KAPITOLA 18

NanebevstoupeníNanebevstoupení, neboli převibrování do vyšší dimenze Multivesmíru je opuštění reality bez prožitku smrti fyzického těla, tedy pokračování stávajícího života v nových, kvalitativně vyšších úrovních. Jde doslova o kvantový skok. V masovém měřítku se odehraje během rozdělení lidstva, ale jsou případy jednotlivců nebo skupin lidí, kteří byli vyzdviženi již během celé historie této planety Nula. V Bibli najdete několik příkladů nanebevstoupení. Kdo se více zajímá o návštěvy mimozemských civilizací a létající vesmírné lodě, pozná v některých popisech biblických událostí podobnost se současnými fyzickými kontakty s vesmírnými lidmi. Nejde o nic nadpřirozeného, ale pro většinu lidí je to zatím neuvěřitelné.

Začneme u Mojí přímé inkarnace do hrubohmotného těla Ježíše Krista. Neustále je zpochybňováno moje fyzické působení na této planetě. Jak jsem už sdělil v předchozí dávce Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, bylo nezbytné připravit cestu z negativního stavu a dostat se do pekel, abych zajal na určitý čas Pseudotvůrce. Bez fyzického těla Ježíše bych nemohl proniknout do zóny vymístění, aniž by mě kdokoli poznal a hlavně, aniž bych svými vibracemi Absolutního Boha, tehdy Nejvyššího, nezničil tento antivesmír se všemi obyvateli. Byl to jediný možný způsob záchrany lidských bytostí od věčného utrpení. Po ukřižování bylo moje tělo odneseno do hrobky a vchod byl zavalen kamenným, velmi těžkým „kolem“. Když se moje tehdejší manželka Marie Magdalena přišla třetího dne podívat, zda je vše v pořádku, uviděla odvalený kámen. V hrobce už neleželo moje umučené tělo, pouze pohřební plátno, do kterého bylo zabalené. Zjevil jsem se jí v astrálním těle, ale nepoznala mě okamžitě. Tehdy jsem jí řekl, aby se mě nedotýkala, protože jsem dosud nevystoupil k Otci. To znamená, že jsem ještě neměl duplikát svého fyzického těla, který je identický s tělem hrubomotným, avšak postrádá vše negativní od Pseudotvůrců, je tedy dokonalé. Později jsem se několikrát zjevil svým učedníkům, tentokrát už v duplikátu. Nepoznali mě právě proto, že jsem vypadal mnohem lépe, než jak mě znali. Mohl jsem před nimi jíst a mohli se mě dotýkat a přesvědčit se, že jsem živý. Kvůli autentičnosti mého zmrtvýchvstání jsem měl na krátký čas i rány po hřebech a kopí. Po 40 dnech pobytu v duplikátu, který musel snížit své vibrace, aby ho ostatní viděli svýma očima, jsem byl vyzvednut svými přáteli a spolupracovníky z vyšších dimenzí do létajícího talíře, obklopeného oblakem z vodní páry. Toto je pravdivé svědectví o mém zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Nejde o žádný nadpřirozený úkaz, jen lidské vědomí tehdy, ani dnes (až na malé výjimky) nebylo a není na takové duchovní úrovni, aby tento proces pochopilo a přijalo.

V uplynulých 2000 letech došlo k významnému nanebevstoupení velké skupiny lidí, která žila na území dnešní střední Ameriky a trpěla pod krutovládou temných sil. O Mayské civilizaci máte mnoho informací (zvláště v souvislosti s jejím dokonalým kalendářem), ale většina informací pochází z negativních zdrojů a jsou tedy lživé a zavádějící. Národ Mayů byl vždy mírumilovný, zabýval se zemědělstvím a sbíráním plodů pralesa, dokud se do čela jednotlivých kmenů nedostaly bytosti inkarnované z pekel, které měly za úkol tento láskyplný lid podrobit a vystavit ho krutému zacházení, včetně obětování životů krvelačným bohům. Když byl útlak nejhorší, zasáhl jsem a nechal lidi s vyššími vibracemi vzestoupit do 5. dimenze, kde mohli pokračovat (v duplikátech těl) v životě bez nesnesitelné šikany a mučení. Dodnes si vědci neumějí vysvětlit, jak mohlo dojít k tak rychlému zmizení velkého množství lidí a tím úpadku celé civilizace.

Vesmírní lidé zachraňují jednotlivce i malé skupiny lidí z ohnisek válečných konfliktů, přírodních katastrof, dopravních nehod apod., jedná-li se o osoby, které ještě nesplnily účel svého pobytu v těle. Některé pouze přemístí na bezpečnější území, jiné přenesou do reality, kde jim nehrozí nebezpečí smrti. Tito lidé jsou často mezi pohřešovanými a nikdo neví, co se s nimi stalo. Jejich příbuzní se dozvídají pravdu až po opuštění těla. Toto není typický příklad nanebevstoupení, protože většina takto zachráněných lidí se nedostane do 5. dimenze, tedy do pozitivního stavu.

Nyní vám popíšu, jakými způsoby se dostanou do 5. a vyšších dimenzí ti, kdo během rozdělení lidstva budou zapsáni v Knize života, dnešním jazykem: budou mít dostatečně vysoké vibrace lásky:

1. VYTRŽENÍ = PŘEVIBROVÁNÍ

Týká se těch duchovně nejvyspělejších andělských i lidských bytostí, které zde splnily své poslání a rychlým zvýšením svých vibrací zmizí ostatním z očí, tedy ocitnou se v nové realitě, kde jim bude okamžitě vyměněno fyzické tělo za dokonalejší a zcela zdravé, zbavené (jak už jsem uvedl) všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci. Už v Bibli najdete mé podobenství o vytržení: dvě budou spolu mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Tento způsob je nejrychlejší a není třeba činit žádná rozhodnutí, tedy je i nejjednodušší. Protože dojde i k rozšíření vědomí, či spíše osvobození vědomí z omezení, která byla spojena s pobytem v zóně vymístění a v hrubohmotném těle, budou tyto bytosti vědět, co se děje, co mají dělat, budou doslova v objetí lásky. Každá z nich bude dál plnit své poslání, nejčastěji bude pomáhat ostatním, méně duchovně vyspělým, aby se snadněji vyrovnaly s životní změnou, jakou nikdy nepoznaly.

2. EVAKUACE ZA POMOCI VESMÍRNÝCH LIDÍ

Lidstvo bude v následujících letech připravováno na fyzický kontakt s mimozemskými civilizacemi. Tento trend lze pozorovat už desítky let, ale elity dosud tají svou spolupráci s negativními mimozemšťany, díky které se raketovým tempem zvyšuje technologická vyspělost, avšak zaostává duchovní, a proto se každým dnem zvětšuje nebezpečí úplného vyhlazení obyvatel a zničení celé planety. Zároveň probíhá i spolupráce s pozitivními vesmírnými civilizacemi z Plejád, Andromedy atd. (viz minulá kapitola), pouze na osobní, nikoli státní úrovni. V den, který znám pouze Já, Pán Ježíš Kristus, se na nebi odcloní tisíce létajících lodí, které mají technologii na vyzdvižení desítek milionů lidí s vyššími vibracemi na palubu, kde o ně bude postaráno po všech stránkách. Během krátkého pobytu na mateřských lodích budou tito lidé důkladně seznámeni se situací a i u nich dojde k výměně hrubohmotného a zamořeného těla za duplikát. Teprve potom budou dopraveni na planety v 5. dimenzi, nejčastěji na Novou Zemi. Rozhodně od sebe neoddělím příslušníky jedné rodiny, lidi, kteří se milují a chtějí pokračovat ve společném životě.

Tento způsob vyžaduje rozhodnutí, zda přijmout nabídnutou pomoc, nebo ji odmítnout. Těsně před vyzdvižením do lodi dostane každý telepaticky otázku, zda si přeje zůstat ve zhoršujících se životních podmínkách na Zemi, nebo se „přestěhovat“ za pomoci laskavých vesmírných lidí, kteří vypadají stejně, jako pozemští lidé, na novou planetu, kde už nebudou války, hladomor, ani žádné jiné „vymoženosti“ negativního stavu. Nikdo nemůže být zachráněn proti své vůli. Je třeba nepoužívat rozum, tedy své ego, protože bude mít spoustu strachu, vyvolávaného systematicky během celého pozemského života prostřednictvím sci-fi filmů, knih atd., ale zapojit svou intuici, vnitřní komunikaci s vyšším já, tedy duší, která má přímé spojení se Mnou, jediným zdrojem života. Přestože toto Nové Zjevení není schopno číst a přijmout mnoho lidí, můžou se tyto klíčové informace dovědět zprostředkovaně díky vám, čtenářům a praktikujícím, mojí první linii. Každý máte schopnost vycítit, co a jakým způsobem sdělit ostatním, používáte vždy individuální přístup a jste nenápadně vedeni přímo Mnou.

Nanebevstoupení, jak jsme ho popsali, se nezúčastní lidé, kteří ještě nejsou připraveni pokračovat v tomto životě v nových podmínkách pozitivního stavu. Nemusejí být zlí, závistiví, ryze materialističtí, ani sobečtí, přesto nesplní podmínky převibrování. Tato skupina lidí, která si ale nezaslouží účast na pseudovítězství negativního stavu, tedy život v pekle, které nastane po rozdělení, opustí svá těla. Nebude to najednou, v jeden den, ale postupně, dle mého dokonalého plánu. Duše těchto bytostí musí nejdříve projít důkladnou očistou, jakýmsi „vykuřováním“, a seznámí se s Novým Zjevením v Nové škole v intermediálním světě. Teprve potom se můžou inkarnovat do fyzických jemnohmotných těl na planety v 5. dimenzi. Nikdo jiný nerozhoduje o tom, kdo bude přijat či ponechán, než Já, Pán Ježíš Kristus.

Jak jsem už sdělil, tato realita, jinými slovy fyzické tělo planety Země (ukradené kdysi Pseudotvůrci) se propadne hlouběji do zóny vymístění, aby bylo možné úplně a zcela odpovědět na otázku, kterou už nebudu opakovat. Pozice 0, v níž se nachází až do rozdělení, neumožňuje takové zhoršení životních podmínek, aby mohlo dojít, byť na krátkou dobu, k převládnutí negativních sil a jejich vítězství nad světlem. Protože nic není absolutní, musí zde i v těchto nepříjemných podmínkách zůstat někteří vybraní jednotlivci z pozitivního stavu, ale jejich počet bude malý a oni sami si tento úděl vybrali a souhlasili s touto nesmírně náročnou misí. Vždyť mí vyslanci působí v utajení v celé zóně vymístění, aby svým příkladem pomohli mnohým duším transformovat se na pozitivní a tak je zachránili před mrtvým životem v peklech.

V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) je napsáno, že Můj Druhý příchod se může uskutečnit až po příchodu Pseudotvůrců. To je pravda, ale týká se závěrečné fáze, kdy dojde k eliminaci negativního stavu, nejdříve na planetě Země v peklech, později v ostatních oblastech zóny vymístění. Upřesňuji zde, že i moje působení v těle Jany je také součástí Mého Druhého příchodu, který probíhá už od konce 50. let 20. století., kdy se Jana narodila. Od té doby se sem inkarnuje velké množství duchovně vyspělých bytostí, aby bylo možné tak náročný úkol splnit. Zvláště po fúzi těla Ježíše s Nejvyšším koncem roku 1987 přináším prostřednictvím všech knih Nového Zjevení pravdivé informace o důvodech vzniku a existence negativního stavu, o ovládání lidstva, fabrikaci fyzických těl a zapouzdření ducha a duše, abych ve spolupráci s armádou bytostí světla připravil půdu pro zevnější projev, tedy další fázi Mého Druhého příchodu (podrobnější informace na toto téma najdete v Kapitole čtvrté předchozí dávky Nového Zjevení). Opakuji a zdůrazňuji zde i důležitý fakt, že pravdivá sdělení ode Mne, Pána Ježíše Krista a mých nejbližších spolupracovníků budou po rozdělení lidstva odstraněna, čímž dojde k výraznému snížení vibrací planety i lidí. Jenom tak může naplno nastat manifestace negativních sil, úplné zprznění všeho pozitivního, co pochází z jediného zdroje života, a nakonec vítězství negativního stavu.   

Transformace lidstva neznamená postupnou a pomalou změnu stávajícího života v hrubohmotných tělech, jejich vylepšování, či mutaci (přestože zčásti probíhá, aby bylo co nejvíce lidí připraveno na přechod do vyšších dimenzí), ale jde o kvantový skok ve vývoji. Připomínám, že jste vědomí, vaše fyzické tělo je dočasný příbytek a zároveň prostředek pro získávání zkušeností, které v duchovních světech nemůžete získat. Lidská existence, jak ji znáte, nebude mít dlouhého trvání. Vy, čtenáři Nového Zjevení máte dostatek informací, abyste pochopili a přijali tuto skutečnost. Nelitujte v žádném případě ukončení pseudoživota negativního stavu, protože vás čeká život v nebi, který se nedá srovnat s tím, co znáte.

Odhalím vám ještě další fakt: na přicházející změny k horšímu jsou lépe připraveni čtenáři www.varovani.org , kteří neznají (až na malé výjimky) Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, ale znají Nový Zákon Bible svaté, zvláště Zjevení Janovo. Navíc nejsou tak ovlivňováni New Age, které považují za dílo Satanovo. Soustředí se především na Můj Druhý příchod a věří, že je spasím a přinesu Boží království. To jsem slíbil v těle Ježíše Krista a svůj slib splním do puntíku. Mnoho duchovně hledajících je zavlečeno do pasti negativních entit, které zneužívají jejich důvěřivosti a svádějí je z cesty ke světlu paradoxně tím, že se samy vydávají za bytosti světla a slibují život v ráji za nic. Nevyžadují dodržování duchovních zákonů, lásku ke Stvořiteli, ale podporují růst vlastního ega namlouváním o božství každé lidské bytosti, čímž ji staví na stejnou úroveň jako mne, tedy rovnou Absolutnímu Bohu. Z Nového Zjevení jasně vyplývá, že jsem jediným Stvořitelem a zdrojem života a vše, co jsem stvořil, je vůči Mně relativní. Také už víte, že podobenství o vyhnání Adama a Evy z ráje nelze brát doslova.

Po dlouhé eóny se lidstvo propadá z vyšších dimenzí až na okraj zóny vymístění. Nyní nastal čas, aby se vrátilo zpět, kam patří, tedy ke Mně, svému rodiči, který bezmezně miluje každou bytost ve Stvoření. Cesta je připravena díky mé oběti v tělech Ježíše a Jany, díky spolupráci bytostí světla ze všech dimenzí Multivesmíru. Ještě nejste schopni plně pochopit moji misi, ale v určité etapě vašeho duchovního vzestupu vám vše zapadne do mozaiky poznání a s láskou a uznáním přijmete vše, co se v souvislosti s vyvedením lidstva do pozitivního stavu dělo, děje a bude dít. Především se snažte zbavit strachu, který vám brání zvyšovat své vibrace a neustále vás drží v kleštích. Buďte spíše nestrannými pozorovateli, než účastníky dramat, která se zde na Nule odehrávají, berte vše z nadhledu, jako diváci v kině nebo divadle, jinak vás negativní entity lapí do své pasti a budou vás krmit svými lživými a lstivými pseudoinformacemi.

Další kapitolu budeme věnovat metodám manipulace negativních entit.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF