KVALITY ZNAMENÍ A PLANET

Hledat

Přejdi na obsah

KVALITY ZNAMENÍ A PLANET

ASTROLOGIE > JINÉ PRVKY HOROSKOPU 

Kvality znamení

 

Obsazení polokoulí horoskopu planetami

 

Síly a slabosti planetKVALITY ZNAMENÍ

    Znamení mají základní, pevné, nebo pohyblivé kvality (modality/ způsoby/ kvadruplicity/ módy/ formy). Kvalita je způsob, kterým se člověk přizpůsobuje svému okolí.
    Aby bylo možné dále pokračovat a ověřit si jak jsme na tom s kvalitami znamení ve svém horoskopu, je třeba provést následující jednoduchý výpočet: podle postavení planet ve znameních našeho horoskopu obodujeme kvality. To znamená že za každou planetu ve znamení té které kvality připočteme body až nám vyjde výsledek. Bodování je následovné: Za Slunce 4 body, za Měsíc 3 body, za Merkur, Venuši a Mars 2 body a za Jupiter a Saturn po 1 bodu. Znamení jsou těchto kvalit: základní (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh), pevné (Býk, Lev, Štír, Vodnář) a pohyblivé (Blíženci, Panna, Střelec, Ryby) Z toho vyplývá, že např. Slunce v Beranu = 3 body pro základní znamení, Jupiter v Býku = 1 body pro pevné atd.  Když body sečteme, zjistíme kolik která kvalita má celkem. Když jsou kvality vyrovnané, znamená to vyváženou povahu, když má některá kvalita 8 a více bodů, je v převaze, když mají dvě kvality podobné množství bodů, vznikají smíšené typy povah a pokud má některá kvalita 1 bod nebo chybí úplně, znamená to nedostatek vlastností té které kvality. Po tomto výpočtu je možné přistoupit, k výkladu kvalit...

Základní v převaze

Povaha planet v základních znameních přináší do povahy člověka činnost. Je to člověk, který má sklon k neustálé činnosti a jeho snahy jsou zaměřené na přítomnost. Je ctižádostivý a bez váhání se žene za svými cíli. Okamžitě reaguje na situace, které upoutají jeho pozornost a nečeká, až mu někdo řekne, co má dělat. Základní znamení přináší konstruktivní iniciativu, ale také může znamenat nepromyšlené a bezvýsledné akce.

Základní chybí

Nedostatek základních znamení značí nedostatek iniciativy a pohonné energie, pokud nejsou tyto vlastnosti naznačené v jiné části horoskopu. Tento člověk se nesnaží aktivně uspokojit své tužby a někdy očekává od ostatních, aby tuto roli plnili. Čeká, až se naskytne příležitost a nesnaží se vytvářet si své vlastní příležitosti.

Základní a pevná

Kombinace planet v základních a pevných znameních značí člověka, který má rád nepřetržitou činnost a současně ztrnule trvá na svých názorech. Jeho snahy jsou zaměřené na přítomnost a obvykle dosahuje svých cílů díky své odhodlanosti. Je to ctižádostivá, nepřizpůsobivá povaha, která má silnou vůli a není snadno ovlivnitelná, ale je vždy připravena k něčemu novému. Tento člověk má ideály a nepřetržitě se snaží uskutečnit své cíle. Základní vlivy přinášejí započetí nových projektů v různých směrech a pevné vlivy přinášejí potřebu vše dokončit. Proto má tento typ člověka sklon k přepracování a vyčerpání.

Základní a pohyblivá

Kombinace základních a pohyblivých znamení značí povahu, která má sklon k neustálé činnosti, ale tato činnost musí být rozmanitá a pestrá. Snažení tohoto člověka je zaměřeno na přítomnost, ale nerozhodnost může přinášet potíže. Pokud  něco okamžitě upoutá jeho pozornost, bere ohled na zkušenosti z minulosti. Někdy setrvává v minulosti příliš dlouho. Tato povaha je konstruktivně iniciativní a pružná. Přizpůsobí se většině situací a dosahuje dobrých výsledků. Není to ctižádostivá povaha, spíše je oddaná.

 

Pevná v převaze

Pevná znamení v převaze značí člověka, který se přidržuje ztrnulých zásad a cílů. Co mu schází v odvaze, vynahradí vytrvalostí. Jeho odhodlanost obvykle docílí požadovaného záměru. Tento člověk má velmi silnou vůli a odporuje vnějším vlivům. Jeho hodnoty a ideály jsou pro něj důležitější než jednotliví lidé nebo situace, což se projevuje jako neochota dosáhnout dohody po dobrém. Tvrdohlavost je obvyklý výsledek převahy pevných znamení. Dohoda obvykle není možná, protože tato povaha se nemůže poddat.

Pevná chybí

Nedostatek pevných znamení vytváří povahu, která ráda začíná nové projekty, ale nemá schopnost je dokončit. Buďto se brzo znudí, nebo zkrátka nemá dostatek energie a cílevědomosti, aby něčeho dosáhla. Toto přináší časté změny ve všech oblastech života - zaměstnání, partneři, názory atd.

Pevná a pohyblivá

Kombinace pevných a pohyblivých znamení vytváří jisté rozpory v osobnosti. Tato povaha má schopnost být nepoddajná a odhodlaná, ale může změnit taktiku, když jí tento přístup selže a je nucena se přizpůsobit. Je to člověk, který si zakládá na své osobní svobodě, protože je v podstatě velmi nepružný.

 

Pohyblivá v převaze

Převaha pohyblivých znamení značí přizpůsobivost a proměnlivost. Tento člověk se vrhá do několika směrů najednou a nemůže se soustředit na jednu věc. Snadno se přizpůsobí většině situací. Lidé jsou pro něj důležitější nežli zásady a ideály. Touží po osobní svobodě, ale je nerozhodný a má sklon zabývat se minulostí. Je to pružná a geniální povaha, která je velmi užitečná za těžkých a nepředvídatelných okolností, protože má přirozenou schopnost improvizovat.

Pohyblivá chybí

Nedostatek pohyblivých znamení značí člověka, který má potíže, když v jeho životě nastanou změny. Je to opatrný člověk, který jenom nerad zkouší něco nového a snaží se zachovat vše po starém. Jeho život proto obvykle běží ve vyjetých kolejích. Tato nepružnost není způsobená tvrdohlavostí, spíše je to touha po stabilitě a pořádku.

Kvality v rovnováze

Kvality v rovnováze vytvářejí člověka, který má dostatek základních vlivů k započetí projektů, dostatek pevných vlivů k jejich dokončení a dostatek pohyblivých vlivů, aby se přizpůsobil, když je to zapotřebí.

Údaje z webu: DuchovnoOBSAZENÍ POLOKOULÍ HOROSKOPU PLANETAMI

    Polokoule neboli hemisféry zvěrokruhu reprezentují téma. Planety jsou často soustředěny v jedné části horoskopu. Když k tomu dojde, má polokoule určitý vliv na povahu. Svisle je horoskop rozdělen na východní a západní polokouli, vodorovně na jižní a severní. Východní polokoule je vlevo (ascendent), západní vpravo (descendent), jižní je nahoře (MC) a severní dole (IC).

Východní polokoule

 

Naznačuje silnější vůli a osobitost, i když ostatní znamení naznačují jinak. Tento vliv vytváří vůdcovské kvality. Je to člověk, který se nebojí rizika a ovládá svůj osud. Dostane mnoho životních příležitostí.

 

Západní polokoule

 

Vytváří přizpůsobivou povahu, která má schopnost využít příhodné příležitosti, ale v jiném směru je závislá. Je pasivní a subtilní a často se nechá vést ostatními. Tento člověk se nejlépe uplatní v partnerství a spolupráci. Ostatní vždy hrají důležitou roli v jeho osudu.

 

Jižní polokoule

 

Planety nashromážděné v jižní polokouli naznačují ctižádostivou povahu, pro kterou je důležitá kariéra a která touží po slávě a uznání. Má objektivní postoj k životu a ráda spolupracuje s ostatními. Vede aktivní život na očích veřejnosti, má materialistické cíle a uznává hmotné hodnoty.

 

Severní polokoule

 

Naznačuje člověka, který má subjektivní názory a soukromý život je pro něj důležitý. Pracuje nejraději o samotě, protože má do nitra hledící a do sebe zaměřenou povahu. Výsledky jeho snažení se často nedočkají zaslouženého uznání.

 

Severovýchodní polokoule

 

Planety v této poloze vytvářejí člověka, který důvěřuje svým schopnostem a nerad se spoléhá na ostatní. Je naivně soběstačný a má velmi subjektivní názory. Jeho soukromí je pro něj velmi důležité.

 

Jihovýchodní polokoule

 

Planety v jihovýchodní polokouli znamenají velmi soběstačného člověka ovládajícího svůj osud. Je si velmi vědom ostatních a vždy je bere v úvahu. Má sklon ostatní vyhledávat, neměřit svůj úspěch podle svých vlastních měřítek, ale podle toho, jaký na něj mají názor ostatní.

 

Severozápadní polokoule

 

Planety v teto poloze naznačují člověka, který je přizpůsobivý a praktický. Snaží se zlepšit si život rozvojem svého přirozeného nadání. Je snadno ovlivnitelný názory a činy ostatních.

 

Jihozápadní polokoule

 

Jihozápadní polokoule vytváří člověka, který je na očích veřejnosti. Jeho životní snažení vyžaduje, aby ze sebe vydával a ostatní z něj budou čerpat. Přestože bude často středem pozornosti, nebude svoji situaci docela zvládat.

Údaje z webu: DuchovnoSÍLY A SLABOSTI PLANET

Planeta v domicilu

 

Planeta je v dokonalé shodě se znamením (je ve vlastním znamení). Tedy akční shoda. Síly znamení a síly planety harmonicky spolupracují. Např. Uran ve Vodnáři (Uranova potřeba svobody a nezávislosti se nejlépe uplatňuje v nekonvenčním a přátelském znamení Vodnáře).

 

Planeta v povýšení

 

Je to síla směřující vzhůru. Síly znamení a síly planety se vzájemně posilují. Při interpretaci horoskopu se tomuto postavení přisuzuje stejná působivost jako planetě v domicilu, ovšem s jednou výjimkou - zrozenec mívá sklon k zneužívání takto rozvinuté síly. Např. Saturn je povýšen ve znamení Vah. Logika a soudnost jsou posíleny nepřítomností sentimentality této planety a její politické soudnosti. Planety v povýšení posilují osobnost a zostřují rysy charakteru, dané tímto postavením.

 

Planeta v pádu

 

Planeta stojí ve znamení protilehlém znamení v němž je povýšena. Např. Venuše v Panně. Venuše princip lásky je utlačována v Panně, neplodném znamení ovládaném Merkurem (rozum). Planeta v pádu škodí vždy věcem, jichž je významovým nositelem. Jedná se o pokažení, odmítnutí, ochuzení. Planeta v pádu působí směrem dolů. Něco padá a může se rozbít.

 

Planeta v exilu

 

Planeta stojí ve znamení protilehlém jejímu domicilu. Její síla není nikterak potlačena, avšak působí ve směru do něhož je zavlečena znamením, tedy proti proudu. Např. Uran ve Lvu. Planeta zůstává silná. Lvem naznačené pocity zdůrazňují vliv Uranův, planety politické, čili pocty od druhých. Jsou však získány silou charakteru a není vůbec jisté, zda je bude zrozenec schopen udržet, neboť znamení Lva nepůsobí ve smyslu uchování a neposkytuje v tomto ohledu planetě žádnou podporu. Naopak děti, zábavy, lásky tedy vše, co je symbolizováno Lvem, bude Uranovou přítomností trpět, neboť jeho působení směřuje k dosažení svobody a originality. Z toho plyne ohrožení zrozence v této oblasti.

 

Kromě těchto nejzákladnějších sil a slabostí planet, existuje i několik méně důležitých, jako je Trigonokracie (postavení planety ve znamení stejného živlu - např. Mars ve Střelci), Peregrinita (tj. když planeta nesplňuje ani jednu z výše uvedených podmínek). Obojí jsou však málo podstatné. Jinou samostatnou kapitolou je Retrogradita, tedy zdánlivý zpětný pohyb planety (couvání), ale to už je naprosto jiná kapitola.

 

Tabulka sil a slabostí planet:

 

Planeta

Domicil

Povýšení

Exil

Pád

Slunce

Lev

Beran

Vodnář

Váhy

Měsíc

Rak

Býk

Kozoroh

Štír

Merkur

Blíženci, Panna

Panna

Střelec, Ryby

Ryby

Venuše

Býk, Váhy

Ryby

Štír, Beran

Panna

Mars

Beran, Štír

Kozoroh, Štír

Váhy, Býk

Rak

Jupiter

Střelec, Ryby

Rak

Blíženci, Panna

Kozoroh

Saturn

Kozoroh, Vodnář

Váhy

Rak, Lev

Beran

Uran

Vodnář

Štír

Lev

Býk

Neptun

Ryby

Lev, Střelec

Panna

Vodnář, Blíženci

Pluto

Štír

Beran

Býk

Váhy

 

Použitá literatura: Učebnice vědecké a tradiční astrologie, Hades
ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku