KAPITOLA 20

Naplňování biblických proroctvíKnihy Nového Zjevení jsou pokračováním Bible svaté a protože už není třeba používat lidem nesrozumitelný duchovní jazyk kvůli ochraně Božího slova, je možné doslovné vysvětlení nejdůležitějších myšlenek a předpovědí, které se týkají současné transformace lidstva a Mého Druhého příchodu na Zemi. Tato kapitola shrne nejvýznamnější biblická proroctví pro čas konce, který prožívá právě tato generace. Neinkarnoval bych se do hrubohmotného těla Jany, kdyby do rozdělení lidstva zbývalo mnoho desítek či stovek let. Jsem/jsme tady proto, abychom vyvedli připravené lidské bytosti do vyšší dimenze pozitivního stavu a umožnili krátké pseudovítězství negativního stavu pod přímou vládou Pseudotvůrců v této realitě planety Země (zatím Nula). Moje inkarnace byla předpovězena ve Zjevení Ježíše Krista psané Janem (viz Úvod této dávky Nového Zjevení), ale nikoho při čtení Bible nenapadlo, že žena, která porodí dítě a uteče do pouště, budu přímo Já, Pán Ježíš Kristus. Tato skutečnost byla přísně utajována až do konce roku 2012, kdy jsme poprvé zveřejnili Úvod této knihy. Jejím/Naším úkolem není přímo ovlivnit miliony lidí, získat je prostřednictvím hmatatelných důkazů, přesvědčit je o pravdivosti těchto sdělení. Píšeme spolu nejvyšší úroveň pravdy, kterou je připraveno přijmout jen nepatrné množství lidí. Není důležité, kolik jich čte tuto knihu, ale že je zde k dispozici.

Mnohým věřícím nedělá potíže přijmout Marii, matku Ježíše, jako Bohyni. Dokonce ji uctívají jako Mě, nedělají rozdíl mezi jediným Stvořitelem a dárcem života a jeho/její oddanou služebnicí, která měla tu čest porodit první přímou inkarnaci Nejvyššího na této planetě. Abych přinesl spásu co největšímu množství lidských bytostí, předávám důležité informace jménem několika zde uznávaných božských a polobožských entit (viz 2. kapitola této knihy). Pseudotvůrci měli dostatek času, aby připravili scénu na svůj triumfální druhý příchod. S mým dovolením (kvůli odpovědi na mnohokrát zmiňovanou duchovní otázku) kontaminovali nejen křesťanství, jediné náboženství přímo od pravého Boha, vytvořením mnoha odnoží, církví a sekt, či úpravami Mého Slova, ale i založením jiných náboženských směrů, rádoby modernějších a lidem pochopitelnějších. Protože dobře věděli o mém prvním příchodu na Zemi, ještě v předstihu položili základ budhismu, který se tváří jako pozitivní duchovní učení, ale je nebezpečné, protože odvádí své věřící od existence jediného Boha – Stvořitele Multivesmíru. Dokonce znevažuje stvoření člověka podle boží podoby a srovnává ho se zvířaty, když učí, že duše člověka se může inkarnovat do těla jakéhokoli zvířete. Asi 500 let po mém Prvním příchodu v těle Ježíše vytvořili právě na území nejvyššího výskytu křesťanů nové náboženství – islám. Z jediné Boží inkarnace, Ježíše Krista, udělali jednoho z proroků, z žen, nositelek života, otrokyně a méněcenné bytosti, vydané na milost a nemilost mužům. Boha lásky, soucitu a moudrosti vyměnili za Alláha, toužícího po krvi, obětech a ponižování. Stovky let řídí a rozdělují nejen náboženství na této planetě, ale všechny aspekty života lidstva. Právě nyní se blíží finále: Druhý příchod Pseudotvůrců, bohů stvořitelů této lidské rasy, chcete-li mimozemských velmi vyspělých (nikoli duchovně) bytostí, které si zde hrály a ještě chvilku budou hrát na Bohy. Ani církev, která má kořeny v Mém učení, nezůstala věrná pravému Bohu, je postupně rozvracena a doslova prolezlá jedem negativního stavu. Příkladem jsou nejen různé skandály s pedofilními a homosexuálními knězi, ale především tzv. ekumenické hnutí, postupné sbližování různých náboženských směrů a církví, mnohým velmi sympatické, ale zákeřné, protože lstivě a pod pláštíkem humanity a sjednocení odstraňuje krok za krokem pravé Boží slovo. Jen málokdo dokáže odhalit toto spiknutí proti Mně, Pánu Ježíši Kristu, vedoucí k úplnému zmatení a odloučení lidských duší od jediného zdroje života. Ani si neumíte představit, že to ohrožuje samotnou podstatu života Multivesmíru. Naštěstí mám vše pod kontrolou a nikdy nedopustím, aby došlo k zničení všeho, co jsem stvořil. Po přečtení těchto slov lépe pochopíte, proč jsem povolal na pomoc lidstvu tak obrovské množství bytostí z pozitivního stavu, proč jsem se osobně inkarnoval do těla Jany.

Ekumenické hnutí dostalo zelenou především v 60. letech 20. století po Druhém vatikánském koncilu (1962-1965). Zprvu šlo o sbližování křesťanských církví, ale postupně, zvláště nyní pod vedením papeže Františka, dochází k přípravám na propojení všech náboženství do jednoho celosvětového, do jehož čela se po rozdělení lidstva postaví jeden z Pseudotvůrců (chcete-li Antikrist). To, co na první pohled vypadá jako pozitivní změna, vedoucí k celosvětovému míru, prosperitě, odstranění chudoby, rozdílů atd., je široká dlážděná cesta do pekel. Už v těle Ježíše jsem varoval před uctíváním model a falešných bohů, nabádal jsem k hledání Boha ve svém nitru, slíbil Boží království, Nebe na Zemi, jinými slovy život v pozitivním stavu ve vyšších dimenzích Multivesmíru. Ani dnes, po 2 000 letech lidstvo nepochopilo má slova, neřídí se jimi, nevěří jim, ani Mně, ani ve Mne. Raději naslouchá falešným prorokům, nechá se obelhávat rádoby vědeckými a materialistickými důkazy, které zcela překrucují pravdu, popírají a hlavně úmyslně zatajují výsledky bádání tisíců lidí, kteří jsou vedeni k postupnému odhalování závoje, zviditelnění manipulace a lží, sloužících k většímu zotročení. Bez pomoci zástupů andělů a především Mojí koordinace by nemohlo dojít k transformaci lidstva a jeho vyvedení z negativního stavu.

Od 21. 12. 2012 žije obyvatelstvo této planety v bezčasém období, přestože iluze lineárního času zatím trvá. Stále více lidí si všímá viditelných změn na obloze, zejména oslnivě bílého a zářivějšího světla ze Slunce, které i v zimním období rozpouští temnotu, není-li uměle zakrýváno chemickými mraky. Ani Měsíc není vždy na očekávaném místě, často je vůči pozorovateli nakloněn jinak, než tomu bylo do výše uvedeného data. Na různých částech Země jsou slyšet podivné zvuky, připomínající hromobití nebo tření kovových desek o sebe, ale nemají souvislost se zemětřesením, či výbuchem sopky. Vnímavější lidé vidí záblesky jiných dimenzí, bytosti v jemnohmotných tělech, barevnější krajinu, cítí zvýšený příliv fotonů, vibrace svého těla. To vše dokazuje změny, které vedou k rozdělení lidstva do dvou základních realit. Ti, kdo jsou připraveni žít v pozitivním stavu, projdou výraznou změnou ve všech oblastech života. Z informací, předaných v tomto Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, jasně vyplývá, že negativní a pozitivní vesmír nejsou slučitelné. Nelze reformovat, či kosmeticky upravit to, co bylo zfabrikováno Pseudotvůrci a popírá pravé duchovní zákony Stvoření, staví se proti Mně, absolutní Lásce a Moudrosti. Ti, kdo si každým okamžikem vybírají pseudoživot v hrubohmotném světě v otrockém peněžním systému, budou pokračovat pod vládou falešných bohů v nevědomosti a lži až do úplného vítězství negativního stavu. Doba konce se vyznačuje mnoha předpovězenými událostmi a přírodními změnami. Masově vymírají živočišné a rostlinné druhy, vlivem genetického inženýrství dochází ke kontaminaci a vytěsňování původních druhů plodin, chemické znečištění dosahuje koncentrací, které hubí veškerý život na planetě. Temná strana se za každou cenu snaží udržet své stádo pod kontrolou a v nevědomosti, a proto brání přílivu fotonů z centra galaxie přes sluneční bránu na tuto planetu, zakazuje a omezuje pod hrozbou vysokých pokut a trestního stíhání prostřednictvím zákonů pěstování a používání léčivých a jinak prospěšných bylin (např. konopí), omezuje sebezásobování nezávadnými potravinami (např. zákaz prodeje nepasterizovaného mléka), likviduje drobné pěstitele a zemědělce, přebírá kontrolu nad všemi přírodními zdroji vody, podporuje výrobu jedovatých potravin (otravin), zpřísňuje zákony o povinném očkování dětí,…. Stále dokola opakuji totéž, protože je nutné, abyste z předaných informací vytvořili vlastní obraz skutečnosti, svou mozaiku vědomostí, která vám umožňuje odpojit se postupně ze systému a omezit ovládání negativními entitami (viz 19. kapitola).

Dobu konce lze přirovnat k době před biblickou potopou. Ve všech přírodních kulturách na této planetě najdete tento příběh, pouze jména se liší. Jde o pravdivý popis události z doby před 12 500 lety, kdy se zhroutila a zničila civilizace zvaná Atlantida. Důkazy o její hmotné existenci a destrukci už jsou nalezeny na dně Atlantského oceánu v blízkosti Bermud a Kuby. Jako vždy jsou takové důkazy potlačovány a nenajdete o nich zmínku v hlavních médiích, kontrolovaných elitami. Už tehdy lidstvo porušovalo duchovní zákony Multivesmíru a zahrávalo si se silami, které neumělo zcela ovládat. Důsledkem byla seismická činnost na obrovském území, potopení kontinentů a vynoření jiných, přepólování planety a zvednutí hladin oceánů. Ani tato katastrofa nepřiměla lidstvo, aby se změnilo k lepšímu, aby se obrátilo k Bohu, ke svému pravému Stvořiteli a rodiči. Nyní jste svědky ještě horšího odpadnutí a porušování duchovních zákonů, než tomu bylo při pádu Atlantidy. Tato civilizace se pod vedením negativních entit dopouští takových zločinů, jako žádná v historii Multivesmíru. Lidé jsou tak otupělí a zmanipulovaní, že je ani nedojímá vraždění jiných lidí a zvířat, necítí se být součástí celku, hledají v každé bytosti nepřítele, konkurenta, který jim bere zdroje potravy a energie, neustále se podrobují zastrašování, bojí se o své holé životy v deformovaných tělech, protože ztratili poslední zbytek víry v Lásku a Dobro. Většina z těch, kdo věří v Boha, vyšší bytost, která stvořila vesmír, se klaní falešným bohům, protože nejsou schopni uvěřit v Boha Lásky a Milosrdenství. Nejvyšším bohem je pro mnohé Zlaté tele, Mamon, peníze, majetky, světská sláva, jsou ochotni zaprodat duši ďáblu (doslova), aby získali výše jmenované. Ten, komu je nepříjemné číst tato sdělení, se ještě neodpojil z matrixu a stále lpí na tomto z duchovního pohledu chudém a ubohém životě, hodném jen k politování. Kdybych nebyl Absolutní Láskou a Moudrostí, dávno bych ztratil trpělivost s tak nevděčnými a marnotratnými dětmi. Zajisté jste už pochopili, že celá „operace Země“ se netýká jen tohoto malého prostoru a obyvatel planety Nula, ale doslova celého Stvoření. V Multivesmíru je vše propojeno, je to jeden živoucí organismus a každá, byť nepatrná částečka ovlivňuje celek. Když onemocní vaše tělo, také se snažíte mu pomoci, začnete ho léčit, v krajním případě se necháte operovat, aby byla odstraněna nefunkční část, nebo zhoubný nádor. Negativní stav je právě takovým zhoubným nádorem, který oslabuje celé tělo, a když není odstraněn, tělo zemře. Jako rodič, zodpovědný za stav všech bytostí, které jsem stvořil, nikdy nedopustím zkázu a zmar veškerého života. Vše, co se děje, aniž byste tomu mohli zcela porozumět, je aktem největší lásky a oddanosti.

Odhalím zde ještě další tajemství, ukryté v duchovním jazyce Bible svaté. Není žádný vyvolený národ, který by byl Bohu, Pánu Ježíši Kristu nejblíže. Nejde ani o Židy, Čechy, či jiné pozemské národy. Nejde o konkrétní místa na této planetě. Vyvolený je ten, který přijme ve svém srdci jediného pravého Boha, Pána Ježíše Krista a řídí se duchovními zákony pravého Stvoření. Tímto sdělením znovu a důkladněji vysvětluji, proč se moje jediná přímá ženská inkarnace Jana neodstěhovala do Prahy. Praha není Nový Jeruzalém, ale vzhledem k tomu, že se sem sjíždí čím dál tím více lidí, kteří se odpoutávají z matrixu negativního stavu, je duchovním centrem světa. Není důležité, kde jste se inkarnovali do těla, ale jak žijete, myslíte, konáte, zda jste ochotni se změnit, abyste byli pochodní, která vyžene tmu, abyste ostatním byli příkladem láskyplného, nesobeckého a mírumilovného života.

Dokud žijete v těchto hrubohmotných tělech, nepocítíte tolik lásky, abyste zůstali neustále vyrovnaní, klidní, měli vysoké vibrace. Neodsuzujte se za citové výkyvy, duševní bolest a nedokonalost. V každém okamžiku děláte, co můžete. Vcházejte co nejčastěji do svého nitra, meditujte, modlete se za ostatní, navažte osobní a jedinečný vztah se mnou. Už v těle Ježíše jsem říkal, že lidské tělo je chrámem a ty kamenné budou brzy rozmetány na kusy. Nebojte se těchto převratných změn. Vždyť jste na ně čekali celé eóny, kvůli návratu lidstva do mé svaté náruče jste podstoupili mnoho inkarnací, trpěli jste spolu se mnou a nyní nastal čas zasloužené odměny a odpočinku. To neznamená nicnedělání, ale naopak tvoření nových světů, nového způsobu života, objetí se všemi bytostmi, které přijmou život v pozitivním stavu, dokážou pochopit a odpustit všem i ty nejhorší činy, protože budou vědět, proč bylo nezbytné poznat odvrácenou stranu života, negativní stav. Čeká vás ještě několik let do rozdělení lidstva. Využijte je co nejlépe, abyste měli dobrý pocit, že jste přispěli svým dílem k pozdvižení duchovní úrovně lidí, neztrácejte víru a odvahu v lásku a dobro, nenechejte se vtáhnout do sporů, nepodléhejte panice kvůli zhoršující se situaci na Zemi (Nule). Přestože jsem všemohoucí a vševědoucí, musím ještě chvilku dovolit negativní straně, aby utahovala šrouby a více dusila obyvatele celé planety. Je to důležité pro existenci všech bytostí ve Stvoření. Prosím vás, ještě tu šikanu ze strany elit vydržte. Víte, že jste pod mojí neustálou ochranou. Všichni pracovníci světla zažívají těžké zkoušky, ale zároveň jsou přímými svědky Mojí pomoci, zažívají synchronicitu, dokonalé načasování, vnímavější dokonce i Moje objetí a pohlazení. Věřte, že až tady skončíte a převibrujete do vyšších dimenzí, každý tam, kam patří, budete neskutečně šťastní, že jste „u toho“ mohli být a zažít „na vlastní kůži“ vítězství Lásky nad zlem, nenávistí a lží. Jak jsem už napsal, stanete se učiteli dalších bytostí, které nemohly mít přímou zkušenost se životem „za oponou“ v odpadkovém koši Multivesmíru, která je jedinečná a neopakovatelná, protože po eliminaci negativního stavu už nebude možné ji znovu prožít.

Doporučuji všem čtenářům a praktikujícím Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, aby si znovu, nebo i poprvé přečetli Bibli, zejména Nový zákon. Uvidíte souvislosti a lépe porozumíte dění v této převratné době. Jak stoupáte po spirále duchovní cesty, rozšiřuje se vaše vědomí a snadněji chápete i duchovní jazyk, který byl nezbytný, aby lidstvo přežilo do dnešního času transformace. Svým srdcem poznáte pravé Boží slovo a odlišíte ho od slov, která byla vložena falešnými bohy. Bude to pro vás velmi užitečná lekce, pomůže vám vydržet pobyt v této dimenzi.

V další kapitole se budeme učit milovat své bližní a odpouštět.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF