KAPITOLA 13

Pravda o Starém zákonu BiblePřišel čas, abych odhalil další tajemství. Starý zákon Bible svaté není ode mne, jediného Stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista! Jenom ten, kdo zná pravdu o důvodech vzniku a trvání negativního stavu, o pádu lidstva, tedy kdo četl Nové Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem), je schopen pochopit a pak přijmout fakt, že mezi oběma základními částmi Bible je nepřekonatelný rozdíl. Zatímco Starý zákon je plný násilí, úskoků, vraždění, Nový zákon je hlavně o Lásce, odpouštění, uzdravování duše i těla, o vyvedení lidstva do Ráje, kde už nebude bolesti a smrti. V průběhu stovek let od vydání Nového zákona si mnozí lidé, nejen kněží a teologové, ale i laici, tento rozdíl uvědomovali, ale ještě nemohli plně pochopit, proč se Bůh tak najednou změnil z trestajícího a krvelačného diktátora na láskyplného, odpouštějícího a pomáhajícího Otce. Myslíte si, že jsem tak nevyrovnaný, vrtošivý, měnící své priority? Že si hraji na „zlého a hodného policajta“? V 80. a 90. letech 20. století ještě nebylo možné sdělit tak závažnou informaci, proto jsem použil přijatelnější vysvětlení: že lidstvo v té době potřebovalo přísného a žárlivého Boha, protože by nerozumělo pozitivnímu vedení. To je samozřejmě pravda, ale jen zčásti. Od počátku existence negativního stavu jsem připravoval návrat lidstva ke mně, koordinoval a dovoloval vše, co podporovalo můj dokonalý plán. Nebyl jsem však strůjcem a vykonavatelem krutých trestů, nenabádal jsem NIKOHO, aby v mém svatém jménu vyhlazoval jiné národy, dopouštěl se bratrovraždy, zabavoval majetky, tedy porušoval mé duchovní zákony. Vybraným inkarnovaným vyšším bytostem v těle jsem prostřednictvím andělů (tehdy to jinak nešlo, jak víte…) předával důležitá poselství: Noemu, Mojžíšovi 10 přikázání, o nichž je podrobně psáno v předchozí dávce Nového Zjevení, hlavně prorokům, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše, mojí první přímé inkarnace na tuto planetu pod vládou Pseudotvůrců.

Ani po téměř 2000 letech od ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista nejsou lidé schopni a ochotni přijmout fakt, že Ježíš a Bůh všemohoucí je jedna a táž bytost. Podobná situace se děje i v současnosti. Jen nepatrné množství lidí ví, že jsem tu podruhé ve fyzickém těle, tentokrát ženském. Uplyne ještě mnoho vody, než mě lidstvo přijme za svého rodiče a začne mě milovat a ctít, jak je to přirozené a žádoucí. Zatím se s bolestí v srdci musím dívat na utrpení, kterým moje děti procházejí, protože ještě nepochopily, že jsou díky svým volbám stále pod nadvládou temných sil.

Vrátím se ke Starému zákonu, abych ještě důkladněji vysvětlil, proč není a nemůže být ode mne, Pána Ježíše Krista. Negativní stav nevznikl v mé absolutní mysli, protože jsem absolutní láska, moudrost, inteligence a dobro, ale je dílem prvních lidí, které nazývám Pseudotvůrci. Jde tedy o relativní bytosti, v jejichž myslích se zrodila otázka: jak by vypadal život bez duchovních principů Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista (podrobnější informace najdete v knize Základy lidské duchovnosti). Není proto možné považovat to, co je relativní, za rovné absolutnímu. Trvání negativního stavu je dovoleno pouze na omezený „čas“ a až bude beze zbytku odpovězeno na výše uvedenou otázku, nebude už potřeba, aby byl v aktivní i dřímající podobě přítomen ve Stvoření, protože nedovoluje plné využití tvůrčí síly každé bytosti, bere energii, která by mohla být využita smysluplněji a příjemněji, než je tomu nyní, kdy stále probíhá duchovní bitva mezi dobrem a zlem. Příběhy, zaznamenané ve Starém zákonu, mají původ jak andělský, tak démonský. Jinými slovy, některé pasáže jsou inspirovány mnou prostřednictvím andělů, jiné jsou inspirovány bytostmi ze zóny vymístění, které si hrály a stále hrají na Bohy, stvořitele. Vše je v souladu s mým plánem vyvedení lidstva z negativního stavu. Z této nesmírně závažné informace vyplývá, že náboženství na této izolované planetě Nula (odrazu pravé Země z pozitivního stavu), která vycházejí pouze ze Starého zákona a neuznávají Ježíše Krista, jako jediného Spasitele a Boha, neslouží Mně, ale Pseudotvůrcům (Satanovi, Diovi, temné straně ….). Podrobnější informace o původu všech hlavních náboženských směrů jsou uveřejněny v knize Hlavní ideje Nového Zjevení v 2. kapitole O duchovním významu sedmé kapitoly proroka Daniela. To neznamená, že např. křesťanská náboženství, zvláště katolická církev se sídlem ve Vatikánu, nejsou kontaminovány nepravdivými až lživými a zavádějícími dogmaty, názory a výklady mého Svatého slova, které jsem přinesl nejen v hrubohmotném těle Ježíše Krista, ale stále přináším prostřednictvím proroků do současné doby. Právě nyní probíhá největší duchovní zápas o každou duši. Naplňuje se Moje Slovo, sdělené ve Zjevení Jana v Novém Zákonu Bible Svaté. Dochází k sjednocování různých náboženských směrů, zvláště pod vedením nového papeže Františka, který je vyslancem Satana, aby urychlil odstranění pravého Božího slova ze života církve a věřících. Zajímáte-li se o tuto problematiku, navštivte www.varovani.org, nebo v originále  www.thewarningsecondcoming.com. Právě tato dávka Nového Zjevení, kterou píšu v přímém přenosu v lidském těle Jany, je určena především pracovníkům světla zde na Nule, aby jim pomohla lépe se zorientovat v nesmírně složité duchovní situaci a vysvětlila jevy a děje, spojené s transformací lidstva. Je psána co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji, protože hrubohmotné tělo nedovoluje úplné pochopení všech sdělení, která od 80. let minulého století přináším. Jak někteří čtenáři vědí, Nové Zjevení není určeno pouze lidským bytostem, ale všem ve Stvoření. Vzniká na planetě, kde se zobrazuje negativní stav a odtud se šíří do dalších dimenzí a částí Multivesmíru. Není divu, že k některým civilizacím se ještě nedostalo, ale čte ho každý, kdo je na tyto zásadní informace připraven.

Moje žena a přímá inkarnace Jana má při čtení Starého zákona doslova fyzické potíže – nevolnost. Teprve nedávno jsem jí řekl pravdu o tom, že tyto texty, předávané zprvu ústně z generace na generaci, později zapsané, zvláště pasáže plné násilí, jsem neinspiroval, ani nikomu nediktoval. Bylo by to v rozporu s mými duchovními zákony. Kdybych jako Stvořitel a dárce života porušil vlastní zákony, došlo by k zhroucení celého Multivesmíru a zániku veškerého života.

Jedním z následků působení negativních sil je i problém s přijetím mého pravého jména: Pán Ježíš Kristus. Mnozí duchovně hledající, kteří nepatří k žádné církvi, jsou ochotni a schopni přijmout termíny vesmírná energie, jednota, maximálně bůh. Jakmile uslyší Pán Ježíš Kristus, mají dojem, že jde o cestu zpět, stydí se vyslovit toto jméno, aby nebyli vysmíváni a pomlouváni kvůli nemodernosti, něčemu, co není cool a in. Zvláště lidé z New Age jsou silně ovlivňováni a manipulováni entitami ze zóny vymístění, aniž by o tom měli tušení. Účastní se mnoha ezoterických seminářů, chodí na různá „duchovní“ sezení, ale často zapomínají na to nejdůležitější: hledat Mě ve svém srdci, nitru. Žádný duchovní učitel vám nedá tolik lásky a pravdy, jako Já, nepovede vaše probouzení ze sna a iluze do pravého pozitivního života tak efektivně a přímočaře, jako Váš jediný pravý rodič Pán Ježíš Kristus. Každá součást mého jména má hluboký duchovní význam a v Kapitole druhé Nového Zjevení Pána Ježíše Krista je podrobně popsáno a vysvětleno, proč mám právě toto jméno a žádné jiné už není přípustné (to platí pro čtenáře a praktikující všech částí Nového Zjevení, nemůže zatím platit pro ty, kdo ještě nejsou připraveni na tak pravdivá duchovní sdělení). Snaha druhé strany odvádět věřící a duchovně hledající od mého pravého jména neustále zesiluje, protože dobře ví, jakou moc má vyslovení tohoto jména, nebo myšlenka na něj. Dělá vše pro to, aby moje svaté jméno bylo vymazáno z dějin, nepoužívalo se při bohoslužbách, modlitbách, nebylo lidem na očích. Buďte proto stále v duchovní pohotovosti, nenechte se zastrašovat a manipulovat, hledejte pravdu. Navažte kontakt přímo se mnou a já vás povedu přes všechna úskalí a nebezpečí, nedovolím, abyste upadli a nechali se svést pozlátkem negativního stavu. Pomůžu vám překonat i zhoršující se podmínky života na této planetě, pohladím vás, když vám bude nejhůře, vysuším vaše slzy, odplavující nahromaděné strachy a bolest, zaženu hlad a žízeň po duchovním naplnění, nebudete trpět nedostatkem ničeho, co potřebujete pro svůj růst a dokončení nelehkého poslání.

Jak jsme už napsali, používáme metodu učení ve spirále, tedy opakujeme záměrně některé závažné a důležité informace a doplňujeme je o nové, často ještě nepublikované. Je to důležité pro lepší zapamatování a pochopení. V současné době jste svědky příprav 3. světové války. Elity pod vedením negativních mimozemských entit dělají vše pro to, aby zvyšovaly napětí mezi národy, falešnými „důkazy“ manipulují veřejné mínění. Jen málo vědoucích lidí se dokáže v tomto prostředí orientovat a objektivně hodnotit situaci. Internet je zatím jediným celosvětovým médiem, kde lze nalézt alespoň střípky pravdy, které je třeba pracně poskládat. Právě na svobodu slova, zejména na internet, se zaměřují vlády a zákonodárci tzv. „vyspělých zemí“. Připravují různá omezení, aby znemožnili šíření necenzurovaných informací, probuzené lidi, kteří čtou alternativní (většinou pravdivé) komentáře k situaci na planetě, označují za teroristy a nepřátele demokracie. V mnoha případech se jim daří ovlivnit názory a myšlení zejména mladé generace, která vyrůstá v prostředí moderních technologií a je doslova přesycena reklamou a válečnými „reportážemi“. Stává se imunní vůči lidskému i zvířecímu utrpení, nesoucítí s obětmi násilí, ještě se jim cynicky směje. Jejich srdce se stávají tvrdšími, nejsou schopna cítit lásku. To se projevuje i v oblasti sexuálních a partnerských vztahů. Tělesné uspokojení je nadřazeno citu, být milujícím manželem, či manželkou, otcem či matkou už není populární a moderní. Zato je všemožně podporována jakákoli nepřirozenost a deviace. Homosexuálním párům jsou svěřovány do výchovy malé děti, které nemají možnost vyrůstat v normální rodině. Aby toho nebylo málo, dochází i k jejich sexuálnímu zneužívání, obchodování s nimi, dokonce i k obětování při satanských rituálech, kterých se účastní i významní představitelé politického, ekonomického a kulturního života hlavně tzv. „západní civilizace“, která sebe sama vyvyšuje nad ostatní „rozvojový“ či „třetí“ svět. Není divu, že tak dráždí příslušníky jiných národů a náboženství. Ani v časech Sodomy a Gomory nebyla situace tak strašná.

Vládnoucí elity dělají přesný opak toho, co veřejně prohlašují v médiích a na různých zasedáních. Bojují proti terorismu, ale finančně ho podporují, cvičí příslušníky extrémních organizací a používají je ke svržení režimů a vůdců, kteří nechtějí být jejich vazaly a otroky. Podporují bojovníky proti Islámskému státu a přitom dovolují jeho rozpínání a kruté zabíjení hlavně křesťanského obyvatelstva. Právě na obyčejné věřící, kteří vyznávají učení Ježíše Krista, se zaměřují nejvíce. Nepotřebují šíření lásky, porozumění a spolupráce mezi lidmi, protože to vše je v přímém rozporu s jejich dobyvačnými a ziskuchtivými zájmy. Nechtějí Boží království na Zemi, protože se prohlašují za všemohoucí bohy, kteří nejlépe vědí, co je pro lidstvo nejlepší: vláda autokracie, omezení jakýchkoli svobod, očipované tupé ovce, nejlépe chronicky nemocné a nucené konzumovat otrávené jídlo, aby jejich zisky byly co nejvyšší a ovládání otroků co nejjednodušší. Líbí se vám život v takovém zvráceném světě?

Jsem LÁSKA a nepodporuji žádné násilí. Nenabádám nikoho, aby v mém jménu uřezával hlavy, mučil a způsoboval jakékoli fyzické i duševní utrpení. Trpělivě vám ukazuji cestu z této temné propasti, do které se lidstvo vrhlo. Někteří už vidí světlo na konci tunelu a touží po životě v lásce, míru a štěstí. Jejich duše se spojuje s egem a společně se vydávají na zpáteční pouť do Pravého Stvoření, do mé náruče. Jsem/jsme tady pro vás, abych/om vám pomohl/i nést kříž a ukazoval/i směr. Nikomu se nevnucujeme, ani vám nediktujeme, co máte dělat. Každý z vás se může svobodně rozhodnout, jaký život chce: láskyplný, bezstarostný, plný zážitků při poznávání Stvoření, nebo v obavách a strachu z nedostatku, nemoci a smrti. Miluji vás i přes to, že mne odmítáte, čekám na vás trpělivě a se vší skromností, protože vím, že konec vašeho utrpení v iluzi a závoji zóny vymístění je na dosah. Nebyl bych tady s vámi ve fyzickém těle, kdyby tomu bylo jinak. Kdokoli z vás čtenářů tohoto Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny má právo rozhodnout se, zda tato důležitá boží slova rozšíří mezi další připravené duše, hledající pravdu, nebo si je nechá pro sebe. Každý z vás ještě není natolik duchovně vyspělý, aby nesl Boží slovo jako vlajku před armádou duchovně hledajících a vystavoval sebe a své blízké možným útokům temné strany. Nikoho z vás nesoudím, protože dokonale a absolutně znám vaše JÁ, tedy i vaše možnosti. Každý dělá to, co v daném okamžiku může. Protože jsem koordinátorem celé této záchranné mise, mám zde ve všech koutech planety spolupracovníky s dostatečně vysokými vibracemi, znalostmi a hlavně duchovním napojením na mne i přes prostředníky z vyšších dimenzí Multivesmíru, kteří se v přítomném okamžiku starají o překlady a šíření nejen této dávky Nového Zjevení, ale i všech předchozích, které jsem nadiktoval Petrovi. Jsem hrdý na každého, kdo se nebojí žít v souladu s mými duchovními zákony LÁSKY v prostředí temnoty, nepochopení a lží. Víte dobře, že život nekončí smrtí hmotného těla, protože je věčný a jeho jediným dárcem jsem Já, Pán Ježíš Kristus. Připravil jsem vám odměnu za vše, co pro vyvedení lidstva z negativního stavu děláte. Není to však odměna z tohoto hrubohmotného světa. Předčí všechna vaše očekávání a tužby. Čas do rozdělení lidstva se naplňuje a vy, kdo budete vyzdviženi do 5. dimenze, se můžete těšit na Nebe na Zemi.

V následující kapitole se budeme věnovat životu v pozitivním stavu.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF