KAPITOLA 26

Boží Slovo a Pravda v lineárním časePseudolidstvo, nestvořené přímo Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem, ale geneticky změněné, se zapouzdřeným duchem a duší, aby mělo jen nepatrný kontakt se zdrojem života a mohlo tak svou dočasnou existencí a projevy každému ve Stvoření ukazovat, jak by vypadal život bez Boha, dostávalo v průběhu lineárního času Boží slovo, aby toto dlouhé odloučení vůbec přežilo. Pád lidstva se děje miliony let a týká se mnoha civilizací, o nichž mají dnešní obyvatelé planety Země/Nula jen nepatrné, či žádné znalosti a důkazy jejich existence. Teprve nedávno vědci objevili pozůstatky poslední Atlantidy, která se potopila před 12 500 lety, ale elity nemají zájem o šíření informací o vyspělých civilizacích, aby nebylo zpochybňováno zneužité učení Charlese Darwina o náhodném vzniku života a vývoji druhů na této planetě. Nechtějí jakékoliv narušování svých plánů zotročení lidstva. Dobře vědí, že spící člověk je lépe ovladatelný, příliš se nezajímá o své nitro, kde se může spojit se Mnou, stará se hlavně o své fyzické přežití, protože nevěří ve věčný život duše. Pokud vlivem různých náboženství uvěří, má o „posmrtném životě“ zcela falešné představy. Proto byla i Bible cenzurována (jak jsem už v této dávce Nového Zjevení sdělil), bylo zejména vypuštěno učení Mojí první přímé inkarnace Ježíše o preexistenci a putování duší, o reinkarnaci.

Boží slovo bylo během pádu lidstva předáváno různými způsoby, vždy v souladu s Mým plánem a duchovní úrovní obyvatel. Zpočátku, dlouho před fabrikací polozvířecích těl, nebylo nutné ho zapisovat, protože každý měl možnost přímého kontaktu se Mnou. Ale vzhledem k tomu, že už byla položena otázka, která aktivovala negativní stav, lidé se stále více zabývali zkoumáním fyzického světa a opouštěli vcházení do nitra, nechali se vést jinými lidmi a ne tolik intuicí, tedy Bohem ve svém srdci. Planeta Nula byla pod vládou Pseudotvůrců, kteří zasáhli do vývoje nejen zfabrikováním nového těla poločlověka, ale přemístěním této reality planety Země do nové pozice a manipulací s lineárním časem (více v předchozí dávce Nového Zjevení v Kapitole šesté „Tajemství o Pseudotvůrcích“). Nebudeme se zde podrobně zabývat obdobím před potopou, protože pro pochopení souvztažností mezi prohlubováním propasti mezi sentientními bytostmi, uvězněnými v zóně vymístění a Mnou, pravým a jediným Stvořitelem života, stačí stručně popsat, jak jsem předával Své Slovo lidským bytostem na planetě Nula v posledních několika tisících letech.

Až do Mojí inkarnace Ježíše před 2 000 lety jsem nechal Pseudotvůrce vládnout nad planetou Nula a celou zónou vymístění bez větších zásahů, aby měli dost „času“ a příležitosti připravit scénu na poslední dějství tohoto dramatu. To neznamená, že jsem neposílal proroky, kteří přinášeli Boží slovo. Ve Starém zákonu Bible je o nich psáno a jejich (přesněji Mé) proroctví se vyplnila a stále plní, to platí i o dějích budoucích. Na této planetě je více oddělených civilizací a kultur. Na všechny působí jak negativní síly, tak síly světla. Moje slovo je předáváno všem bez rozdílu, nikdo není vynechán. Proto najdete na všech osídlených kontinentech stejné, či podobné příběhy, pouze názvosloví je různé. Zvláště mezi tzv. primitivními národy stále převažuje ústní podání z generace na generaci, díky němuž se dochovaly i velmi staré příběhy a proroctví, která jsou důležitá pro všechny obyvatele planety, hlavně v současné době transformace lidstva. V každé době promlouvám k lidem prostřednictvím vybraných vyspělých bytostí, inkarnovaných do hrubohmotných těl. Můžou to být šamani, léčitelé, duchovní jakékoli církve či sekty, ale i „obyčejní lidé“ bez známek výjimečnosti a mimořádných schopností. Vždy se přizpůsobuji úrovni posluchačů a čtenářů, aby dosah mých slov byl co nejúčinnější, aniž bych porušil vlastní duchovní zákony. I když jsem mnohými spojován s křesťanstvím, což je vzhledem k mému působení v těle Ježíše pochopitelné, jsem absolutním a jediným Bohem, tedy Bohem všech, dokonce i ateistů, kteří nevěří v moji existenci. Nerozlišuji lidské bytosti podle toho, v jakém jménu se ke Mně modlí, jaké naučené rituály a zvyky používají při kontaktu se mnou. Přijímám každou duši, která je pravdivá a upřímná sama k sobě a druhým, miluje Mne, sebe i své bližní, odpouští sobě i druhým, protože si uvědomuje svou nedokonalost i nedokonalosti ostatních. Až se zbavíte omezení tohoto zfabrikovaného těla, budete mít jiný pohled na vše, co jste zažívali, na vaše vztahy, přesvědčení, představy, na celý váš pozemský život.

Jak je to s pravdou? Už jsem několikrát vysvětlil, že žijete v antivesmíru, kde je vše vzhůru nohama. Absolutní pravda jsem pouze Já, Pán Ježíš Kristus. Čím jste ode Mne dále (v duchovním smyslu), tím méně pravdy znáte a jste ochotni přijmout. Obyvatelé zóny vymístění jsou navíc izolováni od Pravého stvoření, jejich duch a duše jsou uzamčeny v pouzdrech z energoprotoplazmy a jen nepatrným otvůrkem je umožněno napájet je životní energií a pravdivými informacemi. K tomu jsou ovládáni negativními programy, které jsou připravovány i na několik dní dopředu mimozemskými entitami. Je tedy zhola nemožné, abych všem najednou sdělil pravdu o čemkoli. Způsobilo by to naprostý chaos a šílenství, došlo by k destrukci a zničení celé planety a poté zóny vymístění. Už v předchozí dávce Nového Zjevení jsem zdůraznil, že dodržuji vlastní duchovní zákony lásky a při vysvobozování bytostí z negativního stavu používám takové metody a prostředky, které jsou přiměřené duchovní úrovni jednotlivců i skupin. Opět použiji přirovnání k odvykací kůře narkomanů, alkoholiků apod. Mysl, zamořená jedy, tedy lží, falešnými představami o životě jako celku, nelze vysvobodit najednou. Neprobuzený jedinec není schopen přijmout ani základní pravdivé informace o fungování vesmíru, Jednotě všeho a všech se Mnou, jediným Bohem. Jakákoli snaha přesvědčit ho se míjí účinkem, vyvolává pouze odpor, vysmívání, odmítání…. Je to marný pokus, házení hrachu na stěnu. Lidé v 1. a 2. otáčce duchovní spirály už se pomalu začínají zajímat o „alternativní informace“, uvědomují si, či cítí, že vše není tak, jak je jim předkládáno systémem (rodina, škola, média, politici…), jsou přístupnější novým, zčásti pravdivým informacím z vyšších dimenzí multivesmíru. Uvedu zde konkrétní příklad, který se týká „Rozhovorů s poučením od mých přátel z vesmíru“ na www.vesmirni-lide.cz : je zde uvedeno, že Ježíš nebyl fyzicky ukřižován, ale šlo pouze o hologram. Jana, Moje přímá inkarnace tyto informace na výše uvedených stránkách četla v roce 2004, tedy asi rok po navázání přímého vědomého kontaktu se Mnou. Tehdy toto sdělení přijala i s vysvětlením, že Ježíš se nedopustil žádného duchovního provinění, není tedy možné, aby byl tak krutě potrestán. Během následujících let výcviku a zkoušek, především přijímáním informací v předem Mnou naplánovaném pořadí, hlavně několikerým přečtením všech knih Nového Zjevení, v neposlední řadě i vlastními zkušenostmi, došla sama k poznání, že Ježíš byl fyzicky ukřižován, aby mohl dokončit své poslání a zajmout Pseudotvůrce, odebrat jim schopnost cestování v čase, aniž by ho kdokoli v peklech poznal. Navíc si uvědomila i na základě osobní návštěvy přednášky Davida Ickea v Praze v roce 2010 a dlouholetým studiem jeho díla, že celý vesmír je hologram, a proto informace z Rozhovorů je pravdivá, ale vyvolává různé představy čtenáře, závisející na jeho duchovní úrovni, osobních zkušenostech, které se mění v lineárním čase. Určitě máte i vy zkušenost s tím, že při opakovaném čtení knihy, či shlédnutí filmu si všímáte více detailů, lépe chápete jednotlivé děje i celkové vyznění. Z toho vyplývá i potřeba opakování některých „lekcí“ na duchovní cestě, ale vždy na nové, vyšší úrovni, protože nic se v životě neopakuje doslova, šlo by o porušení Mých zákonů. Čím více stoupáte na duchovní spirále, tím více pravdy jste schopni přijmout. I to je však individuální a neopakovatelné. Neexistují dvě stejné zkušenosti, ale můžete mít stejné vibrace. Proto jediným měřítkem vaší připravenosti opustit iluzi negativního stavu a „přejít“ na opačnou stranu, tedy do stavu pozitivního, jsou vaše vibrace. Rozdělení lidstva na Nule je jediný možný způsob, jak umožnit kontinuální duchovní vývoj těm, kdo jsou už probuzení a není důvod pro jejich uvěznění, a jak dovést do konce zobrazování života bez Boha úplným vítězstvím negativního stavu. Teprve pak může nastat postupná eliminace a vyčištění zóny vymístění od zel a nepravd a tohoto nepřirozeného a škodlivého způsobu života.

Vrátím se ještě k Bibli. Z bezpečnostních důvodů je napsána duchovním jazykem a nelze ji brát a vysvětlovat doslovně, protože to nedává žádný smysl. Více na toto téma si můžete přečíst v knize Poselství z nitra (nadiktované Mnou P. D. Francuchovi) v Poselství šestém: „O Swedenborgově chápání Posledního soudu. O Bibli a jejích rozličných významech.“ Teprve Nové Zjevení odhaluje pravdu o existenci negativního stavu a vzhledem k tomu, že se odehrává poslední dějství, je nezbytné, aby tato pravda byla fyzicky přítomna na této planetě. Všechny svaté knihy byly a jsou kontaminovány lživými a polopravdivými informacemi, které tam vnesli lidští tvorové během přepisování, nesprávného pochopení a překladů, vše pod taktovkou ovládajících entit. Nejvíce pravdy (kromě Nového Zjevení) najdete v Novém Zákonu Bible svaté právě proto, že obsahuje Moje výroky a proroctví z doby Mého působení v těle Ježíše. Ten, kdo je schopen je číst i svým srdcem, nikoli jen myslí, pochopí i duchovní význam psaného Božího slova. Většina lidských tvorů toho bude schopna až po opuštění tohoto hrubohmotného těla. Proto jsem připravil Novou školu pro všechny duše, které se vysvobodily z matrixu a chtějí žít v pozitivním stavu, jinými slovy v ráji, či nebi, kde budou mít přímý, nikým nerušený a nekontaminovaný kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou.

Pravé Boží slovo, které pochází ode Mne, poznáte snadno, zapojíte-li svou intuici. Na rozdíl od falešných a nepravdivých sdělení, která jsou vydávána za Moje slovo, je vždy plné lásky, moudrosti, není příliš komplikované a především neslibuje koláče bez práce (na sobě), tedy ráj pro všechny, bez ohledu na míru porušování duchovních zákonů. Navíc každý text, který pochází z pozitivního stavu, je doslova „nabitý“ energií lásky, probuzení čtenáři tuto energii vnímají přímo fyzicky. V 9. kapitole této knihy jsem vyjmenoval nejdůležitější sdělení ode Mne v uplynulých 50 letech. To neznamená, že je tento seznam vyčerpávající. Promlouvám i k jednotlivcům, kteří si své osobní Hovory s Bohem nechávají pro sebe, nebo je sdělují jen nejbližším příbuzným, kamarádům apod., někdy je zveřejní na svém blogu, či facebooku. Na internetu najdete mnoho takových sdělení a rozhovorů. Nikdo si nemůže patentovat „Hovory s Bohem“ jen pro sebe, ani ti, kdo je přinášejí s Mým svolením širší veřejnosti prostřednictvím tištěných knih, které se prodávají za peníze. Promlouvám k vám různými způsoby, abych vám pomohl vysvobodit se z tohoto nepřirozeného pseudoživota, abych vám ukázal, že není nic, co by zabránilo vašemu návratu ke Mně. V posledních desetiletích, se zvyšováním vibrací planety a lidí, se mnohem častěji ukazuji vybraným a připraveným lidem na celém světě, věřícím všech náboženství i ateistům, nejen v živých snech, ale i při náhlém opuštění těla. Vždy u nich dojde k obrovské změně, která je doslova obrátí naruby, protože získají důkaz Mojí existence a pocítí lásku, jakou nikdy před tím nepoznali. Většinou se ukazuji v těle Ježíše Krista, které je po fúzi s absolutním božstvím dokonalé, zářící a nikdo nepochybuje, že se setkal tváří v tvář s jediným pravým Bohem, Pánem Ježíšem Kristem. Jsou však i zatím ojedinělé případy, kdy je nezbytné, abych ukázal i svou ženskou podobu. Protože v Multivesmíru neexistuje čas, můžu se zjevit i v dokonalém a krásném těle Bohyně Jany, přestože zatím žije nepoznána mezi vámi ve stárnoucím těle, aby na vlastní kůži poznala důsledky života v negativním stavu. Někteří budete mít možnost se s ní potkat ještě zde na Nule, ale nebude vás mnoho, protože jak jsem už na stránkách této knihy sdělil, její úkol je jiný, než poslání Ježíše. Také s vámi prochází transformací, která nekončí převibrováním do 5. dimenze, ale bude pokračovat velmi dlouhou dobu přes všechny dimenze až ke Mně. Na rozdíl od Ježíše, který se Mnou splynul v jediného nedělitelného Boha, Pána Ježíše Krista, „brzy“ po odchodu z planety Nula, Janu čeká mnohem delší cesta. Po přechodu na Novou zemi budu žít s Janou v Boží rodině v jemnohmotném těle a zároveň budu přítomen v nekonečném množství těl ve všech úrovních a dimenzích celého Stvoření, abych mohl lépe komunikovat s kýmkoli, kdo Mě o to požádá. Je lepší dívat se druhému účastníku rozhovoru (většinou telepatického) přímo do očí, než komunikovat s neviditelnou energií. I to byl důvod Mojí první inkarnace na Nule/Zemi. Po fúzi těla Jany s absolutním božstvím Pána Ježíše Krista se budeme ukazovat společně kdekoli v Multivesmíru, jako muž a žena, Boží rodina.

Jana na vlastní kůži poznala, že čas nehraje v mém plánu téměř žádnou roli. Po celých 12 let naší komunikace jsem jí musel poskytovat informace, které sama nazvala „pravda v jiném čase“, z pohledu bytosti uvězněné v lineárním čase – lež. Když jsem v Úvodu této dávky Nového Zjevení stručně popisoval proces rozdělení lidstva a ukončení hmotného života na povrchu této planety, která se změní ve hvězdu, mělo to vypadat, že se vše odehraje současně a najednou, během několika dní (důležité datum 21. 12. 2012). Také jsem zdůraznil, že na Nule nemůže zvítězit negativní stav. Kdo z vás čte pozorně, najde i vysvětlení. Planeta je vědomí, její tělo Nula se po převibrování pozitivních lidí propadne z pozice 0 do pozice -1, tedy do pekel, kde už může na krátko „zvítězit“ negativní stav (její jméno už nebude Nula). Teprve potom se vrátím/e a eliminujeme život v této realitě. Ti, kdo budou „přeneseni“ na Novou Zemi kdykoli během transformace, nebo se tam inkarnují do nového těla dítěte (nikoli novorozence, jak ho znáte), budou žít na jednom z fyzických těl multidimenzionální bytosti Gaia, na těle, které vyzařuje světlo, je tedy sluncem. Podávám informace tak, abyste vždy pochopili a přijali jednu úroveň pravdy, pak teprve další a další…, používám, jak jsme napsali, metodu opakování ve spirále. Jenom tak jste schopni stoupat po duchovní cestě a zvyšovat své vibrace. V Hovorech s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 2 jsme použili jako vysvětlení tohoto postupného přidávání pravdy větu: „Nemůžeme chtít po dítěti v mateřské škole, aby udělalo státnice na vysoké škole.“ A o tom to je.

Další kapitola se bude zabývat tématem (re)inkarnace.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF