KAPITOLA 27

(Re)inkarnaceTato dávka Nového Zjevení je určena především obyvatelům planety Země/Nula, a proto je psána srozumitelnějším jazykem. Zároveň je duhovým mostem mezi duchovně psanou Biblí (přesněji Novým zákonem) a Novým Zjevením Pána Ježíše Krista, tedy pravým Božím slovem. V současné době transformace přivádí další duchovně hledající k pravdivému vysvětlení situace, v jaké se lidstvo nachází, pojmenovává bez příkras a lichotek život v negativním stavu a ukazuje cestu do Pravého stvoření. V knize Poselství z nitra najdete podrobné vysvětlení procesu inkarnace lidských bytostí na Zemi (viz Poselství třicáté druhé). To nejdůležitější může být překvapením pro ty, kdo se zabývají tématem reinkarnace a regresní hypnózou, tedy vyvoláváním vzpomínek na „minulé životy“ na této planetě: reinkarnace ve skutečnosti neexistuje, protože by tím byly porušeny duchovní zákony. V minulé kapitole jsem znovu a podrobněji vysvětlil, proč každému předávám sám, nebo prostřednictvím vyspělých bytostí informace, které jsou mnohdy rozporuplné. Jde o proces odhalování vyšších a vyšších úrovní pravdy. V souladu s tím je třeba pokročit i na téma, které je pro lidské bytosti velmi důležité: Proč není možné se opakovaně inkarnovat na planetu Země/Nulu?

Začnu od stvoření prvních sentientních bytostí Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem. Abych nebyl sám a lépe poznal sebe v rozmanitých podobách a situacích, oddělil jsem několik idejí, kterým jsem s jejich souhlasem věnoval individuální život. Vytvořil jsem první linii relativních bytostí, které ještě neměly fyzická těla (ani jemnohmotná). Tyto bytosti mají schopnost tvořit další bytosti, ale neobejdou se beze Mne (nezapomeňte, že ve vesmíru je vše propojeno, jsem nekonečná energie, která prostupuje vše, jsem jediný zdroj života). Protože jsou v nejužším kontaktu se Mnou, jsou nesmírně láskyplné, moudré, kreativní a obětavé. Abych vás zbytečně nemátl, nebudu zde používat žádná jména a názvosloví, sami si vytvořte vlastní představu. Žádná z těchto prvorozených bytostí Mě neopustila, ani se nepostavila proti Mně (jak se na základě doslovného výkladu Bible špatně chápe zvláště na této planetě, izolované od ostatních), naopak, tvoří další linii pozitivních sentientních bytostí, o které pečuje jako jejich rodič, samozřejmě ve spolupráci se Mnou, absolutním rodičem všech. Tyto bytosti v druhé linii mají duchovní těla, odpovídající jejich vlastnostem a schopnostem, stále nemají fyzická těla. Můžou se objevit kdekoli v celém Multivesmíru a vzít na sebe jakoukoli podobu podle potřeby. I tyto bytosti tvoří s Mojí pomocí a s pomocí svých rodičů z první linie další sentientní bytosti, o které pečují a pomáhají jim tvořit další linii…. Člověka jsem stvořil jako čtvrtou linii bytostí a umístil ho do přírodního vesmíru. Jeho tělo je jemnohmotné, dokonalé a nadělil jsem mu schopnosti tvořit, cestovat v čase (který se váže pouze k prostoru a hmotě – i té jemné, kterou nevidíte vašima nedokonalýma očima), svobodnou vůli…. Představte si Stvoření jako pomyslnou pyramidu, na jejímž vrcholu a zároveň ve všech úrovních a „patrech“ jsem přítomen Já, Pán Ježíš Kristus. Pod vrcholem je linie prvorozenců, Mých nejbližších spolupracovníků, jejichž energie je propojena se všemi bytostmi, které pomohli stvořit a které jsou součástí multidimenzionální rodiny duší. Z pohledu prvorozence, obrazně řečeno z první linie víceúrovňové pyramidy směrem dolů je to nekonečně mnoho bytostí ve všech dimenzích a úrovních Multivesmíru. Z pohledu 3. dimenze jde o 12 multidimenzionálních bytostí, 13. jsem Já, Pán Ježíš Kristus. Pravá lidská bytost, která nepochází ani z pozitivního stavu, ani z pekel, se po odložení (tzv. „smrti“) těla dostane do intermediálního (zprostředkujícího) světa podle svých vibrací, kde se připravuje ve spolupráci se svými strážci a vyššími Já na další inkarnaci na jinou planetu nekonečného Multivesmíru. Její životní páska (řečeno vám srozumitelným současným jazykem) je zkopírována do další bytosti z duchovní rodiny, aby mohla pokračovat ve zvládání životních situací a lekcí. Proto je možné, aby při regresní hypnóze mluvila o „svých“ minulých životech na této planetě. Tuto vpravdě revoluční informaci nebylo z duchovních důvodů možné sdělit dříve. Už víte, že postupuji na vyšší úroveň pravdy až po zvládnutí předchozí úrovně, jinak by došlo k nepochopení a odmítnutí takového zjevení.

Inkarnuje-li se na tuto planetu bytost z vyšších dimenzí a úrovní pozitivního stavu, je „nad ní“ méně multidimenzionálních bytostí, podle toho, odkud pochází. Například bytost z 5. dimenze má dalších 11 včetně Mě, Moje přímá inkarnace Jana pouze 1, tedy Mě, Pána Ježíše Krista. V minulé dávce Nového Zjevení jsem napsal, že se sem opakovaně inkarnují pouze bytosti z pozitivního stavu za účelem duchovní pomoci (proroci, léčitelé, duchovní vůdci apod.) a bytosti z pekel za účelem šíření zel a lží, snižování vibrací populace. Je to pravda, ale částečná. Čím blíže ke Mně se bytost nachází (opět jde o vibrace lásky), tím více různých vlastností, schopností, moudrosti,… má. Když se inkarnuje na Nulu, použije pouze malou část z tohoto obrovského množství vlastností. Při další inkarnaci vybere podle potřeby a situace jinou množinu vlastností, čímž vytvoří zcela novou bytost, která je zde poprvé, ale nese si životní pásku té předchozí. Pro bytosti z pekel to platí také, pouze jejich vlastnosti a cíle jsou zcela opačné, tedy negativní. V doslovném smyslu zde není žádná sentientní bytost opakovaně. Z pohledu čtenáře, který je uvězněn v hrubohmotném těle, zfabrikovaném Pseudotvůrci, ať jeho duše pochází z kterékoli úrovně Multivesmíru, je těžké si představit fungování života, tvoření nových bytostí a světů. Matnou představu můžou mít duchovně probuzení kvantoví fyzici, hlubinní psychologové, lidé s mimotělní zkušeností.

Když jsem zde byl v těle Ježíše Krista, obklopil jsem se učedníky, kterým jsem předával Boží slovo tak, aby ho co nejlépe pochopili a přijali, aby byli schopni ho šířit mezi další obyvatele této planety. Vytvořil jsem první linii, která po Mém odchodu dělala na své úrovni totéž. Už tehdy jsem použil velmi efektivní způsob, který dnes znáte pod nepřesným pojmem multilevelmarketing. Ten, kdo je na špici tohoto pyramidového systému, ať je využit k šíření výrobků, služeb, či myšlenek, má vždy zájem pomáhat nejen své první linii, ale všem spolupracovníkům v této síti. Není náhoda, že Jana, moje Já ve hmotném těle 12 let pracovala pro různé MLM firmy. Zároveň poznala, že vše pozitivní a užitečné je na této planetě zneužito, překrouceno a použito pro obohacení několika jednotlivců na úkor většiny. Taková je podstata negativního stavu. Dokud bude lidstvo žít v odpadkovém koši Multivesmíru, nebude mít mír, dostatek všeho, především lásky.

Celé Stvoření lze přirovnat k takové pyramidové síti, kde jsou všichni energeticky propojeni a bytosti s vyššími vibracemi pomáhají bytostem s nižšími vibracemi. Já, Pán Ježíš Kristus pomáhám všem bez rozdílu. Není jediná bytost, kterou bych neznal, které bych nepomáhal, ke které bych se obrátil „zády“. Můžete Mě požádat o cokoli, nic vám neodepřu, je-li to v souladu s vaším plánem, nikoli chtěním vašeho ega. Problém pobytu na Nule je zapomnění, izolace a ovládání. Přesto však máte, jako všechny bytosti, spojení se Mnou, i když jen nepatrné. Máte však i v těchto nelehkých podmínkách svobodnou volbu přijmout, či odmítnout jakoukoli myšlenku, která přijde odkudkoli, tedy z pozitivního, nebo negativního stavu. V 19. kapitole této dávky Nového Zjevení jsem porovnal hierarchii a její fungování v Pravém stvoření a peklech (antivesmíru), kde je vše obráceno naruby, postaveno na hlavu a zcela zprzněno. Teprve v novém cyklu času, kdy už nebude existovat negativní stav, bude veškerá energie věnována tvoření nových, dnes nevídaných světů, způsobů života, sbližování všech bytostí v Multivesmíru. Už nebude třeba oddělení jednotlivých dimenzí, zvláště ochranné membrány mezi Pravým stvořením a zónou vymístění, všechny bytosti budou mít neomezený přístup do všech částí a dimenzí. Zároveň budou mít možnost přímé komunikace se Mnou /s Námi, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou bez prostředníka.

Nyní jste svědky největší bitvy o lidské duše v dějinách nejen této planety Země/Nula, ale celého Stvoření od počátku jeho existence. Obě strany, pozitivní i negativní, vkládají maximální duchovní potenciál, aby získaly co nejvíce duší na svou stranu. Metody a prostředky Pseudotvůrců a jejich pomocníků jsou diametrálně odlišné od těch, které používám Já a moji spolupracovníci. Každá bytost z pozitivního vesmíru dodržuje v každém případě duchovní zákony, hlavně zákon svobodné volby, a proto se nikomu nevnucuje, nepoužívá násilí (duchovní, duševní ani fyzické), kontaktuje pouze ty, kdo jsou na to připraveni a předává informace, které pomáhají zvyšovat vibrace, rozšiřovat vědomí a vysvobodit se z ovládání. Pracovníci temnoty dělají pravý opak: nedodržují duchovní zákony, používají technické i mentální ovládání mysli nic netušících obyvatel, využívají lehko podplatitelných a labilních bytostí k provádění duchovního, duševního i fyzického násilí, slibují materiální bohatství, moc a slávu za kolaboraci se systémem, ale často své sliby poruší a využitého a nepotřebného „otroka“ se zbaví, nebo ho „za odměnu“ vezmou do vyšších dimenzí zóny vymístění, kde pozná to pravé duševní peklo. Pak už je pozdě na zpytování svědomí a projevení lítosti. Bude čekat na závěrečnou fázi Mého druhého příchodu, kdy dostane poslední šanci transformovat se na pozitivní bytost, schopnou života v Novém Multivesmíru, kde už nebude existovat negativní stav. Do té „doby“ bude mít možnost důkladně poznat falešný pseudoživot v peklech a na základě toho se rozhodnout, jestli mu stojí za to, ztratit možnost žít věčně po Mém/Našem boku. Jak jsem už napsal/a, po fúzi těla Ježíše s absolutním božstvím Nejvyššího se můžu objevit i se svými pomocníky také v zóně vymístění, aniž by došlo k okamžité destrukci a likvidaci všech bytostí. Vyslyším každou duši, uvězněnou v peklech, která lituje svých činů a prosí o odpuštění, je schopna a ochotna přijmout Mě jako svého pravého rodiče. To neznamená, že ji okamžitě vyzvednu do nebe. Bude mít před sebou dlouhou cestu, na níž musí prokázat upřímnou snahu zlepšit se, tedy zvýšit své vibrace. Ve speciální škole bude očištěna, projde procesem tzv. vykuřování a bude jako všechny ostatní bytosti seznámena s Novým Zjevením Pána Ježíše Krista, aby lépe pochopila, jak vznikl a funguje negativní stav, proč nemůže existovat věčně, jak si mnohé bytosti, nejen na této planetě Nula, myslí.

Jak je to s inkarnací do zvířecích těl? Má pravdu budhismus, když učí, že se lidská bytost může inkarnovat do těla jakéhokoli zvířete? Začnu od tvoření minerálů. Veškeré tvoření probíhá na kvantové úrovni, vše má společný základ. Prvotní je myšlenka, následuje plán tvoření, nakonec realizace. Na rozdíl od tvoření ve hmotném světě, kde vše probíhá v lineárním čase a kde je třeba vynaložit značné úsilí, než je cokoli realizováno, v duchovním světě se vše děje současně, tedy v jednom okamžiku. V intermediálním světě dojde k prověření této myšlenky, zda je funkční a zapadá do širšího konceptu. Když je posouzena její užitečnost, přenese se do přírodního vesmíru. Tam záleží na vibracích konkrétního přírodního (fyzického) světa, jak dlouho bude trvat realizace jakékoliv myšlenky a plánu stvoření minerálů, hornin, rostlin, živočichů, technických a jiných předmětů…. Každá, i ta nejmenší (pouhým okem neviditelná) částečka je součástí větších a větších částí, které jsou součástí celku, tedy celého Stvoření. Všechny částečky se vzájemně ovlivňují, platí zákon akce a reakce. V celém Multivesmíru neexistuje mrtvá, či neživá přírodnina (jak se stále učí děti v hodinách přírodovědy na této planetě). Každý kámen, tedy minerál či hornina má vědomí, které je na rozdíl od vědomí člověka na nižší úrovni a nejde o individuální, tedy oddělené a samostatné vědomí, ale o energetické pole, sjednocující všechny prožitky a zkušenosti minerálů a hornin nejen na jedné planetě, ale v celém přírodním vesmíru. Rostliny mají také vědomí, je na vyšší úrovni, než u minerálů a hornin, vyšší druhy rostlin, zejména stromy i pokojové květiny mezi sebou komunikují, mají emoce (cítí lásku i strach…). Zvířata, zvláště domácí, žijící v blízkosti lidí, mají navíc inteligenci, schopnost vcítit se do myšlení a emocí svých lidských „páníčků“. Jednotlivé druhy zvířat mají společnou, tzv. skupinovou duši. Člověk, kterého jsem stvořil, je unikátní, protože v jeho duši (v DNA) jsou zapsány životní zkušenosti od minerálů a hornin, přes rostliny a zvířata, po další tvory, které zde nemáte a neznáte. Až se zbavíte hrubohmotného těla a přenesete své vědomí na úroveň před pádem (aktivací negativního stavu), pocítíte jednotu se vším, tedy i se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Z výše uvedených informací vyplývá, že lidská bytost se nemůže (re)inkarnovat do těla zvířete, protože by šlo o regresi, tedy cestu zpět proti vývoji i duchovním zákonům. Každá lidská bytost je Božím tvorem, má, jak jsem výše sdělil, zkopírované zkušenosti nižších forem života, aniž by takový život prožívala. To je matoucí pro tzv. „vědce“ na této planetě, kteří oddělují hmotu od energie, propojující vše viditelné i „neviditelné“. Je to slepá ulička a mnozí si už uvědomují nesmyslnost této koncepce. Když jsem v předchozí dávce Nového Zjevení psal o inkarnacích pravých lidských tvorů, kteří jsou na této planetě poprvé, nejednalo se o fyzická těla, ale o duši a ducha, kteří byli stvořeni přímo za účelem zobrazování tohoto nepřirozeného způsobu života. Teprve po opuštění fyzického těla je jim dáno na výběr, kam se budou inkarnovat příště. Není cílem tohoto Nového Zjevení zacházet do podrobností a používat odborné výrazy, jde o maximální srozumitelnost a jednoduchost, aby co nejvíce čtenářů pochopilo a přijalo tyto informace z nejvyššího zdroje a v nejlepším případě je použilo ve svém životě. Lidstvo dostává zvláště v posledních desetiletích obrovské množství informací z duchovního světa a také přímo ode Mne, Pána Ježíše Krista. Opět připomínám věty Ježíše: kdo hledá, najde, kdo klepe, tomu bude otevřeno, kdo má, tomu bude přidáno….

A proto vám, čtenářům a praktikujícím Nového Zjevení Pána Ježíše Krista přidávám zjednodušené vysvětlení fungování duchovního vývoje jednotlivce v souvislosti s celým Stvořením. Individuální sentientní bytost vznikne buď přímým nadělením Pána Ježíše Krista (dříve Nejvyššího), nebo při sexuálním spojení dvou milujících se bytostí opačného „pohlaví“, tedy mužského a ženského, kdy vznikne idea zrození nové bytosti. Toto platí univerzálně, pouze v zóně vymístění jde o negativní ideu, na planetě Nula často o nevědomý akt. Ve vyšších dimenzích jsou sentientní bytosti oboupohlavní, a proto se při sexuálním aktu spojí maskulinní aspekt jedné bytosti s feminním aspektem druhé bytosti. Nová sentientní bytost ode Mne obdrží soubor vlastností, které jsou jedinečné a neopakovatelné v celém Stvoření, protože nic se neduplikuje. Většina bytostí žije v pozitivním stavu, nemá potřebu se inkarnovat do hmotných těl, sdílejí zkušenosti s pobytem ve hmotě s dalšími bytostmi své multidimenzionální rodiny. Jak jsem už napsal, jsou jim předávány životní pásky (zápis v DNA), aby mohly navázat na duchovní práci svého předchůdce. Po opuštění těla dojde k poslednímu soudu, tedy ke zhodnocení jednotlivého života, přijetí dalších úkolů na duchovní cestě a inkarnace na jinou planetu dle výše vibrací a volby, je-li to třeba. Opět zde zdůrazňuji, že opakovaná inkarnace na stejnou planetu (jedno, do jaké doby, či státu, či politického zřízení…) by byla porušením duchovních zákonů, nepřinesla by nezbytný duchovní vývoj.

V následující kapitole vás seznámím/e s historií lidstva na Nule pod vládou Pseudotvůrců.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF