KAPITOLA 23

Nadčasové poselství Ježíše KristaUž před eóny let, když neexistoval hrubohmotný vesmír, ani lineární čas, jak ho vnímáte, jsem věděl, že jednou bude položena otázka: jak by vypadal život beze Mne, jediného Stvořitele. Připravil jsem dokonalý plán záchrany a návratu zpět, jehož nedílnou součástí byla i první přímá inkarnace tehdy Nejvyššího do lidského těla na planetě Nula (Země ve 3. dimenzi). Narození Ježíše předcházelo několik proroctví a provázely ho mimořádné úkazy na obloze. Místo toho, abych byl oslavován a veleben, aby mi s úctou naslouchali zvláště ti, kdo se vydávali za boží služebníky, byl jsem nařčen z rouhání a nakonec nemilosrdně mučen a ukřižován. Moje utrpení bylo o to větší, že jsem byl odmítnut většinou lidí, kteří dali přednost Barabášovi, vrahu a buřiči. Byl jim bližší, než já, kdo jim ukazoval cestu k Bohu, dával lásku, odmítal násilí. Co se změnilo za 2 000 let? Jsem tu znovu, tentokrát v ženském těle Jany. Už v roce 2003 jsme napsali knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, od roku 2012 vedeme webové stránky www.bozirodina.cz a píšeme v přímém přenosu tuto dávku Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Myslíte si, že o nás nikdo z představitelů církví, států,… neví? Že tajné služby nesledují, co děláme, píšeme, s kým se stýkáme? Proč se o nás nepíše v tisku, nevysílají rozhovory v televizi, neslaví se přítomnost Boha na této planetě? Raději dělají „mrtvé brouky“, než by jakýmkoli způsobem upozornili veřejnost na pobyt jediného pravého Boha v lidském těle. Jsme doslova ignorováni, protože se nikomu z dočasných vládců zóny vymístění a jejich sluhů na Nule nehodí Moje aktivní působení v jejich sféře vlivu. Nechtějí nám dělat reklamu, aby nepřivedli do naší láskyplné náruče jediného člověka.

Vrátím se ke svému prvnímu pobytu v těle, k životu a hlavně poselství Ježíše Krista. V Novém zákonu Bible svaté je mými učedníky popsáno Moje působení nejen podle toho, jak si vše zapamatovali, ale při psaní byli vedeni tzv. Duchem svatým, tedy Mnou, tehdy Nejvyšším, prostřednictvím andělů. Z vlastní zkušenosti víte, jak je hrubohmotný mozek nedokonalý a často zapomíná. Bez tohoto zásahu by se nemohlo jednat o pravé Slovo boží. Přesto už několik století po jeho napsání bylo představiteli církve v Římě cenzurováno, aby některé pasáže nepřekážely  zotročování lidstva. Ježíš často používal přirovnání a metafory, nejen aby mu jeho posluchači lépe rozuměli a uměli si představit konkrétní situaci, ale aby byli schopni předávat dál jednoduché duchovní pravdy a poselství. Nezapomeňte, že se pohyboval převážně mezi prostými lidmi bez vzdělání, zato přístupnějšími přijímat lásku, informace o přicházející transformaci, sestoupení nebe na zemi, Božím království. Už tehdy se bohatí lidé raději oddávali pozemským rozkoším, než by dodržovali duchovní zákony, Ježíšova slova a činy je popouzely a dráždily. Výrok:“ …Ale běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat…“ má hluboký duchovní smysl. Na první poslech to vypadá, že mluvím pouze o lidech, kteří mají hmotný majetek, peníze, ale týká se všech lidských bytostí, které si libují v životě negativního stavu, odvracejí se ode Mne a plivou mi do tváře. Nezáleží na tom, kolik máte toho či onoho hmotného, ale jak milujete svého Boha, Pána Ježíše Krista, jak milujete Boha v každé bytosti. Až nebude existovat negativní stav, nebude místo, kde by se kdokoli obracel zády k Mojí lásce, dobrotě a milosrdenství.

Ježíš řekl řeckým poutníkům: „…Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný….“ Jak jsem v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista několikrát sdělil, jako Nejvyšší jsem nestvořil hrubohmotný svět, ani hrubohmotná lidská, zvířecí a rostlinná těla. V důsledku odloučení a porušování duchovních zákonů se lidstvo i prostředí, v němž žilo, propadalo z vyšších dimenzí až do 3. dimenze. Snižování vibrací umožnilo Pseudotvůrcům postupné zapouzdření ducha a duše obyvatel zóny vymístění, genetické manipulace změnily téměř k nepoznání dokonalá těla ode Mne. Čím hlouběji se lidstvo propadá, tím více zažívá násilí, nenávisti, izolace od ostatních ve Stvoření. Nepřišel jsem v obou tělech Ježíše a Jany zachránit vaše hrubohmotná těla a negativní svět, v němž dočasně žijete, ale ukázat vám cestu zpět, do vyšších dimenzí pozitivního stavu, kde je váš pravý domov. Už v těle Ježíše jsem věděl, že svět, kterému vládne „Zlý“, dnešními slovy negativní stav, je pomíjivý a nemůže trvat věčně. Kdo se odmítá vzdát takového života a nechce přijmout „Boží náruč“, život v lásce, v míru se všemi bytostmi (i zvířaty a rostlinami), kdo chce nadále škodit, lhát, krást, cizoložit (=odmítat lásku a vzájemný vztah s Pánem Ježíšem Kristem – viz předchozí dávka Nového Zjevení), nemůže být přijat ve vyšších dimenzích, tedy nebude žít věčně po mém boku.

Po umývání nohou řekl Ježíš svým učedníkům: „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Kdo má v srdci lásku, není nic, co by neudělal, aby pomohl svému bližnímu.“ Já, absolutní Bůh a Stvořitel všeho a všech jsem se z lásky k vám, lidem, snížil až na tu nejubožejší úroveň a inkarnoval jsem se do těla, zfabrikovaného Mými odpůrci, abych vás osobně vyvedl z negativního stavu. To však neznamená, že „budu omývat nohy“ těm, kdo se ke Mně staví zády a odmítají Moji podanou ruku se srdcem na dlani. Ježíš myl nohy svým následovníkům, kteří mu uvěřili, že je „Synem Božím“, že přišel od Nejvyššího, ale nemyl je těm, kdo mu nevěřili. Papež František brzy po svém zvolení myl nohy mladistvým vězňům, ale při mši svaté se pouze ukloní směrem k oltáři, nepoklekne jako jeho předchůdci. Co tím naznačuje? Když dva dělají totéž, není to totéž. S tím souvisí i výrok Ježíše: „Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“ Nikdy nevnucujte Boží slovo těm, kdo nejsou připraveni.

Když jsem chodil v těle Ježíše, mluvil jsem o království nebeském a třídění lidstva na konci času v podobenstvích o pleveli mezi pšenicí, o hořčičném zrnu, o kvasu, o rozsévači, o pokladu v poli, o perle, o rybářské síti, o hostině… (viz Bible svatá). Ani po 2 000 letech se Boží slovo nezměnilo. Promlouvám k vám prostřednictvím tohoto psaného Slova, používám srozumitelnější jazyk, ale nic neslevuji z podmínek pro přijetí každé duše do Božího království, tedy do jemnohmotných světů pozitivního stavu. Není tam místo pro ty, kdo dávají přednost všemu možnému i nemožnému před láskou ke svému Stvořiteli a porušují duchovní zákony, kdo kvůli pomíjivému a krátkému „potěšení“ zaprodají svou duši „ďáblu“. Dalším příkladem je Můj výrok: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Lidé nevědí, že teprve po pádu a genetických manipulacích Pseudotvůrců se začali rozmnožovat jako zvířata, která nosí svého potomka v břiše a pak ho porodí v bolestech a krvi, jako bezmocného novorozence, zcela závislého na péči matky. Ale i tento maličký tvor má duši a ducha, zpočátku je v kontaktu se svým vyšším já a duchovním světem. Teprve vlivem výchovy v rodině, škole a společnosti se tento kontakt ztrácí a je nahrazen ovládacími programy tohoto matrixu. Většina dětí má vyšší vibrace díky své čistotě, bezelstnosti a láskyplnému srdci. Jsou však výjimky, které se týkají inkarnací zlých a podlých bytostí z pekel. Poznáte je na první pohled. Takové děti jsou úskočné, mají rády hrubé násilí, podvody, škodí svým rodičům i ostatním lidem, doslova nic jim není svaté. Rády šikanují zejména mladší, hodnější a mírumilovnější děti, dráždí je jejich dobrota, nechuť se prát, nezištná pomoc jiným. Při rozdělení lidstva nezáleží na věku, barvě pleti, příslušnosti k církvi atd., ale pouze na vibracích. Vaše láskyplnost, schopnost odpouštět, pomáhat jiným bez očekávání vděku a odměny, nelpění na penězích a majetku, neposuzování druhých,… jsou vstupenky do ráje, o kterém jsem mluvil před 2 000 lety a mluvím o něm i dnes.

Může převibrovat do vyšších dimenzí Pravého stvoření i ateista? Co by tam dělal? Chtěli byste bydlet se synem či dcerou, kteří vás nesnášejí, odmítají vás uznat za pravého rodiče, nebo dokonce popírají vaši existenci? Přestože a právě proto, že miluji všechny bytosti Multivesmíru, nedopustím, aby negativní stav, jehož nedílnou součástí je i existence ateismu, kontaminoval a ohrožoval celé Stvoření. Největší radost mám z duší, které se ke Mně vracejí z nejhlubších pekel, tedy jak jsem řekl v těle Ježíše v podobenstvích o marnotratném synu, o ztracené ovci, o ztraceném penízi. Zatím jsou to jednotlivci, ale už brzy přijde Varování, pak vytržení, nakonec konečná fáze Mého Druhého příchodu, kterou zakončím tento experiment. Marnotratných synů a dcer, kteří se vrátí tam, odkud kdysi dávno propadli do zóny vymístění, budou miliardy a miliardy. Všichni budou slavit konec času utrpení, nenávisti, strachu, nedostatku, oddělení ode Mne, Pána Ježíše Krista. Jana, moje Já ve hmotném těle, byla vychovávána jako ateistka právě proto, aby poznala, jak daleko ode Mne může člověk zajít a jak těžká je cesta zpět. Ani po dvanácti letech komunikace se Mnou se ještě nezbavila částečné nedůvěry v Moji péči o hmotné potřeby těla, občas nesouhlasí s kroky, které jsou nezbytné pro uskutečnění Mého dokonalého plánu. Tím jen potvrzuje a dokazuje, že i Bůh, inkarnovaný do lidského těla, není bez chyby. Navíc neukazuje svému okolí žádné „zázraky“, není obklopena „učedníky“, tedy probuzenými lidmi na duchovní cestě ( s výjimkou Šárky, o které jsme už napsali), musí snášet některé nepříjemnosti fyzického poškození v důsledku života v nedokonalém prostředí negativního stavu. Naštěstí se už blíží její i vaše vysvobození z nepřirozeného a bezbožného světa, který ještě chvíli bude ukazovat, co si duše nemají volit.

Po rozdělení lidstva se Jana poprvé setká tváří v tvář se Mnou, svým jediným pravým manželem. Brzy nato se nám narodí dvě děti, dvojčata, chlapec a dívka, jak jsem už sdělil v Úvodu této dávky Nového Zjevení. Společně budeme bydlet mezi lidmi na Nové Zemi (Novém Jeruzalémě), kde budeme pokračovat v psaní a ústním i telepatickém šíření Nového Zjevení. Budeme také navštěvovat jiné planety a sluneční systémy, aby nás, Boží rodinu osobně vidělo a slyšelo co nejvíce bytostí ve Stvoření. Tehdy se naplní slova naší první společné knihy „S tebou lásko kvete láska kolem nás.“ Budeme mít mnoho spolupracovníků, kteří na vlastní kůži zakusili pseudoživot v negativním stavu, především vás, čtenářů Nového Zjevení zde na Nule. Stejně jako učedníci Ježíše Krista budete cestovat po různých částech a dimenzích Multivesmíru a budete přinašeči Božího slova. Všude vás přivítají s úctou, radostí a láskou v srdci, budou pozorně naslouchat vašim slovům a myšlenkám, někteří se stanou vašimi učedníky a pomocníky, protože bytostí, čekajících na nejdůležitější informace o ukončení experimentu v zóně vymístění, je obrovské, nepředstavitelné množství. Řeknete mi, že ve vyšších dimenzích se informace šíří snadněji díky vysokým vibracím, tím i lepším schopnostem bytostí. Máte pravdu, ale nic nenahradí osobní fyzický kontakt z očí do očí, láskyplné objetí, předání konkrétních a autentických zkušeností. Není „náhoda“, že právě vy, mí spolupracovníci, nemáte v tomto životě na Nule „na růžích ustláno“, že procházíte těžkými duchovními zkouškami, abyste osobně poznali důsledky takového negativního života a zároveň prokázali svou víru ve Mne a Můj plán záchrany lidstva. Navíc jste trnem v oku ovládajícím entitám a vládnoucím elitám. Věřte, že jste všichni do jednoho sledováni, neustále napadáni i prostřednictvím lidí vám blízkých, kteří se ještě neprobudili ze spánku a jsou téměř dokonale ovládáni. Nemusíte mít obavy, protože jste pod Mojí ochranou a dovoluji jen to, co vás posílí, ale neublíží vám. Dobře víte, že tady nejste na dovolené. Ta vás čeká až po převibrování do 5. a vyšší dimenze.

Přichází čas, kdy hlásit se ke Mně, ke jménu Pán Ježíš Kristus, či Ježíš Kristus, bude nejen nepopulární, ale přímo zavrženíhodné. Už nyní v roce 2015 je úmyslně mučeno a zabíjeno mnoho pravověrných křesťanů, dokonce jsou ukřižováni jako před 2 000 lety. Doba temna je tu. Utéci není kam, protože do rozdělení musí každý, kdo si dobrovolně zvolil inkarnaci do těla v tomto čase, vydržet a co nejlépe plnit své poslání. Zní to tvrdě, ale není důvod, abych vám „mazal med kolem pusy“. Jste nejvyspělejší duše, které přijaly tuto službu celku. Máte ty nejpravdivější informace ze všech na této planetě a především máte Mě, Pána Ježíše Krista na své straně. Co jiného si přát? Rozsvěcujete své světlo, rozpouštíte temnotu, vysvobozujete lidské duše z otroctví negativního stavu, přestože víte, že zde temnota na chvíli musí zvítězit, aby bylo možné jednou provždy uzavřít tuto kapitolu dějin Multivesmíru.

Jen málokdo v průběhu posledních 2 000 let pochopil pravý smysl mojí inkarnace do těla Ježíše Krista. V předchozí dávce Nového Zjevení (Kapitola 14. Dosah nové přirozenosti Pána Ježíše Krista na Stvoření, zónu vymístění a lidský život) jsou podrobně popsány důvody Mojí inkarnace na Nule a nezbytné změny v celém Multivesmíru, související s Mojí novou přirozeností. Jak víte, od ukončení fúze těla Ježíše Krista s absolutní povšechností Nejvyššího jsem se stal Pánem Ježíšem Kristem, jediným absolutním Stvořitelem a Bohem. Není už žádoucí nazývat mě Trojjediným Bohem, či Boží trojicí, nebo jakýmkoli jiným jménem, protože neodráží skutečnost. Nové Zjevení je odmítáno především představiteli Římsko-katolické církve a dalších křesťanských církví, protože odhaluje pravé důvody Mojí inkarnace do hrubohmotného těla, vybízí k přímému a intimnímu kontaktu se Mnou, čímž ukazuje zbytečnost prostředníků mezi jednotlivcem a Mnou. Zároveň odhaluji kontaminaci všech církví a náboženských organizací negativním stavem, jejich snahu o ovládání a využívání věřících, jejich směřování do pekel. Oznamuji zde, že jen velmi malý počet tzv. duchovních, či božích služebníků bude vytržen při rozdělení do 5. dimenze. Budou mít ještě poslední šanci, aby do svého srdce přijali pravého Boha, Pána Ježíše Krista a stali se pastýři zbloudilých ovcí. Kdo nečetl Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, není zodpovědný za používání jiného jména Boha všemohoucího, ani za dodržování rituálů a zvyklostí své církve či komunity. Kdo však četl toto pokračování Božího slova a nepřijal Moji novou přirozenost, odmítá ji jako něco nepatřičného a falešného, dokonce pocházejícího z pekel, je zodpovědný za takové rozhodnutí. Každý má svobodnou volbu přijmout, nebo odmítnout, ale nese následky takové volby.

Další kapitolu budeme věnovat porovnání transhumanismu a transformace.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF