KAPITOLA 25

RodinaKaždý obyvatel této planety, umístěné na okraji zóny vymístění, si pod pojmem rodina představí nejčastěji muže a ženu, žijící v manželství, plodící a vychovávající děti. V některých kulturách jde o muže s více ženami, výjimečně už existují rodiny homosexuální, tedy dva muži či dvě ženy, někdy i s dětmi. Kdo čte Nové Zjevení Pána Krista, začíná si uvědomovat, že vše, co dosud znal, čemu věřil, co je v životě důležité, je naopak. Jak jsem nadiktoval Petru Danielu Francuchovi v knize Poselství z nitra, v negativním stavu nemůže existovat pravé duchovní manželství. To, co je zde považováno za manželství, je zcela deformované, překroucené a postrádající cokoli z pozitivního stavu.

Nebudeme zde opakovat to, co je napsáno ve výše uvedené knize a dalších částech Nového Zjevení, ale podáme zde nový úhel pohledu, bližší vašemu chápání a zkušenostem. Sexualita a sexuální vztah mezi mužem a ženou, přesněji maskulinitou a feminitou, je základním předpokladem spolutvoření v duchovních, intermediálních a přírodních světech Multivesmíru. Láskyplné sdílení a propojení dvou bytostí poskytuje rozkoš, jakou si nikdo z vás nedokáže představit. Proto je oblast sexuality nejvíce zprzněna Pseudotvůrci, aby nedošlo k navázání niterného kontaktu se Mnou, jediným zdrojem života. Zároveň byla odstraněna schopnost vzájemného duchovního prolínání sexuálních partnerů, tedy cítit to, co cítí ten druhý. Díky ovládání lidských bytostí došlo i ke zkreslení a překroucení vnímání sexuality. Stala se nevhodnou a nečistou v očích Boha s jakýmkoli jménem, kterého si přivlastnila a změnila k obrazu svému různá náboženství. Nečistý je pouze ten sexuální vztah, kde chybí láska, touha potěšit sebe a milovaného partnera, lépe ho poznat, zato je založen na ovládání, touze vlastnit, využívat, získat jakoukoli (nejen finanční) výhodu. Negativní stav si libuje ve špíně, zvrácenostech, oplzlostech, a proto jsou sexuální orgány umístěny hned vedle vylučovacích. Musel bych se stydět za tak nepěkná a nedokonalá těla, která nedokážou beze zbytku využít energii z jídla, zapáchají, deformují se stárnutím a špatným životním stylem, často odpuzují sexuálního partnera. Aby toho nebylo málo, uzavírají se manželství, která prý můžu rozdělit jen Já, Bůh všemohoucí. Není divu, že lidé jsou v manželství velmi často nešťastní, zvláště když bylo uzavřeno z jiných důvodů, než ze vzájemné lásky. Ani taková manželství, která byla původně založena na vzájemné lásce, nemusejí vydržet do konce pseudoživota v hrubohmotném těle. Jak jsme už napsali, život v negativním stavu přináší tolik různých druhů utrpení, stresu, únavné práce, péče o děti…, že je téměř nemožné za těchto okolností milovat svého partnera stále a bez výkyvů. Neodsuzuji nikoho, kdo se rozhodne odejít od partnera či manžela, když cítí, že vztah nepřináší radost, lásku a spokojenost. Vím, že díky tisícům let falešné morálky a představ o trestajícím bohu, je těžké uvěřit, že právě Já mám pochopení pro všechny hledající a experimentující lidské bytosti, které se nebojí změny a jsou ochotny jít za opravdovou láskou světa kraj. V dualitě jsou však vždy dvě strany jedné mince. To, co je pro jednoho dobré, prospěšné a příjemné, druhému způsobí bolest, utrpení a strach ze samoty, z nedostatku prostředků, ztráty „jistot“. Nikdy se zde nezavděčíte všem, musíte volit „menší zlo“. Proto je pro vaši duši lepší rozhodovat se po důkladném zvážení situace, neřešit každou rozepři rozchodem a vzájemným osočováním, vydíráním partnera apod. I v situaci, kdy se rozvádějí dva lidé, kteří mají děti, je možné se v klidu domluvit na vzájemné komunikaci, pomoci a péči. Děti jsou duchovně vyspělejší, než většina lidí tuší, je proto třeba jim citlivě vysvětlit důvody rozchodu jejich rodičů, domluvit se na co nejoptimálnějším kontaktu s nimi, nezakazovat a neomezovat vzájemné návštěvy. Nejvíce jim ublížíte, když budete pomlouvat druhého rodiče, spory poženete až před soud a zatáhnete do jejich života kontroly sociálních pracovníků, kteří často nehájí jejich zájmy. Jak jsem v této dávce Nového Zjevení napsal/a, negativní strana urychluje svůj plán zotročení lidstva, a proto útočí na rodinu, kde jsou stále láskyplnější vztahy, než v jiných formách lidského soužití. Zvláště ve velkých městech, kde se lidé neznají a jsou anonymní, často nevšímaví ke svému okolí, je dobře fungující rodina oázou bezpečí, přátelství, lásky, vzájemné pomoci…. Z výše uvedených informací vyplývá, že žít v rodině, kde i přes různé problémy spolu všichni vycházejí, mají se rádi, podporují se, je lepší, než žít sám.

Proto jsem se znovu, podruhé inkarnoval do hrubohmotného těla Jany, abych se co nejvíce přiblížil lidem a ukázal, že vztah muže a ženy je dobrým základem pro fungující společnost v pozitivním stavu a zároveň optimálním zázemím pro děti. Nezapomeňte, že rození nemohoucích dětí je důsledkem existence negativního stavu a genetických manipulací Pseudotvůrců s fyzickými těly lidských bytostí v zóně vymístění. Krok za krokem vás vyvádíme, My, Jana a Ježíš, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina (v 5. dimenzi i s dvěma dětmi) z této pasti do nového života, kde jediným omezením je dodržování duchovních zákonů lásky. Budete si moci svobodně vybrat, jestli založíte rodinu, nebo budete žít sami, či v jiném druhu společenství s dalšími lidmi, nebudete se muset starat o materiální zabezpečení, dobré vzdělání, kariéru,… protože dostanete vše, co potřebujete. Vaše schopnosti vyciťovat myšlenky a pocity druhých lidí budou nesrovnatelné s tím, co znáte a máte zde na Nule. Bude téměř nemožné se chovat v rozporu se svými myšlenkami, tedy lhát a podvádět, pochlebovat či někým manipulovat. Jakýkoliv pokus o negativní chování a myšlení se odrazí ve snížení vibrací, což v krajním případě vede k vymístění bytosti do nižších dimenzí. Tady vidíte rozdíl mezi životem na planetě, kde je prozatím dovoleno téměř vše, kde spolu žijí lidé s vysokými i velmi nízkými vibracemi, každý dle svobodné volby, a na všech ostatních planetách, sluncích…, kde zákon stejné přitahuje stejné, neboli svůj k svému platí pro celou společnost, nikoli jen pro jednotlivce a skupiny. Rodina v pozitivním stavu nebude tak svázána pravidly, odpadne vlastnictví materiálních věcí, povinnost živit děti, případně manželku, pracovat do úmoru a většinu času věnovat nepříjemným povinnostem. Více svobody, volnosti, možností cestovat a poznávat jiné světy, vede i ke zlepšení mezilidských vztahů, přeje lásce mezi partnery, dětmi a rodiči, spolupracovníky a všemi lidmi. Lidé se cítí více propojeni mezi sebou a se Mnou, nejsou izolováni, nepodléhají falešným iluzím, nevytvářejí žádné církve a náboženské organizace, protože mají přímý kontakt se zdrojem svého života, nepotřebují žádné prostředníky.

Na planetě Nula, kde každý z vás prožívá důsledky existence negativního stavu „na vlastní kůži“, je velmi častá volba mezi dvěma „zly“. Je třeba naslouchat svojí intuici zvláště při důležitých rozhodnutích, které se také týkají dalších lidí, v rodině, komunitě, na pracovišti apod. Uvedu příklad: malé dítě ztratí oba rodiče a je umístěno do dětského domova, kde je o něj dobře postaráno po materiální stránce, ale potřeba lásky není dostatečně uspokojena. Homosexuální pár projeví zájem adoptovat a vychovávat ho v této netradiční rodině. Má zůstat v domově, nebo žít v netradiční rodině? Co je menším „zlem“? Lze vůbec na tuto otázku jednoznačně odpovědět? Existuje tolik odpovědí, kolik je takových případů. Nelze škatulkovat a zevšeobecňovat, odkazovat na jiné případy, kdy např. došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte adoptivním rodičem, k „nevhodné“ výchově, zkrátka být předpojatý. Když stojíte na rozcestí, nevybírejte vždy jen tu pohodlnější a snazší cestu, nebojte se netradičních řešení, nebojte se změny ve svém „zaběhnutém“ životě. Když začnete žít vědomě a stoupáte po spirále duchovní cesty vzhůru, změny ve vašem životě budou stále rychlejší. Můžete, ale nemusíte vyměnit životního partnera, práci, způsob života, změníte své priority. I když je každá duchovní cesta jedinečná a neopakovatelná, některé její rysy jsou společné. Odpoutáváte se od tradic, naučených a převzatých dogmat a přesvědčení, lpění na majetku a penězích, strachu o fyzický život, více soucítíte s ostatními bytostmi, stáváte součástí tzv. „Kristova vědomí“. To znamená, že každý, kdo s pomocí duchovních bytostí a Mne, dosáhne vyšších vibrací lásky a je schopen života v pozitivním stavu, je následovníkem Ježíše Krista. V průběhu dějin lidstva po pádu se sem inkarnovalo mnoho vyspělých bytostí z úrovně „Kristova vědomí“ (i před fyzickým narozením Ježíše na Nule), ale nešlo o přímou inkarnaci Nejvyššího, tedy absolutního Stvořitele všeho a všech. Pouze Ježíš a Jana jsou hmotným Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Jakékoli jiné výklady, zbožštění jiných bytostí kdekoli v Multivesmíru jsou nepravdivé a zavádějící. Jsem si vědom, že jen málo lidských tvorů je schopno a ochotno přijmout tuto pravdu, a proto je zjevena pouze v tomto Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a zatím je dovoleno i v textech, pocházejících z různých zdrojů pozitivního stavu, používat polopravdy a nepřesné vysvětlení zvláště osobnosti Ježíše Krista, která je z pochopitelných důvodů mnohem známější, než osobnost Jany. V těle Jany navazuji nejen na duchovní práci Ježíše, ale všech pomocníků z nejvyšších sfér Multivesmíru, kteří se sem inkarnovali zejména v uplynulých 2 000 letech a plnili a stále plní Můj plán na vyvedení lidstva ze zóny vymístění do pozitivního stavu.

Plán elit a jejich „nadřízených z pekel“ je mimo jiné zaměřen na rozbíjení tradičních rodin. Stále častěji dochází k úmyslnému odebírání dětí i z malicherných důvodů a jejich umísťování do náhradních rodin, někdy i homosexuálních, čímž dochází především k citovému odcizení původní rodiny, vyvolání strachu, nejistoty, pocitu beznaděje, tedy přesně toho, co potřebují negativní a zlovolné entity pro svůj „život“. V mnoha státech řádí juvenilní justice, která pod záminkou ochrany bezbranných dětí šikanuje rodiče, špehuje je prostřednictvím najatých agentur, školských zařízení a zaměstnavatelů, aby našla, nebo vykonstruovala důvod pro odebrání dětí jejich rodičům. Ruku v ruce s tím je všemi prostředky podporováno jakékoli odlišné sexuální chování a je stavěno nad přirozené vztahy mezi milujícím mužem a ženou. Jak jsem už sdělil, v pozitivním stavu neexistují žádní homosexuálové, bisexuálové ani transsexuálové, ti všichni jsou výsledkem genetické manipulace Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů. Jako absolutní Bůh, který miluje všechny bytosti ve Stvoření, i ty, které odpadly a obrátily se proti Mně, miluji i ty, které si vybraly zakusit tuto zkušenost s odlišnou sexuální orientací. Jen na každém jednotlivci záleží, jestli najde cestu zpět, nebo bude dále až do konce tohoto časového cyklu propadat hlouběji do negativního stavu. Víte, že při rozdělení lidstva hrají roli pouze vibrace lásky, vše, co nenáleží pozitivnímu stavu, bude odstraněno během výměny fyzického těla za duplikát. Jsem v každém okamžiku připraven přijmout každého, kdo má ve svém srdci lásku. Vše ostatní mu přidám. Platí to, co jsem řekl v těle Ježíše Krista: „…Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ Moje Slovo se nemění, pouze ho přizpůsobuji duchovní úrovni lidí, odkrývám stále více pravdy, pojmenovávám věci pravým jménem, protože nastal čas oddělit zrno od plev. Každý, kdo se inkarnuje na tuto planetu v době transformace, je součástí tohoto výjimečného děje, i když si toho není vědom na fyzické úrovni. Všechny zkušenosti se mu zapisují do DNA a bude je moci využívat i po tzv. „smrti“ těla, nejen v intermediálním světě, ale i v dalších inkarnacích. Proto nezáleží na tom, jestli někdo zažije nanebevstoupení, neboli vytržení, či převibrování, nebo ne. Vzestup lidstva na vyšší úroveň bytí se týká každého, nikdo není vynechán a zapomenut.

Vyjmenuji hlavní rozdíly mezi rodinou, která žije v souladu s duchovními zákony, je alespoň věřící (zatím ne vědoucí) a rodinou ateistickou, jejíž členové jsou pod silným vlivem ovládání, konzumu, bezduchého životního stylu, který ochotně přijímají:

Rodina věřících – komunikují se Mnou (s jakýmkoli jménem) prostřednictvím modliteb, nebojí se tolik smrti fyzického těla, nepodstupují interrupci, tedy znemožnění inkarnace další čekající duše, drží více při sobě, neuctívají peníze a majetek, i když jsou bohatí, rozdělí se s chudšími, snaží se vědomě neubližovat jiným svými myšlenkami, slovy a činy, ….

Rodina ateistů – její členové věří v neexistenci boha, považují veškerý život za náhodu, zaměřují se na konzumní způsob života, často stylem „po nás potopa“, nemají problém zbavit života nenarozené dítě, mají strach ze smrti, honí se za pozemskými „radovánkami“, kariérou, často jsou závistiví a nepřející druhým jejich úspěch, postavení a majetek,….

Proč zde srovnávám rodiny a ne jednotlivce? Protože z duchovního hlediska je rodina propojení duší, které se vzájemně ovlivňují více, než skupiny, které jsou si „cizí“ (pouze v negativním stavu). Během života se každý mění, někdo rychleji a výrazněji, někdo méně a téměř neznatelně. I vztahy v rodině se mění. S přibývajícím světlem, zvyšováním vibrací, dochází k probouzení některých lidí, zrychlují se změny ve vnímání reality jednotlivce. Začíná si uvědomovat, že jeho dosavadní způsob života je neudržitelný. Jeho nejbližší, tedy rodina, to často vnímají negativně, dochází k rozporům, vzájemnému odcizování. Zpočátku se probuzený člen snaží sdělovat své nové pocity a vědomosti ostatním rodinným příslušníkům, ale naráží na nepochopení, je často označen za blázna, je vysmíván a může to dojít až k rozchodu manželů, či partnerů, odchodu dospívajících dětí z domova apod. To vše jsou důležité duchovní zkoušky, kterými prochází každý, kdo si vybere osvobození své duše z vězení negativního stavu (aniž by tomu rozuměl na vědomé úrovni). Každý dostává takové informace, potkává takové bytosti (vtělené i nevtělené), které potřebuje pro svůj duchovní růst. Týká se to všech bez výjimky, tedy i ateistů. Jen člověk, který začne žít vědomě, chápe, že nic není náhoda, vidí synchronicitu, vnímá intuitivní vedení vyššího Já. Znovu opakuji: naslouchejte svému srdci, pak nemůžete udělat nic, co by vás vrátilo zpět do otroctví negativního stavu, budete krok za krokem vyváděni do vyšších úrovní bytí, kde už nezažijete utrpení, jaké znáte v této inkarnaci na planetě Země (Nula). Nebojte se změnit své priority, opustit staré zvyky a překonat strach z nového. Nenabádám vás, abyste za každou cenu opouštěli rodinu, partnera atd., protože každý má jiné podmínky, schopnosti i plán duše na vysvobození z matrixu. Proto nesuďte druhé, jednejte v souladu s intuicí a šiřte lásku kolem sebe. Staňte se majákem na rozbouřeném moři, oázou na poušti, světlem na konci tunelu….

Další kapitola bude věnována tématu Boží slovo a pravda v lineárním čase.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF