce V. domu v X. domě:

         Zrozenec vynikne svou tvorbou, postavení umělecké nebo postavení v bance, důležité finanční spekulace, zaměstnání           sloužící dětem za odrazový můstek.


         Vládce V. domu v XI. domě:

         Milostný poměr v přátelském prostředí, možnost vytvořit nějaké dílo pro širokou veřejnost, příznivé pro film, televizi.


         Vládce V. domu ve XII. domě:

       Dítě nemocné nebo v nemocnici, nepřiznané dítě, možnost ztráty dítěte (XII. dům je od V. domu osmým domem).           Tajný vztah, který může být příčinou životních zkoušek. Utajované těhotenství.

NAHORU

 Vládce VI. domu v I. domě:

 Důležitý vliv zaměstnání na zrozence. Strýc nebo teta mohou v jeho životě sehrát velmi významnou úlohu.          Churavost.


         Vládce VI. domu ve II. domě:

         Peníze získané prací. Obchodnické nebo lékařské vlohy.


         Vládce VI. domu ve III. domě:

         Práce na cestách, reprezentace firem atd. Duševní choroba.


         Vládce VI. domu ve IV. domě:

         Práce doma nebo práce, s níž vypomáhá rodina. Obchod. Práce na sklonku života.


         Vládce VI. domu v V. domě:

         Milostný vztah v zaměstnání. Povolání související se zábavou, divadlem atd.


         Vládce VI. domu v VI. domě:

         Dává tomuto domu důležitost podle povahy vládce a podle jeho aspektů.


         Vládce VI. domu v VII. domě:

         Povolání, v němž se uzavírají smlouvy. Spolupráce.


         Vládce VI. domu v VIII. domě:

         Smrtelná choroba. Práce mající jakýkoliv vztah k nějaké reorganizaci, transformaci nebo ke kapitálu.


         Vládce VI. domu v IX. domě:

         Práce v zahraničí. Výuka. Nemoc, která může propuknout během cesty.


         Vládce VI. domu v X. domě:

         Úspěch dosažený prací nebo protekcí.


         Vládce VI. domu v XI. domě:

         Zaměstnání v reklamě, místo získané protekcí.


         Vládce VI. domu v XII. domě:

         Práce na izolovaném místě, ve vězení, v nemocnici apod. Nebezpečí operace, hospitalizace. Chronické onemocnění.

NAHORU

 Vládce VII. domu v I. domě:

 Na zrozence mají vliv smlouvy a společenský život. Sklon k ovládání partnera (pokud zde není opozice s nějakou          planetou v VII. domě). Velký význam zde mají styky a spolkový život.


         Vládce VII. domu v II. domě:

         Manželství, které (při dobrém ozáření) přináší majetkový zisk. Příjmy ze smluv (nebo ze soudního procesu).


         Vládce VII. domu ve III. domě:

     Smlouvy týkající se literatury, dovozu, vývozu, dopravy. Spolupráce s bratrem. Manželství vedoucí ke změnám          bydliště. Manželství uzavřené na základě korespondence.


         Vládce VII. domu ve IV. domě:

      Partner po svatbě následuje zrozence do jeho domova. Pozdní manželství. Ve stáří rozmach společenského života.          Pozdní proslulost. Smlouvy, týkající se nemovitého majetku.


         Vládce VII. domu v V. domě:

        Životní partner je milencem (milenkou) - důležitý příznak manželství z lásky. Partner má místo ve zrozencově srdci.          Vlohy k umělecké tvorbě. Při špatném ozáření soud týkající se dítěte.


         Vládce VII. domu v VI. domě:

      Churavý partner. Manželství s osobou, s níž se zrozenec seznámil v zaměstnání nebo která je u něj zaměstnána.          Soudní spor s podřízeným.


         Vládce VII. domu v VII. domě:

         Dává domu důležitost podle povahy vládce a jeho aspektů.


         Vládce VII. domu v VIII. domě:

         Smrt partnera a dědictví po něm. Bankovní smlouvy.


         Vládce VII. domu v IX. domě:

         Manželství uzavřené v cizině s cizím státním příslušníkem. Překlady, vyučování, smlouvy týkající se těchto oblastí.


         Vládce VII. domu v X. domě:

         Bohatý vnější život, prožitý v plném světle. Mocní nepřátelé. Proces, na němž závisí společenské postavení.


         Vládce VII. domu v XI. domě:

         Manželství realizující zrozencovy ambice. Vnější vztahy pomáhají zrozencově politice a plánům.


         Vládce VII. domu ve XII. domě:

       Manželství, z něhož se stává očistec. Tajný svazek. Partnerova nevěra. Vyhnání partnera nebo jeho útěk. Smutný           soudní proces.

NAHORU

 Vládce VIII. domu v I. domě:

 Možnost dědictví. Práce s kapitálem, okultismus atd. Sexualita je pro zrozence důležitá (viz vládce a jeho aspekty).


         Vládce VIII. domu ve II. domě:

         Dědictví. Skon, který zlepší nebo naopak rozvrátí majetkové poměry.


         Vládce VIII. domu v III. domě:

         Skon na cestách. Literární činnost na téma skonu, kapitálu, burzy atd. Dědictví připadající bratru (sestře).


         Vládce VIII. domu ve IV. domě:

         Pozdní skon v rodinném prostředí (viz znamení). Převrat v domácích poměrech. Nemovité dědictví.


         Vládce VIII. domu v V. domě:

         Nebezpečí skonu následkem cévní choroby. Výuka tajným vědám.


         Vládce VIII. domu v VI. domě:

         Vztah mezi skonem, asepsí a prací. Skon podřízeného. Investovaný kapitál.


         Vládce VIII. domu v VII. domě:

         Možnost partnerova skonu. Změna ve společenském životě následkem nějakého skonu. Dialýza.


         Vládce VIII. domu v VIII. domě:

         Nesmírně důležitá pozice. Posuzovat podle aspektů a povahy tohoto vládce.


         Vládce VIII. domu v IX. domě:

        Skon v cizině nebo ještě častěji na sraženinu (ucpání tepny). Kapitál, který zrozenec nalézá mimo své rodiště. Morální          vývoj následkem nějakého skonu.


         Vládce VIII. domu v X. domě:

        Skon při výkonu povolání. Pro zrozence je nesmírně důležitý skon nějaké osoby. Ohrožení matky (otce) nebo nějaké          ohrožení ve zralém věku. Ve zralém věku však častěji krize nebo úzkost.


         Vládce VIII. domu v XI. domě:

         Skon přátel. Plány zmařené následkem nějakého skonu.


         Vládce VIII. domu v XII. domě:

         Skon v nemocnici. Skonání udržované v tajnosti. Utrpení následkem nějakého skonu. Ohrožení anestézií, operací.

NAHORU

 Vládce IX. domu v I. domě:

 Sklony k výuce. Možnost expatriace. Soudnost a hloubka poznání.


         Vládce IX. domu ve II. domě:

         Peníze ze zahraničí. Zisk z výuky. Finanční styky se zahraničím.


         Vládce IX. domu ve III. domě:

      Příznivé pro výuku, pro korespondenci s cizinou, pro překlady. Vliv ciziny na zrozencovo okolí nebo na jednoho          zrozencova bratra.


         Vládce IX. domu ve IV. domě:

         Do rodiny přichází nějaký cizinec. Morální zásady zděděné po otci.


         Vládce IX. domu v V. domě:

         Citový vztah k cizímu státnímu příslušníku. Narození dítěte v souvislosti se zahraničními styky nebo s dlouhou cestou          do ciziny. Tvorba ovlivněná vyššími morálními pojmy nebo zahraničím.


         Vládce IX. domu v VI. domě:

         Vztah mezi zahraničím a prací či nemocí. Může znamenat špatnou průchodnost některé tepny.


         Vládce IX. domu v VII. domě:

     Smlouvy se zahraničím. Manželství s cizincem (cizinkou). Nemilý rozsudek. Cizinci, z kterých se mohou stát          zrozencovi soupeři.


         Vládce IX. domu v VIII. domě:

         Spojení mezi cizinou, tepnami, nohama, slinivkou a skonem (nebo kapitálem).


         Vládce IX. domu v IX. domě:

         Dává tomuto domu důležitost, posuzovat podle polohy vládce a jeho aspektů.


         Vládce IX. domu v X. domě:

       Vzestup zrozence na základě vyšších morálních pojmů, filozofie nebo výuky. Svobodné povolání nebo vědecká dráha.          Zrozenec získá věhlas v zahraničí.


         Vládce IX. domu v XI. domě:

         Z cizinců se stávají přátelé. Podpora ze zahraničí a plány s ní spojené.


         Vládce IX. domu ve XII. domě:

        Z cizinců se mohou stát nepřátelé. Morální postoje a zásady, které jsou zdrojem životních zkoušek. Stav tepen (nebo          jater či slinivky) může vést k hospitalizaci.

NAHORU

 Vládce X. domu v I. domě:

 Postavení jde zrozenci přímo v ústrety. Zrozenec se s ním identifikuje. Protekce a ctižádostivost. Velení ve zralém          věku.


         Vládce X. domu ve II. domě:

        Výnosné postavení. Životní dráha se vztahem k penězům, architektuře, nemovitostem. Ve zralém věku zakázky nebo          klientela.


         Vládce X. domu v III. domě:

      Životní dráha se vztahem k duševním schopnostem nebo k cestování. Pomoc jednoho bratra. Cestování ve zralém          věku.


         Vládce X. domu ve IV. domě:

         Postavení mající vztah k rodině. Spory. Potíže, neboť IV. dům je v opozici s MC. Vliv na rodinný život.


         Vládce X. domu v V. domě:

         Postavení mající vztah k zábavám, hrám, divadlu. Možnost tvůrčí činnosti ve svém povolání. Zrozenec má své povolání          rád. Pedagogické vlohy. Autorita v této oblasti. Spekulace ve zralém věku.


         Vládce X. domu v VI. domě:

         Povolání v oblasti lékařské, chirurgické atd. Možné podřízené postavení. Onemocnění nebo uzdravení ve zralém věku.


         Vládce X. domu v VII. domě:

         Politické postavení. Dobrý úsudek. Postavení ovlivňuje manželský život. Soudní proces nebo sňatek ve zralém věku.


         Vládce X. domu v VIII. domě:

         Postavení odsouzené ke změně, k renovaci. Kapitál. Burza. Chirurgie. Krize ve zralém věku.


         Vládce X. domu v IX. domě:

         Postavení opírající se o vzdělání, vyšší morální pojetí. Náboženství. Filozofie, věda. Velké pedagogické vlohy. Zahraniční          pocty. Cesty související se zrozencovým postavením. Výuka nebo zasvěcení ve zralém věku.


         Vládce X. domu v X. domě:

         Dává rozmach zrozencovu společenskému životu. Proslulost. Mistrovství ve zralém věku.


         Vládce X. domu v XI. domě:

         Postavení je závislé na přátelích. Politické vlohy. Kariéra související s volbami. Věhlas ve zralém věku.


         Vládce X. domu ve XII. domě:

       Skryté postavení (nemocnice, okultismus) nebo postavení, které může být příčinou nějaké životní zkoušky. Potíže s          vládnoucími kruhy. Operace nebo anestézie ve zralém věku.

NAHORU

 Vládce XI. domu v I. domě:

 Protekce a podpora. Zrozence přitahuje politika. Sociabilita.


         Vládce XI. domu ve II. domě:

         Přátelé mohou zprostředkovat peníze, rovněž zajistit publicitu atd. Finanční nezávislost. Důvěryhodnost.


         Vládce XI. domu v III. domě:

         Intelektuální přátelství nebo přátelství navázaná na cestách.


         Vládce XI. domu ve IV. domě:

         Rozvoj přátelského života ve stáří nebo těsně před skonem. Pořádání přátelských posezení. Pozdní uskutečnění nadějí.


         Vládce XI. domu v V. domě:

         Přátelství přejde v lásku. Plány realizují potomci. Popularita. Přátelská pomoc při spekulacích.


         Vládce XI. domu v VI. domě:

         Přátelství v zaměstnání. Plány týkající se zdraví, medicíny.


         Vládce XI. domu v VII. domě:

         Přátelé se mohou změnit v soupeře (podle aspektů). Uskutečnění plánů manželstvím. Popularita, společenský život.


         Vládce XI. domu v VIII. domě:

         Ztráta přátel, dary od přátel.


         Vládce XI. domu v IX. domě:

         Přátelství s cizinci nebo pedagogy. Filozofické plány.


         Vládce XI. domu v X. domě:

         Přátelé podporující zrozencovu kariéru, jeho kariéra může záviset na veřejnosti. Příznivé pro politiku.


         Vládce XI. domu v XI. domě:

         Podtrhuje důležitost tohoto domu. Soudit podle povahy a ozáření vládce.


         Vládce XI. domu ve XII. domě:

      Přátelé mezi pobožnými lidmi, mezi emigranty. Přátelství se mohou změnit v nepřátelství, která připraví zrozenci          těžké chvilky.

NAHORU

 Vládce XII. domu v I. domě:

 Utrpení, jímž osobnost vyzrává nebo se utváří. Přitahování skrytými věcmi.


         Vládce XII. domu ve II. domě:

         Finanční problémy. Skryté finanční zdroje.


         Vládce XII. domu v III. domě:

         Duševní problémy. Možnost zkoumat skryté věci. Tajné vztahy, korespondence, šifry, kryptografie, grafologie atd.


         Vládce XII. domu ve IV. domě:

         Vážné rodinné problémy. Ve stáří osamělost nebo potíže.


         Vládce XII. domu v V. domě:

         Utrpení v lásce. Potíže s dětmi. Utajovaný porod. Poměr, který zůstává utajen. Okultní výuka.


         Vládce XII. domu v VI. domě:

         Zdravotní potíže. Příjmy z velkých živočichů nebo skrytých věcí, z medicíny, nemocnic atd.


         Vládce XII. domu v VII. domě:

         Problémy se životním partnerem. Strastiplný soudní proces. Zrada partnera a jeho nevěra.


         Vládce XII. domu v VIII. domě:

         Potíže se sháněním kapitálu. Smrt v cizině. Možnost transplantace.


         Vládce XII. domu v IX. domě:

         Vyhnanství, strasti při daleké cestě, názorový konflikt.


         Vládce XII. domu v X. domě:

         Problémy se zaměstnáním, s postavením. Ve zralém věku nemoc nebo operace.


         Vládce XII. domu v XI. domě:

         Nepřátelství, která se mění v přátelství. Zvrat ve společenském postavení.


         Vládce XII. domu ve XII. domě:

         Zdůrazňuje význam tohoto domu. Posuzovat dle povahy a postavení vládce.

NAHORU

Použitá literatura: Učebnice vědecké a tradiční astrologie od Hadese

ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku