ČERNÁ LUNA - LILITH

Hledat

Přejdi na obsah

ČERNÁ LUNA - LILITH

ASTROLOGIE > JINÉ PRVKY HOROSKOPU 
          

Černá Luna je pomyslný bod - druhé ohnisko elipsy, po níž se pohybuje Luna kolem Země. Astrologicky je Černá Luna považována za destruktivní princip zvrhlého pohlavního pudu, za princip odepřené lásky a nevyslyšených přání, za symbol démonické pekelnosti zakleté do lidských duší a za symbol nedoplatků a dluhů, které musí být vyrovnány. Umístění Černé Luny v horoskopu naznačuje smyslnost a touhu po rozkoši, její nasměrování i způsob realizace.

Černá Luna všeobecně symbolizuje nejčastěji cokoliv nedořešeného, dluhy, dlouho odkládané situace, které prostě jednou nastat či proběhnout musí, připomíná staré věci, události, myšlenky, finanční dluhy, tedy zadlužení z nedostatku, ale i ve formě úvěrů a investic a podobně. U někoho také i zvýšenou sexualitu, pudovost, s tím souvislou psychiku a nutnost dořešení narušených věcí i v této souvislosti.

Tmavá Luna představuje prázdnotu a nicotnost nebo naopak přebytek a maximální naplnění. Nicotnost může člověka pohltit, zatímco přebytek může přetéci a zaplavit jej. Je nutné Tmavou Lunu usměrňovat a využívat. Dalo by se říci, že Tmavá Luna odpovídá té části osobnosti, která nejprve vše pohltí a pak uvězní ve svém nitru. Dříve nebo později si však člověk uvědomí, že si před sebou samým něco skrýval buď proto, že jej k tomu nutily okolnosti nebo proto, že tyto vědomosti způsobily nějakou krizi.

Zajímavostí je, že v okamžiku úmrtí člověka bývá v horoskopu nějaký aspekt mezi Černou Lunou a Uranem. U lidí, kteří zemřou nepřirozenou smrtí stojí v nativním horoskopu Černá Luna v aspektu k Uranu nebo k 8. domu.

Černá Luna ve znameních

Černá Luna v domech

Aspekty Černé LunyLILITH VE ZNAMENÍCH V   

Smyslnost, která je spojená s kořeny osobnosti, jež se musí projevit navenek, často velice vášnivě, tak jak to Mars umí. Slepá síla, brutální realita, záliba v ničivých výzvách.

 

 V   

Smyslnost je stálá, má sklon k rozpínavosti a nadvládě nad osobností. Zištnost často poškozuje milostné záležitosti. Dvojznačnost mezi rozkoší a jejím odmítání.

   

 V   

Smyslnost je zjemnělá, má sklon ke spiritualizaci. Literární tvorba je řízena smyslností, rád čte smyslné knihy, má silnou milostnou korespondenci. Zde je Černá Luna velice oslabena, jelikož je podřízena rozumu a instinktivní tendence jsou Merkurem oslabovány. Hledání identity. Obtížná komunikace.

 V   

Smyslnost a rozkoš se projevuje velmi brzy. Při poškozené Luně a nepříznivých aspektech se projeví nevěrou. Silná představivost v erotické sféře. Dvojznačnost mezi rozdělením a splynutím mateřských představ. Morbidní obraznost, obava z kastrující matky.

   

 VE   

Lev je znamením vůle, jsou mu tedy pudy podřízeny. Černá Luna zde může působit v umělecké sféře. Může vyvolat neustálé hledání dokonalosti, přehnané rebelantství, pýchu.

 V   

Smyslnost je silně potlačena, pod zdánlivě klidnou hladinou. Jelikož se velice nesnadně uvolňuje, dochází často k citovým konfliktům. Vlastník má snahu pudy potlačit a nebo má velice chladné, perverzní projevování. Umí se vzbouřit proti pořádku, má provokativní humor

   

 VE   

Jestliže přijímá Venuše dobré aspekty, bude smyslnost plně uspokojena v manželství. Je možnost umělecké kariéry, v umění hraje smyslnost velkou roli. Některé tužby nelze naplnit. Je i snaha být zasvěcen druhými.

 VE   

Silná pudová nevázanost, sexuální bezuzdnost, které při ostřejších aspektech vede až k sadismu. Pohlavní síla umožňuje velkou duševní plodnost a tvořivost. Zasvěcení a nebo peklo. Není jiná volba. Temné stránky a tajnosti jsou postaveny do nemilosrdného světla.

   

 VE   

Smyslnost je neutralizována rozumem. Člověk ji vyjadřuje přiměřeně a rozumově, ale odmítá hranice a zákony.

 V   

Zde hraje velkou úlohu výchova rodičů. Smyslnost je opožděná, potlačená. Dochází ke střetu mezi touhou a odmítnutím. Funguje silné sebeovládání, potlačování pudů. Povýšenecky odmítá druhé, jen aby sám nebyl odmítnut.

   

 VE   

Člověk šíří nové přístupy a postoje v sexu. Nové tendence v sexuální výchově, až anarchisticky šířené. Svoboda za každou cenu.

 V   

Sexuální život není vnímán na vědomé úrovni, smyslnost je často utajovaná. Život je provázen častými nevěrami. Tendence použít sexu k mystickým (jógickým) praktikám. Pronikavý smysl pro záhady. Fascinuje se obětováním, rozplynutím v druhých.

NAHORU


LILITH V DOMECH V   DOMĚ 

Člověk zachovává k ostatním odstup; fascinuje a zároveň zneklidňuje.

 VE   DOMĚ 

Zřetelná dvojznačnost mezi posesivností a odmítáním hmotných statků.

 VE   DOMĚ 

Často je v souvislosti s úmrtím bratra nebo sestry, což podmiňuje psychické poruchy, nevědomé sebeobviňování. Přerušené nebo příliš brzy ukončené studie.

 VE   DOMĚ 

Úzkost nebo nejistota v otázkách původu, domov prochází zkouškami.

 V   DOMĚ 

Dvojznačný vztah k mateřství. Odmítání milostného života, strádání v rodičovském životě.

 V   DOMĚ 

Pokušení uniknout denním povinnostem, psychosomatické potíže (sklon "kát se" prostřednictvím nemoci).

 V   DOMĚ 

Tendence zavrhovat vztahy k druhým, pakliže jedinec nemůže hrát úlohu zasvěcovatele.

 V   DOMĚ 

Sklon klást si otázky o smrti, nebo posedlost smrtí.

 V   DOMĚ 

Cizina může sloužit jako útočiště i jako podnět. Odmítání hranic v každém slova smyslu.

 V   DOMĚ 

Odmítnutí zapadnout do společnosti, sklon dělat si ze života permanentní vzpouru, někdy plodnou; výjimečný osud.

 V   DOMĚ 

Velká náročnost na přátelství, obtížné začleňování do sociálních skupin.

 VE   DOMĚ 

Tendence k obětem, kult tajemství, zkoumání utrpení druhých.

NAHORU


ASPEKTY LILITH

Spojení se Sluncem výjimečně zesiluje vliv Černé Luny. Zvláště (ale nejen) v ženském horoskopu, hlavní aspekty Černé Luny ke Slunci vedou k vytvoření "Lilith charakteru" tj. silná vůle, tvrdohlavost, nezávislá mysl, láska ke svobodě, původnost, nekonformnost, vzpurnost, vášnivě nemá rád rutiny a zbavení svobody. Lilith byla žena, která nepotřebovala Adama a opustila ho – to nebyla běžná věc, v raných biblických dobách – jedním z důvodů bylo to, že nepokrytě odmítala ležet pod ním během milování.
Je zde hluboká potřeba odstranit omezení všeho druhu. Toto, přirozeně, vede zrozence k tomu, aby vyzýval establishment. Někdy to vytváří potíže; Lilith charakter neváhá říkat svému šéfovi, co si o něm myslí a neuvažuje o důsledcích toho, co si vzal do hlavy, že udělá. Oči svítí občas vzdorně. Osobnost je ostrá, se značným smyslem pro sílu. V Clairvision jazyce to odpovídá zvýrazněnému násilnému hvězdnému jedu.
Jsou zde silné záliby a nelibosti a schopnost hned poznat, má-li někoho rád či nikoli.
Může to mít souvislost s hlubokým vhledem do psychologických motivací lidí. Jelikož jsou tak dobře ve spojení se svým vlastním stínem, mají jemné porozumění psychice jiných lidí. "Lilith charakter" je často subtilní, s velkým pocitem odstínů, a s extrémní citlivostí.
Při zkušenostech na nejvyšší úrovni mohou hlavní aspekty Černé Luny se Sluncem učinit dotyčného zcela psychickým: varovné sny, intuice, přirozená příchylnost ke skrytým záhadám života a jasnovidnost. Konjunkce se Sluncem učiní Černou Lunu extrémně silnou. Konjunkce, opozice nebo kvadratura mohou naznačovat problémy s otcem.
U těchto aspektů často zjistíme, že zrozenec mívá závažné problémy s otcem (hlavně v ženském horoskopu). Buď otec chyběl, nebo je vnímán jako nepřítomný, nebo bylo proti němu bojováno. Je zde pravděpodobně nějaké hluboce zakořeněné zranění v psychice, vztahující se k otci, s hlubokými důsledky na celou organizaci osobnosti.
V symbolických termínech tento konflikt s otcem jde daleko za dětské scénáře. Je to otcovský obraz v jeho nejširším významu, který je zde zapojený. Mysleme na Lilith, rozhněvanou na Boha proto, že ji nechal podřídit Adamově autoritě (a patriarchální organizaci) bědujíc: "Jak mi to jen (Bůh Otec) mohl udělat?"
To je stejné zranění, které nosíte. Bylo tak hluboké, že se nikdy nezahojilo.

 

Hlavní aspekty Černé Luny k Měsíci posilují hloubku a životní sílu. Měsíc, který sám o sobě může být dosti vyzrálý, je posílený kvalitami nezávislosti a originality, související s Černou Lunou, kterou mnozí astrologové spojují s Lilith - buřičkou, ženou, které byla stvořená ve stejné době, jako Adam, ne po něm, a která se od něho oddělila, protože nechtěla akceptovat jeho autoritu.
Měsíc a Černá Luna souvisí s podvědomím a nevědomými částmi psychiky. Lidé s tímto aspektem mohou být docela ve spojení s hlubinou sebe. Následkem toho, čas od času, zde budou extrémně prudké emoce, monstra z hlubin nejsou skrytá daleko, tak jako u většiny lidí; mají sklon se projevit přímo v mysli dotyčného.
Ale ve vyšším projevu může být výsledkem hlavních aspektů Černé Luny s Měsícem výjimečné jasnozření. Zvláště může tato osoba rozumět dalším lidem a cítit, co oni cítí, jako kdyby byla v jejich nitru. Je také vyšší pravděpodobnost snadného přístupu k jasnovidnosti a vyšším aspektům duchovního nahlížení.
V případě konjunkce a opozice je pravděpodobné, že tranzity Černé Luny na nativní Měsíc a Černou Lunu budou pociťovány s velkou intenzitou. Na nižší úrovni mohou způsobit období emoční nestability. Ale na úrovni vyšší (pokud člověk na sobě pracuje) mohou být obdobím, kdy mohou být dosaženy významné vhledy do nitra, právě tak jako pozoruhodný duchovní pokrok.

 

Dodávají Merkuru hloubku a spojení mezi vědomou a nevědomou úrovní mysli. Spojením s Černou Lunou může Merkur pouze získat. Černá Luna přidá bystrost a důvtip. Merkur umožní vyjádření hlubokých hodnot spojených s Černou Lunou (která značí nevědomé úrovně psychiky). Kombinace může přinést moudrost a rovněž i intuici.
V běžném životě tato intuice způsobí rychlé a přesné pochopení emocí ostatních - umožní poznat jejich pravou přirozenost a nehodnotit je pouze podle zevnějšku.
Pochopení psychologie jiných lidí je také spojeno s tím, že vlastní vnitřní život je dosti komplikovaný a složitý. Merkur znamená vědomou mysl, Černá Luna podvědomé a nevědomé části psychiky. Spojení těchto dvou ukazuje na to, že je zde více mostů mezi různými úrovněmi psychiky než u jiných lidí.
Není to však vždy snadné snášet. Občas tato otevřená spojení mezi vědomím a nevědomím spouštějí silné emoce, krize, úzkost nebo dokonce i deprese. Přesto je to dobrá základna pro vysoký stupeň sebepoznání.
Na vyšší úrovni mohou hlavní aspekty Merkura a Černé Luny pomoci stát se okultním (jasnovidnost vyššího druhu). Černá Luna - vysoce metafyzický bod v horoskopu - je zapojován přímo do vašeho merkurovského mentálního vědomí. To znamená přirozený sklon ke skrytým záhadám života a zároveň značnou schopnost jim porozumět.
Obzvláště v případě konjunkce a opozice, se doporučuje sledovat tranzity Černé Luny přes radixový Merkur a Černou Lunu. V tomto období mohou nastat zásadní změny způsobu (vzorců) myšlení a tudíž skvělá příležitost, udělat na sobě kus práce. Naproti tomu, čím méně se známe, tím větší vnitřní krize mohou tyto tranzity vyvolat.

 

Černá Luna dodává Venuši hloubku a originalitu. To může být výborná kombinace. Venuše má několik skvělých stránek, ale sama o sobě může být někdy povrchní. Z tohoto pohledu Venuše může vlivem Černé Luny jen získat - klade na ní velké nároky, potřebu ideálu, absolutna a dokonalosti.
To může vést k významnému uplatnění (realizaci) nejen v oblasti umění, ale i v dalších profesních aktivitách, které umožňují uvolnit kreativitu (Černá Luna zlepšuje tvořivou stránku Venuše; často tento aspekt dodává i metafyzický rozměr). Jelikož potřeba dokonalosti může být extrémní, je nutno dát pozor, aby se tato potřeba nestala paralyzujícím vlivem (např. že raději nenavazujeme žádný vztah, než bychom byli s někým, kdo není dokonalý nebo raději nic nevytvoříme, než aby to bylo nedokonalé.)


Konjunkce, opozice, kvadratura a trigon:


Venuše - planeta touhy může být vtažena hluboko do nevědomých sfér Černé Luny. Proto mají aspekty Venuše a Černé Luny mnoho společného s aspekty Pluta a Venuše. V extrémním případě mohou vést k nenasytným touhám a vášním. Také mohou přinášet magnetickou přitažlivost k nebezpečným lidem či situacím.


Konjunkce a opozice:


Je třeba pečlivě sledovat, kdo vstupuje do našeho života v období návratu Černé Luny (konjunkce na pozici narození). Je-li v radixu opozice, sledujeme tranzity Černé Luny přes Venuši. Ta osoba, která v době tohoto tranzitu vstupuje do našeho života, pravděpodobně pohne naším podvědomím a bude mít významný vliv na žebříček našich hodnot. To může vyústit v zásadní změny v našem životě.

 

Černá Luna se svou metafyzickou hloubkou a svým blízkým vztahem k hlubinám lidské psychiky může významně změnit význam Marse v horoskopu. Přidává mu okultní dimenzi. Pravděpodobně přiměje dotyčného k tomu, aby využil energii Marse k práci na sobě a k prozkoumání vnitřního světa, než aby se zabýval vnějšími věcmi a materiálním světem. Může dávat silnou potřebu následovat duchovní cestu a prozkoumat skrytá tajemství existence spíše než se nechat pohltit světskými snahami. Retrográdní Mars tento prvek značně zesílí.
Občas se může stát, že se vtažení do hlubin psychiky odrazí ochromením marsovské energie, což je způsobeno hlubokými nevyřešenými konflikty. Hluboké vnitřní otřesy mohou potom dotyčnému způsobit procházení fázemi „zatmění“ Marse, přičemž ztrácí smysl pro směr a schopnost dosáhnout něco ve světě.
Toto je obecná charakteristika Černé Luny, pro ty, kteří jsou v kontaktu se svým nitrem, dodává ostrost dokonce i další zvnitřnění (prohloubení). Ale pro ty, kteří nejsou v kontaktu se svými „hlubinami“ může vytvořit významné krize.
Zejména konjunkce a opozice dodávají ostrou astrální energii a jsou skvělými aspekty pro to, stát se člověkem praktikujícím „ISIS“, což umožní prozkoumat hlubiny lidského podvědomí nebo se zabývat okultními záležitostmi.

 

Jupiter může hodně získat od precizní přirozenosti Černé Luny. Potřeba dokonalosti a absolutna, která je Černé Luně vlastní, může udělit směr hodnotám Jupitera – rozvoji a růstu a pomoci tak získat úspěch ve světě.
S jakýmkoli z těchto hlavních aspektů síla Jupiterských hmotných realizací záleží hlavně na čistotě cíle a smyslu pro celistvost. Pokud není v daném úkolu či zaměstnání nic, čemu byste mohli věřit, je lepší neztrácet s tím čas, jupiterovské nadšení nás odmítne v této činnosti podporovat a dosáhli bychom pouze průměrné výsledky. A naopak, pokud cítíme, že pravda je na naší straně, je možné nalézt hluboké vnitřní zdroje, které nás učiní v daném úsilí nezastavitelnými.
Jiný možný scénář s těmito aspekty je ten, že stinná strana Černé Luny, tj. hluboké psychologické konflikty ukryté v podvědomí, zničí rozpínavou sílu Jupitera. Jednoduše řečeno to znamená, že pokud máme těžkosti při dosažení něčeho důležitého z materiálního světa, je to proto, že v cestě nám stojí síly podvědomí a nevědomí.
To znamená, že je třeba důkladného sebezkoumání. Ale pro některé lidi to může být naopak: příliš mnoho sebezkoumání vše jenom zhoršuje a sílu ubírá. Spíše než jednoduchá poučka zde platí, že je nutno uvést v harmonii vztahy k nevědomé části naší mysli.
Při konjunkci a opozici bychom měli sledovat tranzity Černé Luny přes radixovou Černou Lunu a Jupiter. V těchto obdobích bude problém vztahu mezi nevědomím a akceschopností ve světě pravděpodobně značně vyostřen. Čím více jsme připraveni, tím více se mohou tyto krize projevit v pozitivní změně našich aktivit a cílů, spíše než v „ponoření“ při kterých nemáte chuť k žádné aktivitě.

 

Aspekty mezi Černou Lunou a Saturnem jsou značně silné, hlavně díky příbuznosti obou objektů (v Kabale je Lilith příbuzná s planetou Saturn).
Touha Černé Luny po dokonalosti a přísná, náročná přirozenost Saturna, se vzájemně posilují. Kombinace může vyústit v extrémní potřebu čistoty. Pokud je Saturn v horoskopu silně postaven, je to potom aspekt pro „hnědou rýži“ tj. pečlivě zvolenou dietu (ani sousto navíc) a velkou čistotu obecně.
Je zde upřímná potřeba vnitřní čistoty. To také souvisí s faktem, že někdy je Saturn uzamčen temnou stránkou Černé Luny. Dokud není dosaženo velké vnitřní průzračnosti (čistoty), může se to projevovat fázemi těžkých depresí.
Na vyšším stupni jsou Černá Luna a Saturn potenciálně velmi moudří. Oba mají hloubku a jejich intenzita se vzájemně posiluje. V kombinaci se „strukturní“ silou Saturna vlastní ostrost Černé Luny může vykvést do inteligence a vtipu. Výsledkem je člověk, který „není dnešní“, tj. ten, kdo nemůže být oklamán vzhledem a ví jak se zachovat v každé situaci.
Při konjunkci a opozici, sledujeme obzvláště období, kdy tranzitující Černá Luna přechází přes nativního Saturna nebo Černou Lunu. Toto jsou potenciální období krizí. Pokud nejsme připraveni, jejich intenzita nás může překvapit. Čím více známe sebe a čím více jsme prozkoumali hlubiny našeho nevědomí, tím spíše toto období tranzitů přinese realizace a pozitivní změny v životě.

 

Černá Luna posiluje nezávislost a originalitu Urana. V případě dobrých aspektů k ostatním prvkům horoskopu, to může být extrémně tvůrčí aspekt.
Lilith a Uran mají mnoho společných rysů: zálibu v nezávislosti, nechuť k rutinám a k čemukoli, co může být vnímáno jako zotročení a omezení, spříznění s originálními věcmi a rebelskou (ne-li přímo odbojnou) povahou. (V kabalistické mytologii byla Lilith Adamova první žena. Vzbouřila se a opustila ho, protože mu nechtěla být podřízena).
Na nižším stupni hlavní aspekty Uran – Černá Luna, mohou zesílit neklid spojený s Uranem a způsobit tak dotyčnému problémy vydržet při dlouhodobější činnosti a při dodržování jakékoliv disciplíny.
Na vyšším stupni ostrost a originalita Černé Luny zesílí obrazotvornost a kreativitu Urana. Na ještě vyšším stupni se v horoskopech velkých vizionářů kombinuje metafyzická hloubka Černé Luny s Uranem. Např. Sri Aurobindo (konjunkce Marse, Urana a Černé Luny ve 12.domě) nebo Edgar Cayce (opozice). Připomeňme si také hloubku vizí takových lidí jako John Kennedy (opozice) nebo Steven Spielberg (opozice).

 

Aspekt, který může značně zesílit mystickou přirozenost Neptuna a přidat metafyzický rozměr k jeho inspiracím. Kombinace může být vysoce prorocká.
Nicméně v případě Neptuna, je zde vždy riziko „zbývajícího zatemnění“, obzvláště známe-li příbuznost Černé Luny a nevědomí. Pouze v případě, že někdo na sobě „vnitřně“ zapracoval a uvědomil si tak duchovní potenciál Neptuna může potom zažít zkušenost, jakou skýtá opora hlavních aspektů Neptuna a Černé Luny. Čím více je Neptun aspektován k jiným planetám v horoskopu, tím významnější budou jakékoliv z těchto aspektů, přidávaje tak osobnosti dotyk Černé Luny: ostrost, vnitřní hloubku a potřebu dokonalosti (což se spojuje s Neptunovým idealismem).
V případě plného rozvinutí, konjunkce a opozice může dosáhnout kosmických dimenzí. Vzpomeňme například nesmírné vize Rudolfa Steinera (konjunkce Merkur – Černá Luna – Neptun v 5.domě) nebo jiné slavné učitele, kteří měli opozici Černá Luna – Neptun, například Max Heindel nebo Paramahansa Yogananda.

 

Na nižším stupni: spletité a neústupné sexuální fantazie nebo naopak strach ze sexuality.
Na vyšším stupni může být potřeba čistoty, dokonalosti a absolutna až extrémní.
Konjunkce, opozice, kvadratura a trigon jsou aspekty, které mohou značně posílit okultní přirozenost Pluta, dávají nesmírný vhled do skrytých záhad života a mnoho ostré astrální energie.
Je zde také k dispozici ohromný potenciál energie k uskutečnění svých cílů, ale člověk musí sestoupit do svého nitra, aby mohl být s touto energií ve spojení.
Při konjunkci a opozici, setkání Hadese a Černé Luny může vytvořit velké esoteriky a magiky, ale také nekromantiky. Připomeňme si takové lidi jako například Jogananda (opozice Černá Luna – Pluto), Gurdjieff (trigon), Ramdass (trigon), Samuel Sagan (opozice), Rajneesh (kvadratura při narození, opozice při smrti). Ale také si připomeňme Adolfa Hitlera (velmi významná konjunkce v 8.domě) nebo Aleistera Crowley (opozice). A nakonec poslední, ale ne nejmenší, Shirley MacLaine (na MC).
Všimněte si, že pokud se aspekt vyskytuje v 8.domě nebo na hrotu, bude kombinace významně zesílena.

 

Trigon a sextil nejsou příliš silné aspekty, s výjimkou jsou-li velmi přesné. Pozvání k proniknutí a prozkoumání hlubin vlastní psychiky, tak aby byl nalezen smysluplný směr života. V případě konjunkce, opozice nebo kvadratury sledujeme pečlivě návraty Černé Luny (tranzitující Černá Luna v konjunkci s nativní Černou Lunou). Toto jsou období, kdy se mohou uskutečnit zásadní změny v životě, a kdy bude třeba extrémní vnitřní jas (pozn. asi je to míněno ve smyslu čisté bdělosti) pro volbu pozitivního směru, jiného než nechat se ovládat vnitřními emocionálními vlnami. Tato období tranzitů jsou skvělé příležitosti, které nesmějí být promarněny. Při konjunkci a opozici, si také všimněme, že uzly se otáčejí po 18-ti letech. To znamená, že zhruba každých devět let se jeden z tranzitujících uzlů dostane do konjunkce s jedním z nativních uzlů. Devět let je také doba, za kterou Černá Luna vykoná jeden oběh. Zkombinují se zde tudíž návraty Černé Luny a uzlů, což může mít významný dopad na život člověka. Během těchto období je zde potenciál pro velkou transformaci (která není nikdy zcela snadná) a pro nastolení nového životního směru.

 

V případě konjunkce a opozice je tento vztah obzvláště významný. Může držet v ruce klíč k celému horoskopu. Tj. může ukázat na vnitřní problémy, které vysvětlují vaše nejhlubší pohnutky nebo emocionální blokády. Současně, pokud dotyčný na sobě pracuje, aspekt může naznačovat extrémní sílu.
Setkání Chirona - „zraněného léčitele“ a Lilith – Černé Luny, vysoce metafyzického bodu v horoskopu, může naznačit výjimečné léčivé schopnosti. To platí nejvíce při konjunkci.
Ale tyto schopnosti se pravděpodobně projeví až potom, když člověk podstoupí důkladné sebeobjevování a transformaci. Symbolika Chirona je zraněná část bytosti. Jeho spojení s Černou Lunou, která představuje nejhlubší oblasti psychiky, napovídá, že sebezkoumání bude muset být provedeno v nejhlubších částech podvědomí a nevědomí. To volá po vysokých dávkách regrese! Pravděpodobně je ve vás skryta velká síla, ale abyste ji objevili, musíte udělat pořádný kus práce.

 

Aspekty Asc a Černé Luny znamenají hloubku, a jako takové ovlivňují celý horoskop.
Jejich symbolika je velká nezávislost v myšlení, originalita a kreativita. Je zde zásadní nechuť k omezením vyvolaným patriarchální společností a k situacím, které jsou vnímány jako omezující lidskou svobodu.
Přes velkou vnitřní sílu jsou lidé, kteří mají spříznění s Černou Lunou, často značně citliví. Je to proto, že jsou v kontaktu se svými hlubokými vnitřními hodnotami a hodnotami jiných lidí (čím více jsou lidé spojeni se svými hlubinami, tím větší je pravděpodobnost, že budou senzitivní). Černá Luna také přináší smysl pro dokonalost a absolutno.
Na vyšším stupni, tyto aspekty ukazují psychické schopnosti - nadání vnímat skryté části věcí. Konjunkce se vyskytuje u lidí, kteří mají silnou příbuznost s Lilith-Černou Lunou, archetypem rebela. Je to žena, která byla stvořena současně s Adamem (ne po něm jako Eva), a která odmítla podvolit se jeho autoritě.

 

Symbolika Černé Luny je spojena s Lilith, která podle kabalistické tradice prokazovala extrémní nezávislost. Protože nenáviděla podřízenost Adamovi, opustila ho, aby mohla vést vlastní život (ne příliš obvyklé v biblických dobách).
Význam těchto aspektů musí být chápán v linii mýtu o Lilith. Hodnoty nezávislosti mohou být na profesionální úrovni velmi užitečné, přinášejí smysl pro směr a cíle (pokud člověk postrádá smysl pro směr, pak je to pravděpodobně proto, že není v kontaktu s hodnotami spojenými s Černou Lunou).
Nicméně pokud nejsme opatrní, rebelská přirozenost Lilith může někdy působit proti nám. Černá Luna není obzvláště diplomatická. Můžeme se někdy ocitnout v ostré rozepři se svým šéfem nebo kolegy, což může být k újmě našeho dalšího pracovního postupu.

NAHORU

Údaje z webu:Astrolexikon
ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku