KAPITOLA 14

Život v pozitivním stavuV předchozí dávce Nového Zjevení v kapitole 18. jsou popsány 3 kvality života v pozitivním stavu:

1. před tímto časovým cyklem, kdy negativní stav byl spící a ve stavu potencionálnosti.

2. nyní, kdy je negativní stav plně aktivován a koexistuje se stavem pozitivním.

3. po tomto časovém cyklu, kdy negativní stav a lidský život nebudou existovat v žádné     podobě.

Pro potřeby lepšího pochopení se budeme v této kapitole zabývat současným stavem, tedy vynucenou koexistencí negativního a pozitivního stavu. Jak jsme už vícekrát zdůraznili, život v pozitivním stavu v pravém stvoření je v tomto cyklu času neustále ovlivňován a kontaminován pseudoživotem negativního stavu zóny vymístění. Tato situace nebude naštěstí trvat věčně, jak se mylně domnívá drtivá většina obyvatel této planety, ale jednou provždy bude ukončena Mým Druhým příchodem. Všem bytostem v Multivesmíru pak spadne „kámen ze srdce“, protože se budou moci věnovat příjemnějším činnostem, než neustále odvrhovat negativní myšlenky do „Odpadkového koše“.

Vzhledem k tomu, že lidstvo prochází velmi náročnou a zrychlenou transformací, aby bylo připraveno na zrušení karantény a začlenění do života celého Stvoření, je pod neustálým a bedlivým pozorováním bytostí z vyšších dimenzí. Nepleťte si to s „Velkým bratrem“, tedy sledováním prostřednictvím moderních technologií za účelem ovládání, zneužívání a zotročování. Vyspělejší civilizace dodržují moje duchovní zákony a nikomu neubližují, nevměšují se do záležitostí lidí ani států, pouze radí a pomáhají těm, kdo je sami vyzvali ke spolupráci. Mají povolení zasáhnout v případě ohrožení života celé planety a jejího okolí ve vesmíru (např. omezení jaderných výbuchů a následného šíření radiace). Kdyby to nedělali, dávno by lidstvo zničilo povrch planety i sebe, aniž by bylo zcela a úplně odpovězeno na otázku, která aktivovala negativní stav. Miliony vesmírných lidí, kteří přímo z lodí, rozmístěných okolo planety Nula, dohlížejí na transformaci a likvidují některé následky katastrof, jak přírodních, tak uměle vyvolaných, obětují své pohodlí a bezpečí, aby pomáhali zvyšovat vibrace obyvatelstva, šířili lásku a životně důležité informace. Kvůli tomu opouštějí na dlouhou dobu své domovské planety, rodiny a přátele, nemají tolik prostoru a času pro své záliby. Přesto jsou šťastni, že se můžou účastnit této ojedinělé a úžasné události. Mají upřímnou radost z každé probuzené duše, z každého setkání mírumilovných a láskyplných lidí, z rostoucího zájmu o spojení a komunikaci s nimi. Kdo z lidí naváže osobní vztah s pozitivními mimozemskými civilizacemi, je už malý krůček od vytvoření přímé „linky“ se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Tím nechci říci, že jenom tento způsob vám umožní telepatické propojení s jediným zdrojem života, ale je jednodušší a máte možnost si na takový způsob komunikace zvyknout. Každý jde svou nezaměnitelnou duchovní cestou, a proto nelze radit všem stejně.

Budeme se podrobněji zabývat životem lidí v pozitivním stavu, zatím v 5. dimenzi, kam směřuje část lidstva. I přes ochrannou membránu mezi vesmírem a antivesmírem dochází k nepřímému ovlivňování každodenního života lidí, kteří se musejí (ať chtějí, či nechtějí) zabývat myšlenkami na negativní stav a činit rozhodnutí, zda je přijmout, nebo odvrhnout. To jim samozřejmě odebírá mnoho životní energie a snižuje kvalitu jejich života. Už se nesmírně těší, až skončí tento cyklus času a v novém cyklu už nebude žádný mrtvý život, ukradený a zprzněný Pseudotvůrci. I přes tato omezení je jejich život nesrovnatelně radostnější, plnější, zábavnější a krásnější, než život lidí na této planetě a v celé zóně vymístění. V předchozích kapitolách jsme už naznačili některé aspekty pravého života, nyní je popíšeme podrobněji, abyste se měli na co těšit. Začneme mezilidskými, zvláště milostnými vztahy a soužitím mužů a žen. Kdo četl předchozí dávky Nového Zjevení (s Petrem), byl možná šokován, že ve vyspělých duchovních dimenzích neexistuje manželství, jak ho znáte. Odporuje totiž duchovním zákonům, především nemožností svobodně poznávat jiné relativní bytosti ve Stvoření. Na planetě Nula byla instituce manželství vytvořena Pseudotvůrci a jejich následovníky a poskoky, aby lépe ovládali své otroky a nedovolili jim svobodně vybírat své sexuální partnery. Dokonce všem vnutili názor, že si to tak přeje Bůh. Protože si po staletí hráli na bohy a Mě, pravého a jediného Boha, popírali, nebo mi připisovali vlastnosti, které ze své podstaty nemám, ani nemůžu mít, nemohl nikdo až do zveřejnění prvních knih Nového Zjevení Pána Ježíše Krista tušit, jaká je pravda. Ani v současné době není mnoho lidí, kteří toto odhalení přečetli a zároveň přijali. Jde o nejkontroverznější téma našich knih. Přesto, nebo spíše právě proto se jím budeme zabývat v kontextu se životem v 5. dimenzi pravého Stvoření. Jak je možné, že sám zakládám Boží rodinu, když manželství pochází z negativního stavu? Abych ho očistil od všeho, co mu dali do vínku jeho tvůrci, stejně jako jsem očistil hrubohmotné tělo Ježíše Krista od všech zel, nepravd a anomálií a spojil ho se svým Absolutním božstvím. Jenom takovým způsobem dávám šanci každému, aby mě následoval z pekel do ráje. Nikdo jiný vám nemůže tento dar přinést. Jenom Já, Pán Ježíš Kristus, Stvořitel všeho a všech vás mohu zachránit z pavučiny negativního stavu. Nepodporuji samoúčelné rozbíjení rodin, nevázané sexuální vztahy, promiskuitu. Dobře vím, že život v 3. – 4. dimenzi je mnohem složitější a náročnější, než jinde, je příliš svázán s péčí o hrubohmotné tělo, což vyžaduje mnoho úsilí a času. I kvůli výchově dětí je lepší žít v láskyplném objetí rodiny a nejbližších přátel, než být sám na tak náročný úkol. Ale není dobré žít s partnerem jenom kvůli dětem, majetku, ze zvyku, ze strachu, nebo kvůli jiným důvodům, které nepodporují lásku, vzájemnou úctu, toleranci a svobodný duchovní rozvoj. Moje přímá inkarnace a žena Jana také během svého 57letého života poznala mnoho aspektů partnerského a rodinného života, aby měla přímou zkušenost a mohla ji předávat ostatním i využívat pro svůj růst.

V 5.dimenzi existuje manželství jako důsledek fungování negativního stavu, protože tato dimenze je prvním stupněm, schodem na cestě ke Mně. Dobře víte, že není možné žádný schod přeskočit, je nezbytné „projít“ všechny, aby nedošlo k porušení duchovních zákonů (nikomu není naloženo více, než unese). Navíc i tady se ještě rodí děti, o které je třeba se starat, přestože už nejde o novorozence, jak je znáte. Nikdo však není nucen sdílet svůj život s někým, koho nemiluje. Partnera si vybírá na základě vzájemného poznávání, souznění duší, nejde jenom o fyzickou náklonnost a přitažlivost. Výhodou je schopnost číst myšlenky ostatních, vyciťovat energie, vidět auru, takže odpadá nejistota z falešných a líbivých slov (když ptáčka lapají, dobře mu zpívají….), nečistých myšlenek, neupřímnosti. I tady se může stát, že si po nějaké době partneři přestanou rozumět a mají chuť poznávat jiné aspekty života prostřednictvím jiných bytostí opačného pohlaví ( jinak to v pozitivním stavu nefunguje, žádní homosexuálové…). Zůstávají dále přáteli, necítí vůči sobě žádnou zášť a nenávist, nadále se starají o své děti, případně péči o ně po domluvě přenechají novému životnímu partnerovi svého bývalého protějšku, ale zůstávají s nimi v kontaktu. Žádná dramata, scény, výhrůžky, vše se odehrává v klidu, míru, bez násilí a negativních emocí. Děti jsou vychovávány v lásce, od narození jsou si vědomy svého spojení se mnou, pamatují si své minulé životy. To neznamená, že jsou poslušnými ovcemi bez vlastního názoru. Umějí se ozvat, když nesouzní s jednáním a postoji jiných lidí, ale nejsou agresivní, vulgární, ani drzé, svůj názor sdělují důrazně, přesto s úctou a respektem ke starším a zkušenějším. Dospělí se k dětem nechovají jako diktátoři, nevynucují si poslušnost na základě své převahy, protože vědí, že duše dětí jsou vyspělé, jen těla musejí dorůst a jejich mysl dozrát a rozpomenout si na vše, co je uloženo v jejich buňkách (DNA). Každé bytosti naděluji jedinečné a neopakovatelné talenty a schopnosti a jejím úkolem je využít je k radosti a prospěchu ostatních. Výhodou života v pozitivním stavu je absence duchovních útoků a ovládání ze strany bytostí ze zóny vymístění, nazvaných u vás démoni, zlé síly, temné duše atd. To neznamená, že je vše dokonalé a bez chyb. I tady se lidé učí být láskyplnějšími, pomáhat nezištně ostatním bez ohledu na své soukromé priority, komunikovat se mnou, svým jediným pravým a věčným rodičem. Zvláště inkarnované duše, které se do pozitivního stavu dostávají poprvé, protože prošly Novou školou a byly očištěny od návyků z pseudoživota v negativním stavu, mají ještě hodně práce se zvyšováním svých vibrací. Dostávají veškerou pomoc od zkušenějších a „starších“ inkarnovaných i duchovních bytostí z vyšších dimenzí Multivesmíru.

Jak jednoduše popsat život v 5. dimenzi Pravého Stvoření? Jako sen, který se u vás na Nule nazývá utopií. Žádné omezování ze strany vlády, úřadů, žádné vysávání finančním systémem a jeho strůjci, žádná otrocká práce za nezbytné životní potřeby, žádná manipulace a lži, vymývání mozku, utrpení fyzické i duševní, žádné znečištěné a otrávené životní prostředí, týraná zvířata, zabíjení všeho živého, žádné nevyléčitelné nemoci, chátrání a stárnutí těla, nedobrovolná smrt. I v 5. dimenzi lidé opustí své tělo, nežijí v něm věčně, ale odcházejí vědomě a dobrovolně, aby se mohli dále vyvíjet a poznávat jiné způsoby života v nekonečném vesmíru nekonečných možností. Jejich příbuzní netruchlí, protože vědí, že odchod z těla je přirozenou součástí životního cyklu a v dimenzích, kde duchovní bytost používá fyzické tělo, aby poznávala sama sebe v rozmanitých podmínkách, se takový odchod považuje za vyznamenání, postup na vyšší úroveň, událost, hodnou oslavy. Všichni vědí, že se budou setkávat v různých tělech, na různých místech a budou pokračovat v rozvíjení vzájemných láskyplných vztahů. Je samozřejmostí, že rozmanitost způsobů soužití lidských bytostí je obrovská, neexistují planety a civilizace, které by doslova opisovaly modely společného života od jiných. Vytvářejí s mojí pomocí nejoptimálnější formu, která je doslova ušita na míru stupni rozvoje a mentalitě bytostí na planetě. Už víte, že neexistují žádná mocenská uskupení, státy, ani propastné rozdíly v úrovni a vibracích obyvatel, je dodržen duchovní zákon „svůj k svému“ čili stejné přitahuje stejné. Jen tak lze žít v harmonii a míru, lásce a spolupráci.

Pojďme si ukázat na konkrétním příkladu život jedné rodiny z planety Erra:

Otec je biolog-lékař, který pečuje o zdraví a zároveň se účastní různých výzkumů. Nejde o lékaře, kterého znáte z vlastní zkušenosti na Nule, protože zdravotní stav obyvatel planety Erra je nesrovnatelně lepší. Jak už bylo řečeno, i zde se občas stane, že vlivem krátkodobého snížení vibrací dojde k onemocnění, ale jedná se o lehké, život neohrožující a nepřenosné nemoci, které lze nejčastěji léčit zvýšeným přísunem kosmické energie. Někdy jsou používány bylinné kůry, pití vody, která je nabita energií minerálů a krystalů, v žádném případě se nikdo neléčí chemickými „léky“. V případě, že je někdo zraněn a musí být operován, používají se neinvazivní metody, které jsou šetrné k tělu a nevyžadují dlouhou rekonvalescenci. Podrobnější popis není nutný, jednou to sami poznáte, až převibrujete během rozdělení lidstva do 5. dimenze, nebo později, každý dle svých voleb.

Matka je učitelka-průvodkyně, provází skupiny dětí přírodou a učí je poznávat rostliny, zvířata, vztahy jednotlivých prvků ekosystému, jak šetrně využívat zdroje, zadává a koordinuje výzkumné práce jednotlivců i skupin dětí, v žádném případě nikoho neznámkuje, neponižuje, ani nevyvolává pocit méněcennosti. Po práci pro společnost, která trvá maximálně 4 hodiny (v přepočtu na čas zde na Nule), se věnuje svým dvěma dětem, nebo „pracuje“ na zahrádce u domu. Proč ty uvozovky? V této dimenzi je příroda, jak jsme už napsali, jemnohmotnější, tedy nedochází k tak rychlému hroucení a destrukci, není třeba tvrdé dřiny k pěstování jakýchkoli plodů, nic nehnije, neplesniví, nezmrzne, protože i počasí je stabilní a prší dle potřeby přírody, takže odpadá i zalévání. Taková práce přináší radost a potěšení, ne pot a mozoly, jak to znáte. Matce zbývá ještě dost času na vlastní sebepoznávání, cestování, často s rodinou, kulturní a společenské akce, … Není otrokyní domácnosti, protože díky jednoduššímu způsobu stravování odpadá nutnost každodenního vaření, úklid je snadnější, protože se zde nepráší, nevytváří se tolik odpadu a v každém domě je robot, který pomáhá, kde je třeba.

Oba rodiče mají dost času i energie na intimní chvíle v soukromí. Jejich sexuální život je však jiný, než jak ho znáte. Nové Zjevení Pána Ježíše Krista je první pravdivou informací o zvrácenosti sexuálního spojení na této planetě Nula, kdy pohlavní orgány muže i ženy byly změněny Pseudotvůrci, aby co nejméně umožňovaly prožívání rozkoše a vzájemné duševní souznění při milostném aktu. V pozitivním stavu se dvojice obejme a dojde k výměně láskyplných myšlenek, což vyvolá fyzickou reakci – orgasmus u obou současně. Nejde jen o krátký zážitek, omezený na oblast genitálií, ale o slast, která doslova projde celým tělem a dlouho doznívá. Žena ani muž potom nejsou vyčerpaní, naopak, vyzařují přebytky energie do svého okolí a tím zvyšují vibrace všech a všeho na planetě. Neumíte si představit tu nádheru.

Obě děti, chlapec a dívka jsou ve školním věku. Jejich vzdělávání probíhá doma, prostřednictvím telestěny (obdoba internetu a televize), pouze občas se sejdou s jinými „spolužáky“, aby se spolu s učitelem – koordinátorem podělili o výsledky své práce, účastnili se různých oslav, výletů i mimo planetu, pořádali vystoupení pro rodiče a ostatní obyvatele, věnovali se společnému projektu. Ve volném času sportují, hrají různé hry, setkávají se s přáteli, odpočívají. Přestože v pozitivním stavu neexistuje tma a noc, je třeba si občas odpočinout, lehnout si a meditovat, být v klidu. Dochází k doplnění energie a zároveň k napojení na Mě, jediný zdroj života. Můžeme spolu konzultovat události dne, řešit různé „problémy“, rozmlouvat o životě, vyznávat si vzájemnou lásku.

Není účelem této kapitoly zacházet do podrobností života v pozitivním stavu, protože vy budete tvořit svůj originální život bez omezení. Může se podobat tomu, který jsme popsali, ale nebude stejný.

V příští kapitole napíšeme o doslovném významu některých pasáží Zjevení Ježíše Krista v Novém Zákonu Bible svaté (napsané Janem).

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF