KAPITOLA 16

Třídění lidstvaRok 2012 byl těžkou zkouškou zejména pro duchovně hledající, protože byli přesvědčeni (ne náhodou), že 21. 12. 2012 skončí jejich utrpení a budou vysvobozeni z okovů života v této hrubohmotné dimenzi. Z duchovních důvodů bylo nezbytné, aby tomu uvěřili. Právě díky nim se i širší veřejnost dověděla o chystaných změnách, o transformaci lidstva. Dali svá jména, srdce, někdy i hmotné statky na oltář chystané změny, která nemá ve vesmíru obdoby. Po zásluze je odměním. Období po tomto datu až do fyzického rozdělení na ty, kdo budou vytrženi a přeneseni do vyšších dimenzí, do nové reality, a na ty, kdo zůstanou zde, aby zobrazovali vítězství negativního stavu, slouží ke každodennímu prověřování myšlenek, činů a postojů všech lidí bez výjimky. Nikdo se neschová před mým vševidoucím zrakem, znám každou vaši myšlenku, vidím do vašeho srdce, vnímám vaše vibrace. Jsem absolutní a přesahuji vše, co jsem stvořil a donekonečna tvořím, jsem jediný zdroj života. Nikdo jiný nemůže objektivně rozhodnout, kdo z obyvatel této planety zůstane, kdo bude odvolán. Nic ještě není rozhodnuto, každý má šanci se změnit, je to vaše právo i volba. Pomáhám probudit co nejvíce lidských bytostí různými způsoby. Každý má ve své DNA uložený program, který spouští za určité konkrétní okolnosti vaše procitnutí z iluze této reality, ale záleží na vaší vůli, zda k takové aktivaci vůbec dojde. Nikdo není předem vyloučen, odepsán, nebo odsouzen k životu v negativním stavu. V Bibli se píše o Knize života, která bude v tomto čase otevřena. Opět jde o duchovní význam, protože doslovný význam přímo odporuje mým zákonům. Jména v této Knize života nejsou předem dána, tedy každý má možnost být součástí změny, každý si může zasloužit převibrování do vyšší dimenze, aby už nemusel podstupovat utrpení v těchto zhoršujících se podmínkách.

Co pro to můžete udělat? Hledejte a naleznete. Klepejte na Bránu nebeskou a bude vám otevřeno. Probuďte ve svém srdci lásku, odpusťte sobě i ostatním, protože nikdo není bez chyby, nesuďte druhé, nevidíte do jejich myslí a srdcí jako Já, Pán Ježíš Kristus. Neupínejte se na majetek, peníze, různé pozemské požitky. To neznamená, že je nemáte využívat, ale nebuďte otroky těchto pomíjivých věcí, nezaprodejte kvůli nim svou duši „ďáblu“, neuctívejte „zlaté tele“ místo pravého Boha. Nemusíte žít v chudobě, jako František z Assisi nebo Anežka Česká, nežádám od vás odloučení od rodiny, odchod do pustiny, ani celibát. Žádám a prosím vás o vaši lásku ke Mně, k planetě, která vám poskytuje útočiště a obživu, k ostatním živým bytostem, bez nichž byste dlouho nepřežili. Všichni tvoříme Jednotu, jsme součástí celku, nikdo nemůže být dlouhodobě oddělen, protože jde pouze o iluzi oddělení od zdroje života. Umíte si představit, že utrhnete květinu a ona bude navěky čerstvá, krásná, plná života, jenom proto, že ji dáte do vázy s vodou? Všichni, kdo přežívají v zóně vymístění, tedy i zde na Nule, jsou takové utržené květiny. Po chvíli začnete vadnout, ztrácíte původní krásu, svěžest, energii, vysycháte nejen tělesně, ale i duševně, protože pseudoživot vás doslova vysává jako pijavice či upír. Netýká se to jen vašich hmotných těl, která po krátkém čase zestárnou a umřou, ale i vašich duší, protože jsou také svázány se zkušeností tohoto odloučení ode Mne. Nejhůře jsou na tom ti, kdo vědomě spolupracují s těmi nejtemnějšími bytostmi. Jejich vibrace jsou tak nízké, že očistit se od všech nánosů zel a nepravd bude dlouhodobou a těžkou prací a není předem dáno, jestli se vůbec podaří takovou bytost zachránit. Až nebude existovat negativní stav a zóna vymístění, nebudou mít takové bytosti žádnou možnost pokračovat ve svém životě, a proto jim ho odejmu, aby jednotlivé elementy mohly být po důkladné očistě vráceny a znovu použity při tvoření dalších sentientních bytostí v Pravém a jediném stvoření v novém cyklu času.

Vibrace každého jednotlivce jsou nejspravedlivějším a nejobjektivnějším kritériem při posouzení, zda je schopen žít v lásce, míru a spolupráci s ostatními, zda si zaslouží život v pozitivním stavu. Váš duchovní vývoj se neodehrává plynule a lineárně, ale ve skocích. Nějakou dobu vstřebáváte zkušenosti, vyhodnocujete je a zaujímáte stanoviska, pak dojde ke kvantovému skoku vědomí, kdy se posunete na další schod na spirále duchovního vzestupu (nebo pádu). Jak jsem už sdělil, nikdo není předem odsouzen k pobytu v zóně vymístění, každý má svobodnou volbu se změnit a vysvobodit se z tohoto vězení.

Oddělování zrna od plev probíhá i v duchovním světě, který přímo souvztaží s touto planetou Nula. Jak jsem uvedl v předchozí dávce Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem), nedávno byla uzavřena typicky lidská nebesa, tedy místo, kam odcházely duše „zemřelých“ lidských bytostí, které svými vibracemi patřily do pozitivního stavu, ale kvůli karanténě a izolaci bylo nutné, aby nekontaminovaly pravá nebesa některými návyky z pozemského pseudoživota. Tyto duše procházejí důkladnou očistou v Nové škole, kde se dozvídají pravdu o důvodech existence negativního stavu, tedy studují Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, od této chvíle i tuto dávku, kterou píšeme v hmotném těle Jany. Každá informovaná duše si sama vybírá, kam se posune, čím se bude zabývat, do jakého těla se bude inkarnovat, aby mohla pokračovat ve svém vývoji. Postupně dochází k sestoupení Nebe na Zemi, nejdříve v duchovním světě, později v intermediálním (duševním – zprostředkujícím světě), nakonec ve fyzickém světě. Vše je dokonale koordinováno, protože jako Absolutní Bůh nedělám žádné chyby.

Vy, kdo čtete tuto knihu knih, novodobou Bibli, lépe řečeno její pokračování, jste se sami rozhodli, že podstoupíte tak náročnou misi, abyste pomohli lidstvu překonat omezení, která trvají od jeho pádu. Většina z vás bude svědky naprosto ojedinělé zkušenosti – nanebevstoupení, jinými slovy převibrování do vyšší dimenze i s hmotným tělem, aniž by došlo k smrti fyzického těla. To ale neznamená, že budete pokračovat v tomto hrubohmotném těle s mnoha nedostatky, poškozeném životem v nezdravém prostředí. Během vytržení z této reality okamžitě dostanete zcela nové tělo, duplikát, který bude mít totožné rysy a podobu, ale bude postrádat vše, co bylo zfabrikováno Pseudotvůrci, bude zcela zdravé a „lehčí“, protože každá jeho buňka bude kmitat rychleji a jednotlivé buňky budou od sebe více vzdálené, než je tomu zde. Připravte se na úžasnou „jízdu“, jakou jsem vám připravil z lásky k vám a všem bytostem ve Stvoření. Společně oslavíme završení první vlny nanebevstoupení se všemi, kdo po rozdělení lidstva opustí zónu vymístění a připojí se k bytostem, které žijí podle mých duchovních zákonů a ve spojení se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Nebudete se muset přímo účastnit vítězství negativního stavu, ale budete mít možnost se na toto poslední dějství v historii lidstva, vytvořeného z ukradeného „materiálu“ za použití genetického inženýrství mimozemských bytostí z pekel, dívat z „první řady“.

Mnoho z vás, bytostí světla, stále lpí na tomto hmotném světě. Je vám líto, že tento způsob života jednou provždy skončí. Zapomínáte na všechna utrpení, kterými si za dlouhou dobu existence negativního stavu musely prožít miliardy duší. Pravé lidské bytosti ještě nesměly poznat život v pozitivním stavu, protože byly uzavřeny v zóně vymístění a nesměly ji opustit až do uveřejnění prvních knih Nového Zjevení a založení Nové školy v duchovním světě. Ani si neumíte představit jejich úžas a radost, když se mohly konečně zbavit okovů omezeného vědomí, izolace a začaly využívat nově nabyté svobody. Omlouvá vás fakt, že jste po „narození“ v hrubomotném světě zapomněly, odkud pocházíte, jen matně si některé z vás vzpomínají na život v nebi, v Pravém stvoření. Mnohým však bylo a je umožněno se rozpomenout, vybrané inkarnované bytosti jsou ve spánku přeneseny na vesmírné lodě andělů světla, kde poznávají své přátele a spolupracovníky z vyšších dimenzí a jsou odváženy na vzdálené planety, aby měly přímou zkušenost se životem mimo tuto izolovanou planetu a mohly předávat pravdivé svědectví ostatním obyvatelům Nuly prostřednictvím internetu i osobním kontaktem na přednáškách a besedách. Netrapte se tím, že nepatříte mezi bytosti s touto zkušeností. Každý má svůj jedinečný a individuální plán duchovního vzestupu a pomáhá ostatním tím nejlepším způsobem. Nesrovnávejte se s nikým a snažte se vydržet všechna příkoří, těžkosti a někdy útoky z temné strany. Po převibrování si odpočinete. Ani v 5. dimenzi vaše světelná práce neskončí. Posunete se na vyšší úroveň a budete pokračovat v šíření Nového Zjevení mezi těmi, kdo se s ním nemají možnost (z různých důvodů) seznámit zde, na Nule. Asi je vám jasné, že jich bude drtivá většina, protože jen nepatrné množství lidí je schopno přijmout pravdu o existenci negativního stavu a výlučném postavení lidstva v celém Multivesmíru. Jak jsem už sdělil, Nové Zjevení píšeme na místě, kde byl aktivován negativní stav a zároveň tu dojde i k jeho eliminaci, tedy ukončení tohoto zvráceného a bezbožného způsobu života. Odtud se šíří do dalších oblastí, dimenzí a galaxií…. Vy, moji nejbližší spolupracovníci budete mojí prodlouženou rukou, mými mluvčími a učiteli ostatních bytostí ve vesmíru. Ve spolupráci s vybranými anděly budete cestovat do různých částí vesmíru a přinášet Boží slovo všem, kdo ještě neměli příležitost slyšet pravdivý příběh o Mém zásahu v peklech a vyvedení duší z temného vězení zóny vymístění. Kdo jiný by měl dělat tuto práci, než vy, kteří máte zkušenost z první ruky. Ta je mnohem cennější než jakákoli zprostředkovaná informace i z těch nejdůvěryhodnějších zdrojů. Váš život bude mnohem pestřejší, zajímavější, zábavnější a veselejší, než si dokážete představit. Proto se netrapte tím, že ztratíte některé vámi milované požitky hmotné existence. Uvidíte, že budou všechny nahrazeny jinými, mnohem příjemnějšími. Vycházíte z pekla do ráje a to je důvod k radosti a oslavám, ne ke smutku a lítosti. Až poznáte na vlastní „kůži“ tuto zkušenost, dáte mi za pravdu. Zatím mi důvěřujte, jako svému nejlepšímu příteli, rodiči, nejbližší osobě, jakou máte. Chci pro každého z vás jen to nejlepší.

Na každém kroku můžete vidět zhoršující se podmínky života na této planetě. Moje přítomnost v hmotném těle není utajena ani vládcům světa. Stávají se rok od roku agresivnějšími, spěchají s uskutečněním plánu na zotročení lidstva, odebrání posledních „svobod“, které ještě zbývají. Vědí, že čas se naplňuje a jsou ubezpečováni svými loutkovodiči z temnot, že o ně bude královsky postaráno. Tentokrát jim nebude dovoleno, aby jakkoli fyzicky i jinak ublížili mojí přímé inkarnaci, Janě. Jsou si vědomi toho, že nemají žádné prostředky, jak zastavit naši misi, ale zároveň naši přítomnost na Zemi (Nule) nezveřejňují, dělají „mrtvé brouky“, aby o nás vědělo co nejméně lidí. Monitorují i naše stránky www.bozirodina.cz , ale nemůžou je zablokovat, ani zrušit. Moje ochrana je absolutní a do rozdělení lidstva budeme nerušeně pokračovat v informování těch lidí, kteří jsou připraveni a jsou schopni nám uvěřit nikoli rozumem, ale srdcem. Občas je nechám, aby krátkodobě zamezili přístup k některým spřízněným stránkám (např. www.pratele-nebe.cz), nebo vymazali videa na youtube, protože je to zároveň důkaz, že jsou pro ně naše pravdivé informace o situaci na planetě a v jejím okolí nebezpečné a nežádoucí. Tato omezení jsou však dočasná, videa se šíří na jiných adresách a my je čas od času aktualizujeme i v našich odkazech. Vy, kdo patříte do našeho týmu, jste pod mojí ochranou a nemusíte mít strach z ničeho. Jsme zachránci lidstva, pomáháme mu vzestoupit na vyšší úroveň bytí, zbavit ho omezení, poznat svobodu, kterou nepoznalo, protože bylo až do současné doby izolováno od ostatních ve Stvoření. Vesmírní lidé se už těší na setkání se svými bratry a sestrami, které mohli pouze pozorovat, aniž by přímo zasáhli a zachránili je před utrpením. Jen výjimečně bylo a je dovoleno někomu fyzicky pomoci, když se ocitne uprostřed válečného konfliktu, přírodní katastrofy, dopravní nehody atd.

V uplynulých desetiletích je stále více lidí vráceno do těla i po klinické smrti, aby přinesli svědectví z duchovního světa. Tímto fenoménem se zabývají mnozí lékaři a vědci, je nabouráváno oficiální ateistické dogma o neexistenci posmrtného života, neexistenci Mě, Boha, jediného stvořitele života (Ukradený pseudoživot není pravý, ale mrtvý, pouze mnou po krátkou dobu tolerovaný). Lidé se zkušeností návratu do těla zcela zásadně mění své priority, chování a postoje, jejich okolí je nepoznává. Někteří byli uvrženi do temných částí duchovního podsvětí, lidově řečeno do pekel, aby na „vlastní kůži“ pocítili hrůzy, jaké je tam čekají, jestli zůstanou stejnými sobci, ateisty a materialisty, kterými byli až do klinické smrti. Po návratu dělají vše proto, aby se tam už nemuseli vrátit. Pozitivní a láskyplní lidé se po opuštění těla setkají se mnou. Aniž by ve mne do té doby věřili, poznají, kdo jsem. Cítí takovou lásku, jakou do té doby nepoznali, nemají vůbec chuť se vrátit zpět do těla a tohoto ubohého života. Nakonec souhlasí s tím, že dokončí své poslání, aby mohli ještě více pomáhat druhým v době transformace. Záleží mi na každé duši a je mi smutno, když vidím, jak žijí v nevědomosti, ovládané temnými silami a hrají divadlo, aniž by tušily, že existuje úplně jiný život, ten pravý ode Mne, Pána Ježíše Krista.

Z výše uvedených informací vyplývá, jak důležitou práci odvádí každý, kdo uprostřed negativního prostředí v těžkých životních podmínkách šíří pravdu, žije v souladu s duchovními zákony a zvyšuje tak vibrace nejen své, ale i lidstva a planety, tak těžce zkoušené a trápené. Vydržte, moji milovaní, ještě několik let a zahrnu vás vším, co máte rádi, každého individuálně a speciálně odměním za vše, co pro nás, Boží rodinu a tím i celý Multivesmír děláte. Na vás se upínají zraky všech, kteří se nemohli inkarnovat do těl na Nulu a pomáhají vám všemi dostupnými prostředky plnit nelehký úkol. Poděkujte vesmírným lidem v lodích nad vámi i na planetách ve vyšších dimenzích za pomoc a podporu, budou šťastní, že na ně myslíte. Každý je rád, když někdo ocení jeho práci a snahu.

V příští kapitole budeme psát o spolupráci kontaktérů s vesmírnými lidmi.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF