KAPITOLA 15

Doslovný význam Zjevení Ježíše Krista v BibliV předchozích dílech Nového Zjevení Pána Ježíše Krista jsem se zabýval vysvětlením některých pojmů z Nového Zákona Bible, zvláště její poslední části Zjevení Ježíše Krista (psané Janem). Nyní rozšířím vaše znalosti o nové souvislosti. Jak už víte, Bible je napsána duchovním jazykem a její doslovný výklad je zavádějící. Některá slovní spojení mají dokonce více než jeden doslovný význam. Již 100 let jste svědky naplňování tohoto Zjevení a právě nyní, v tomto reálném čase dochází k nejvýraznějším změnám, o nichž je tam psáno.

Především je třeba zdůraznit, že celé Zjevení není chronologickým popisem událostí na této planetě, tedy není možné je chápat jako lineární, ani vztahující se k jakémukoli geografickému místu. Týká se celé zóny vymístění i planety Nula, která hraje klíčovou roli v zobrazování důsledků života v negativním stavu. Vše, co se fyzicky odehrálo do vypuknutí 1. Světové války bylo přípravou Pseudotvůrců na úplné ovládnutí lidstva a zároveň odstranění Mého svatého slova ze srdcí a myslí všech bytostí. Použili lsti, nenávist, lži, aby rozdělili a znepřátelili národy celého světa a uvrhli je do nejkrvavějších konfliktů v historii od pádu Atlantidy před 12 500 lety. Prostřednictvím představitelů církve, kde stále ještě žije pravé Boží slovo, díky mé předvídavosti zašifrované v Novém zákonu Bible, se snaží o zavlečení věřících do duchovního odloučení od mého učení a pošpinění co největšího množství duší, aby nedošlo k jejich záchraně a vyzdvižení do vyšších dimenzí.

Není třeba zde „překládat“ jednotlivé výrazy do pozemského jazyka, ale odhalím část tohoto Zjevení, která se přímo vztahuje k současným událostem na planetě Nula. V těle Ježíše Krista jsem nezakládal žádnou pozemskou církev, ale počítal jsem s tím, že Pseudotvůrci využijí příležitost a udělají to mým jménem, aby si připravili cestu k úplnému ovládnutí populace a odstranění mého učení. V průběhu stovek let sem posílám vysoce postavené duchovní bytosti, aby udržovaly alespoň střípky pravdivého Božího slova. Bez této péče by lidstvo dávno nebylo schopno přežít. Mám „své“ lidi ve všech náboženských organizacích na světě, nejvíce však v křesťanských církvích, což je vzhledem k mému působení v těle Ježíše Krista pochopitelné. V posledních 50ti letech se zesiluje tlak negativních entit na vytvoření jednoho celosvětového náboženství, které bude oproštěno od všeho, co jsem před 2000 lety učil. Na první pohled půjde o pokrokové a „moderní“ náboženství, zaměřené na charitu, omlouvající jakýkoli hřích a rouhání, více otevřené ateistické společnosti. Jediný představitel této nově vznikající organizace bude zároveň považován za Mne, protože bude fyzicky podobný Ježíši z doby mého působení na Nule a bude dělat „zázraky“. Téměř nikdo si nevšimne jeho ďábelské duše, protože většina lidí je schopna posuzovat jiné pouze podle vnějšku, ne podle vnitřku. Tento „vlk v rouše beránčím“ bude zpočátku velmi tolerantní, použije sladká slova, která však brzy „zhořknou v žaludku“ a stanou se nestravitelnými. Podaří se mu oklamat a svést miliony duší, které byly na cestě do ráje, a doslova je vyrve z Mé svaté náruče. Jen málokdo si všimne této lsti, jen málo lidských bytostí má tušení, že jsem mezi nimi v lidském těle, v těle ženy, která se „ukrývá v poušti“ a trpělivě snáší tento negativní život. Nepřišel jsem podruhé na tuto planetu, abyste mě následovali na základě vnějších činů, které jste schopni vidět svým omezeným zrakem, ale abyste se naučili hledat Mě ve svém srdci. Ty z vás, kdo to dokážou, vyzvednu v pravý čas z tohoto pekla a ukážu jim život v pozitivním stavu, v ráji. Nemusíte ještě znát moje pravé jméno, stačí, že budete žít v souladu s Láskou a mými duchovními zákony.

Právě v současné době vrcholí přípravy na Nový světový řád (NWO), odebrání zbytku demokracie a lidských práv, úplné zotročení obyvatelstva. Elity to dělají mazaně, aby téměř nikdo nepoznal, že má okovy na rukou a žije v cele, protože nic z těchto omezujících prostředků nevidí. Projekt Evropské unie je důkazem postupného omezování svobod jednotlivců i národů. Tomuto politickému svazku už nevládnou demokraticky zvolení vůdci, ale dosazené loutky iluminátů. Lidé se stávají otroky moderních technologií a ani si nevšimnou, že jsou pokusnými králíky, zneužívanými vládnoucími elitami. O metodách redukování počtu obyvatel jsme už psali, zaměřím se na chystané čipování. Už ve Zjevení v Bibli varuji před přijetím znamení šelmy (A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména….666.). Kdo si nechá dobrovolně implantovat čip pod kůži, bude nejen pod neustálou kontrolou „Velkého bratra“, ale stane se robotem na dálkové ovládání, kdykoli odstranitelným ze systému, jakmile se stane neposlušným a nepotřebným. Ani nemusí být „konspiračním teoretikem“, nebo revolucionářem, stačí, že už nebude podávat žádoucí výkony a nepřinese elitám dostatečný zisk, aby ho „vypnuli“ jako rozbitou hračku a zahodili na smetiště. To ještě není to nejhorší. Lidské tělo je pouze „dopravní prostředek“ duše, jeho usmrcení není nic jiného, než výměna role. To duše si ponese následky této vědomé kolaborace s negativním stavem, odvržení duchovních principů a odmítnutí Mne, jediného zdroje života. Jaké následky? Pokračování inkarnací do dalších nevědomých těl v zóně vymístění až do konce tohoto časového cyklu, pobývání v peklech, kde je duše vystavena nepřetržitému utrpení, o jakém se vám ani nezdá. Neberte tato slova jako strašení, protože vy, kdo čtete toto Nové Zjevení jste nejvyspělejší duše na této planetě a jste na tak vysoké úrovni, že jste schopny tyto důležité a pravdivé informace vstřebat a přijmout beze strachu. Navíc je životně důležité, abyste před blížícím se čipováním a NWO varovali co nejvíce svých blízkých.

Aby mohlo dojít k úplnému pseudovítězství negativního stavu, které se zobrazuje zde na Nule, je potřeba odvést část pozitivních bytostí do jiné reality, např. na Novou Zemi (pravou Zemi v 5. dimenzi). Tato realita se už nebude nazývat Nula, protože se propadne hlouběji do zóny vymístění a stane se planetou v pozici -1. Místní obyvatelé nic nepoznají a nadále budou pokračovat v budování negativního stavu, v rozporu s duchovními zákony až do Mého druhého příchodu, kdy ukončím jednou pro vždy existenci tohoto zvráceného a nebezpečného způsobu života. Mohli byste namítat, že v prvních kapitolách jsme napsali, že lidstvo se transformuje i s planetou do vyšších dimenzí, a zde se píše o propadu této reality do pekel! Není v tom žádný rozpor: planeta je vědomí, tedy duše, stejně jako vy, tedy nejde o vaše hmotná těla. Opravdu vzestupuje spolu s vámi, jen její ukradené a zmučené tělo musí ještě chvíli sloužit, aby byla všem bytostem v Multivesmíru podána vyčerpávající odpověď na otázku, kterou zde neustále opakujeme a kvůli které žije tolik z vás ve vězení negativního stavu, nebo jste jím i nepřímo ovlivňováni: Jak by vypadal život bez Boha….

Šelma z moře, popsaná ve Zjevení v Bibli představuje Pseudotvůrce, kteří se už brzy ujmou vlády nad lidstvem. Zatím byli zastupováni místními elitami, nazvanými ilumináti, ale v závěrečné fázi duchovní bitvy o lidské duše už nemůžou spoléhat na prostředníky, zvláště když i mezi nimi dochází k mocenskému boji. Čím složitější situace na planetě je, tím přibývá neshod a konfliktů mezi samotnými vládci tohoto světa. Na jedné straně tzv. sionisticko-kabalistická skupina, která se snaží vyvolat 3. Světovou válku, aby udržela dominantní postavení USA a nastolila Nový světový řád (NWO), na druhé straně skupina Bílého draka, která se vydala jinou cestou, ne tolik krvavou a drastickou, přesto však směřující ke stejnému cíli. Tato skupina zastupuje zájmy hlavně asijských vůdců. Nenechte se ukolébat sliby žádné z nich! Vaše spasení nezávisí na politicích, mluvčích jakékoli instituce, zkrátka na lidech, ale pouze na vás, na vaší duši, na vašem probuzení z iluze materiálního světa. Nelpěte proto tolik na hmotných požitcích, soustřeďte se na lásku a pomoc bližním, zvláště duchovní. Když nakrmíte hladového chlebem, uděláte zajisté dobrý skutek, ale ještě více jemu i sobě pomůžete, když ho „nakrmíte“ božím slovem, potravou duše. Život v tomto hrubomotném těle nebude možný po eliminaci negativního stavu, protože nepochází ode mne. Musel bych se stydět za tak nedokonalá těla v nedokonalém prostředí, za otrocký způsob života, jaký tady máte. I v myslích věřících se velmi často vynoří otázka: jak je možné, že Bůh dopustí takové utrpení? Až Nové Zjevení Pána Ježíše Krista přináší vysvětlení a odpovědi na tuto a podobné otázky.

Nevěstka, žena sedící na dravé šelmě, není nikdo jiný, než katolická církev se sídlem ve Vatikánu, která spolupracuje s Pseudotvůrci (dravou šelmou) a podílí se na prznění Mého slova a odvádění nic netušících duší od pravého Boha, Pána Ježíše Krista. I přes tuto kolaboraci bude roztrhána, jinými slovy rozložena zevnitř a přetvořena v novou jednotnou celosvětovou církev, kde už nebude přípustné připomínat Božství Ježíše Krista a moje učení. Na tomto příkladu vidíte, že odměnou za spolupráci s negativními entitami je smrt a nebo pseudoživot v pekle. Každý, kdo si vědomě „užívá“ materiálního bohatství, slávy a moci za to, že odvádí jiné ode Mne, bude trpět daleko více, než ten nejubožejší žebrák na světě. Vyplývá to ze samotné podstaty negativního stavu, který není schopen trvale uspokojit duše, toužící po spojení se Mnou, pravým rodičem. Mluvím o všech duších, i těch nejvíce zasažených a chycených do pasti v nejhlubších sférách zóny vymístění. Kdybych se neinkarnoval do obou hrubohmotných těl, nikdy by nemohlo dojít k vysvobození všech duší z pekla, nikdy by neskončilo utrpení mrtvého života.

Z lásky k celému Stvoření podstupuji tu nejvíce ponižující a nepříjemnou existenci, jakou znám, musím se dívat na hrůzy, jaké dokáže člověk, kterého jsem stvořil k obrazu svému a daroval mu svobodnou vůli, přichystat jiným. Celé toto „představení“ jde do finále, během několika pozemských let dojde k rozdělení lidstva, abychom umožnili zobrazit pseudovítězství negativního stavu. Buďte připraveni každý den, protože nebudete vědět dne ani hodiny, přestože jsem v úvodní části tohoto Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny musel napsat konkrétní datum 21. 12. 2012. Během čtení následujících kapitol jste pochopili, jak složitá je naše společná práce na vyvedení lidstva do Pravého Stvoření, jakou trpělivost musíme mít, jaké nepříjemnosti a odříkání dobrovolně podstupujeme, aby nikdo nemusel žít bez lásky, dostatku všeho, co je třeba ke šťastné a bezstarostné existenci, bez spojení se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem.

Vy, kdo budete vytrženi a převibrujete na Novou Zemi v 5. dimenzi (v Bibli Nový Jeruzalém), se stanete svědky svatby Beránkovy. Nejedná se o doslovnou svatbu, jakou znáte ze zkušenosti, ale o duchovní spojení každé bytosti se Mnou, o navázání intimního, jedinečného a blaženého vztahu, jaký jste dosud nepocítili a nepoznali. Proto nebude třeba žádných chrámů, či jiných budov, sloužících k náboženským obřadům a rituálům. Vaší bohoslužbou bude každodenní kontakt se Mnou, přičemž nebudete muset zanedbávat svou rodinu, ani přátele, nebudete žít v odloučení od blízkých, nebudete si odříkat radosti plnohodnotného, šťastného života. Vaše vědomí se rozšíří tak, že nebudete vnímat pouze lineární čas, ale stanete se multidimenzionálními bytostmi, schopnými cestovat v čase, přenášet se na více míst najednou, rozdělit pozornost na více aspektů života, spolupracovat nejen se Mnou, ale i mými pomocníky z vyšších duchovních světů a dimenzí.

Mezitím bude vrcholit drama na planetě, kterou znáte pod ukradeným jménem Země. Uvidíte zhoršující se podmínky obyvatel pod krutovládou Pseudotvůrců. V předchozích kapitolách této dávky Nového Zjevení jsme dost podrobně popsali, co se na obyvatele chystá: Nový světový řád, čipy pod kůži, totální omezení svobody jednotlivce, popření národních odlišností a priorit, rozbití rodin, otrocká práce za minimální životní potřeby, vymývání mozku.… Ani příroda na tom nebude lépe. V souladu s duchovními zákony s propadem lidstva hlouběji do zóny vymístění se budou zhoršovat podmínky pro přežití mnoha rostlinných i živočišných druhů, dojde k masovému vymírání, z povrchu planety budou rychle mizet ty druhy, které jsou mírumilovné, pomáhají uzdravovat, zvyšují vibrace , zkrátka nepatří do pekla. Rozšíří se naopak druhy, škodící zdraví, nelahodící oku a duši, odolávající nezdravému až jedovatému životnímu prostředí. Vládnoucí elity budou pokračovat v šíření geneticky modifikovaných plodin, očkování dětí i dospělých kvůli oslabení jejich imunity, šlechtění vybraných jedinců, genocidě většiny „méněcenných“ lidských bytostí. Budou pokračovat v díle nacistů, nejen Hitlera a jeho poskoků z období 2. Světové války, ale jejich následovníků, kteří se od 50. let 20. století do současnosti derou ze zákulisí k moci (zejména v USA, nástupci fašistického Německa). Po mnoha válkách dojde k nastolení míru pod vládou Pseudotvůrců. Lidé si na chvíli „oddechnou“, ale nebude to trvat dlouho. Stále více se bude ukazovat pravá povaha vládců temnoty. Až bude situace zcela nesnesitelná a všichni, kdo tuto scénu pozorují, dostanou jednoznačnou odpověď na otázku: Jak by vypadal život beze Mne, vrátím se sem a ukončím toto dějství. Máte velkou výhodu oproti těm spícím, kteří netuší, co se tu odehrává a jsou zaslepeni pseudorealitou tohoto světa. Máte to nejcennější: pravdivé informace přímo od Stvořitele prvotního všeho a všech, Pána Ježíše Krista. Nenechejte je ležet ladem, vezměte si je k srdci a šiřte je dle svých možností mezi další lidi. Za každou zachráněnou duši dostanete více, než můžete dostat od kohokoli zde, na planetě, která se propadá do pekel. Přísun fotonů, zvyšující vibrace obyvatel i prostředí bude pokračovat jen do času rozdělení lidstva, potom už by byl zničující pro většinu neprobuzených, což by znamenalo jejich předčasný odchod z těla, aniž by bylo odpovězeno na výše uvedenou otázku. Vše mám ve své moci, ale na každém z vás je, na kterou stranu polarity se vydáte, s kým chcete pokračovat ve svém životě.

V následující kapitole se budeme zabývat právě probíhajícím tříděním lidstva, oddělováním zrna od plev.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF