BOD ŠTĚSTÍ

Hledat

Přejdi na obsah

BOD ŠTĚSTÍ

ASTROLOGIE > JINÉ PRVKY HOROSKOPU


   

Bod štěstí (Fortuna) popisuje radost, štěstí, čirou a nevyčerpatelnou lásku, která pramení z nitra člověka. V astrologii symbolizuje místo, ve kterém se nachází úspěch a příležitost. Fortuna představuje šťastný úhel v osobním horoskopu, který má spojení s činností nebo vlastností, která přináší splnění snů. Není to jednoduše bod, který přinese štěstí. Fortuna přináší jenom příležitost ke štěstí a je zapotřebí se ke štěstí dopracovat. Tento bod nemá nic společného s náhodným štěstím, náhody neexistují. Jeho poloha v horoskopu narození popisuje následky činů člověka, způsob, kterým uplatňuje svoji vůli, jeho citlivost, vnímavost a jeho osobnost.Bod štěstí v domech:


                     
1. dům   2. dům   3. dům   4. dům   5. dům   6. dům   7. dům   8. dům   9. dům   10. dům   11. dům   12. dům

Bod štěstí ve znameních:


                     
Beran   Býk   Blíženci   Rak   Lev   Panna   Váhy   Štír   Střelec   Kozoroh   Vodnář   Ryby

Aspekty k Bodu štěstí:


       
Kvadratury   Trigony   Opozice   Konjunkce   Bez aspektuBod štěstí v domech


    V tomto případě se člověku dostane od života největšího dobra, až se naučí být naprosto subjektivní, nikoli pouze v souvislosti se sebou, ale také ve svém obecném pohledu na svět. Koncept subjektivního vědomí se ve srovnání s objektivním vnímáním reality obecně považuje za negativní rys. Pro člověka s bodem štěstí v prvním domě je schopnost dívat se na sebe a na svůj svět výlučně svýma vlastníma očima, a nikoli očima druhých tím, co mu přinese největší prospěch. Myšlenka na úspěch v nějaké oblasti života je založena na schopnosti soustředit energii jedním určitým směrem bez bočního rozptylování. Za tímto účelem je třeba rozvinout vysoce subjektivní a jednoznačný pohled na život. Až si tento člověk uvědomí, že všechno pochází z něj, bude méně závislý na tom, jak se druzí dívají na něj a na jeho práci.

    Objevuje-li se bod štěstí v prvním domě, je vysoce pravděpodobné, že Slunce a Luna tvoří v horoskopu konjunkci. V případech, kdy tomu tak je, jasně vysvítá důležitost spojení síly obou těles. Tak se na sebe člověk může dívat jako na střed svého života a může se vytrvale snažit dosáhnout celistvosti. Zbytek světa, se kterým přichází do styku, bude pak s jeho vlastními cíli a ambicemi v souladu. Pro tohoto člověka je důležité, aby vedl svůj život nějakým smysluplným směrem. Od druhých se mu nedostane pomoci, pokud o ni nepožádá. Svými požadavky však snižuje dobro pocházející z bodu štěstí v prvním domě, protože se spoléhá méně na sílu harmonického Já, které je přitom schopen si vytvořit. Jeho největší štěstí přijde, až bude vykazovat nezávislost a schopnost vystačit si sám. Ať dosáhne v životě jakkoli vysokých cílů, v konečném důsledku budou podružné ve srovnání s tím, co pochopí objevem sebe samého.

    Povýší-li ho v práci, nebude to na základě cizího úsilí. Koupí-li na něco skvělého v obchodě se starožitnostmi, to nebude proto, že by mu někdo řekl, aby tam zašel. Najde svůj vlastní jedinečný zlatý poklad - za předpokladu, že bude ochoten natáhnout pro něj sám ruku.

    Při svém úsilí dosáhnout úspěchu zjistí, že jeho vysoce soutěživá povaha funguje nejlépe, když se snaží překonat vlastní minulé úspěchy, namísto aby bojoval se silami, lidmi a projekty, které stojí mimo něj. To jenom narušuje jeho soustředění a tříští jeho energii.

    S takto postaveným bodem štěstí je velmi důležité osobní vystupování. Čím lépe proto člověk dokáže potěšit druhé svým harmonickým chováním a jemnou, vstřícnou osobností a ochotou nepůsobit v životě druhých zmatek, tím více prostoru mu druzí dají.

    Protože bod neosobního vědomí spadá do sedmého domu, musí tento člověk zaujmout neosobní a duchovní přístup k manželství a ke všem záležitostem, ve kterých má co do činění s druhými lidmi. Své nejvyšší pravdy pozná ve společnosti druhých. Lidé budou fungovat jako prostředky k otevírání jeho nitra. Bude-li tento člověk schopen aplikovat nová zjištění nebo pravdy na sebe, získá nakonec velkou vládu nad svým omezeným egem. Porozumění určité formě „sobeckosti" umožní člověku zakoušet svobodu vyššího řádu; svobodu, při které se ztrácejí hranice mezi osobní potřebou a potřebami druhých. Z omezeného ega se stane služebník vyššího Já, které je pro všechny lidi stejné. Jak se toto ovládání zdokonaluje, zakouší člověk radost skutečného naplnění.

NAHORU


    V tomto případě dosáhne člověk svého zlatého pokladu tehdy, až si uvědomí, co má pro něj skutečnou hodnotu. Musí si vytvořit pevné základy, aby si byl s ubíhajícími lety stále více a více jist, kam směřuje. Je odolný vůči změnám a snaží se vybudovat si pro sebe a pro druhé základ, který nakonec dá jeho existenci větší smysl.

    Peníze a věci, které si za ně lze koupit, jsou pro něj mimořádně důležité, ale pouze do té míry, nakolik majetek odráží jeho skutečné hodnoty. Když pozná, co je užitečné a co nikoli, dojde nakonec k poznání, že na vlastnění užitečných věcí není nic špatného. Špatná je pouze závislost na věcech, které už užitečné nejsou.

    Tento člověk dokáže mít v souvislosti s penězi mimořádné štěstí v podnikání, které odráží jeho pravé hodnoty. Zároveň platí, že bude zakoušet přesně opačný efekt, bude-li se pokoušet získat nebo vlastnit něco, co tyto nejvyšší hodnoty neodráží.

    Neosobní část jeho samého, jak ji symbolizuje bod neosobního vědomí spadající do osmého domu, prožívá hodnoty druhých. Tento člověk má sklon takové hodnoty natolik absorbovat, že se v určitém bodě musí začít učit rozlišovat mezi svými vlastními hodnotami a hodnotami druhých.

    Největší slabina takto postaveného bodu štěstí plyne z toho, že se člověk zmítá mezi vlastními a absorbovanými (nebo reflektovanými) sexuálními hodnotami druhých. Největší štěstí přijde, až dosáhne vnitřní stability, kterou nenarušují úchylky jeho kolegů ani společnosti. Bohatství, které tento člověk neustále hledá, se nakonec dostaví v podobě zásady, jejímž prostřednictvím se naučí řídit svůj vlastní život. Bez ohledu na to, jak silná tato zásada může být, je třeba nechat ostatní, aby si nalezli svá vlastní pravidla. Protože tento člověk hledal ústřední princip své vlastní existence tak dlouho, chce jej - když ho konečně nalezne - předat druhým. Pokusí se o to, ale musí si uvědomit, že v případech, kdy posluchač nenaslouchá, to často znamená oslabení mluvčího, který ztrácí svůj referenční rámec. Co je správné pro určitého člověka, může být správné i pro celý svět, je však životně důležité pamatovat si, že dávání těm, kteří nedovedou přijímat, znamená vystavovat se možnosti, že člověk ztratí z dohledu svůj cíl.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v osmém domě se člověk musí naučit pohlížet na hodnoty světa nezaujatě. Nemusí se vším, co vidí, souhlasit. Musí ale přijmout platnost přesvědčení a názorů, které jsou v rozporu s jeho vlastními přesvědčeními a názory. Zároveň v sobě musí najít porozumění, že ve skutečnosti neohrožují bezpečí, které nalézá ve svém vlastním přesvědčení. Může nechat svět, aby si šel svou vlastní cestou.

    Dosáhne-li tohoto nadhledu, zjistí, že veškeré pokrytectví světa má na štěstí člověka jen malý vliv. Dualita je relativní. Důležité je, abychom se dívali na takzvanou dualitu tak, aby mohla být nepodstatná. V tomto bodě nakonec porozumíme rozdílu mezi tím, co má a co nemá osobní význam.

    Je zajímavé si povšimnout, že zatímco bod štěstí ve druhém domě zahrnuje vytvoření podstaty, bod neosobního vědomí v osmém domě zahrnuje zničení falešných aspektů této podstaty. Tato podstata může být fyzická, nebo mentální. Bod neosobního vědomí v tomto domě ukazuje hodnoty, které jen málo přispívají k vytvoření podstaty osobního štěstí. Člověk si uvědomí neochotu přátel a známých měnit se, a následkem toho zažije mnoho střetů s lidmi. Kvůli zásadním hodnotovým rozporům ztratí přátele. Nicméně i touto ztrátou člověk vyjadřuje důležitou součást Božské podstaty. Tento člověk dokáže být mocným názorným příkladem toho, jak důležité je stát si za zásadami, které mají smysl. Dokáže-li být člověk v souvislosti se zkušenostmi osmého domu vskutku neosobní, střety se omezí na minimum. Nebudou již totiž kolidovat s vytvářením osobního štěstí prostřednictvím bodu štěstí ve druhém domě. Takto umístěný bod neosobního vědomí tudíž ukazuje, které stavební kameny odpovídají naší vlastní struktuře a které odpovídají struktuře druhých. Vytváří se zde schopnost vidět, co je pro člověka významné a nezbytné.

NAHORU


    V tomto případě přinese člověku největší naplnění radost z komunikace ve vztazích. Tento člověk dychtí po tom, aby mu druzí rozuměli. Jazyk a slova jsou pro něj velmi důležitá, pokouší se pochopit myšlení druhých a vidět věci tak, aby rozšířil perspektivu svého vlastního myšlení. Čím jasněji dokáže ve svém životě vidět vztahy mezi lidmi a věcmi, tím snáze rozvíjí svou schopnost myslet. Schopnost jasně myslet je u tohoto člověka tím, co mu v konečném důsledku přinese největší štěstí. Nacházíme zde neustálou snahu očistit své vnímání a velkou radost z toho, když učí druhé dělat totéž. Tento člověk rád sdílí myšlenky s druhými - dává mu to pocit růstu a bezpečí. Pocit bezpečí se v tomto případě zakládá spíše na duchovních záležitostech než na těch materiálních.

    Bod neosobního vědomí v devátém domě vytváří v souvislosti s vědomím tohoto člověka jedinečné zkušenosti. Prostřednictvím vyšší mysli se v tomto případě neosobním způsobem projevují Božské, kosmické myšlenky. Nicméně velká životní radost pochází z lidských myšlenek vyjadřovaných nižší či konkrétní myslí. Dokud si člověk neuvědomí rozdíl a vztah mezi čistě osobní nižší myslí a neosobní vyšší myslí, zakouší konflikt.

    Tento člověk přitom pohlíží na vyšší vědomí jako na něco velmi žádoucího. Není však ještě schopen v něm žít. Je rozeným učitelem myšlenek a ideálů, které se vymykají běžnému porozumění. Musí si proto uvědomit rozdíl mezi prezentováním ideálů jako vodítek pro lidstvo a realitou, ve které je třeba tyto ideály prožívat. Tyto vyšší ideály se mu neustále stavějí do cesty. Dokáže-li přijmout jejich moudrost a aplikovat je ve svém vlastním životě, zlepší se všechny jeho vztahy (založené na jeho schopnosti komunikovat). Velkou radost pak zakusí jen proto, že je s lidmi. Děje se tak, neboť jim má co důležitého říci. Musí se naučit neodsuzovat. Aplikovat ideály, které prostřednictvím bodu neosobního vědomí v devátém domě pociťuje, je pro druhé mnohdy stejně těžké jako pro něj samotného. Přestože je pro něj důležité předkládat své myšlenky světu, pro jeho pocit štěstí je stejně důležité nevnucovat tyto myšlenky těm, kteří je nemusejí chtít přijmout. Je od přírody netrpělivý, a proto se musí naučit čekat na vhodnou chvíli, kdy je výuka skutečně možná. Myšlenka podaná jedinečným způsobem tak, aby na druhé padl paprsek poznání, mu poskytuje vědomí, že je užitečný. Učí se chápat, že společnost potřebuje jeho myšlenky, a čím lépe se mu daří vyjadřovat Božské myšlenky čistě neosobně, tím lépe je budou lidé přijímat.

    Protože prostřednictvím bodu neosobního vědomí v devátém domě absorboval mnoho různých myšlenek z oblasti náboženství, filozofie a postojů k životu, je nejšťastnější, když vidí, jak vyšší pravdy překonávají mentální bariéry, které lidi oddělují. Mnozí lidé s bodem štěstí ve třetím domě mají sklon ke studiu různých náboženských, etnických a duchovních otázek. Díky tomu jejich osobní vztahy nenarušuje jednostranný pohled. Jedním z předpokladů porozumění je spravedlnost, která pochází ze schopnosti vidět všechny stránky situace. Prostřednictvím schopnosti vnášet do všech mezilidských vztahů vyšší porozumění dokáže člověk s bodem štěstí ve třetím domě zakoušet velké štěstí skrze každého, s kým se setká.

NAHORU


    V tomto případě dosáhne člověk největší radosti tím, že bude pečovat o počátek života. Může se jednat o lidský život, život rostlin, zvířat, zrod myšlenek nebo o vznik projektů, které potřebují zvláštní péči, aby se rozvinuly. V tomto případě nalézáme silný pocit naplnění z dávání. Pocit úplnosti, který nabízí bod štěstí, pochází z pocitu, jak moc je člověka zapotřebí. Při všech těchto počinech se člověk snaží vytvořit si kořeny. Touží po vybudování emocionálního základu, který by byl dostatečně silný, aby podpořil budoucí růst.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v desátém domě si člověk musí uvědomit, že věci potřebují čas, aby dozrály. Vyskytuje se zde velmi silný sklon chtít sklízet úrodu, ještě než bylo vůbec zaseto. Tento člověk proto musí porozumět tomu, že si cíle určujeme proto, aby měl náš život větší smysl a přesný směr. Člověk nesmí dovolit, aby ho představa dosažení cíle naplňovala iluzemi, že už vskutku něčeho dosáhl. Zaobírá-li se člověk představou velkého pocitu vítězství, který bude provázet dosažení každého cíle, musí cíl samotný realisticky považovat za nedosažitelný, dokud nepodnikne nic k započetí činnosti. Pro člověka s bodem štěstí ve čtvrtém domě nespočívá velká radost ani tak v konečném vítězství jako spíše v prvních krůčcích na každé cestě.

    Aby tento člověk viděl svůj bod neosobního vědomí v desátém domě ze správné perspektivy, musí poznat a pochopit potřebu stabilního řádu ve světě. Musí být schopen vidět strukturu společnosti, ve které žije, ale nedovolit, aby její velikost a jednoznačná povaha narušovaly jeho pocity týkající se velmi důležitých, nicméně na první pohled nevýznamných počátků, jež podniká. Právě z těchto počátků se totiž postupně vytvoří celá struktura. Musí proto vidět strukturu, sílu a moc tradiční společnosti jako něco, co dává světu formu. Nesmí se s touto formou identifikovat, protože bude-li to dělat, ztratí svůj vlastní pocit smysluplnosti.

    Pro tohoto člověka leží zlatý poklad skutečně na úpatí snu. Farmář neví, která ze zasazených semen vyrostou. Stará se však o všechna stejně. Pečovat o ně je jeho každodenní starostí. Díky pozorností, kterou jim věnuje, semena vyraší a zapustí kořeny. A právě v tom nalézá farmář svou největší radost. To, oč dokáže osobně pečovat a starat se, mu dává pocit jednoty se zdrojem stvoření.

    Při vyjadřování bodu neosobního vědomí v desátém domě se musí člověk konfrontovat a vyrovnávat se všemi aspekty materiálního světa, které dobře zná. Důležité je, aby je přijal, protože tyto faktory mají velký vliv na konečný výsledek všeho, co začíná, a neosobním způsobem symbolizují završení všech počátků ve světě. Právě zde lze vidět odpovědnost člověka k člověku. Je-li tento jedinec schopen neosobně dostát své zodpovědnosti, neztratí nikdy svůj pocit bezpečí.

    Tomuto člověku se dostává největší radosti z toho, že je přirozený, přičemž se nezajímá o očividně umělý svět, který se pro změnu nezabývá tímto jedincem. Musí být jemný a vstřícný, ale zároveň nesmí zasahovat do toho, co je vulgární a necitlivé. Je vysoce naladěn na půdu a přírodu, a snaží se proto poučovat druhé o ekologii a ochraně zdrojů. Čím více se přibližuje kořenům bytí, tím větší štěstí pociťuje. S pocitem přirozenosti se dostavuje také velká radost. Nicméně se musí naučit přijímat to, co vypadá uměle.

    Pro některé lidi znamená takto umístěný bod štěstí velké naplnění prostřednictvím rodičů nebo přidržením se dědictví či původu. Pro jiné to znamená jistotu, bezpečí a naplnění z toho, že jsou ve spojení se samotnými kořeny své duše. Ať se člověk naplňování svého bodu štěstí zhostí v jakékoli rovině, největší radost pozná, nedovolí-li, aby ego světa, které pociťuje prostřednictvím bodu neosobního vědomí v desátém domě, narušovalo skutečnou esenci jeho samého, jež cítí, plyne a roste jako dítě přírody.

NAHORU


    V tomto případě pociťuje člověk největší radost, když se angažuje v aktu tvorby. Ať už se to v životě projevuje jako konkrétní talent nebo prostě jako určitá hravost, dokáže se tento jedinec osobně identifikovat se vším, co tvoří. Proto je nejenom to, co dělá, součástí jeho samého, ale on sám se na oplátku stává součástí všeho, co dělá. Má velkou schopnost realizovat své sny. Realita, ve které žije, je z velké části jeho vlastním výtvorem.

Bod neosobního vědomí v jedenáctém domě představuje ideální realitu. Právě z tohoto ideálu musí člověk tvořit. Proto platí, že jsou-li ideály příliš nízké či příliš roztříštěné vlivem přátel, jejichž ideály nejsou inspirativní, snižuje se jeho schopnost tvořit. Jestliže na druhou stranu okruh přátel podněcuje jeho naděje, sny a přání a tlačí je mírně za hranici jeho dosahu - ale stále v rámci představitelnosti - pak se tvůrčí bod štěstí v pátém domě posiluje. Aby tento člověk dosáhl svého největšího štěstí, musí nejenom rozlišovat lidi, které si vybírá za přátele (mají moc podněcovat, ale i ničit jeho radost), nýbrž si musí také vybírat sny, které se rozhodne snít. Existuje staré pořekadlo: „Dávej pozor, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit." Pro člověka s bodem štěstí v pátém domě neexistují pravdivější slova. Dokud se tento člověk nenaučí chápat všechna svá přátelství neosobně a vidět své sny jako pouhou sbírku symbolů pocházejících z univerzálního nevědomí, bude při procesu tvorby zakoušet silný vliv jedenáctého domu. Bude-li věřit více ve sny než ve skutečné výsledky, může to tříštit jeho skutečné schopnosti. Protože tento člověk touží realizovat se naplno, musí si uvědomit, že čas je hodnota. Přestože někdy touží po luxusu denního snění, musí si uvědomit, že to snižuje jeho odhodlání k tvorbě.

    Bodu neosobního vědomí v jedenáctém domě lze využít k přijímání nových myšlenek, ale člověk se s nimi nesmí identifikovat - pokud se mimořádně nehodí k jeho tvořivým počinům. Důležité je uvědomit si, že veškerá tvorba je z jednoho procenta inspirace a z devadesáti devíti procent perspirace. Mezi vědomím, že člověk něco dokáže udělat, a skutečným počinem je velký rozdíl.

    Používá-li se bod neosobního vědomí v jedenáctém domě správně, může člověk prožívat velkou krásu, protože právě zde vidí ideální sny lidstva. Zůstane-li neosobní, stává se součástí procesu snění v univerzálním vědomí. Také se zde může vyskytovat idealizmus týkající se přátelství, které - jak se zdá - v realitě nenajdeme. Funguje nicméně jako velký vodotrysk tvorby. Přátelé tohoto člověka obdivují a on z tohoto obdivu může prostřednictvím bodu štěstí v pátém domě získat velkou inspiraci k tvorbě. V bodu neosobního vědomí v jedenáctém domě je obvykle velká moudrost, ale tohoto daru se nesmí využívat k pouhému tlachání. Čím více člověk mluví o tom, co zamýšlí vytvořit, tím méně vůle a energie má posléze k dispozici při samotné realizaci. Má pochopení pro to, že svět potřebuje snílky. Ve skutečnosti je podporuje. Ví, že jsou to právě snílci, kteří jsou neviditelným zdrojem tvorby. Také se zde vyskytuje porozumění koncepce nezaujatosti a odstupu. Největší radost a štěstí tohoto člověka však pocházejí z hluboké a intenzivní angažovanosti ve všem, co je schopen vytvořit.

    Mnozí lidé s takto postaveným bodem štěstí prožijí svou největší radost prostřednictvím velkolepého díla, ať už se jedná o umělecké řemeslo, divadelní hru nebo neobyčejné dítě. Za všech okolností slouží tento člověk lidstvu tím, že absorbuje obecné sny. Ostatní nevědí, jak je použít, ale on se jimi probírá a ve své vlastní tvorbě aplikuje to, co se dozvěděl. Zjistí, že mnozí lidé nemají dostatek vůle k tomu, aby udělali to, co si představují. Pokusí-li se jim naočkovat svou vlastní vůli a pocit, že by se měli více angažovat, vytvoří si vůči sobě opozici.

    V univerzálním vědomí je velká škála zkušeností. Pro tvořivého člověka není větší radosti než aktivní proces dělání, bytí a stávání se. Prostřednictvím procesu napodobování se člověk cítí být blíže Stvořiteli. Tento člověk však také chápe svůj skutečný odstup od událostí a okolností, čímž opět zrcadlí Stvořitele. To je zvláštní radost, kterou dává bod štěstí v pátém domě.

NAHORU


    Toto umístění poskytuje velké štěstí prostřednictvím práce. Takový člověk naplňuje sám sebe prostřednictvím pečlivého využívání svého času a energie. Vidí, jak druzí sklouzávají do minulosti, protože se zabývají situacemi, které už byly vyřešeny, a dokáže pomocí své vysoce aktivní povahy zůstat nad zmatky negativních emocí. Ví, jak se udržet v přítomnosti. Dosahuje toho tím, že věnuje pozornost detailům, které většina lidí ignoruje nebo zavrhuje. Nenechává věci, aby se vršily za hranici, před níž by narušovaly jeho silný pocit naplnění. Snaží se organizovat svůj život tak, aby běžel jako dobře promazaný stroj. Čím více to dělá, tím větší má pocit, že se podílí na ústřední oblasti své existence.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve dvanáctém domě zakouší tento člověk vnitřní potřeby lidstva. Je citlivý vůči silám stvoření, je však důležité, aby se s těmito silami naučil pracovat namísto toho, aby zůstával zcela pasivním pozorovatelem. Má také pocit závazku vůči společnosti, protože skrze dvanáctý dům dokáže být hluboce soucitnou bytostí. Musí však s tímto soucitem stále pracovat, jinak se zvrhne v lítost.

    Klíčovým slovem v souvislosti se štěstím je v tomto případě aktivita. Člověk si uvědomuje nekonečno, a přitom musí fungovat v konečném světě, kde lze nejlépe uplatnit dovednosti. Ze všech možných postavení bodu štěstí ve zvěrokruhu ví tento člověk nejlépe, jak věci dělat. Pomocí velkého porozumění tomu, jak věci fungují, a spolu se schopností vidět prostřednictvím dvanáctého domu nekonečný celek jedná většinou tím nejlepším možným způsobem.

    Tento člověk je nejšťastnější, když volba jeho činnosti naplňuje osobní potřeby druhých. Pro některé lidi znamená koncept služby a práce světskou a nudnou existenci. Člověk s bodem štěstí v šestém domě je však nejvíce v souladu se středem své bytosti, když ví, jak dobře funguje (ve smyslu svého potenciálu). To mu přináší největší radost.

    Bod štěstí v šestém domě má sklon způsobovat, že člověk prožívá své mládí, a brodí se přitom ve dvanáctém domě. Pak pozná, že nic z toho, co pociťuje, není ve skutečnosti osobní, nýbrž že se pouze jedná o schopnost zakoušet a zrcadlit negativitu. Stejně je tomu i s pojmy pozitivní, univerzální a nekonečné. V tomto případě funguje člověk nejlépe, když nepřemýšlí o vyšší kosmické realitě a nepřekračuje to, co lze vnímat pěti smysly. V době, kdy zůstává v jejich rámci, je nejvíce v souladu s vesmírem. Tráví-li svůj čas pokusy naladit se na kosmické síly, dosáhne pravého opaku. Na druhou stranu zasvětí-li svůj život zlepšování svých přirozených schopností, pak s ním vesmír začne spolupracovat a dostaví se velká radost.

NAHORU


   V tomto případě pochází jedincova největší radost z druhých. Jedná se o jedno z nejduchovnějších a nejoriginálnějších umístění bodu štěstí, protože bod neosobního vědomí spadá do prvního domu představujícího vlastní identitu. Člověk žije neosobní identitu, která se stává osobní pouze tehdy, když jsou přítomni druzí lidé. Neustále hledá sjednocení, ať už prostřednictvím manželství, přátelství nebo kolegiality. Tyto a další formy vztahů ho přivádějí blíže k prožitku osobní identity druhých. U druhých vidí vždy větší radost, než je schopen vidět u sebe. Následkem toho má velkou schopnost přivádět druhé k vědomí jejich štěstí.

    V mnoha ohledech je to sluha (ve významu služebník), protože dává k dispozici celou svou bytost, aby se jejím prostřednictvím projevoval Bůh. Žije proto v neosobní identitě, protože všechno, po čem touží, je určeno druhým. Dokáže vycítit potřeby lidí a motivovat je, aby sami dosáhli naplnění. Z jejich růstu má radost.

    Protože jeho vlastní identita nemá čistě osobní rovinu, má schopnost dívat se na svět objektivně. Studuje akce a reakce, příčiny a následky a hluboce ho zajímá, jaké vztahy mají lidé jeden k druhému. Jednoho dne proto pozná, jak spojit tyto faktory, které dal Bůh člověku, aby zakoušel dokonalou jednotu. Hodně se obětuje, aby této jednoty dosáhl. Jakmile jí dosáhne, bude vědět, že láska, které se mu dostává, je mnohem bohatší a hlubší než ta, kterou prožívá většina lidí.

    Na nevědomé rovině věnuje více pozornosti druhým než sám sobě. Pokouší se zaplnit mezery v životě druhých lidí, často se snaží zklidnit a zmírnit jejich traumata a problémy. Činí mu však potíže poznat, co chce skutečně sám pro sebe, a kurs, kterým posléze vede svou loď, se mu ukazuje prostřednictvím druhých lidí.

    V  mládí ovlivňují tohoto člověka až příliš snadno vnější síly, takže jen těžko rozpoznává, kam míří. Jakmile bude schopen nalézt, pochopit a přijmout své neosobní Já, vytvoří se v říši jeho nitra jednota, která se stane tím nejdůležitějším a nejvíce uspokojujícím faktorem v jeho životě, jenž mu přinese velkou radost.

    Protože štěstí a Štěstěna budou do jeho života vždy přicházet prostřednictvím druhých lidí, je tento člověk jedním z nemnoha, který je skutečně nejšťastnější, když má veškeré jeho konání za cíl uspokojení člověka, jehož miluje. Tak upřímná je touha jeho duše, která vládne všem ostatním touhám a přebíjí všechny ostatní touhy, jež může horoskop celkově naznačovat.

    Chybějící osobní sjednocení s druhým člověkem vyvolává disharmonii a pocit nedostatku smyslu, směru a významu v životě. Když tento jedinec dává, dostává se mu velké radosti; když usiluje o to, aby dostával, uvědomuje si svou nedostatečnost. Ta pochází z identifikace s osobním Já.

NAHORU


    Tento člověk dosáhne největší radosti prostřednictvím toho, co mu udělí druzí. V tomto případě se v konečném důsledku jeví jako nejlepší ty hodnotové systémy, které očividně překračují osobní rámec. Tomuto člověku se neustále ukazuje „jiná cesta". Kdykoli se mu otevřou dveře, aby vyzkoušel jinou cestu, učiní nové osobní objevy. Tento člověk zkoumá hodnoty druhých a touží poznat hodnoty druhých. Čím lépe je schopen tyto vnější hodnoty objevovat a aplikovat ve svém osobním životě, tím bohatší je jeho zkušenost. Jeho vlastní hodnoty - zejména ty, jejichž použitelnost zdánlivě vypršela - lze přezkoumat a ve světle nových podnětů jim dát nový život a význam. Tento člověk se učí velké ctnosti, kterou je pružnost.

    Je třeba, aby nechal svůj bod neosobního vědomí ve druhém domě a aby si skrze něj uvědomil, že mu nepatří všechny hodnoty, o kterých se domníval, že jsou osobní. Jinak bude bránit svému růstu. Namísto toho se jedná o neosobní projev touhy získávat a vlastnit. Protipóly druhého a osmého domu znamenají mocný boj mezi tím, čeho se člověk musí přidržet, a tím, co je třeba opustit. Tím nejdražším, co jedinec vlastní, by měly být hodnoty, které jsou skutečné a trvalé. Je třeba opustit to, co už není použitelné a co už nemá význam. To není pro tohoto člověka jednoduchá lekce.

    Prostřednictvím bodu štěstí v osmém domě mu lidé v průběhu života ukazují všechno to, co ho stahuje dolů, stejně jako hodnoty, které překračují dočasnost momentálních tužeb. Co nemá hodnotu, bude zničeno, čímž se vytvoří prostor, aby se mohly prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve druhém domě projevit skutečné hodnoty a statky, které člověku určila Božská síla.

    Tento člověk se asi více než u jiných postavení ve zvěrokruhu musí vzdát velké části svého ega, aby jeho bod štěstí v osmém domě mohl fungovat k jeho největšímu prospěchu. Osobně touží něco zdědit. Ať už to přijde v podobě peněz, myšlenek, nových hodnot, bohatší sexuality nebo vědomého naplnění podstaty jeho bytí, musí dojít k poznání, že není sám sobě opuštěným ostrovem. Protože jeho největší osobní štěstí bude vždy přicházet prostřednictvím druhého člověka, musí se učit pokoře a uvědomit si, že hodnoty, které se rozhodne vyjadřovat, mohou být v konečném důsledku méně cenné než ty, jež získá prostřednictvím druhých. Z tohoto důvodu by neměl na svých hodnotách lpět. Namísto toho by měl být otevřený přívalu hodnotových systémů a myšlenek, které se mohou zdát jeho zásadám cizí, ale které mu ve skutečnosti poskytnou radost z regenerace duše.

NAHORU


    Bod štěstí v devátém domě umožňuje člověku prožívat největší radost prostřednictvím objevování pravdy. Tento člověk touží po kosmické realitě překračující světskou existenci prožívanou v rutinních vztazích.

    Bod neosobního vědomí ve třetím domě ukazuje svět jako místo, jež je očividně plné lidí, kteří spolu mluví, aniž by si navzájem rozuměli. V tomto případě nahlíží člověk významy slov jako překážky a zkreslování pravdy. Musí se naučit dívat na věci neosobně a s velkým odstupem, aby pochopil, že pro prožívání člověka je charakteristická dvojakost. Jakmile tomu porozumí, bude možná skutečná komunikace.

    Tento člověk se často uvidí nebo uslyší vyjadřovat myšlenky, o kterých ví, že nejsou tak zcela pravdivé. Musí se to naučit přijímat jako součást své zkušenosti, která je očividně dvojaká. Chce-li člověk, aby bod štěstí v devátém domě dobře fungoval, musí porozumět, že poznání pravdy se rodí z vědomí nepravdy. Čím větší dvojakost prožívá a vyjadřuje, tím větší má potřebu vyšší pravdy, která by přeměnila dvojakost v jednotu.

    Umístění bodu štěstí v devátém domě vytváří silnou identifikaci s Bohem nebo s osobním zastoupením Boha. Lidé s takto postaveným bodem štěstí také zakoušejí rozšířené vědomí, samotnou univerzální pravdu a jsou v souladu se silami přírody. Svět jim to příliš často neumožňuje, a tak jsou tito lidé obecně vzato nuceni komunikovat a navazovat vztahy na úrovních, které poněkud zaostávají za prožitky odehrávajícími se v ideálních podmínkách. Poznání a přijetí světštějších úrovní vědomí stejně jako rozumný odstup udrží v člověku radost a naplní jeho potřebu komunikovat prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve třetím domě. Aniž by shlížel na druhé spatra, neměl by tento člověk snižovat svá vlastní měřítka jenom proto, aby se dostal k těm, kteří mají zdánlivě nižší vědomí. Druhý člověk má obvykle stejné vědomí jako on, ale nemusí být takovým odborníkem na nuance dvojakého myšlení. Každopádně je vždy lepší udržet si nejvyšší měřítka. Obecně vzato z toho mají prospěch všichni zainteresovaní a zvyšuje to úroveň myšlení a bytí.

    Ve snaze přenášet moudrost z vyšší do nižší konkrétní mysli dochází ke ztrátě přirozené krásy. Hora se tyčí a údolí nemůže jinak než k ní vzhlížet. Hora, která se skloní k údolí, přestává být horou. Člověk s bodem štěstí v devátém domě touží po radostech, které skýtá příroda, a po prožitcích kosmické reality. Musí se ale naučit žít a fungovat v každodenním světě idejí a myšlenek, které vypadají jako méně důležité. Nejenže musí tyto ideje tolerovat, ale musí i pochopit, jak jsou důležité a že jsou stejně důležité jako údolí. Údolí je základna, na které hora stojí. Do vědomí tak vstupuje relativita a odhaluje se nereálnost dvojakosti. Nezávislost vyvážená porozuměním je pro tohoto člověka klíčem k radosti. Ze silného vnímání svazku s vesmírem může vzejít velké štěstí.

    Takto postavený bod štěstí v sobě má velkou míru přirozené Štěstěny, jejíž větší část přichází ze zdrojů, které člověk objeví sám. Přestože mu připadá těžké pochopit, proč se lidé těžce plahočí životem, musí je nechat být. Protože zastaví-li se, aby korigoval myšlenky a postoje druhých, může snadno klesnout ke dnu a připravit se o radost, která na něj na jeho jedinečné cestě čeká.

    Není pochyb, že má druhé mnoho co naučit a že se nikdy nepřestane pokoušet je učit. Skutečnou hloubku, rozsah svých znalostí a skutečnou cenu lidí však pocítí teprve tehdy, až mu bude jedno, jak je jeho učení přijímáno. V té chvíli se mu začne v záblescích zjevovat zlatý poklad na konci jeho snu.

NAHORU


    Člověk s takto umístěným bodem štěstí dosáhne největší radosti, bude-li usilovat o určité tradiční cíle, které si zvolil a vymezil. V tomto případě se vyskytuje touha být přijat společností a těmi, kdo jsou na pozicích autorit.

    Prospěch z bodu štěstí se nedostavuje nikdy snadno; člověk si ho musí vydobýt vytrvalým úsilím. Až skutečně dospěje, nejenže zestárne, ale navíc uvidí svět bez iluzí a s velkým porozuměním. To vyrůstá z bodu neosobního vědomí ve čtvrtém domě, který se vciťuje do emocí a potřeb, jež motivují lidstvo. Zároveň si ale dává pozor, aby se s nimi neztotožňoval.

    Bod neosobního vědomí má negativní aspekty, kterým je třeba porozumět a s nimiž je třeba pracovat: dětinské emoce, zakořeněné a opakující se modely reakcí a zvýšenou citlivost. Tyto vlastnosti mají velmi pozitivní protějšky v jednoduchém, otevřeném a radostném přijetí a spolehlivosti a schopnosti uspokojit jednotlivé potřeby a vědomí pocitů druhých lidí. Dbá-li na to člověk, může s desátým domem pracovat a vyhnout se takovým věcem, jako jsou naprogramované reakce na očividně jednoduché situace a problémy. Namísto toho začíná být člověk otevřen intuitivním počinům založeným na vhledu a neosobním vědomí. Klíčem k hmotnému světu se stává sféra emocí. Prostřednictvím desátého domu tak mohou být živeny a završovány různé projekty a myšlenky.

    Umístění bodu štěstí v desátém domě dokáže člověku vydobýt důvěru a autoritu. Zajímavé je, že zodpovědnost a autorita odrážejí schopnost člověka starat se o druhé a vést je. To je pozitivní příspěvek bodu neosobního vědomí a také příklad toho, jak jsou naše cíle a potřeby přímo spojeny s cíli a potřebami lidí kolem nás.

    Bod štěstí může v tomto případě způsobovat, že se mnozí lidé snaží vyřešit problém, co je „správné" a co „špatné". Obvykle se zde vyskytuje silný smysl pro morálku založený na kázni nebo na náboženské výchově z dob raného dětství. To má sklon podstatnou měrou omezovat jedincův akční rádius. Pozitivní však je, že se zde vyskytuje síla charakteru, který respektuje práva lidí a uznává osobní závazky a zodpovědnost.

    Až si tento člověk uvědomí, že „správné" a „špatné" nejsou absolutní měřítka, ale že se mění s časem, místem a historickým obdobím, jeho akční rádius se rozšíří - jak ve sféře mysli, tak ve fyzickém světě. Pokud neobětuje osobní integritu a smysl pro skutečnou spravedlnost, nelze na něj pohlížet jako na neúspěšného člověka.

    A konečně si musíme uvědomit, že to takzvaně „správné" a „špatné" se v určité situaci řídí cíli daného člověka. Jak už jsem zmínil, cokoli, co přivádí člověka k cíli, je správné. Čeho je třeba si povšimnout navíc, je skutečnost, že onen cíl musí odpovídat skutečné povaze daného člověka.

    Pocit radosti tohoto člověka pochází z jeho vědomí, že je schopnou lidskou bytostí. To je velmi silný faktor, který vytváří auru sebedůvěry a sebeúcty. Tito lidé se stávají majákem pro ostatní, kteří stále hledají a rozvíjejí se; příklad, který je hoden následování.

NAHORU


    S jedenáctým domem spojují mnozí astrologové inspiraci - možná proto, že mu vládne Uran, planeta náhlého a téměř oslňujícího vhledu. Bod štěstí umístěný v tomto domě má odpovídající bod neosobního vědomí v pátém domě, kterému vládne Slunce. Tato osa Slunce/Uran je tvůrčí a vynalézavá a je velmi účinná a vlivná. Bod štěstí v jedenáctém domě je tudíž spojen s představami krásy a vývoje lidstva a stvoření. Jedná se o vskutku jedinečné umístění bodu štěstí, protože tento člověk si je vědom lidské evoluce a cítí, že „zná" nejvyšší cíl. Tento člověk je tak vysoce nezávislý proto, že ho jeho vědomí osvobozuje od každodenních problémů a boje lidstva a pozvedá ho do „všudypřítomné budoucnosti". To znamená do budoucnosti, která existuje „právě teď" - jenom kdybychom ji dokázali vidět. Tento pohled však snadno přijímají a chápou jen nemnozí.

    Bod neosobního vědomí v pátém domě poskytuje neomezenou energii, která -pokud není usměrněna - může vyvolat velký neklid. Člověk má neustále pocit, že musí „něco udělat" nebo vytvořit. Přitom nejde o nic jiného než o zintenzívnělý prožitek tvůrčí síly dané člověku jako prostředek tvorby. Sklonem, který je třeba v tomto případě vykořenit, je myšlenka, že je to naše energie. Je to prostě energie. Je-li využita neosobně, je k dispozici všem; hromaděná nebo využívaná „hamounsky" bude vyvolávat pouze překážky a omezení.

    Bod neosobního vědomí v pátém domě poskytuje vůli a sílu povzbuzovat a organizovat lidi nebo myšlenky a vidět obecnou potřebu nebo cíl, které jsou všeobecně prospěšné. Člověk s bodem štěstí v jedenáctém domě se tak stává kanálem energie, již je třeba aplikovat čistým a nezaujatým způsobem. Tímto způsobem lze v atmosféře vzájemné důvěry a pomoci uskutečnit velké či klíčové projekty.

    Jedenáctý dům svádí dohromady lidi podobného smýšlení. Takto umístěný bod štěstí proto přivede člověka do kontaktu s bystrými, inteligentními a poněkud neobyčejnými (ve smyslu měřítek společnosti) lidmi.

    Tento člověk najde štěstí prostřednictvím přátel, kteří vnesou do jeho života radost a rozjasní jeho pohled a představivost jiskřivým optimismem a myšlenkami. Bude mít také sklon těšit se ze snů o budoucnosti lidstva, přičemž uvidí sám sebe jako katalyzátor a i produkt této budoucnosti.

    Svět potřebuje vizionáře a snílky. Na základě inspirovaných vizí jednotlivců vznikla velká náboženství. Ze stejných vizí vznikly i důležité vynálezy. Na těchto vizích a snech je založena celá evoluce lidstva. To je ta krása, kterou dokáže zakoušet člověk s bodem štěstí v jedenáctém domě. Necítí se svazován omezeními společnosti. Dokáže zkoumat možnosti, které jsou pro svět nemyslitelné, a rozumět jejich dopadu na společnost a evoluci. Může volně zpochybňovat struktury a tradice, které lidé slepě přijímají, protože jsou příliš pohlceni svými životy, než aby měli čas se dívat, vidět a poznat, oč se jedná.

    Excentricita je pejorativní termín, kterého užívají přísní lidé, když mluví o lidech, kteří si našli jinou cestu. Člověk s bodem štěstí v jedenáctém domě jim připadá neortodoxní, radikální, excentrický nebo možná jen trochu „divný".

    Zlatým pokladem u takto umístěného bodu štěstí je vnímání kouzla, krásy a potěšení. Člověk s bodem štěstí v jedenáctém domě se ochotně a radostně stává kanálem pravdy a evoluce celého lidstva a planety, na které žije.

NAHORU


    Bod štěstí ve dvanáctém domě naznačuje, že člověk dosáhne svého největšího štěstí a radosti, když se naladí na své vnitřní Já. Tímto způsobem uspokojí touhu po porozumění neviditelným silám, které hýbou vesmírem. Naše vnitřní Já je ve skutečnosti stejné jako Já, které je vším stvořením. Z této reality vzniká realita všech lidí. Bod štěstí ve dvanáctém domě dává člověku příležitost objevit v těchto na první pohled oddělených realitách jednotu a pravdu o existenci jediné reality.

    Bod neosobního vědomí v šestém domě dává člověku příležitost fungovat v každodenním světě s jeho očividně omezenou konečností, přičemž si zároveň prostřednictvím dvanáctého domu uvědomuje celkovou jednotu okolností a událostí. Tento člověk má potřebu podívat se na tato tzv. omezení a vyhnout se identifikaci s jednáním, rolemi, událostmi či situacemi. Je toho zapotřebí, aby fungovalo jeho neosobní Já.

    Bod neosobního vědomí v šestém domě dává člověku schopnost vidět skládanku každé situace, jejíž dílky dohromady fungují. Bod štěstí ve dvanáctém domě dává schopnost dívat se na to vše z „kosmického" nebo univerzálního hlediska. Člověk vidí, jakým způsobem spolu souvisejí na první pohled oddělené soubory okolností a událostí.

    Například negativní postoje spolupracovníků tak lze překonat uvědoměním, že negativní podmínky vyvstávají, když člověk sobecky touží prožívat pouze pozitivní podmínky. Faktem je, že všechny situace a zkušenosti jsou neutrální a neosobní - negativní a pozitivní situace a zkušenosti existují jenom tehdy, když je tak chápeme. Toto porozumění je „správným" fungováním osy šestý/dvanáctý dům. V tomto případě se spojují Merkurovy schopnosti pozorování a Neptunovy schopnosti empatické lásky a vhledu a překračují obvyklé životní zkušenosti. Momentální události, pocity a myšlenky vidí člověk takové, jaké jsou - chvilkové a pomíjivé. Prožívání života se prohlubuje, rozšiřuje a osvobozuje od viditelných dopadů vnějších vlivů.

    Výhody, které přináší takto umístěný bod štěstí, však nejsou vždy zřetelné. Nenechá-li člověk sám sebe plynout s událostmi a emocemi a nenechá-li je volně odcházet, aniž by se s nimi identifikoval, jemné porozumění životu a pravdě ho zcela mine. Myšlence služby a soucitu, jak je odráží šestý a dvanáctý dům, většina z nás ve skutečnosti nerozumí. Obecně vzato je vidíme pouze v rámci omezené zkušenosti služby nebo soucitu. Tyto dva velké principy však mají neosobní aspekt, který je na pozadí celého stvořeného světa.

    Stvořitel nám vskutku slouží v každé chvíli a pro každého z nás má bezmeznou soucitnou lásku. Jen málokdo z nás to však někdy zakusí; a ještě méně z nás v to věří.

    Prostřednictvím bodu štěstí ve dvanáctém domě a bodu neosobního vědomí v šestém domě jsou do světa účinně a s velkou neosobní láskou vnášeny vůle a představy bodu štěstí v jedenáctém domě a bodu neosobního vědomí v pátém domě. Vidíme zde vyvrcholení všech předcházejících umístění bodu štěstí a bodu neosobního vědomí. Cyklus a cíl se vyjevují a završují. Jeviště je volné pro další cyklus a pro vyšší cíl.

    Tento člověk má velké štěstí, že má „klíče od království", je-li ochoten je použít. Tichá období meditace a samoty dobíjejí velkou měrou energii a pomohou člověku upamatovat se na velké pravdy o životě a přírodě. Bylo by k užitku, kdyby se tato období stala pravidelnou součástí jeho života.

    Jedná se o zvláštní umístění bodu štěstí, protože v sobě má příslib, že přivede člověka blíže k Bohu. Porozumění životním zkušenostem ve vnějším světě nakonec vede k poznání vnitřní Božské krásy veškerého života. Jakmile začne člověk vnímat esenci všeho, sjednotí se se zdrojem vnitřní síly. Pak bude plynout na vlnách osvícení a koupat se v onom vnitřním světle, které je dostupné všem.

Aby bod štěstí fungoval bez problémů, nesmí člověk blokovat jeho nekonečnost tím, že bude o světě a o svém životě smýšlet jako o něčem, co je omezeno konečností. Dvanáctý dům bývá nazýván domem úniku. Nemusí jím však nutně být. Jedná se o únik z vnitřního vězení, ve kterém člověk žije, prožívá-li omezení realitou, jež nejde za to, co je viditelné, co pociťuje jako své emoce nebo čeho se dotýká. Vězení se zhoršuje, naplňuje-li člověk své konečné smysly lidmi, okolnostmi a situacemi. Ty ho totiž stále při-poutávají k lidem a okolnostem, až se z jeho života očividně stane nekonečný řetěz závazků. Dvanáctý dům to vše překračuje tím, že dává člověku příležitost poznat, že ve své duši je svobodný, že všechno je ve skutečnosti jednotou a že můžeme zakoušet vyšší pravdu. Co by mohlo být větší radostí než dosažení tohoto vědomí? Jaké větší naplnění by mohl člověk zakusit, než že o všechny jeho skutečné potřeby bude navždy postaráno, protože tvoří jednotu s Velký Dárcem?

NAHORU


Bod štěstí ve znameních


    S takto umístěným bodem štěstí zakouší člověk potřebu činnosti, ke které má dostatek energie. Plyne-li s ní, zjistí, že má na své cestě jen málo překážek, které by nedokázal překonat. Vrozená odvaha ho žene dál, takže dokáže překonávat všechny pochybnosti o sobě samém. Největší úspěch pochází z poznání, že jeho energie je dostatečně silná na to, aby mu zaručila nezávislost. Nemusí druhým ustupovat jen proto, že se bojí, že je bude v budoucnu potřebovat. Skutečnost, že lidé často energii Berana špatně chápou, nutí člověka, který funguje pod jeho mocným tlakem, odmítat názory druhých a držet se své vlastní cesty.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí rozumí tento člověk receptivnímu pasivnímu založení lidí a dokáže se vcítit do těch, kteří nedokáží činit rozhodnutí a jednat. Vidí, že takt druhých je někdy určitou formou neupřímnosti založené na strachu, že člověk zajde příliš daleko. Nejsilnějším a nejužitečnějším aspektem bodu neosobního vědomí ve Vahách je pocit harmonie a duševního řádu, což umožňuje bodu štěstí v Beranu vidět velmi jasně směr. Tyto vlastnosti jsou příkladem Venuše (Vah) fungující jako kanál Marsu. Beran se kvůli svému vášnivému přístupu k životu vydává takto vpřed až příliš často. Dokázat nastolit rovnováhu znamená znát své schopnosti a účinně jich využívat. Bod neosobního vědomí ve Vahách může ukázat, jak toho docílit.

    Zlatým pokladem na konci tohoto snu bude to, čeho Beran dosáhne svým vlastním úsilím, ať už v podobě myšlenek nebo materiální podstaty. Nesmí se toho bát jenom proto, že mnohé duchovní knihy a nauky se stavějí proti touze. Ty totiž mluví o připoutanosti k touze, o divokém zbožštění smyslů. Tento člověk je tvorem, jenž touží. Dokonce i po pravdě. Bez této touhy by nebyl schopen si stanovovat cíle. Člověk bez cílů snadno ztrácí z dohledu svůj životní směr, má sklon těkat a je náchylný k tomu, aby se nechával ovlivňovat lidmi, jejichž život se ho dotýká. Může k tomu dojít při „negativním" fungování bodu neosobního vědomí ve Vahách - pokud člověk omezuje mocnou energii Berana.

    Tento člověk touží po jednotě mysli a vůle, které by bylo možné nasměrovat k jedinému cíli. Čím více člověk plyne směrem k tomuto cíli, tím snáze se mu žije. Nikdy nesmí pochybovat o tom, že ho energie, která ho vede, přivede do kontaktu s onou jedinou motivační silou. To je konečný cíl. Jeho nalezení přinese Beranovi největší radost.


NAHORU

    Člověk s takto umístěným bodem štěstí touží po všem, co je solidní a trvalé, a nezajímají ho pomíjivé a povrchní radovánky. Touží poznat význam a možné využití všech věcí, aby si mohl vytvořit pevnou budoucnost. Jeho radost se zakládá na schopnosti udržet a rozvinout podstatu života. To je příklad pozitivní energie bodu neosobního vědomí ve Štíru vedené hmotou a způsobu, jakým se tato energie prostřednictvím bodu štěstí projevuje. Díváme-li se na síly Štíra negativně, vidíme pouze destrukci, nepořádek a úpadek světa.

    Člověk s bodem štěstí v Býku ví, jak lidé dokáží sami sebe omezovat nedostatkem trpělivosti vycházející ze skutečnosti, že se věci nezhmotňují okamžitě. Je pozorovatelem vrtkavých a nepředvídatelných situací, které člověka potkávají. Identifikovat se s nimi znamená ztratit svůj vlastní smysl pro stabilitu. Býčí energie představuje soudržnost a výdrž, přičemž negativní projevy Štíra mohou představovat zhroucení namísto přeměny.

    Tento člověk by měl pochopit, že se věci musejí hroutit; že destrukce a konec jsou do značné míry součástí tvořivého procesu. Jeho úlohou v tomto procesu, má-li být šťastný, je pokračovat ve vytrvalém budování velmi mocných a smysluplných základů. Na destrukci by se měl dívat jako na transformaci.

    Tento člověk rád relaxuje, ale mnoho mu to nepřináší. Raději by pracoval na pokroku, jakkoli pomalém, ale neustálém, aby měl jistotu, že se dočká onoho dne, kdy bude moci relaxovat opravdu v bezpečí, které si vybudoval. Relaxace a cílený, pomalý postup jsou v tomto případě příklady bodu neosobního vědomí ve Štíru - regenerace a růstu.

     Jednou z největších radostí bodu štěstí v Býku je dosažení osobní lásky a jejích projevů na fyzické úrovni. Mezi sexualitou Býka a Štíra je však velký rozdíl. S bodem štěstí v Býku člověk vidí, že nesmí oddělovat sexualitu a lásku. Umělé oddělení vyvolá zkušenosti odehrávající se na nižších úrovních Štíra, což není pro Býkovy záměry žádoucí. Býčí sexualita se vždy zaměřuje na vytvoření smysluplného sjednocení založeného na vřelosti, upřímnosti a oddanosti. Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Štíru se člověk může stát pozorovatelem toho, co vidí a pociťuje jako zneužití sexuality. Štír touží, aby se ze vztahů a lásky stala studna, ze které by čerpal teplé prameny čistých emocí, jež podporují vnitřní život, a on se tak mohl transformovat. Taková je funkce Marsu a Pluta, které působí prostřednictvím své vlády v tomto vodním znamení.

    Člověk s bodem štěstí v Býku je šťastný, když ví, kam směřuje. Na vnější podmínky a lidi, kteří mají sklon stát mu v cestě, se dívá neosobně. Jednou z jeho slabých stránek je sklon domnívat se, že je jejich terčem. Poté může následovat jeho negativní reakce. Jasné chápání tohoto pocitu spolu se silným vhledem do emocí, který poskytuje bod neosobního vědomí ve Štíru, mu ukáží, že on terčem není. Byl na daném místě prostě náhodou, to je vše. Přestože schopnost vytrvat či držet se věci je jednou z jeho nejsilnějších stránek, negativní identifikace s bodem neosobního vědomí ve Štíru může tříštit jeho energii prostřednictvím zadržování hněvu namířeného proti tomu, co se stalo v minulosti.

    Aby energie Býka fungovala co nejlépe, musí se člověk naučit neblokovat energii Štíra, která má sklon věci ničit a transformovat. Musí se učit zachovávat, a přitom neztrácet ze zřetele to, co se snaží vytvořit. Tento člověk je při provádění změn v životních návycích mimořádně pomalý. Jeho schopnost vytvářet a udržovat trvalé a smysluplné návyky mu však přinese největší štěstí. Je pro něj potěšením, když ví, že v sobě vytváří spolehlivost, na kterou se může spolehnout on sám i druzí.

Býčí energie je energií mírumilovné existence sladěné s přírodními silami. Je to jedno z mála znamení zvěrokruhu, jehož prostřednictvím dokáže člověk prožívat spokojenost. Býk je velmi „rozdávačné" znamení. Čím více se člověk snaží snížit a uklidnit nespokojenost lidí ve svém životě, tím více naruší svůj klid - identifikuje-li se negativním způsobem s bodem neosobního vědomí ve Štíru. Člověk dokáže s energií Býka nejlépe spolupracovat tehdy, když se sám naučí žít a druhé nechá žít, a tím, že bude oceňovat veškeré bohatství, které v životě existuje. Štíří intenzita, přestože má v životě určité místo, se nesmí projevovat negativně. Pamatuje-li si člověk, že tato ohromná síla je k užitku tehdy, je-li prostřednictvím generování a regenerování zaměřena ke studiu, výzkumu, duchovnímu hledání a růstu, pak lze docílit jejího záměrně vedeného projevu.

    Zlatý poklad na konci tohoto snu lze přirovnat ke vstupu do zaslíbené země. Po mnoha prožitcích se člověk učí vzdávat negativního bojování a přijímat překrásnou, mírumilovnou a láskyplnou existenci, po níž vždycky toužil. V tomto případě toho dosáhne více povolností, a ne odporem.


NAHORU

    Bod štěstí v Blížencích dává člověku velkou radost z komunikace, učení a spojení s lidmi. Tento člověk touží po porozumění od každého nového člověka, se kterým se setká. Lidé jsou v jeho životě důležitější kvůli myšlenkám, které mu přinášejí, a né kvůli tomu, kým jsou. I v tomto případě vidíme pokus udržet věci v únosných mezích, aniž by se člověk utápěl v emocích. Do jeho života přichází a zase z něj odchází mnoho lidí a on od nich od všech přijímá podněty a informace. Díky tomu je z něj skutečná chodící encyklopedie údajů a vědomostí posbíraných ze zkušeností druhých. Čím více toho shromáždí, tím více si uvědomuje mnohé odlišné oblasti života, které jsou navzájem často v rozporu.

    Tento člověk se snaží být nezúčastněný - nikoli ze strachu z angažovanosti, ale protože by jen nerad rozhodoval, která idea či myšlenka je lepší nebo správnější. Pokouší se proto sedět na dvou židlích. Chce-li někdo od života vše (včetně věcí protikladných), je to člověk s bodem štěstí v Blížencích. Touží sklízet úrodu ze dvou polí, ale ani pro jedno z nich se doopravdy neangažuje. Někdy má úspěch. To mu umožňuje volnost pohybu, což dodává jeho životu šíři a barvu. Dokáže rychle jednat a reagovat na každou změnu „větru" ve svém životě. V průběhu toho, jak tento člověk odhaluje množství myšlenek, teorií a neosobních postřehů, zakouší velkou radost a čiré potěšení. Napomáhá tomu bod neosobního vědomí ve Střelci, který se snaží nalézt společnou nit nebo základní princip, jenž vše spojuje dohromady.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Střelci vidí pravdu v jejím nejjasnějším světle. Vidění této pravdy mu umožňuje navazovat se všemi lidmi a situacemi vztahy - s radostí a gustem bobu neosobního vědomí ovládaného Jupiterem. Chameleonská Merkurova energie mu umožňuje v mžiku se měnit podle toho, jak se proměňují požadavky situace. Ví, že potřebuje rozšířit vědomí, ale klade-li na to přílišný důraz, ztratí blízký kontakt se životem a s lidmi, které potřebuje. Nejšťastnější je, když je intimně zatažen do všeho, co se kolem něj děje, aniž by musel osobně posuzovat dvojakost situace.

    Negativní využití bodu neosobního vědomí ve Střelci může u člověka vyvolat potřebu odsuzovat. Musí se přestat identifikovat s autoritativními postoji, které k tomu vedou. Čím více člověk soudí, tím dříve ztratí sounáležitost, po které tak silně toužil. Osa Merkur/Jupiter souvisí se silou postřehu a moudrosti. Pozitivní projev bodu neosobního vědomí člověku v tomto případě umožní upamatovat se, že být člověkem znamená jistá dočasná omezení. Hledisko musí být dostatečně široké, aby umožnilo co největší rozšíření mentální sféry a zároveň porozumění stávajícím lidským podmínkám.

    Největší radost bodu štěstí v Blížencích pochází ze schopnosti vyrovnat se s bezprostřední realitou. Nechá-li se člověk strhnout vzdáleným voláním bodu neosobního vědomí ve Střelci, je velká pravděpodobnost, že ztratí schopnost fungování v tady a teď. Jasné vnímání přítomnosti a myšlenka současnosti, která je bodu štěstí v Blížencích vlastní, je pro tohoto člověka největším zdrojem štěstí. Jeho skutečný osobní zlatý poklad pochází z umění žít s tím, co je dočasné.


NAHORU

    Člověk s takto umístěným bodem štěstí dosáhne největší radosti tím, že dá volný průběh své pečovatelské energii. Tento člověk touží zásobit sebe a druhé vším, co je nutné pro budoucí růst. Člověk v tomto případě zakouší lásku Božské Matky, která je nezištnou živitelkou všeho. Chce se doslova rozdat a oddat; pokud dá tyto impulzy dostatečně najevo, je mu poskytnuta velká radost. Hledá lidi a okolnosti, jejichž prostřednictvím by zakoušel teplo a blízkost. To je energie citu. U takového člověka se vyskytuje hodně štěstí pocházejícího z blízkosti přírody, protože právě prostřednictvím přírody člověk pociťuje pravou esenci jednoty a spolupráce s vesmírem.

    U tohoto Raka se vyskytuje touha po dětské jednoduchosti všeho. Přestože prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Kozorohu vidí tento člověk energii, která pomáhá věcem, aby vyzrály, udělá nejlépe, když zůstane naladěn na něžnou jemnou račí energii, která je v největším souladu s počátky věcí. Kozorozi vliv se projeví nejlépe tehdy, nalezne-li člověk pro tuto energii správný kanál.

    Veškerá radost zde vychází z prožívání procesu zrodu. Ať už se jedná o zrod dítěte, myšlenky nebo čehokoli jiného. To, co mu přináší největší pocit štěstí a naplnění, je vždy velmi úzce spojeno s počátkem.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Kozorohu člověk vidí a chápe energii ambicí. Také vnímá, jak se lidé snaží dokončit to, co již bylo částečně zformováno. Kozorozi energie je pevná a tvrdá, zatímco račí energie je poddajná a jemná. V obou znameních je silná energie směřující k aktivitě. Kozorozi energii motivuje touha po výsledku. Účel bodu neosobního vědomí obvykle budí dojem, že světí prostředky. Račí energie je naopak založena na konání pro konání. Je to spíše energie prostředků než účelů. Zatímco Kozoroh touží dosáhnout toho, co člověka přežije, Rak touží tvořit to, co se podílí na samotném tvoření.

    Kozoroh vyvažuje svou honbou za dospělostí a zralostí mladistvost a vitalitu Raka. Člověk se nesmí utopit v bodu neosobního vědomí - má-li dosáhnout plné radosti všeho, čemu prostřednictvím bodu štěstí v Raku dává vzniknout. Musí nechat bod neosobního vědomí, aby dal jeho energii strukturu a směr, ale zároveň si musí zachovat mladistvou a nekomplikovanou povahu dítěte.

    Zlatým pokladem na konci tohoto snu je radost, které dosahuje tím, že je významným účastníkem procesu zrodu, k němuž dochází v celé přírodě a v lidské mysli. Radost vyvěrá také z pečování o vše, co potřebuje něžnou péči, aby se mohlo rozvinout a kvést. Když člověk vidí následný růst, prožívá velké naplnění z toho, že je skutečnou součástí základů života.


NAHORU

  V tomto případě se vyskytuje velká touha být středobodem všeho a všemu velet. Prostřednictvím vlastní dokonalosti se člověk snaží být pro druhé zdrojem inspirace a vedení. Vůdce musí vést a nesmí unikat před problémy a zodpovědností, jejichž řešení je pouze v jeho moci a vůli. Velká radost přichází, dosahuje-li široké škály úspěchů, které jsou jistým způsobem zářnými příklady a symboly toho, čeho je člověk schopen dosáhnout při využití celého svého potenciálu. Tento člověk touží nejenom po vlastním růstu, ale také po růstu (a tím pádem zlepšení) společnosti jako celku.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Vodnáři se učí nenutit druhé, aby přejímali jeho vlastní metody. Namísto toho by se měl pokusit pochopit, že si každý člověk hledá svou vlastní cestu. Nebude-li svou energii tříštit v mnoha oblastech, dokáže se soustředit a dát své tvořivé síle směr. To mu nakonec přinese naplnění a štěstí. Zdrojem všeho, čeho dosáhne, bude jeho vlastní úsilí. Pak tento člověk pozná radost z toho, že je nezpochybnitelným pánem svého domu. Je velmi pravděpodobné, že jeho vláda bude hodná úcty.

    Rady, které tento člověk prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Vodnáři udílí druhým, by měl dávat spíše darem než rozkazem. Jeho moc tvořit vskutku naroste, až se naučí nechat zbytek světa, aby se rozhodl, jestli jeho rady přijme nebo odmítne, a spokojí se s faktem, že dostal příležitost pomoci.

    Jak Lev, tak Vodnář má energii, která dává. Vodnářova energie znamená neosobní dávání lidstvu jako celku, aniž by očekávala cokoli nazpět - s výjimkou evoluce druhu. Šlechetnost Lva je na druhou stranu cíleněji zaměřená na ty jedince, kteří tvoří jeho bezprostřední životní prostor. Bod štěstí ve Lvu se proto zaměřuje na koncepci osobní lásky. Aby měl tento člověk pocit, že se jeho šlechetnost, ambice a cíle ubírají správným směrem, potřebuje jistou dávku zpětné vazby.

    Přestože je lví energie velmi mocná, má sklon k jisté rigiditě. Protože se tento člověk drží určitých tradic a zásad, snaží se udržovat svůj život v takových kolejích, které by mu přinesly uznání, prestiž, důstojnost a respekt. Má-li naplnit své plány, musí se vyhnout momentálnímu rozptýlení, které může vzejít z Vodnářovy energie. A naplnit je musí, protože na sebe klade vysoké požadavky. Pocítí spokojenost pouze tehdy, jestliže jsou tyto požadavky naplněny a jsou v souladu s jeho vlastními vysokými měřítky. Cíleně vedení energie přináší největší úspěchy. Obdiv, kterého se mu nakonec za tyto úspěchy dostane, je zlatým pokladem na konci jeho snu.


NAHORU

    V  tomto případě dosáhne člověk největšího štěstí vytvořením jisté „organizované čistoty" ve svém okolí. Touží po čistotě nikoli pouze ve smyslu osobní hygieny, ale také v životě a v práci. Zakouší také jistý druh čistoty v tom, jak jsou uspořádány jeho myšlenky. Je vysoce citlivý vůči vnějšímu prostředí, a proto si uvědomuje, jak hluboce ho zasahují jeho vlastní reakce na očividně negativní emoce. Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Rybách cele chápe podstatu soucitu, má-li však bod štěstí dobře fungovat, musí se vyhnout identifikaci se silami, které jsou neviditelné. Protože si uvědomuje neviditelné, nevědomé a nekonečné síly vymykající se jeho kontrole, musí svůj život vést směrem k vysoce vědomé existenci, zasvěcené „tady a teď".

    Tento člověk se neustále a vědomě snaží být plně zaměstnán, aby pro negativní emoce druhých lidí vstupující do jeho vědomí zůstal jen malý prostor. Tudíž to, co může vypadat jako zaujatost světskou realitou, přináší tomuto člověku ve skutečnosti ohromný pocit radosti, která k němu přichází prostřednictvím uspořádaného vnímám života.

Čistota mysli a těla jsou důležité, protože umožňují zakoušet průzračnou jednoduchost myšlenek, do kterých nezasahují nežádoucí vnější faktory. Naučí-li se tento jedinec sebedisciplíně, dokáže se nakonec prostřednictvím pozitivního využití bodu neosobního vědomí v Rybách (vede ho k vnitřnímu míru) povznést nad negativní emoce. Jeho hlavním cílem je dobře a naplno fungovat. On ví bez ohledu na pocity, které má z druhých, že pocity jsou prchavé a neustále se mění. Zde nalézáme vědomí velmi osobního úkolu spočívajícího ve vytrvalém směřování k dokonalosti.

    Negativní rybí energie má sklon dlít v minulosti. Energie Panny se soustředěně a silně zaobírá detaily přítomnosti. Bod neosobního vědomí v Rybách vede energii prostřednictvím porozumění celku a jeho významu a vlivu na přítomnost.

    Vyskytuje se zde velká radost provázející projevy jednoduché logiky, kterou Benjamin Franklin (nar. v Kozorohu) nazýval „selským rozumem". Panna svým vlivem dokáže životní detaily slučovat takovým způsobem, až vytváří souslednost událostí, která povede k velmi logickému cíli. To je opět příklad bodu neosobního vědomí v Rybách poskytujícího celkový přehled o přítomnosti a usměrňujícího tok energie. Člověk se může ve skutečnosti stát tak výkonným, že si může připadat jako robot. Následkem toho logicky touží porozumět emocím a zjistit, zda je ještě schopen citu. Za tím účelem se přesunuje k protilehlému znamení a začíná vyjadřovat neosobního vědomí v Rybách. Musí si dávat pozor, aby se neidentifikoval s negativní stránkou tohoto svého aspektu. Člověk může v moři iluzí, v planém denním snění a nekonečných fantaziích ztratit smysl pro praktické záležitosti. Odvádí ho to od vědomého cítění přítomnosti, které mu přináší největší radost. Naopak musí usilovat o čistotu a univerzalitu bodu neosobního vědomí v Rybách, což dodá jeho životu a prožívání přítomnosti hloubku.

    Panna a Ryby představují energii služby. Ryby znamenají soucitnou službu druhým; Panna představuje službu sobě samému. Funguje-li tento člověk podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, budou druzí velmi potřebovat jeho služby a on jim bude chtít pomoci. V tomto případě si musí dávat pozor, aby neztratil střed své bytosti, protože bude-li se negativně identifikovat s problémy druhého člověka, ztratí svou schopnost fungování. A to je právě to, co mu umožňuje povznést se nad faktory, které by jiné lidi snadno uvrhly do stavu deprese.

    Zlatým pokladem je pro něj všechno, co drží v ruce a s čím se zaobírá v přítomné chvíli. Energie Ryb se vždy vztahuje k něčemu nekonečnému. Jedná se o naladění na neviditelný vesmír, který lze vnímat pouze vyššími smysly. Energie Panny se zaměřuje na to, co je hmatatelné. Žijeme ve světě věcí; prostřednictvím správného uspořádání, péče a čistoty věcí si bod štěstí v Panně nalézá svou roli. To umožňuje neosobní projev bodu neosobního vědomí v Rybách: včlenění lásky do života; prožitek bezčasí.


NAHORU

    V tomto případě dosáhne člověk největšího štěstí spoluprací s energií, která je charakteristická tím, že její nositel absolutně nepociťuje touhu se prosadit. Nejlépe se cítí, když vychází dobře s druhými, namísto aby vyjadřoval své vlastní tužby, což by mohlo narušit harmonii, kterou hledá ve společnosti lidí, s nimiž je. Zde vidíme pokus splývat s tužbami druhých. To vede k neustálé změně stanovisek ve snaze zasloužit si přijetí.

    Tento člověk ví, že násilné prosazování vlastních přání ohrožuje přátelství a vztahy. Tudíž namísto toho, aby prosazoval svou vlastní vůli, se snaží vyjít se všemi situacemi a okolnostmi, které před něj život postaví. Zřídka činí sám důležitá rozhodnutí, protože - v pozitivním slova smyslu - na sebe pohlíží jako na součást většího celku sestávajícího ze sil vymykajících se jeho kontrole. Cítí, že prosazovat svou vůli, aniž by bral tyto vlivy v potaz, vyvádí člověka z harmonie s proudem, který řídí život.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Beranu může rozvíjet energii „průkopníka". Pociťuje velkou schopnost projektovat svou touhu daleko do budoucnosti, a tak tuto budoucnost činí výtvorem své vlastní touhy. Má-li být šťastný, nesmi se s touto znalostí identifikovat. Energie Berana má tak velký náboj, že bude-li jí využívat sobecky, ztratí perspektivu a rovnováhu. Mimořádně důležité je uvážit následky svého jednání ještě předtím, než toto jednání započne. Váhy tudíž potřebují vidět obě strany mince. To vede k životu založenému na plnění tužeb druhých spíše než na plném projevení vlastní vůle. Je to právě vyhýbání se „přirozenému instinktu", co přinese tomuto člověku největší štěstí. Pouto osobního vztahu založeného na vzájemném omezování uspokojí všechny zúčastněné.

    Člověk s bodem štěstí ve Vahách má pocit, že je součástí něčeho, co vlastně nezná. Touží tomuto pocitu neúplnosti učinit přítrž tím, že najde lidi a okolnosti, které představují ideje a zkušenosti, jež vymezí jeho životní prostor. Ve snaze být „bez ega" a bez agresi vity si buduje jemnou a taktní povahu, která ví, jak potěšit a uspokojit. Čím více je toho schopen, tím více dokáže zakoušet vnitřní uspokojení, které pochází částečně také z vědomí, že není nikdy osobně zodpovědný za vytvoření rušivých okolností.

    Shakespearova otázka „Být, či nebýt?" je nejhlubší otázkou života. Může se docela dobře týkat polarity Beran/Váhy. Bude-li odpovídat Beran, bude odpověď zajisté „být". Přirozenou odpovědí Vah je „nebýt". Bod štěstí v tomto případě představuje rovnováhu uprostřed zvěrokruhu. Je to okno, skrze něž člověk vidí všechny možnosti, ale přesto si prostřednictvím žádné z nich nevytvoří vlastní identitu. Udržuje jemnou rovnováhu, prožívá aspekty mnoha osobností, ale nikdy si nevytvoří aspekt, který by byl jedinečný a jen jeho. Prostřednictvím prožívání života, který ho obklopuje, si však dokáže vytvořit pocit spokojenosti. Ví, že může mít vše, aniž by vůbec něco chtěl; všeho se může dotknout, aniž by to vlastnil. Stojí symbolicky uprostřed veškerých myšlenek. Je skutečným paradoxem: nezastává žádné stanovisko, a přitom zastává všechna.

    Lao-c', starověký čínský mudrc, napsal: „ Třicet příček sdílí rám kola. Je to jeho střed, který činí kolo užitečným... " a na jiném místě píše: „... je to prázdný prostor v okně, který činí toto okno užitečným. " Bod štěstí ve Vahách je vskutku středem a otevřeným oknem vědomí. Kolem něj se točí a skrze něj protékají veškeré myšlenky, touhy a emoce lidstva. Je natolik sbírkou všech zvuků a barev, že nemůže dojít k nějaké určité osobní identifikaci s jedním z nich. Tak je tomu u tohoto znamení se vším. Člověk s takto umístěným bodem štěstí zakouší v malém všechny energie zvěrokruhu. Váhy, stojící uprostřed, umožňují těmto energiím protékat člověkem tak, že dohromady vytvářejí celého člověka. Pocit radosti a spokojenosti vychází z pocitu, že člověk je součástí všeho. Toto zjištění dokáže člověka přivést blíže k vědomí bez touhy, což se stane základem jeho skutečného naplnění. Aniž by potřeboval potřebovat nebo nepřál druhým to, co sám nemá, je člověk s takto umístěným bodem štěstí schopen uvádět do rovnováhy všechny zážitky a pocity a najít v životě klid. Rovnováhy dosáhne vyvažováním svých vlastních protichůdných pocitů a pocitů druhých lidí, dokud nepocítí jednotu. Funguje-li jako prostředník nebo kanál života, dokáže si vytvořit smysl pro neosobní bytí. Schopnost být neosobní pochází z vědomí vysoce osobní povahy Berana, které k němu přichází prostřednictví bodu neosobního vědomí, zprostředkovaného smyslem Vah/ Venuše pro druhé lidi. Člověk vidí sobecké či „soukromé" tužby lidí, a je přesto schopen najít pro ně místo ve velkém plánu věcí.

    Zlatým pokladem na konci tohoto snuje vědomí, že tvůrčí energie lidí v jedincově životě a jeho tužby vymezí hodnotný životní rámec. Tímto způsobem je o člověka poněkud neobvyklým způsobem postaráno v tom smyslu, že nemusí nikdy činit správné ani špatné rozhodnutí. Plyne-li člověk se silami, které ho vedou, umožňuje nezbytným rozhodnutím, aby se učinila sama. Tato víra ve vesmír pochází z pozitivnosti bodu neosobního vědomí v Beranu. Jedná se o projev Marsovy odvahy čelící neznámu. Ve vědomí, že svět se o vás vždycky a v každém slova smyslu postará, lze najít velký klid. A v něm spočívá tajná radost bodu štěstí ve Vahách.


NAHORU

    V tomto případě dosahuje člověk největší radosti tím, že se podílí na procesu regenerace. Je spojena se sexualitou na fyzické úrovni a s duchovním hledáním na vyšších mentálních a emocionálních úrovních. Sexualita, esence života a tvořivá síla, se stává velmi důležitým faktorem v jedincově charakteristice. Vyskytuje se zde také intenzivní touha proniknout do významu života. Pro někoho s takto silným, pronikavým vnímáním a duchem je to snadný úkol. Tento jedinec má také silně vyvinutý smysl pro růst a evoluci člověka. Všechny tyto faktory se kombinují, aby dávaly schopnost nořit se do neznáma - být v centru všech konců a počátků.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Býku vidí tento člověk způsoby, jakými lidé a společnost drží sami sebe ve starých kolejích nazývaných bezpečí. Štíří energie je vždy touhou objevovat nové. Touží vyvrátit establishment z kořenů, aby ho zlepšila. V tomto případě je štíří energie puzena směrem k ničení toho, co už není užitečné.

Bod štěstí umístěný ve Štíru nalaďuje člověka na jeho vlastní nevědomé myšlenkové úrovně a na nevědomé myšlenkové úrovně společnosti. Je velmi pyšný na svou schopnost razit si navzdory těmto všeobecně neznámým silám cestu. V očích druhých je to člověk, který ničí to, co oni léta budovali. Pravdou je, že to, co lze zničit, nebylo nikdy skutečné. Bod štěstí ve štíru touží po mystické realitě vesmíru. Mnohé bude obráceno vzhůru nohama. Skrytá tajemství budou vynesena na povrch a s tokem jedincových myšlenek a pocitů bude tak dlouho cloumat intenzivní vášeň, dokud se vody nepročistí.

    Energie bodu neosobního vědomí v Býku je energií budování, zatímco energie bodu štěstí ve Štíru je energií rozebírání a rozkladu. Obojího je zapotřebí, aby bylo dosaženo procesu, který nazýváme evolucí. Staré budovy jsou strhávány, aby mohly být na stejném místě postaveny nové. Člověk s bodem štěstí ve Štíru je jedinečný v tom, že dokáže tyto budovy strhávat, ale i stavět a konstruovat.

    Člověk s takto umístěným bodem štěstí zakouší neodbytný druh energie, která mu nikdy nedopřává odpočinek. Touží růst, hledat a pochopit všechno, co je neviditelné, a jeho radost nemá nikdy kořeny v poklidné existenci. Je transformátorem lidstva, protože je nespokojený, jestliže v lidech kolem sebe vidí nedostatek pohybu a pokroku. Sexualita je pouhým motorem, který ho udržuje v pohybu. Přináší mu to silný pocit intimity, což navozuje intenzivní pocit spojení s hlubinami pravdy. Nenechá se obalamutit sofistikovanými vějičkami a realitu vnímá jasně. Protože je Štír silně nalad přírody, má nejsilněji vyvinuté vnímání ze všech znamení zvěrokruhu.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Býku může tento člověk zakoušet energii uvolnění a spokojenosti. Vyvažuje to štíří intenzitu. Ví, že uvolnění a spokojenost je nevyhnutelně cílem každého člověka. On je však nemůže přijmout, dokud necítí, že si je zasloužil. Zlatý poklad na konci tohoto snu pochází z vědomí, že člověk hraje aktivní roli při práci na budování světa, který bude bezpečný a klidný, protože lidé budou více v kontaktu se zdrojem veškerého života. Je nejšťastnější, může-li šířit mezi druhými osvětu a ukazovat jim nové stezky, které se báli vzít v úvahu.


NAHORU

    V tomto případě cítí člověk energii ohromné svobody. Touží jak po mentálním, tak i fyzickém otevřeném prostoru a vyhýbá se situacím a okolnostem, které omezují jeho možnosti. Ze všech znamení zvěrokruhu má právě toto největší schopnost prožívat radostný život. Existence člověka může být přirozeně šťastná a plná hojnosti. Nebojí-li se tento člověk pokoušet svou Štěstěnu, objeví, že je přirozeně šťastný. Nebojí-li se cestovat, zjistí, že své největší štěstí prožívá na těch nejodlehlejších místech daleko od domova. S postupujícími léty se jeho život neustále rozšiřuje a téměř jemu navzdory neustále narůstají a získávají na významu okolnosti a zkušenosti, kterými prochází.

     Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Blížencích si je neustále vědom toho, co si myslí druzí. Vidí, jak moc lze život vyplýtvat při pokusech zdvořile uspokojovat druhé namísto toho, aby se člověk snažil rozšířit své vědomí do té míry, že pochopí, jak zbytečné takové myšlení je.

    Je silně zvědavý, a proto touží toulat se po zemi, neboť chce ochutnat všechno, co život nabízí. Velká část štěstí vychází z blízkosti přírodě a nejhůře se cítí v přeplněných městech, která mají sklon ujařmovat a omezovat jeho myšlení a snižovat jeho schopnost dýchat s přirozeným duchem života, který jím protéká.

    Energie Střelce je energií pravdy založené na porozumění přírodnímu zákonu. Energie Blíženců je energií podvojnosti, založené na pokusech člověka navázat vztah s jiným člověkem. Člověk s bodem štěstí ve Střelci zjišťuje, že pokouší-li se fragmentovat svět, aby získal souhlas nebo přijetí, nebo se vžívá do postavení druhého člověka, aby věděl, co mu má říci, začíná být k sobě neúpřimný. Protože je schopen v širokém záběru svého vědomí téměř okamžitě celou situaci přehlédnout, funguje nejlépe, když je rázný a jde přímo k věci. Pak nepochybuje o upřímnosti své vlastní pravdy. Bod neosobního vědomí v Blížencích dává schopnost vidět svět očividné dvojakosti jasně a odtažitým způsobem. To člověku umožňuje rychle zmapovat situace či události a umožnit bodu štěstí ve Střelci tyto postřehy syntetizovat v nový celek. Jakmile je tento proces završen, získávají původní postřehy směr a význam a člověk může podniknout odpovídající akci.

   Člověk s tímto bodem štěstí ví, že mu nové zkušenosti vždy přinesou více radosti a více naplnění. Vyskytuje se zde proto silný sklon projektovat si budoucnost a představovat si zkušenosti a místa, která by měla tuto budoucnost naplnit. Tento sklon je základem prorocké Střelcovy povahy. Neboť Střelec buď prostřednictvím vhledu vidí, co se stane, nebo skrze svou velkou sílu vytváří budoucnost tak, aby byla v souladu s jeho touhou.

    Velká radost pochází z vědomí, že život není o ničem jiném než o tom, že se má žít co nejplněji. Bod neosobního vědomí v Blížencích vidí, jak se lidé snaží rozhodnout pro určitý směr v životě a vždy se cítí nešťastní, protože mají za to, je třeba se rozhodnout buď pro jeden, nebo pro druhý. Oproti tomu bod štěstí ve Střelci poznává všechny směry najednou. Strašná frustrace z toho, že člověk není schopen nalézt své místo v životě, je pro tohoto člověka neznámou věcí. Kdekoli si odloží klobouk, tam je doma. Cokoli, čím si vydělává na živobytí, ho baví. Kdokoli, s kým právě tráví čas, je jeho přítel. Je to právě tento postoj, který umožňuje tok jeho entuziasmu v souladu se silami jeho okolí.

    Tento člověk je schopen klouzat po hladině života a neocitat se v situacích, které by mohly narušit jeho všudypřítomný optimistický náhled. Největší překážkou jeho štěstí jsou pokusy dívat se na sebe z pohledu druhých. Jedná se o identifikaci s bodem neosobního vědomí v Blížencích, což má za následek sebekritiku. Bez ohledu na to, jak jasné světlo může tato osoba vyzařovat, není schopna toto světlo sama vidět. Druzí lidé v ní vidí radost, a protože ona to ví, dělá někdy tu chybu, že na ně pohlíží jako na odraz sebe samé. Prostřednictvím pozitivní zpětné vazby může sklouznout do iluze, že dokáže druhým na oplátku působit radost. Kvůli takovémuto mentálnímu závazku může člověk ztratit svůj pocit štěstí.

    Člověk s bodem štěstí ve Střelci se musí naučit, že štěstí je cosi, co nelze přenášet z jednoho člověka na druhého. To je jedna z největších lekcí, které ho učí bod neosobního vědomí v Blížencích. Pokouší-li se člověk o takovouto výměnu, oslabí ho to. Svět mu může patřit, jestliže umožní sám sobě prostě být. Až se to naučí, jeho život získá nadšenou spontaneitu, která nemá u žádného z ostatních znamení zvěrokruhu obdoby. Právě prostřednictvím své nezacílené spontaneity se dokáže přiblížit k tomu, co měl na mysli Buddha, když pravil, že pravým smyslem života je prostě „být". Zlatý poklad na konci snu je u tohoto člověka tak vitální, jak vitální je jeho vnímání přítomnosti, které je schopen zakoušet v každé jednotlivé chvíli.


NAHORU

    V tomto případě dosáhne člověk největšího štěstí, uvidí-li, že jeho život získává určitou formu a strukturu. Tento člověk má mnoho ambicí a nadějí, ale zůstává nespokojený, dokud si nevytyčí cíle a nezačne podnikat kroky nutné k jejich realizaci. Touží neustále zůstávat ve spojení se svými nejvyššími cíli a ví, že nejlepším způsobem, jak plně prožívat život, je strávit ho vytvářením něčeho, co ho přežije. Snaží se překonat omezení, která na něj byla uvalena v mládí. Dokáže v sobě rozvinout sílu, která mu umožňuje poznat, že jeho život je v jeho rukou a že je jeho vlastním výtvorem. Nechce nutně, aby věci byly snadné, protože cítí, jak ho lehkovážný a prchavý charakter většiny prožitků, věcí a vztahů odvádí od velkého cíle, který si naplánoval. Potřebuje také vědět, že dokáže něčím hodnotným přispívat do společnosti.

    Bod neosobního vědomí v Raku umožňuje tomuto člověku prožívat celou škálu emocionální energie. Stejně jako u všech ostatních postavení, kdy daná polarita pomáhá člověku rozšiřovat jeho emoční zkušenost, je i zde zdůrazněna potřeba zůstat neosobní. Rovnováha, které musí tento člověk dosáhnout, má zásadní význam pro správné používání energie. Důležité je uvědomit si, že všechna zemská znamení jsou vyvažována vodními znameními. Suchá zem není úrodná. V takové půdě nevyroste nic, co by bylo člověku k užitku. Možná že se na těchto místech nacházejí cenné nerosty, ale bohatství, které představují, se obvykle využívá k zajištění výnosů bohaté a úrodné země. Na druhou stranu ze země, která byla cele zaplavena, je jen málo užitku, dokud voda neustoupí a zem se trochu nevysuší. Energie Kozoroha postrkuje člověka směrem k završování projektů, energie Raka zakouší emocionální nadšení z toho, že stojí u zrodu počátku věcí. Aby bod štěstí v tomto případě fungoval co nejlépe, je třeba zvládnout a usměrnit emoce. To je možná ten nejobtížnější úkol pro každého člověka. Všechno, co člověk cítí, může ve skutečnosti působit jako překážka vůči všemu, co chce skutečně dělat. Dětské nejistoty, strachy a pochybnosti o sobě je třeba odložit stranou, aby si člověk mohl vytvořit nadhled, díky kterému by poznal, že jeho životní práce je důležitější než tyto nejistoty, strach a pochybnosti. Až toho bude schopen, vytvoří si novou identitu, díky níž se stane kvalitou a kvantitou všeho, co je schopen vyprodukovat.

    Bod neosobního vědomí v Raku poskytuje hluboké porozumění potřebě dobrého začátku či základu jakéhokoli projektu. Nic nemá šanci na úspěch, nevěnuje-li se péče prvnímu kroku či myšlence a nedá-li se jí směr. Bod neosobního vědomí v Raku umožňuje člověku s bodem štěstí v Kozorohu plodit to, co poté dosáhne dospělosti a dále už bude žít samo.

    Takto postavený bod štěstí odsouvá štěstí na pozdější roky života. Umožňuje to rozvoj skutečné dospělosti, protože člověk musí překonávat nejrůznější překážky, vyžadující dovednost a sílu zdokonalené velkým množstvím namáhavé práce. Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Raku se člověk musí naučit, že negativní emoce ve skutečnosti vysávají jeho fyzickou energii a brání mu získat pocit pokroku, který by mu byl oporou. Je velmi citlivý vůči potřebám druhých a mimořádně zranitelný v osobní (emoční) sféře. Aby tento bod štěstí fungoval co nejlépe, musí se takový člověk naučit vyhýbat negativním emočním uzlům, které ho matou a oslabují jeho pocit sebeúcty.

    Největší štěstí tohoto jedince pochází z objevu cest, na nichž je velmi schopným člověkem. Stává se tak doslova svým vlastním rodičem. Učí se sám sebe vést a bez ohledu na životní situace a okolnosti rozvíjí schopnost fungovat na úrovních, které jsou většině lidí často nedosažitelné i za těch nejlepších okolností.

    Kozoroh je znamením velké hloubky. V jeho jednání je vždy nějaký další plán; cesta, kterou se ubírá, směřuje velmi zřetelně ke zvolenému cíli. Do tohoto plánu jsou nějakým způsobem zabudovány dokonce i odbočky z této hlavní cesty. Tento člověk nesnese žádné vágní abstrakce či zobecňování, protože jeho životní odměna v podobě štěstí pochází v zásadě z toho, že si je neustále jist svým cílem. Zlatého pokladu na konci tohoto snu dosahuje po mnoha letech cíleného úsilí vedeného příslušným směrem, který si vytyčil. Ví, že svých cílů nedosáhne pouhým štěstím, ale spíše svou silně zacílenou snahou a vnitřním bohatstvím. Dosažené cíle u něj znamenají symboly jeho vnitřního vývoje, který je zlatým pokladem.


NAHORU

    V tomto případě člověk prožívá největší štěstí tak, že plyne s energií probuzení a osvícení. Nespoutaný okovy, které vytváří společnosti, neomezený hranicemi předem očekávatelných vyhlídek dokáže zakoušet všechno, co existuje mimo hranice tradiční společnosti. Touží vědět všechno - o člověku, o světě, o vesmíru. Chce vědět, jak by se dalo tolik očividně odlišných aspektů života skloubit.

    Cílem bodu štěstí ve Vodnáři je pocit neomezení. Jeho štěstí pochází z porozumění, že věci se mohou lišit, aniž by jedna z nich musela být lepší nebo horší než ta druhá. Právě prostřednictvím tohoto postoje dokáže zůstat nepošpiněn tím, že by činil úsudky. Je od přírody spravedlivý a nepředpojatý. Z tohoto spravedlivého zacházení se světem pochází jeho prožitek veškeré radosti spojené se svobodou. Protože si drží odstup a neangažuje se příliš v osobních záležitostech druhých, dopřává mu svět, aby zkoumal své sebeuvědomování. Nikdy nemusí sledovat cesty druhých. Jeho kompas je vždy namířen k novým myšlenkám, které podněcují vynalézavost a originalitu pohledu. Často touží po samotě, aby se vyhnul požadavkům tradiční společnosti, protože jeho radost nevychází ze zákonů či omezení člověka, ale z impulzů sil vesmíru, které objevují v člověku jeho nejvyšší schopnosti. Touží žít bez plánování. Z nepřítomnosti jakéhokoli viditelného vzoru, rytmu či důvodu vyrůstá v jeho životě velmi neobvyklé vnímání žití. Právě z toho odvozuje svou jedinečnou schopnost duchaplností a probuzení.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Lvu tento člověk vidí, jak lidé marně usilují o moc a nadvládu i o touhu držet se principů, které by jim umožnily vytvořit si sebeúctu. Ví, že tyto věci mají ve světě své místo, ale také ví, že svět je ve špatném stavu proto, že tyto věci byly špatně využity a zneužity. Je to právě lví láska k pravdě a vyšším principům, která u něj funguje jako maják, nikoli identifikace s omezováním energie, jež může utlumit spontánní tok života.

    Člověka s bodem štěstí ve Vodnáři dokáže v tomto světě šokovat jen máloco, protože v jeho vědomí je dostatek místa, aby dokázal přijmout, že možné je cokoli. Žije v budoucnosti a zkoumá a objevuje to, o čem si lidstvo myslí, že je mu nejvzdálenější. Je vskutku svobodným duchem: liberální v myšlení a nekonvenční v postojích. Jeho spokojenost vychází z toho, že se osobně nestará o směr, jakým se ubírá společnost. Zná lepší budoucnost, založenou na dalekosáhlé vizi pravdy. Problémy přítomnosti ho proto nechávají relativně v klidu. Ví, že budou vyřešeny tím nejlepším možným způsobem a že není třeba se znepokojovat.

    Protože lví energie je silně založena na naplňování ega prostřednictvím ovládání a moci a vodnářova energie nemůže být založena na ovlivňování ega, najde tento člověk své největší štěstí, nebude-li se příliš bát nebo stydět za svůj odstup a nekonformní postoje. Sílu mu k tomu dodá tatáž lví energie. Je to právě lví síla, která člověku umožňuje bojovat s jeho touhou po moci. Až tento člověk přijme sám sebe jakožto „odlišného" a až přijme, že jeho tužby a myšlenky jsou jedinečné a ve své pokročilosti až prorocké, začne odkrývat realitu, po které touží jeho duše. Pozná, že jeho mysl může volně zkoumat vědomí, které nakonec osvobodí lidstvo od pout jeho kolektivního ega. Radost z tohoto zlatého pokladu není určena pouze tomuto člověku, nýbrž všem.


NAHORU

    V  tomto případě má člověk příležitost zakoušet souhrn tvůrčí energie zvěrokruhu. Tento člověk je tím nejjemnějším způsobem naladěn na síly kosmu. Dokáže plynout s neviditelnou realitou, která se projevuje v podobě viditelné reality. Ví, že vesmír sestává z podstaty, která není omezena hmotou. Zakouší jednotu se všemi věcmi a dokáže se přizpůsobit jakýmkoli vibracím a naplnit jakoukoli potřebu.

    Takto umístěný bod štěstí člověku umožňuje zakoušet radost překračující čas, prostor a myšlení. Silná intuice a naladění na kosmické síly pocházející z bodu štěstí v Rybách dávají člověku mysteriózní a přitažlivý charakter. Tento člověk cítí, že důvěrně zná i neznámé.

    Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Panně vidí tento člověk způsoby, jakými se lidé pokoušejí plánovat a organizovat své životy, přičemž neustále zapomínají na jeho celkový obraz a význam. Zakouší také omezení, které znamená život v konečném vědomí, v němž se soudí, že jedinou realitou je to, co lze vidět, nahmatat, či emocionálně pocítit. Má-li být šťastný, nesmí se s tímto druhem reality identifikovat. Jeho vnímání překračuje konečný vesmír. Rozměry času a prostoru mají jen malý dopad na nekonečný charakter všeho, co vnímá.

    Jak jinak by tento člověk dosáhl velké radosti než skrze pocit věčné jednoty s Bohem? Jak by na zemi mohlo existovat něco, co není odrazem toho nepozemského? Jak by mohlo něco vůbec být, kdyby to nebylo produktem určitého stavu mysli? Způsobem, který překračuje slovní komunikaci, umožňuje bod štěstí v Rybách poznat esenci reality. Ve svém důsledku stojí tento člověk mezi Božím světem a světem člověka a ví, že jsou jedno. Tuto jednotu prožívá.

    Člověk s bodem štěstí v Rybách nerad něco slibuje. Ví, že o dodržení či porušení slibu nerozhoduje vždy člověk. Aby si zajistil štěstí, musí se vyhnout sklonu Panny manipulovat a plánovat si konkrétní, omezený životní styl, o který se pak bude pokoušet. Namísto toho si musí od Panny vzít její schopnost vidět dokonalost všeho, co je, a umožnit životu, aby šel svým směrem.

    Člověk s bodem štěstí v Rybách nemusí dobývat, protože je součástí toho, co má pod kontrolou. Nemusí se podřizovat, protože zjišťuje, že ve skutečnosti není nic, čemu by se musel podřizovat, jelikož podřizování a dobývání jsou pouze opačnými stranami téhož konceptu. Radost pochází z tichého porozumění, které mu umožní jemně proplouvat životními zkušenostmi.

    Zlatý poklad na konci snu je ve skutečnosti snem samotným. Bod štěstí dává člověku značnou výhodu v tom, že ví, že život, svět idejí a jejich omezení jsou pouhým zdáním. Tvůrčí představivost založená na vědomí vyšší pravdy a porozumění a láska jsou tím, co dokáže osvobodit srdce a mysl. Radost a štěstí pocházejí z naladění na vyšší úrovně vědomí. Schopnost naladit se na tyto úrovně pochází z bodu neosobního vědomí v Panně, který umožňuje člověku očistit se, řídit a vést myšlenky v mysli. Merkurova energie Panny také funguje jako most mezi povznášejícími sférami vnímání a porozuměním, což vede do všeobjímající náruče Jupitera a Neptuna. Naděje, sny a přání tohoto člověka tvoří prostřednictvím soucitné touhy optimální podmínky pro jeho bližní. Cokoli si dokáže představit, stává se součástí jeho reality.


NAHORU


Aspekty k bodu štěstí


    Tvoří-li planety s bodem štěstí kvadraturu, svádí nás to myslet si, že tím připravují člověka o jeho radost. To ale není pravda. Kvadratury ve skutečnosti vytvářejí napětí, které nutí člověka k činu. Podle Freuda je čin tím, co vyvádí člověka ze snového stavu. Čím více člověk dělá, jedná, podílí se, pracuje, usiluje atd., tím blíže je schopen přivést sebe samého ke zhmotňování snů.

    Snít nebo spřádat fantazie o tom, co mi přinese radost, neznamená této radosti dosáhnout. Přiznat si, že se dosažení nějakých velkých tužeb děje následkem soustředěného úsilí, je prvním krokem k jejich dosažení.

    Čím nepřátelštější jsou planety, které kvadratury s bodem štěstí tvoří, tím hlubší studnu nepřízně osudu člověk hloubí, aby následně vytvořil o to větší prostor pro svou radost. Vždy musíme mít na paměti, že to, co děláme, neděláme proto, abychom si mohli stěžovat na námahu, kterou to zahrnuje, ale spíše proto, abychom si jasně a pevně vytyčili cestu a způsoby a prostředky, které nám pomohou v realizaci toho nejpozitivnějšího, co může z bodu štěstí vzejít.

    Výhodné planety tvořící kvadraturu s bodem štěstí mohou přinést člověku naplnění jeho tužeb dříve, nebo za pomoci jednodušších metod. V tomto případě si musí člověk pamatovat, že je mnohem obtížnější si radost udržet než získat. Někdo si může přát stát se zpěvákem a prostřednictvím výhodných kvadratur k bodu štěstí v desátém domě může usilovat o to, aby jednou natočil hit. Ale kolik procent z milionů zpěváků, kteří natočí hit, natočí také druhý nebo třetí? Méně než jedno procento z nich je ve skutečnosti schopno v úspěchu pokračovat! Podívejme se na to z jiné části horoskopu. Člověk může mít bod štěstí v jedenáctém domě, s nímž svírají kvadraturu výhodné planety. Tyto kvadratury pomáhají dodávat energii při aktivním vyhledávání přátelství. Protože však tito přátelé přicházejí poněkud snadno - díky výhodné energii, která se tímto směrem soustředí - člověk si je mnohdy neudrží příliš dlouho, protože není schopen si uvědomit plnou cenu toho, čeho dosáhl.

    Kvadratury k bodu štěstí vytvářejí ve své podstatě dynamickou energii, kterou může člověk využívat k tomu, aby dosáhl té největší radosti. Ať už tato radost přichází snadno nebo s obtížemi, ať už její dosažení zabírá relativně krátkou dobu nebo celý život, není nic lepšího než se stát součástí „radosti" samé. Lekcí těchto kvadratur je, že na konci vynaloženého úsilí leží odměna, která stojí za to.


NAHORU

    Planety svírající s bodem štěstí trigon navozují v životě člověka vnější okolnosti, které ho vedou ke štěstí. U těchto aspektů nabývá velmi na důležitosti, aby se člověk za svým bodem štěstí aktivně nehnal, protože bude-li to dělat, bude se mu štěstí neustále vyhýbat. Na druhou stranu tím, že se prostě naučí plynout s okolnostmi, lidmi a událostmi, které přicházejí do jeho života a odcházejí z něj, dosáhne automaticky bodu štěstí, aniž by o to vědomě usiloval.

    Trigony vždy navozují vnější zkušenosti, ale ne vždy tak snadno, jak by se mohlo zdát. Nepřátelská planeta svírající s bodem štěstí trigon způsobuje, že člověk prochází poněkud obtížnými okolnostmi, které drží ve svých rukou druzí lidé. Nicméně jsou to přesně ty okolnosti, jejichž prostřednictvím posléze zrealizuje své touhy. Má-li člověk kvadratury k bodu štěstí, je jeho cesta zdánlivě přímější, protože vychází z jeho nitra. Vykazuje-li však jeho horoskop k tomuto bodu trigony, pohybuje se člověk mnoha různými směry - v podstatě vklouzává a vyklouzává z reality každého člověka, kterého potká, a tato realita nějakým způsobem představuje to, co pro něj znamená jeho bod štěstí. Je to člověk, který jde „křivolakými cestami", nicméně i přesto vždy dorazí tam, kam jde. A zajímavé je, že se tam často dostane navzdory sobě samému!

    Pocházejí-li trigony k bodu štěstí od přátelských planet, je pro člověka mimořádně snadné realizovat své sny. Stále znovu a znovu se ukazuje, že je v příslušné oblasti, kterou jeho bod štěstí symbolizuje, velmi šťastný. Lekcí v tomto případě samozřejmě je netlačit příliš na své štěstí, ale spíše je ocenit jako součást Boží Štěstěny, jíž je z nějakého neznámého důvodu hoden.


NAHORU

    Planety, které tvoří s bodem štěstí opozici, tvoří zároveň konjunkci s bodem neosobního vědomí. Tudíž to, co člověku v jedné oblasti berou, mu v jiné dávají. Tyto planety fungují nejlépe, nepokouší-li se je člověk využívat k vlastnímu prospěchu. Člověk nemusí striktně dodržovat pravidlo o tom, že musí více dávat než brát. Namísto toho je důležitější, aby tyto planetární energie využíval k přivlastňování si vlastností, které tyto planety představují, nebo výsledků, které vytvářejí. Ovzduší odstupu jen napomáhá co nejlepšímu fungování a v žádném případě člověku nebrání v prožívání přislíbené „radosti" jeho bodu štěstí.

    Tyto planety představují cesty, jakými se člověk podílí na světě prostřednictvím bodu neosobního vědomí. Ukazují mu, jakým způsobem se do značné míry podobá všemu ostatnímu živému, namísto toho, aby zdůrazňovaly jedinečnost, kterou v sobě člověk touží nalézt jakožto identickou strukturu svého ega. Tyto planety však nemají za úkol fungovat na osobní úrovni; jejich prostřednictvím člověk vidí, jakým způsobem je do značné míry součástí toku životních zkušeností, které jsou všem lidem společné. A v osobní rovině mu to dává pocit sounáležitosti, který by si jinak možná neuvědomil.


NAHORU

    Planety tvořící konjunkci s bodem štěstí pomáhají člověku dosáhnout jeho největší radosti, naučí-li se je používat a umožní-li jim pozitivně fungovat. Tyto planety vedou energii v souladu s jeho cestou směrem ke štěstí, takže nemůže jinak než toto štěstí nalézt. V podstatě mu dodávají schopnost neuhýbat od cíle, ke kterému má namířeno.

    Tyto planety tvoří zároveň opozice k bodu neosobního vědomí. Tím člověku brání stát se příliš neosobním. To by působilo vzhledem k jeho osobní realitě jako rozptýlení. Charakter každé planety tvořící konjunkci s bodem štěstí navíc napomáhá přesně definovat to, co přinese člověku štěstí. Dokonce i nepřátelské planety mohou člověku přinést štěstí. Mnozí lidé zakoušejí velkou „radost" z boje! Odeberme jim důvod, proč by měli bojovat či se prát, a hluboce je zarmoutíme. Mnozí lidé mají velké potěšení z toho, že si zařizují život tak, aby vypadal obtížně. Pokusme se jim učinit život snazší a zarmoutíme je! Stav radosti si tudíž nemusíme nutně představovat jako pocit blaha, který mají lidé obvykle na mysli. Jde pouze o schopnost naplnit to, co si člověk určí za schopné učinit ho skutečně šťastným!


NAHORU

    Neaspektovaný bod štěstí se vyskytuje velmi často. V těchto případech je zajímavé prostudovat planetu, která je bodu štěstí nejblíže. Často poskytuje vodítko vypovídající o tom, jakým způsobem se člověk pokouší dosáhnout svého pocitu radosti, tj. jakých prostředků užívá, aby dosáhl svých cílů - zda jsou tyto prostředky pro něj snadné či obtížné nebo zda mu skutečně pomáhají dosáhnout bodu štěstí nebo ho od něj odklánějí. To vše záleží na tom, jaké další aspekty tato „nejbližší planeta" v horoskopu přijímá. 


NAHORU

Bod štěstí a karma


    Bod štěstí představuje cestu, skrze kterou může člověk dosáhnout své největší radosti a spokojenosti. Samozřejmě že má bod štěstí hodně co do činění s tím, nakolik dobře člověk čelí své negativní karmě a překonává ji a nakolikdobře zároveň vytváří a akceptuje odměny pozitivní karmy.

    Bez ohledu na minulé životní zkušenosti se v současném životě tvoří a odžívá více karmy, než si uvědomujeme. Žije-li člověk životním stylem, za který má neustále pocit viny, pak má sklon vytvářet ohnisko celého horoskopu v Saturnu. V takovém případě může vinou ovládané nevědomí ve skutečnosti zabránit mnoha pozitivním částem horoskopu, aby se samostatně projevily.

    Má-li člověk sklon vyhýbat se zodpovědnosti, pak mu zodpovědnost začne přerůstat přes hlavu. I v tomto případě břemeno, které představuje Saturn, natolik ztěžkne, že člověk ztratí nadhled. Protože sám sebe neustále vidí chyceného v pasti toho, čemu se pokouší vyhnout, uniká mu, že jeho horoskop s ním může ve skutečnosti spolupracovat a přinést mu štěstí, které hledá.

    Ví-li člověk, že má problémy vyrovnat se se svým vztahem k rodičům, a přesto se ze strachu, že je zraní, vyhýbá konfrontaci, která by vedla k tomu, aby se stal sám sebou, pak pocítí Saturnovu váhu v podobě tajných obav, které mu kazí a zastiňují náhled na život.

    Má-li člověk pocit zodpovědnosti za situaci svých rodičů či předků, je opět Saturnovým zajatcem. Má-li pocit, že sám není rodičem, jakým by měl být, je výsledek do značné míry stejný.

    Je mnoho studentů astrologie a esoterických věd, kteří jsou obětmi falešných přesvědčení, že jim Bůh přidělil nějaké zvláštní a jedinečné poslání, které sehraje velkou roli v evoluci lidstva. Tento postoj také znamená živnou půdu pro to, aby mohl Saturn konat svou práci a zavěsit se nad zbytek horoskopu jako těžký mrak.

    Je zajímavé si povšimnout, jak většina začínajících studentů astrologie, když poprvé spatří svůj horoskop a pokusí se mu porozumět, z něj touží Saturn vyškrtnout. Podobně i ti, kteří studují astrologii několik let, někdy kladou na Saturnovo volání příliš velký důraz. Oba postoje jsou extrémní a jako takové oba brání člověku prožívat snadný tok své celkové osobnosti. Příliš malý nebo naopak přehnaný důraz na Saturn vyvolává takovou disharmonii ve středu bytosti člověka, že tento člověk ve skutečnosti sám sobě brání ve zjištění, kým je a jak má fungovat.

    Jednou ze Saturnových méně známých a zároveň mystických vlastností je potřeba porozumět, jak je všechno utvořeno. Člověk hledá v takové míře moudrost, že má sklon zatěžovat se v rámci tohoto procesu nadměrnými vědomostmi. Po moudrosti nelze pátrat. Přichází prostřednictvím prožívání života. Nelze ji získat z knih ani skrze naslouchání řeči druhých. Pochází ze všeho toho, co člověk ví. A v pozadí toho je všechno to, čím člověk prošel. Moudrost je také třeba uvádět do praxe, jinak zakrní.

    Správné chápání Saturnu spočívá v tom, že mu nebudeme připisovat ani větší, ani menší váhu než jakékoli jiné části horoskopu. Ano, člověk má zodpovědnost - zakládá se na potřebách, které pro sebe vytvořil. Záleží však na tom, jestli ulpívá na starostech, břemenech a závazcích, které ho mohou natolik zaslepit, že neuvidí to ostatní, co se mu nabízí k prožívání. Pokud přijme skutečnou konfrontaci své zodpovědnosti tím nejjednodušším možným způsobem - jejím přijetím jako určité části celku života - pokročí zcela jistě k větším a lepším věcem.

    Saturn může být snadno planetou stagnace a může člověka po celý život držet na stené úrovni vědomí. Během všech těchto let jsou Slunce, Luna, ascendent a od nich odvozený bod štěstí nuceny hrát „druhé housle"a jsou tlačeny k archaickým a zastaralým způsobům myšlení a žití.

    Jsou tací, kteří v životě „touží být", a jsou tací, kteří touží „porozumět tomu, jak být". První z nich zakoušejí život v jeho plnosti, vychutnávají změny období a podílejí se na nových zkušenostech, které dávají člověku pocit pohybu a pokroku v životě. Druzí z nich mají sklon být pozorovateli či manipulátory a bojí se byť si jenom smočit prsty ve vodách emocí v ovzduší rozumu, pravdy a moudrosti.

    Na světě v zásadě existují dva druhy lidí. Ti, kteří vědí, a ti, kteří nevědí. Ti, kteří nevědí, žijí v iluzi, že mají vše zcela pod kontrolou - nejenom svůj vlastní život, ale také životy všech lidí, kteří je obklopují. Nikdy se nesnaží o to, aby byli v harmonii s přírodou. Možná se těší z krásy přírody a oceňují ji, ale všechno chápou mimo souvislost s plánem svého života. Tito lidé stráví velkou část svého života stížnostmi, že jim deštivé počasí překazilo piknik, že slunce příliš pálí a oni se cítí nepříjemně, nebo že jim nějaké vnější síly brání projevit vlastní vůli. Na druhou stranu jsou tací, kteřá vědí. Vědí, že se lidský život nedá oddělit od přírody, ale že je její součástí. Radují se, že prší, protože díky dešti se vše zazelená a zároveň se osvěží vzduch. Radují se, když svítí slunce, protože v jeho záři je tato velká ukázka krásy přírody viditelnější. Nikdy se nedívají na věci, lidi nebo okolnosti jako na překážky, které brání projevům jejich vlastní vůle, ale spíše vedou svůj život v duchu vzájemného sdílení přírodních zdrojů a pomoci.

    Ti, kteří nevědí, jsou natolik mimo kontakt se sebou samými, že v jejich osobním životě toho jen málo nabývá podoby, která by jim přinesla štěstí. Neustále bojují s ilizí ega, která je vede jako bodlák uvázaný k oslově hlavě od jedné zkušenosti ke druhé. Pro ty, kteří vědí, není zodpovědnost nikdy břemenem, nikdy je nesvazuje strach; nikdy se nenechají zdeptat navysvětlitelnými starostmi, které se o sebe tak jako tak nakonec postarají.

    Snaží-li se člověk zjistit, jaká je jeho příslušná karma, může ve skutečnosti tento čas promarnit, protože si svou karmu průběžně odžívá i bez toho, aby zkoumal její význam a obsah.

    Vtip je v tom, že bod štěstí, který není určitou konkrétní planetou, nýbrž je výslednicí tří faktorů horoskopu, funguje nejlépe tehdy, když se člověk snaží žít svůj život co nejpřirozeněji. Aby se mu to dařilo, musí překonat své stížnosti a lpění na minulých vzorech chování, které jsou charakteristické pro negativní používání Saturnu. I když to může vypadat paradoxně, člověk musí překročit své osobní Já, aby našel své osobní Já.

    Svět toho nabízí tolik, že největším problémem lidstva je, že nikdy doopravdy neví, co si zvolit. Když se člověk nakonec rozhodne, nebývá si jist, jestli si svou volbou neodřízl přístup k jiným zkušenostem, které by mu možná přinesly více potěšení. Strach z omezení vlastního životního stylu je dalším rysem negativní reakce na Saturn. Ti, kteří vědí, na něj však tímto způsobem nikdy nepohlížejí.

    Jednou z pozitivních věcí, které může člověk udělat, aby se zharmonizoval s tím, co je nejlepší pro jeho životní styl, je zredukovat zkušenosti, okolnosti a lidi, kteří mají sklon bránit jeho růstu, tříštit jeho energie a různě ho rozptylovat. Tito lidé mají sklon odvádět člověka od jeho zakotvení v realitě. Toto zakotvení vytváří řád, harmonii a celkově obohacuje život. Svět je příliš velký, než aby ho mohl mít člověk celý, a není možné jej prožívat skrze zkušenosti druhých. Bod štěstí se v každém horoskopu objevuje právš v jednom a právě v jednom znamení. Naznačuje to určitou oblast, ve které může člověk, dokáže-li soustředit svou pozitivní energii, převzít odměnu, což mu přinese jeho vlastní jedinečný pocit radosti.

    Dívá-li se člověk na příliš mnoho věcí, zahlcuje to jeho smysly. Neustálým pozorováním svých břemen ztrácí člověk svůj optimistický náhled na život. Nechává-li člověk sám sebe plynout cestami, na nichž se ho zmocňují přírodní sily, brzy objeví svůj jedinečný tok vědomí. Zůstane-li podobně jako skutečný horský potok proudící dolů do údolí v korytě daném břehy, které potok vymezují, bude plout přirozeně a tento tok ho nakonec donese k oceánu jeho radosti.


NAHORU

Použitá literatura: Radost a bod štěstí, Martin Schulman
ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku