KAPITOLA 21

Milovat své bližní a odpouštětBoží slovo nepodléhá žádným módním směrům, nesnaží se zavděčit nikomu, je kontinuální, logické a pravdivé. Přestože přizpůsobuji svůj jazyk době a duchovní úrovni lidí, nikdy nepopírám to, co jsem v minulosti sdělil prostřednictvím svých proroků. Vše, co lidstvu předávám, je pomocnou rukou při jeho návratu do Pravého stvoření. Ve všech knihách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista dostáváte ucelený výklad vzniku, vývoje a ukončení negativního stavu, což umožňuje pochopit a přijmout Mé kroky, vedoucí k naplnění Mého plánu. To neznamená, že každý čtenář bude mít jasno hned po prvním přečtení těchto knih, ale zasévám semínka do duší a v pravou chvíli tato semínka vyklíčí a přinesou své plody. Modernějším jazykem: aktivuji vaši DNA, zvyšuji vaše vibrace a úroveň vědomí, abyste snadněji chápali všechny souvislosti a byli schopni se Mi přiblížit a následovat Mě.

Tato kapitola se týká nejdůležitější podmínky života v pozitivním stavu, pro vás, inkarnované na planetě Nula, podmínky převibrování do vyšších dimenzí: milovat své bližní a odpouštět jim. Vím, že je to pro ty, kdo žijí v zóně vymístění, velmi těžké, protože je na nezbytné minimum omezena komunikace se Mnou, funguje zde systém ovládání, nesvobody, falešného obrazu života a vše je překrucováno a przněno Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Zvláště na Nule, která je hlavním jevištěm tohoto experimentu, žije na malém prostoru mnoho rozdílných bytostí, které těžko nacházejí společný jazyk. Jednotlivci i skupiny jsou proti sobě uměle popouzeny a ve všech je vyvoláván strach, nenávist, závist, povyšování nad druhými, rozdělování podle náboženství, politiky, kultury, barvy pleti, …. Zvláště v posledních desetiletích, kdy dochází díky technologiím k masivnímu ovlivňování lidí prostřednictvím televize, internetu, mobilních sítí atd., je každý jednotlivec vystaven nepřebernému množství informací, dezinformací, negativních vzorů, válečných zpravodajství, stupňování hrozby terorismu, zejména pod vedením tajných služeb (USA, Izrael, Velká Británie, Saúdská Arábie…), což vede k snižování vibrací obyvatel celé planety. Kdyby zároveň nedocházelo k většímu přílivu fotonů z centra vesmíru, Mému působení ve všech oblastech života, k nasazení milionů světelných bytostí v tělech zde i mimo tuto realitu, bylo by lidstvo odsouzeno k nevratnému propadu do hlubších úrovní zóny vymístění, tedy do pekel.

Zachránit vás může jenom Láska, jejíž nedílnou součástí je i odpuštění. Kdybych nemiloval celé své Stvoření bez výjimky, neodpustil každému z vás činy a myšlenky, kterými jste ubližovali jiným, tedy i Mně, celému Multivesmíru, Jednotě, Celku, došlo by k sebedestrukci celého Stvoření, skončil by veškerý život v Multivesmíru. Zůstal bych Já, Pán Ježíš Kristus, protože jsem Absolutní a nikým nestvořený, věčný, ale neměl bych s kým sdílet lásku, radost, štěstí, život. Řeknete mi, že bych mohl stvořit úplně nový vesmír s novými, ničím nezatíženými bytostmi. Máte pravdu, ale pak by nevyhnutelně došlo ke stejné situaci, protože by se určitě našel někdo, kdo by položil otázku, která aktivovala negativní stav, a situace by se opakovala stále dokola. Protože to vím, jsem od počátku připraven pomoci překonat tento dočasný stav, odpustit všem účastníkům i ty nejhorší činy, znovu je obejmout a zahrnout svou láskou. I přesto, že nejste absolutní, ale jste relativní bytosti, máte v sobě schopnost milovat a odpouštět. Když jsem vás stvořil, dal jsem vám do vínku vlastnosti, které mám, tedy stvořil jsem vás k obrazu svému. To se netýká vašich hrubohmotných těl, zprzněných Pseudotvůrci, ale vašich duší a jemnohmotných těl, která vám daruji po rozdělení lidstva. Do té doby vás žádám a prosím, najděte v sobě alespoň tolik lásky, abyste odpustili lidem, které znáte osobně, svým příbuzným, známým, sousedům. I oni jsou obětí ovládacích programů negativních entit, často říkají a dělají věci, které by sami od sebe nedělali, ve svém nitru litují svých činů, jen nemají dost víry, sil, odhodlání, aby požádali o odpuštění, nebo sami odpouštěli druhým. Nikdo zde není bez viny, a proto nemá právo soudit jiné.

Už jsem napsal, že nemusíte milovat negativní bytosti a jejich jednání proti duchovním zákonům, ale milujte jejich nesmrtelnou duši, boží jiskru, která všechny spojuje v celek. Nemusíte být pokrytci, kteří druhým „mažou med kolem huby“, navenek souhlasí, uvnitř odmítají jednání jiných osob. Nebojte se vyjádřit svůj názor a své pocity, buďte k sobě i ostatním upřímní. Tak budete žít v pravdě, v souladu s duchovními zákony. V tomto prostředí negativního stavu se všemi rozdíly, podmínkami a omezeními je to velmi náročné, ale není to nemožné. Nikomu nenaložím více, než unese, od nikoho nečekám, že bude dokonalý. Ocením jakoukoli snahu o zvýšení svých vibrací, rozšíření vědomí, tím lepší pochopení mého plánu na vysvobození lidstva z temnoty.

Snadněji budete odpouštět svým nejbližším, než pro vás „cizím“, neznámým, žijícím v jiném místě, v odlišné kultuře, lidem s jinými názory na Boha, způsob života,.… Elity pod vedením Pseudotvůrců dělají vše proto, aby vám znemožnily milovat své bližní, tedy všechny lidské bytosti bez výjimky. Od počátku se snažily vyvolávat různé konflikty, podporovaly vznik odlišných náboženství, ekonomických a politických systémů, čímž živily nenávist a rozdělení mezi lidmi. Je to podstata negativního stavu. Zvláště v této době, kdy doslova vrcholí bitva o lidské duše a rozdíly se výrazně prohlubují, můžete pozorovat krok za krokem snahu vládců tohoto světa míchat antagonistické kultury přesídlením velkého počtu muslimů na území Evropy, původně křesťanské. Co tím sledují? Především vyvolávání strachu, sociální a ideologické vzpoury, které budou potlačovat silou, odebírání posledních „svobod“, vytvoření totalitního celosvětového řádu, jednotného náboženství, které nemá s pravým Bohem nic společného. Budete svědky stále většího množství krutých teroristických činů, v televizních zprávách uvidíte barbarské zabíjení hlavně civilistů a dětí. Kdo se zajímá o dění ve světě a nespoléhá na oficiální zpravodajství a vládní prohlášení, ví, že drtivá většina tzv. teroristických útoků a masakrů je organizována a financována tajnými službami USA a jejich poskoků. Proč o tom píšeme právě v kapitole nazvané „Milovat své bližní a odpouštět?“ Abyste se alespoň na chvíli povznesli nad vše, co tady prožíváte, podívali se na celou scénu jako nezávislí pozorovatelé, režiséři divadelní hry, nenechali se vtáhnout do uměle vyvolávaných konfliktů, nestali se obětí manipulace. Jak jsem už vícekrát opakoval, každý se inkarnoval do tohoto těla s určitým posláním, hraje tedy vědomě nebo nevědomě svou životní roli. Dokáže-li už během tohoto života odpustit těm, kdo hrají roli negativní, bude lépe připraven na pravý život v pozitivním stavu. Nepočítejte s tím, že se vám bude dařit udržovat si stále vysoké vibrace, které usnadňují milovat druhé a odpouštět jim. Každý z vás se občas dostane do situace, kdy to bude velmi těžké, až nemožné. V takové chvíli požádejte přímo Mě, Pána Ježíše Krista, abych vám pomohl zvýšit vibrace a vytáhl vás z pasti ovládacích programů negativního stavu. Od nikoho jiného nedostanete tak účinnou a rychlou pomoc, nikdo jiný vás nepovede tak efektivně a dokonale po spirále vaší jedinečné a osobní duchovní cesty.

Ani Já, Pán Ježíš Kristus, inkarnovaný v hrubohmotných tělech Ježíše a Jany nejsem ušetřen pochybností ve vztahu k vyššímu absolutnímu Božství. Tím vám všem dokazuji, že je možné se mi přiblížit, být mým spolupracovníkem, stát po mé pravici. Myslíte si, že Ježíšovi bylo jedno, když se ode Mne dověděl o nezbytnosti ukřižování, že byl vyrovnaný, když mu nasadili trnovou korunu a bičovali jeho tělo do krve? Myslíte, že Jana bez výkyvů nálad snáší život v izolaci, pod hranicí chudoby, s tělesnými nedokonalostmi a bolestí, nepříjemnou fyzickou prací? Obě Moje přímé inkarnace trpěly a trpí psychicky i fyzicky v tělech, která téměř absolutně omezují jejich možnosti, necítí se tady dobře, nemůžou být šťastné a spokojené, dokud vnímají oddělení ode Mne. Obětuji se zde pro lidstvo, pro celé Stvoření. Od vás nežádám tolik, jen vydržte ještě malou chvilku do rozdělení, nechejte se vést a poznáte Mou ochranu a lásku.

S láskou i odpuštěním je třeba začít u sebe. Neodpustíte-li si vše, co jste udělali jinak, než jste chtěli, to, čím jste ublížili ostatním, nebudete schopni odpustit druhým. S tím, jak stoupají vaše vibrace a rozšiřuje se vědomí, jste schopni přehodnotit vnímání reality i ve vztahu k minulosti. Neumíte si představit, jak úžasně se projeví i sebemenší lítost nad křivdou, kterou jste zažili, nebo způsobili jinému člověku, či zvířeti, když ve svém srdci zároveň odpustíte sobě a těm, kdo vám ublížili. Fyzickou minulost nezměníte, ale vibrace takové události ano. Smyslem života je vytváření láskyplného vztahu se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem a k celému Stvoření, každé jeho částečce v podobě sentientních entit, ostatních živočichů, rostlin,….

Láska k sobě není narcisismus, tedy láska ke svému egu, vyvyšování se nad ostatní, srovnávání svých předností s vlastnostmi druhých bytostí. Jde o hlubší cit ke své duši, vyššímu já, k nesmrtelné bytosti, kterou jste. I přes nedokonalost, kterou zažíváte, si uvědomujte, že v každém okamžiku děláte, co je třeba, abyste naplnili smysl vašeho jedinečného a neopakovatelného života. Když jsem v těle Ježíše mluvil o tom, že je třeba milovat své nepřátele, neměl jsem na mysli, že máte milovat ego každého člověka, nebo dokonce schvalovat všechny negativní myšlenky a činy, ale že máte hledat i v tom nejkrutějším a nejubožejším (duchovně) boží jiskru a odpustit mu. Na kříži jsem těsně před smrtí těla řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Zvláště, když někdo lituje svých činů a prosí vás o odpuštění, nebuďte zatvrzelí a nesmiřitelní, abyste nevytvářeli nejen pro sebe, ale i pro toho prosícího, negativní vibrace a karmu. Vím, jak je to pro vás těžké, zvláště v době zhoršování mezinárodní situace, harašení zbraněmi, krutostí v přímém přenosu, manipulace a lží. Ještě nikdy předtím nebylo lidstvo vystaveno tak velkému tlaku ze strany skrytých vládců planety, nedocházelo k tak masivnímu poškozování fyzického a duševního zdraví, doslova genocidě všeho živého na Zemi. I Jana občas říká, že je mnohdy jednodušší nic nevědět, než mít pravdivé informace o dění na světě i mimo něj. Je nezbytné ještě vydržet, aby měl každý příležitost mít vlastní zkušenost s negativním stavem, rozhodnout se, kam půjde po rozdělení lidstva, ukázat, jestli si zaslouží život v Pravém stvoření. Nic kromě života netrvá věčně, tedy ani váš pobyt v zóně vymístění.

Až nastane ten dlouho očekávaný přechod do 5. dimenze, nezmizí vaše zkušenosti s životem zde, na Nule. Budete se ještě nějakou dobu potýkat se zamořením, které se nedá odstranit  výměnou hrubomotného fyzického těla za jemnohmotný duplikát, protože by to bylo nesmyslné a kontraproduktivní. Budete zažívat postupné očišťování od falešných představ a návyků, které jsou hluboko vryty ve vaší paměti, budete se s mojí pomocí rozpomínat na pravé duchovní zákony, budete tvořit zcela nový způsob života. Ti, kdo opustí tělo prostřednictvím smrti, absolvují Novou školu v intermediálním světě, aby byli lépe připraveni na život v pozitivním stavu. To je jednodušší, než pokračovat ve stejném životě v nových, zcela odlišných podmínkách. Je to poprvé, kdy transformace probíhá tímto jedinečným způsobem. Část nejvyspělejších bytostí pouze vymění svá těla za lepší, dokonalejší a bude všem ve vesmíru ukazovat, jak si poradí s převratnými změnami, v mnoha případech opačnými způsoby spolupráce s ostatními, než byla zvyklá. I proto se stanete učiteli jiných civilizací a bytostí v Multivesmíru. Nikdo jiný takovou zkušeností neprošel, ani neprojde. Přestože to tak zatím necítíte, jste doslova vyznamenáni tím, že jste účastníky neopakovatelného procesu transformace lidstva, stvořeného Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem, ale ukradeného a zprzněného Pseudotvůrci. Zasluhujete se o navrácení miliard bytostí do pravého Stvoření, do mé milující náruče.

Ani v 5. dimenzi nejsou vztahy mezi lidmi dokonalé a bez výměn rozdílných názorů. Nedochází však k vyhrocení v podobě konfliktů, slovního a fyzického napadání druhých, vylévání vzteku a přerušení kontaktu. Všechny spory a odlišné názory se řeší v klidu, s rozvahou, za pomoci vyššího já, s nímž je ego v nepřetržitém spojení. Opakuji, že v pozitivním stavu cítí všechny bytosti jednotu se všemi a vším, tedy se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, jejich duch a duše nejsou izolovány a zapouzdřeny, jako je tomu v zóně vymístění, nedochází k manipulaci, zatajování, vymývání mozku, úmyslnému lhaní. Lidé jsou schopni číst myšlenky druhých, ani je nenapadne sdělovat něco jiného, než si myslí, nejen proto, že by lež byla okamžitě odhalena, ale kvůli vyšším vibracím, duchovní úrovni obyvatel. Komunikace tam probíhá dvěma způsoby, telepaticky, tedy předání myšlenky beze slov, a tak, jak to znáte i zde, mluvenou řečí. Záleží na vyspělosti té které civilizace a chuti jedince, který způsob použije. Když dojde k výměně názorů, jedinec, který uzná, že se mýlí, požádá druhého účastníka sporu o odpuštění a hned je mezi nimi jasno, vyrovnají se vibrace, nedojde k dlouhodobé nevraživosti či nepřátelství. Někteří lidé k sobě mají blíže, vytvářejí rodiny, komunity, či společenství přátel, jak to znáte i zde, na Nule, ale vztahy jsou na vyšší úrovni, je v nich přítomno více lásky, sounáležitosti, vzájemné podpory, chybí soutěživost, závist, škodolibost,.… Ani v pozitivním stavu se nemají všichni stejně rádi, ale dodržují duchovní zákon stejné přitahuje stejné, neprovokují ty, s nimiž nesouhlasí, jsou tolerantní, chápou rozmanitost i odlišnosti, právo na individualitu, vlastní názory. V celém Multivesmíru nenajdete dvě úplně stejné bytosti, přesto je důležitě se všemi vycházet, žít v míru, milovat a odpouštět. To jsou základní předpoklady plnohodnotného a šťastného života kdekoli v nekonečném Stvoření, kde vznikají stále nové a nové galaxie, sluneční soustavy, planety, bytosti tak rozmanité, že si to nedovedete představit. Máte před sebou úžasnou cestu, jste spolutvůrci života, který jsem vám daroval, společně dokážeme vytvořit nové a ještě lepší varianty a způsoby soužití.

Z výše uvedených informací vyplývá, že vaše práce duchovních učitelů zdaleka neskončí převibrováním na Novou Zemi, či jinam, ale bude pokračovat dál, na ještě vyšší úrovni. Naštěstí už nebude tak těžká a nepříjemná. Díky vysokým vibracím pocítíte mnohem více lásky, bude snazší odpouštět sobě i ostatním, nebudete mít strach z nedostatku čehokoli, ani o své nejbližší. Budeme spolu jedna rodina, nepocítíte žal z oddělení ode mne, ani od milovaných bytostí, s nimiž si přejete sdílet svůj život. Nezapomeňte, že život je změna a vy se připravujete na největší změnu, jakou kdy lidstvo zažilo.

V příští kapitole spolu rozebereme konkrétní způsoby ochrany před negativními vlivy.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF