KAPITOLA 22

Ochrana před negativními vlivyLidstvo žije v negativním stavu tak dlouho, že si ani nepamatuje, odkud pochází, kdo je jeho pravým a původním stvořitelem. Účastní se experimentu, v němž je dovoleno téměř vše, aby prokázalo, do jaké absurdní krajnosti lze zajít, když se otočí zády ke zdroji života, dokonce popře jeho existenci. Je velmi obtížné orientovat se v prostředí zamořeném lživými a překroucenými informacemi, soupeření o moc a materiální statky, v izolaci od zbytku Stvoření, v ovládacím systému negativních entit. Přestože přibývá probouzejících se jedinců, kteří si začínají uvědomovat, že jsou manipulováni, zneužíváni a obelháváni, což vede k rozdmýchávání nepokojů a demonstrací, vládnoucí elity jsou na tuto situaci připraveny a každým okamžikem utahují šrouby, zesilují represe, nechají schvalovat zákony, které ještě více omezují lidská práva a svobody. Krok za krokem budují NWO (Nový světový řád), používají stále očividnější lži k ospravedlňování teroru a vykořisťování lidí i celé planety. Jak se máte bránit negativním vlivům, jimž jste neustále vystaveni? Co máte dělat?

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista vám dává ucelenou odpověď na tyto otázky. Vy, moji spolupracovníci, už díky přijetí této nejvyšší pravdy, zveřejňované na planetě Nula, víte, že celý experiment musí skončit dočasným pseudovítězstvím negativního stavu, jinak by byl zbytečný a nic by neřešil. Celé Stvoření by bylo nuceno stále dokola opakovat stejný scénář: otázka – dřímající (potencionální) existence negativního stavu – aktivní existence negativního stavu- eliminace negativního stavu. Lidský život v tělech od Pseudotvůrců bude trvat jen do konce cyklu času, ani o vteřinu déle. Postupně vás na tuto skutečnost připravuji a snažím se, abyste ji přijali bez lítosti a strachu. Podrobnější informace najdete v 16. kapitole knihy Hlavní ideje Nového Zjevení nazvané „Konec lidské éry na planetě Zemi a ve všech oblastech zóny vymístění“.

Vy však ode Mne čekáte konkrétní rady, jak odolávat negativním vlivům uprostřed duchovního i fyzického bojiště mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí, pravdou a lží. Výhodu mají ti, kdo navážou přímý kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem a nechají se vést. Pak nemůžou udělat nic, co by bylo v rozporu s mým plánem pro každou jednotlivou duši i pro lidstvo jako celek. Jenom Já jsem absolutní a znám všechny podmínky vašeho života, tedy nedělám žádné chyby a přešlapy. Tuto radu berte jako univerzální, platnou nejen pro tuto inkarnaci, ale neustále, navěky. To neznamená, že přestanete komunikovat s ostatními bytostmi z vyšších dimenzí Multivesmíru, že se přestanete zajímat o dění ve svém okolí, naopak, ještě intenzivněji budete pod mým vedením přijímat informace z různých zdrojů a budete snadněji rozlišovat pravdu od lži, zvýší se úroveň pochopení událostí a jevů, kterých jste svědky. Budete v každém okamžiku svého života vědět, co máte dělat, s kým spolupracovat, co odmítnout, jako pro vás neužitečné, zbytečné a odvádějící od vzestupu po duchovní cestě. Jen dodržování duchovních zákonů lásky vás bezpečně ochrání před útoky a nastraženými pastmi negativních entit, odpojí vás z ovládacích programů, jak jsem už nejednou sdělil. Zlo, násilí a vše, co odporuje lásce nemůžete odstranit stejnými prostředky. To, proti čemu bojujete, posilujete a tak snižujete vibrace sobě i celému lidstvu. Když jsem žil v těle Ježíše, prosili a žádali mě, abych se postavil do čela odboje proti Římanům a jejich okupaci Galileje a Jeruzaléma, nechápali, že jsem nepřišel vysvobodit pouze jeden národ z otroctví, ale položit cestu z negativního stavu pro všechny bytosti Multivesmíru, které se dobrovolně účastní tohoto experimentu. Opakuji zde i fakt, že jsem nikdy nikoho nenabádal, aby zabíjel v božím jménu někoho jiného. Jednou vám odhalím ještě více pravdy o Starém zákonu Bible svaté.

Mnozí se bláhově domnívají, že změnou politického, ekonomického, či náboženského systému se postupně zlepší životy lidí, budou šťastnější a spokojenější. Nic není dále od pravdy. Jedinou účinnou metodou, která vás vyvede z této pasti negativního stavu, je přijetí jediného Stvořitele, Pána Ježíše Krista ve svém srdci, což způsobí i změnu myšlení, zvýšení vibrací těla, lepší pochopení smyslu života. Jak jednoduché… ale pro většinu lidí nepřijatelné, nepochopitelné a zavrženíhodné. Raději slouží bankéřům, továrníkům, politikům, podlézají nadřízeným, plní jejich příkazy, i když tím ubližují svým blízkým, ničí planetu, bez níž nedokážou přežít v těchto tělech ani minutu (např. piloti letadel, která rozstřikují chemtrails, vojáci, zabíjející lidi kvůli chamtivosti elit, státníci a politici, kteří lžou svým voličům, aby získali a udrželi svou „moc“…). Někteří došli tak daleko, že naoko předstírají, že slouží Bohu, ale nestydí se na veřejnosti ukazovat satanské symboly, aby zasvěcencům ukázali, čí stranu zastupují. V nejvyšších funkcích státních, náboženských, ekonomických a jiných organizací najdete „lidi“ s nejnižšími vibracemi, postrádající lásku k bližním, soucítění s trpícími, jde jim o moc a peníze za každou cenu, doslova jdou přes mrtvoly. Tato planeta je již dlouho pod vládou entit plazího původu, které se dobrovolně nevzdají svého „majetku“. Když se rozhlédnete kolem sebe, dokážete si představit, kolik lidí z vašeho okolí by bylo schopno díky svým volbám a činům okamžitě převibrovat do vyšší dimenze a žít v souladu s duchovními zákony?

Transformace lidstva je dlouhodobý proces, který je Mnou dokonale naplánován a realizován s pomocí vyspělých duchovních entit. Týká se každé bytosti ve Stvoření, ať se jí účastní přímo, či nepřímo. Svojí inkarnací do ženského těla Jany dokazuji, že se blíží konec jedné etapy, která odděluje zrno od plev, láskyplné lidi od sobeckých a materialistických, kteří si stále vybírají „život“ beze Mne. Nebudu zde zveřejňovat, kolik lidských bytostí je připraveno na přechod do pozitivního stavu, protože to není důležité. Ještě bude příležitost během neustálého zhoršování podmínek života na této planetě (v této realitě) změnit své myšlení, zvýšit vibrace a přijmout Lásku do svého srdce. Po rozdělení to však bude obtížnější, protože míra ovládání se bude blížit 100%, z internetu se stane nejsledovanější a nejvíce cenzurovaný zdroj „informací“, většina duchovních učitelů i jiných pomocníků světla už bude působit ve vyšších dimenzích, protože zde musí zvítězit negativní stav. Nechci vás, čtenáře Nového Zjevení strašit, ale je nezbytné odhalit pravdu ještě před převibrováním, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že nebyla v tomto čase k dispozici. Každý je informován v pravou chvíli na úrovni, odpovídající jeho stupni poznání. Nikdo není zodpovědný za rozhodnutí jiných lidí, ale pouze za své myšlenky a činy. To také znamená, že budete-li jiné lidi nabádat k jakémukoli porušování duchovních zákonů, sami tyto zákony porušíte, bez ohledu na to, jak se dotyčné osoby zachovají. Jste-li přímo spojeni se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, nemusíte se obávat porušování duchovních zákonů, protože vám včas vnuknu myšlenku, jak řešit daný problém, či životní situaci. Spolu se Mnou se postupně zbavíte strachu a stresu z nedostatku, ze smrti, o zdraví, ovládacích programů, získáte větší klid, přestanete se honit, protože poznáte, že za všech okolností máte vše, co potřebujete. V těle Ježíše jsem řekl: Já jsem cesta, pravda a život….

Na internetu najdete mnoho konkrétních příběhů lidí, kteří měli slávu, peníze, zajímavou práci, ale klid, vyrovnanost a štěstí našli až od chvíle, kdy přijali do svého srdce Mě, Pána Ježíše Krista. Většina lidí stále spí, je z 95 až 98% ovládána programy negativních entit, není možné je najednou probudit, protože by je to poškodilo nejen fyzicky, ale především duchovně. Je třeba vyciťovat, komu a co říkáte, abyste nenadělali více škody než užitku. Naštěstí poznáte, kdo je připraven na konkrétní informaci. Jak jsem už sdělil, každá bytost má ve své DNA obranný mechanismus, který ji chrání před přijetím informace, neodpovídající její duchovní úrovni, vibracím. Jednoduše se vám vysměje a přestane vám věnovat pozornost. Nebuďte kvůli tomu rozladění a smutní, protože vše má svůj čas. Jste tady proto, abyste šířili informace a lásku, byli příkladem pro ostatní. Někteří si na vás vzpomenou, až tu mezi nimi nebudete (po převibrování), až vyklíčí semínka, která jste zaseli, pak vám dají za pravdu a i po delší době se vydají na svou jedinečnou duchovní cestu zpět ke Mně. Využijte čas, který ještě máte, co nejlépe. Dostanete ode Mne dar v podobě Události (Varování), abyste ještě usilovněji a s větší chutí šířili Boží slovo, zejména Nové Zjevení Pána Ježíše Krista (všechny jeho části), protože je pro současnost nejsrozumitelnější a nejaktuálnější. Nic a nikdo nenahradí Moji lásku a pravý život v pozitivním stavu. Pochopí to až ten, kdo po zkušenosti s pseudoživotem v zóně vymístění převibruje, či se inkarnuje do vyšších dimenzí Pravého stvoření. Vy všichni jste mými učedníky. V těle Ježíše Jsem řekl Tomášovi: "Nepochybuj a věř!…. Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili". Vy, přímí účastníci vzestupu lidstva, budete mít výhodu před těmi, kdo se o životě v negativním stavu a Mém zásahu dozvědí zprostředkovaně. Proto bude tak důležité, abyste ve své práci pokračovali i po převibrování. Absolutní dokonalost jsem pouze Já, vše ostatní je relativní, vyvíjí se a stoupá (i klesá) ke Mně (ode Mne). Až nebude existovat negativní stav v dřímající ani aktivní podobě, bude k dispozici pouze virtuální záznam, aby posloužil všem, kdo by si položil otázku: Jak by vypadal život bez Boha…. I tehdy budete mít co dělat. Vaše zkušenosti nikdy nezmizí, využijete je ve všech dalších životech i v novém cyklu času. Už se nikdy nestane, abyste znovu zažili izolaci, vymazání paměti, ovládání, poškozování fyzické, duševní i duchovní. Obětujete se pro všechny bytosti v Multivesmíru, jste doslova zachránci života. Máte-li i po přečtení předchozích kapitol této knihy strach o své nejbližší, poradím vám: dávejte jim co nejvíce lásky, pochopení, odpouštějte jim, neboť vetšinou nevědí, co činí, protože jsou obětí ovládacích programů. Uvidíte, že se začnou měnit k lepšímu. Nečekejte zázraky, protože očekávání ničí vztahy, jak jsem napsal v Hovorech s Bohem (s Nealem Donaldem Walschem). Tyto důležité knihy zmiňuji proto, že je v nich mnoho pravdivých a obecně platných duchovních rad, které jsou určeny všem, kdo se ptají na základní otázky o smyslu života a vztahu k Bohu. Probouzející se člověk nemůže hned na začátku své duchovní cesty číst Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, protože by nebyl schopen tuto vyšší úroveň pravdy pochopit a přijmout. Pravda má mnoho úrovní, jak jsem už napsal, odkrývá se postupně, od jednoduché ke složitější, od specifické po všeobecnou atd.

Situace na Zemi (Nule) se bude neustále zhoršovat. Nenechejte se vtahovat do jakýchkoli sporů, ať politických, náboženských, ekonomických, či jiných. To neznamená, že máte jen přihlížet se založenýma rukama a nic nedělat. Jde o to, abyste se zbytečně nerozčilovali, nesoudili jiné, o nichž víte tak málo, nepodporovali násilí, nepřistupovali na pravidla hry negativních entit. Buďte „nad věcí“. Každý pomáháte v jiné oblasti života, váš úkol je individuální a jedinečný. Nejsou zde, ani jinde dva, kteří mají úplně stejné poslání. Nikdo není důležitější, než ostatní, protože je součástí mozaiky. Když chybí jediný kousíček, obraz je neúplný a znehodnocený. Vnášejte světlo do temných zákoutí, odhalujte zrůdnost negativního stavu ve všech oblastech života, ukazujte, že láskyplným vztahem se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem měníte sebe, svůj život i životy jiných. Vaším úkolem není reformovat tuto společnost. Už víte, že to není možné. Soustřeďte se na aspekty života v pozitivním stavu a žijte podle toho. Buďte příkladem pro své příbuzné, známé, lidi v blízkém okolí vašeho prozatímního „domova“. Za každou lidskou bytost, která i díky vám bude schopna převibrovat do vyšší dimenze, vám poděkuji. Největší odměnou pro vás bude úžasný pocit, který znáte pod pojmem: zahřátí u srdce. Jde o propojení ducha, duše a fyzického těla spolu se Mnou. V zóně vymístění je vzácný a trvá pouze malý okamžik. Čím více lásky dáváte, aniž byste cokoli očekávali, čím více pomáháte druhým (nejen materiálně, ale hlavně duchovně), tím častěji a déle zažíváte i na fyzické úrovni tento vzácný pocit. Působí na vás jako elixír mládí, protože zvyšuje vibrace a tím spouští ozdravný proces všech buněk těla. Už vidíte, jak závisí délka života a zdraví s vibracemi těla, které přímo souvisí s láskou ke Mně, Pánu Ježíši Kristu? Čím více se mi vzdalujete, tím kratší, nešťastnější a ubožejší život žijete bez ohledu na to, kolik máte majetku, peněz a všelijakých požitků, které znáte.

I vaši vědci už přišli na to, že vesmír je hologram a pouze 1% je viditelné lidským okem ve spektru světla, které jste schopni vnímat. S každým kvantovým skokem do vyšší dimenze se zvýší procento vnímání Multivesmíru, zjemní se tělo, prodlouží délka jedné z nekonečného množství inkarnací. Život je hra. Může být velmi zábavná, veselá, plná radosti a hojnosti, nebo taková, jakou znáte z této izolované reality na Nule. Zatím je možné vybrat si i negativní způsob hry, ale nezadržitelně se blíží čas, kdy už bude zcela a jednoznačně odpovězeno na mnohokrát uvedenou otázku a dojde k ukončení duality, k eliminaci negativního stavu a vylidnění celé zóny vymístění. Zákon svobodné volby je podmínkou existence života, ale nemůže být chápán jako absolutní. Znovu opakuji, že jste relativní bytosti, a proto nemůžete rozhodovat o životě a smrti jiných relativních bytostí, nemůžete porušovat duchovní zákony kvůli svobodné volbě. Zatím je vám to dovoleno, ale všeho do času, jak se zde s oblibou říká. I sem se dostalo rčení, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého, nebo také nedělej druhým to, co sám nemáš rád. Tyto jednoduché pravdy jsem šířil nejen v těle Ježíše, ale i prostřednictvím mnoha proroků, mých spolupracovníků zde i ve vyšších sférách Multivesmíru. Chcete-li být mými následovníky a pomáhat při transformaci lidstva, jeho vyvedení do pozitivního stavu, nepáchejte žádné násilí, šiřte lásku, pravdu, podporujte vše, co zvyšuje vibrace, dodržujte duchovní zákony. To je ta nejúčinnější ochrana před negativními vlivy, nic jiného vám neporadím. Samozřejmě jsem stále připraven vám poradit, když vstoupíte do svého nitra a povedete se Mnou soukromý rozhovor. Pak budou Moje rady zcela konkrétní, pouze pro vás, dočasně oddělenou jednotku, která plní své jedinečné a neopakovatelné poslání.

Jistě jste si všimli, že na stránkách této knihy stále více zdůrazňuji propojení Božího slova v čase, zejména souvislosti Nového Zjevení Pána Ježíše Krista s Biblí svatou. Je to pochopitelné. Čím více se přibližujeme ke konci času, tím více vám odhaluji ze svého dokonalého plánu. Proto se v následující kapitole budeme „vracet“ k některým výrokům Ježíše a uvedeme je v souvislosti s právě probíhající transformací.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF