KAPITOLA 19

Ovládání lidstva negativními entitamiŽijete v zóně vymístění, kde je z duchovních důvodů povoleno používání jakýchkoli metod ovlivňování a manipulace lidských bytostí. Tento stav bude trvat do konce tohoto cyklu času, do úplné eliminace negativního stavu. Jak jsem už sdělil, duše a duch drtivé většiny lidí jsou izolovány od ega a komunikace mezi nimi je omezena jen na nezbytné minimum, aby byla bytost schopna alespoň tohoto mrtvého života. Jenom tak je možné, že v těchto náročných podmínkách vydrží, aniž by se úplně zbláznila. Vy, spolupracovníci světla a většinou bytosti inkarnované z vyšších dimenzí Multivesmíru, jste se po probuzení vydali na individuální duchovní cestu, navázali jste spojení s vyšším já a postupně se zbavujete ovládání, kterému jsou do určité míry vystaveni všichni obyvatelé planety Nula. Čím vyšší vibrace máte, tím se vám „rozšiřuje vědomí“, přesněji: uvolňuje se ze sevření „svěrací kazajky“ ovládacích programů, které používají negativní entity, aby z vás udělaly poslušné loutky systému. Názorně je to ukázáno ve filmové trilogii Matrix (přestože nepochází z pozitivního stavu, jako jiné filmy s duchovním poselstvím, je dobré ji vidět).

Jak funguje ovládání lidstva negativními entitami:

- Pseudotvůrci, které jsem před nedávnem propustil, jsou na cestě na planetu Nula (viz 1.   kapitola této dávky Nového Zjevení), zatím vládnou prostřednictvím svých zástupců   z nejvyšších míst pekelné hierarchie, po rozdělení lidstva se sami ujmou vlády přímo zde,   v této realitě, která se propadne na pozici -1.

- Na Měsíci, přesněji pod povrchem tohoto zčásti umělého tělesa, jsou umístěny základny   s obrovským množstvím počítačů, které jsou technicky vyspělejší, než znáte, a obsahují   údaje o každé bytosti na Nule, tzv. životní pásky. Každý počítač obsluhuje mimozemská   entita (nejčastěji „šedivák“), která plní příkazy svých nadřízených a zadává program   ovládání dané lidské bytosti ve všech oblastech jejího pseudoživota (podrobnější informace   najdete v Kapitole 29. Nového Zjevení s Petrem a na www.triangulum.cz  a www.vesmirni-lide.cz).

- Přímo na planetě Nula jsou umístěny výkonné počítače, které shromažďují veškeré   informace o každém obyvateli a zachycují komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a   internetu. Zároveň probíhá zkušební provoz podkožních čipů RFID, které omezují spojení se   Mnou, Pánem Ježíšem Kristem a bytostmi pozitivního stavu na nepatrnou úroveň a zvyšují   tak míru ovládání na 99,99 %. Povinné čipování spustí elity pod vedením Pseudotvůrců hned   po rozdělení lidstva.

- Dalšími prostředky ovládání mysli jsou televize, film, hudba, móda, politika, ….. jde o   propracovaný systém, který má odvádět lidské bytosti od vcházení do nitra, zabývání se   podstatnými věcmi, rozvíjení láskyplných vztahů, navázání spojení se Mnou, podporuje   rozdělování ve všech oblastech života, nepřátelství, závist, strach, ….  

- Podpůrnými prostředky ovládání mysli jsou zařízení typu H.A.A.R.P., radary, vysílače   mobilních operátorů, wifi síť, zesilované chemtrails, chemikáliemi v potravním řetězci,   očkováním, ….

Jak se vymanit z této pavoučí sítě, do níž jste se dobrovolně inkarnovali, abyste pomohli lidským bytostem transformovat se do pozitivního stavu? LÁSKOU. Jak jsem už vícekrát sdělil, každý má ve své DNA program probuzení z iluze tohoto matrixu. Jakmile je spuštěn, nastává různě dlouhé období hledání a postupného nalézání svého pravého já, spojení s multidimenzionální rodinou a se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Postupujete krok za krokem po duchovní spirále a ne vždy je tento vzestup plynulý a bez škobrtnutí, či propadu. Je provázen mnoha duchovními zkouškami, mnohdy na hranici únosnosti, duševním i fyzickým utrpením. Čím vyspělejší bytost, tím větší míra utrpení na duchovní cestě. Stáváte se citlivějším k bolesti a strádání jiných bytostí a celé planety, zbavujete se strachu z čehokoli, sobectví a honby za majetkem a penězi, měníte své priority. Jakmile si uvědomíte pravou podstatu fungování negativního stavu, přestáváte se řídit naučenými stereotypy, vybočíte z řady a mnozí se pustíte proti proudu. Způsobíte tím zmatek a pohotovost negativních entit, které vás mají na starost. Budou se snažit ze všech sil vás udržet v síti, ale čím výše se posouváte na spirále duchovního vzestupu, čím vyšší vibrace máte, tím je pro ně těžší vás ovládat. V určitém okamžiku už na vás nebudou mít vliv, odpojíte se z matrixu a vaše světlo bude zářit do vesmíru, protože se protrhá pouzdro z energoprotoplazmy, ve kterém je uvězněna duše (v intermediálním světě) a duch (v duchovním světě) během pobytu v zóně vymístění. Jedna osvobozená bytost dokáže vyvážit negativní energie tisíců až statisíců spících a ovládaných lidí.

Protože už víte, že je nezbytné krátké vítězství negativního stavu, nelze situaci řešit jinak, než rozdělením lidí na probuzené a připravené žít ve vyšší dimenzi pozitivního stavu a na ty, kdo budou ostatním ve vesmíru názorně předvádět, co si už nikdy nemají volit. Před tímto důležitým aktem dojde k Události, neboli Varování, jak jsem vám už nejednou sdělil. Půjde o krátkodobé rozšíření vědomí, jakési osvícení , které bude mít individuální charakter a dopad na jednotlivce i skupiny lidí. Připraveným velice pomůže a urychlí jejich vzestup, nepřipravené uvede do zmatku, ale brzy se z tohoto pro ně nepochopitelného zážitku „oklepou“ a budou pokračovat ve svém iluzorním životě pod taktovkou ovládajících entit, aby se v nedaleké budoucnosti dobrovolně nechali očipovat a tím ještě více zotročit. Vysvobodím je jako princ Šípkovou Růženku v poslední fázi Mého Druhého příchodu, až jednou provždy ukončím existenci negativního stavu.

Nikdo z vás, ani mí nejbližší spolupracovníci v hrubohmotných tělech na této planetě si nedokážete představit, jak rychlá a úžasná změna je pro vás nachystána. Bude to jako první nadechnutí novorozence, ale s mnohem příjemnějšími pocity. Rozdíl v intenzitě prociťování lásky ke Mně a celému Stvoření, úroveň pochopení všeho, co jste museli podstoupit a vytrpět, porozumění vesmírným duchovním zákonům, pociťování jednoty všeho a se vším, co jest, vysvobození z omezujícího a nedokonalého těla a jeho nahrazení lehčím, krásnějším, zdravým a dokonalejším a ještě mnohem více vás čeká v Ráji, ve vašem původním domově, odkud jste propadli, někteří dobrovolně a z lásky k bližním, jiní kvůli zvědavosti a zatížení svých genů, karmě, do odpadkového koše Multivesmíru. Přijměte Moji pomocnou ruku a nechejte se vyvést z propasti na světlo, do láskyplné náruče jediné/ho Matky/Otce, jakého navěky máte.

Pseudotvůrci ukradli život, aby ho mohli převrátit a zprznit až do krajnosti. Ze všeho, co je pozitivní a pomáhá bytostem ve Stvoření stoupat na spirále duchovní cesty, udělali pravý opak. Následky nesete i vy, kdo žijete na Nule. Popíšu vám nejvýraznější rozdíly fungování a řízení života v zóně vymístění a zóně umístění (pro zjednodušení budeme používat zkratky V = zóna vymístění, U = zóna umístění):

HIERARCHIEU: Nejvýše postavené bytosti slouží níže postaveným, pomáhají s láskou duchovnímu rozvoji a jsou ochotny se snížit na úroveň bytostí s nižšími vibracemi, nikoho k ničemu nenutí, respektují svobodnou volbu každého jednotlivce.

V:   Nejvýše postavené bytosti vyžadují poslušnost níže postavených, přikazují, co mají dělat, trestají za neuposlechnutí, používají manipulaci, propagandu, lži, utajování, sliby, které nesplní a překroutí, oceňují podlézání, úskoky, falešnou oddanost od podřízených, vyznamenávají ty nejodpornější činy a chování.

GEOMETRIE A SYMBOLYU:  Využívání geometrických tvarů pro duchovní rozvoj bytostí, důraz na harmonii a symetrii, tvoření nových světů s pomocí posvátné geometrie, symboly lásky, boží přítomnosti ve Stvoření, jednoty, vzájemné podpory a spolupráce, souznění a štěstí….

V:  Ukradené geometrické tvary a symboly slouží k tvoření zel, nepravd, falší a ovládání, používání tajných a zašifrovaných významů prostřednictvím rádoby pozitivních symbolů (viz symbol božího oka umístěný nad pyramidou), geometrie zde slouží k upevňování moci, zotročení obyvatel celé zóny vymístění, využívá se v černé magii, podprahových signálech, vystoupeních tzv. umělců, ve filmech, na vládních budovách, chrámech a jiných významných stavbách, při rozmístění městské zástavby (viz Washington), tajných i veřejných rituálech, politických, náboženských a jiných shromážděních…

ZÁKONYU:  Jednoduché, srozumitelné duchovní zákony či principy, které jsou uloženy v genech každé bytosti, není třeba je měnit, doplňovat, či alternativně vykládat, jejich dodržování umožňuje bytostem šťastný a relativně svobodný život v dostatku, lásce, míru, zkrátka v pozitivním stavu Multivesmíru.

V:  Složité, nesrozumitelné zákony, vyžadující neustálé studium (neznalost zákona neomlouvá), vytváření nových, ještě více omezujících osobní svobody, s různými odbornými výklady, dodatky, prováděcími předpisy, sankcemi a dalšími nástroji zotročení obyvatelstva, dodržování zákonů je vymáháno silou a pod hrozbou trestu, neplatí pro všechny stejně, naoko jsou si všichni před zákonem rovni, ve skutečnosti jsou si někteří „rovnější“, tedy nejsou trestáni za porušování zákonů (viz poslanecká imunita, zametání zločinů pod koberec), nebo jsou naopak obviněni z trestného činu, aniž by se ho dopustili (např. vyšetřování korupce politiků dle objednávky protistrany s podvrženými a zfalšovanými důkazy a pod.).

EKONOMIKA A PRÁCEU:  V nejvyšších dimenzích neexistuje, protože vše, co bytost potřebuje, si sama stvoří myšlenkou, odpadá nutnost práce, jak ji znáte. V 5. dimenzi, která je jemnohmotná, se ještě využívají různé technologie k výrobě potřebných věcí, obsluhují je odborníci, kteří nepracují fyzicky, ale duševně. Většina populace se zabývá sebevzděláváním, krátkodobou prací pro celek, výchovou dětí, vytvářením harmonických vztahů, vylepšováním životního prostředí, nikdo nemusí dělat to, co nechce jen proto, aby měl nezbytné životní potřeby. Neexistuje žádná forma finančního systému, vše je distribuováno na základě objednávky, nikdo netvoří zásoby, protože nemusí mít strach, že nedostane včas a v požadovaném množství to, co objednal. Ekonomika planety je založena na spolupráci, jsou využívány technologie, nepoškozující zdraví obyvatel a přírody, nevyrábí se to, co není třeba, neplýtvá se energií, vše je podřízeno nejvyššímu dobru a užitku pro lidi, jejich šťastnému a příjemnému životu.

V:  Také v peklech se využívají různé technologie, ale slouží především k upevnění moci vládnoucích bytostí, sledování a zotročování méněcenných obyvatel, k vytváření zisku. Všechny ekonomické modely jsou založeny na vykořisťování, konkurenci, zneužívání moci, vysávání zdrojů planety, ničení životního prostředí až do „vybydlení“ povrchu, což vede k vybudování podzemních měst. Civilizace se chovají jako kobylky, které doslova zdevastují planetu a pak se vrhnou na další (mají-li technické prostředky na přesídlení), nebo vyhynou, často ve válkách a přírodních, či umělých katastrofách. Obyvatelé antivesmíru jsou udržováni ve strachu o přežití, z nedostatku potravy, ze smrti… , kvůli jejich snadnějšímu ovládání jsou využívány různé techniky, které jsou v posledních desetiletích většinou tajně používány i zde na Nule a široká veřejnost je s nimi seznamována prostřednictvím Hollywoodských tzv. sci-fi filmů (např. vysílání signálů do mozku, implantáty, chemické „léky“, otupující smysly, reklamy promítané na sítnici oka, všudypřítomné špehování přes kamerový systém, televizní přístroje a počítače apod.) Vše je podřízeno konzumu, generování co nejvyšších zisků, ukájení pocitu moci, nadřazenosti, blahobytu malé skupiny bytostí na úkor drtivé většiny obyvatel.

Vy, mí spolupracovníci a praktikující Nového Zjevení jste vystaveni velkému psychickému tlaku. Na jedné straně jste se zčásti vymanili z ovládání negativních entit, tedy jinými slovy, odpojujete se z matrixu, máte dostatek pravdivých informací o fungování negativního stavu a transformaci lidstva, víte, že vás čeká vzestup do vyšších dimenzí pravého Stvoření, na druhé straně trpíte při sledování zhoršujících se podmínek na této planetě, vašem dočasném domově, těžko se smiřujete s tím, že nemůžete zachránit všechny lidské bytosti z pasti, dokud nebude zcela a jednoznačně odpovězeno na otázku, která spustila pseudoživot antivesmíru a lidstva zfabrikovaného Pseudotvůrci. Je to pro vás o to těžší, že mezi lidmi, kteří se fyzicky zúčastní finální etapy, tedy krátkého vítězství negativního stavu, můžou být i vaši nejbližší příbuzní a přátelé. Znovu vám připomínám, že jste vědomí. Neztotožňujte se se svými dočasnými fyzickými těly. Až tato divadelní scéna skončí, setkáte se s každou duší, či bytostí v jemnohmotném těle, která je vám blízká, a budete spolu pokračovat v životě na nové, vyšší úrovni, tentokrát bez vynuceného zapomnění předchozích inkarnací. Právě vy se každým dnem zasluhujete o to, že tento nepřirozený a zrůdný způsob života jednou provždy skončí na smetišti dějin Multivesmíru (v jezeře ohně a síry) a nebude už obtěžovat bytosti, které si z celého srdce přejí žít v lásce, míru a ve spolupráci, v Mé náruči.

V psaní dalších kapitol Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny budeme pokračovat začátkem roku 2015.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF