KAPITOLA 28

Historie lidstva na Nule pod vládou PseudotvůrcůPraví lidští tvorové jsou jediné sentientní bytosti, které před svou inkarnací na planetu Nula (ukradená realita planety Země) nepoznaly život v pozitivním stavu, ani v peklech. Jejich duch a duše jsou od zrození v izolaci od ostatního Stvoření a příprava na inkarnaci probíhá ve speciálním intermediálním světě, který přímo souvisí s tímto experimentem. Jenom tak lze zobrazit život, oddělený od prvotního zdroje, Pána Ježíše Krista, se všemi možnými volbami a dopady na ostatní bytosti v Multivesmíru. Z předchozí dávky Nového Zjevení (pokud jste ho četli) víte, že se na tuto planetu, zcela jedinečnou a nesmírně důležitou pro ostatní, inkarnují bytosti z pozitivního i negativního stavu a praví lidští tvorové. Všichni před svou inkarnací do hrubohmotného těla souhlasí s tím, že si nebudou pamatovat nic z předchozích životů, nebo z přípravy v intermediálním světě (v případě pravých lidských tvorů). Všichni jsou vystaveni působení pozitivních i negativních duchovních sil, každým okamžikem musí volit mezi dobrem a zlem. Život zde je nejtěžší, protože je každý bez rozdílu bombardován lživými informacemi o všem, málokdo je schopen ověřovat si pravdu vcházením do nitra. Navíc je tu nezbytná každodenní úmorná práce kvůli přežití tohoto nedokonalého těla, zfabrikovaného Pseudotvůrci. Více informací o tom, jak „funguje“ pravý lidský život najdete v předchozí dávce Nového Zjevení Pána Ježíše Krista v Kapitole třinácté: „Jak přežít lidský život.“

Přestože negativní stav existuje miliony let, trvalo Pseudotvůrcům velmi dlouhou dobu, než připravili podmínky pro zfabrikování lidského tvora, aby splňoval všechny požadavky svých „stvořitelů“ a zároveň byl schopen přežít v tak odlišných a náročných podmínkách. Mnoho pokusů genetického inženýrství nevyšlo, dostalo se do slepé uličky. Výsledky těchto nepovedených pokusů nacházejí vaši archeologové ve vykopávkách na celém světě, jsou také součástí vaší mytologie. Vytvoření jeskynního poločlověka mělo zmást „budoucí“ vědce, aby snáze uvěřili tzv. evoluční teorii o vývoji člověka z tvora podobného opici (více opět najdete v předchozí dávce Nového Zjevení) a tím ještě více odvedli ovládané lidské bytosti od Boha, Pána Ježíše Krista, aby mohl zvítězit negativní stav. Dá se říci, že historie pravých lidských tvorů, tedy lidstva na planetě Zemi/Nula, opravdu začala  vytvořením specifické bytosti Pseudotvůrci, kteří měli a mají mnoho pomocníků ze zóny vymístění, z vašeho úhlu pohledu „mimozemšťanů“ z různých hvězdných systémů a planet. Zakládali různé civilizace a učili lidské tvory pracovat a otročit pro své pány a bohy. Může být pro vás neuvěřitelným paradoxem, že nejvíce pravdy se kromě vcházení do nitra, což dělá jen nepatrné množství lidí, dozvíte z mytologie a sci-fi filmů a knih. Teprve v souvislosti se zveřejňováním všech částí Nového Zjevení je otevřeno velké množství duchovních kanálů z vyšších dimenzí pozitivního stavu, které pomáhají lidem na různé duchovní úrovni přijímat stále pravdivější informace o jejich původu a účelu. Kdo chce poznat pravdu o historii lidstva, musí zcela a beze zbytku zapomenout vše, co se naučil ve školách všech typů, přečetl v historických knihách, slyšel v televizi…. Doslova zde platí rčení, že historii píšou vítězové. Obecně: zatím vítězí negativní stav, který nemá zájem o odhalení pravdy, protože by došlo k vlně probuzení a odmítnutí takového způsobu života. Proto na přibývající světlo a zvyšování vibrací odpovídají vládci zóny vymístění a této planety zrychlenou přípravou a realizací většího ovládání a zotročení obyvatel (NWO, čipy, radary, kamery…). Vy, čtenáři Nového Zjevení víte, že transformace lidstva není žádná kosmetická úprava, že jde doslova o zásadní změnu v chápání podstaty života a návrat do Pravého stvoření bez hrubohmotných těl od Pseudotvůrců. Teprve se Mnou můžete mít věčný život, protože pseudoživot negativního stavu je dočasný. S jeho eliminací na konci tohoto cyklu času zmizí i všechny „vymoženosti“, které jsou úzce spojeny s existencí tohoto nepřirozeného způsobu života,  mrtvého života antivesmíru.

Přestože je lidstvo uvězněno v lineárním čase, mimozemské civilizace, které se podílejí na jeho „vývoji“ od počátku fabrikace tvorů, podobných opici, zasahují do událostí na této planetě průběžně i proti plynutí času, tedy z vašeho úhlu pohledu, vracejí se do minulosti, ovlivňují přítomnost i budoucnost. Pro některé vědce a badatele už není tajemstvím, že je možné cestovat v čase, používat mezidimenzionální brány, teleportovat se na jakékoli místo, do předem vybraného času… a tak ovlivnit vývoj jednotlivců, skupin i celé civilizace na planetě. Proto je jakýkoliv pokus mapovat historii z pohledu lineárního času předem odsouzen k nezdaru. Je třeba zaměřit se na přítomný okamžik, zbytečně se nešťourat v „minulosti“. K čemu vám je znalost „významných událostí“ lidské historie, když neznáte to, co je pro váš život nejdůležitější? Ten, kdo spojí svůj život se Mnou, odevzdá se do Mých rukou, dostane odpovědi na všechny otázky, bude mu postupně odhalena nejvyšší pravda o Stvoření a smyslu života. Jak jsem řekl v těle Ježíše: Já jsem cesta, pravda a život… Bůh je láska. Kdo věří v Lásku, žije v souladu s Ní, nezůstane bez Mojí pomoci. Většina lidí Mě nezná, a proto se klaní nepravému bohu. Nejde o to, jaké jméno používá, ale co cítí ve svém srdci. Ten, kdo Mě miluje jako svého jediného pravého rodiče, nemá ze Mne strach, protože cítí a ví, že Láska netrestá a neubližuje.

Lidé uctívali různé bohy, vždy v souvislosti s mimozemskými bytostmi, které vládly té které civilizaci (Sumer, Mezopotámie, Egypt, Řecko, Mayové…). Dokonce i Hospodin ze Starého Zákona   Bible nejsem Já, Jediný Stvořitel všeho a všech, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, jak jsem naznačil ve 13.kapitole „Pravda o Starém zákonu Bible.“ Už víte, že teprve po ukřižování mého těla Ježíše Krista jsem mohl vstoupit do pekel a zajmout Pseudotvůrce, kteří do tohoto okamžiku vládli nad celou zónou vymístění i planetou Nula. To znamená, že i tzv. vyvolený židovský národ nebyl veden Mnou, ale Pseudotvůrci, kteří se vydávali za jediného Boha a stvořitele vesmíru. Protože negativní stav, jak jsem mnohokrát opakoval, funguje na principu: rozděl a panuj, dochází i mezi jednotlivými mimozemskými „bohy“ a Pseudotvůrci k válkám o zdroje energie, tedy předmětem bylo a je i lidstvo, které stvořili a až do Mého prvního příchodu na tuto planetu zcela ovládali. Příkladem je i soupeření mezi Hospodinem a egyptskými bohy při vysvobození Židů z otroctví pod vedením Mojžíše. S Mým dovolením byly Mojžíšovi předány kamenné desky s desaterem přikázání, které bylo „upraveno“ pro potřeby lidí, žijících v nevědomosti pod kontrolou vládců antivesmíru. Teprve v těle Ježíše jsem modifikoval a redefinoval tyto zákony a zdůraznil to nejdůležitější: „ Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, vy se milujte navzájem.“ Po 2 000 letech přináším Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, kde je uveřejněno 10 duchovních principů, které platí pro celý Multivesmír (viz Kapitola dvacátá čtvrtá: Desatero nově navštívené a Kapitola dvacátá pátá: Tajemství desíti duchovních principů).

Od Mého prvního příchodu do současnosti, kdy už probíhá Můj druhý příchod, připravuji lidstvo na vysvobození z negativního stavu přímo na této planetě Nula. Do té doby probíhaly přípravy v duchovním a intermediálním světě. V těle Ježíše jsem poprvé představil Nejvyššího (sám sebe) jako Boha lásky a odpuštění, ochotného přinést tu největší oběť. Ani po tak dlouhé době (z pohledu lidského života) většina lidských bytostí není schopna a ochotna uvěřit v milujícího, obětavého a netrestajícího Boha. Raději vědomě i nevědomě přijímají falešné bohy, kteří jim vytvářejí ze života peklo a drží je v iluzi materiálního světa, izolované od ostatních ve Stvoření. Protože sám dodržuji duchovní zákony, nikoho nenutím, aby Mne/Nás následoval. Dokud existuje negativní stav, bude mít každá bytost možnost ho zakoušet dle svých voleb, preferencí a vibrací.

Jak jsem už v této dávce Nového Zjevení napsal, Pseudotvůrci se blíží spolu s dalšími mimozemskými „bohy“ k planetě Nula, aby se osobně zúčastnili závěrečné fáze tohoto cyklu času. Protože už jim byla odebrána schopnost cestovat v čase, aby nemohli zasahovat do počátku Stvoření, využívají jako „dopravní prostředek“ planetu Nibiru. Informace o tomto hnědém trpaslíkovi jsou před veřejností utajovány, některé důkazy přímo odstraňovány, pouze alternativní média přinášejí zprávy o jeho pohybu, objevují se videa „dvou sluncí“ na obloze. Pseudotvůrci mají stále mnoho schopností, o jakých se vám ani nezdá, umějí měnit podobu, zhmotnit a odhmotnit těla, pohybovat se silou mysli, ale pouze v rámci zóny vymístění, které dočasně vládnou (s Mým svolením), používají všemožné triky a magii k dosažení svých cílů. Navíc využívají své podřízené, kteří ještě mají schopnost cestování v čase, ale omezenou na aktuální cyklus, kdy je plně aktivován negativní stav, aby mohli uskutečnit připravené zotročení lidstva, svého Pseudostvoření a tak na krátkou dobu zvítězili nad pozitivním stavem na této planetě (přesněji: v této realitě planety Země). Před druhým příchodem Pseudotvůrců budou odvoláni pracovníci světla a všichni, kdo v daném okamžiku splní podmínky převibrování do 5. a vyšších dimenzí, aby mohlo dojít k naplnění účelu dočasné existence negativního stavu.

Odhalím zde další pravdu o Pseudotvůrcích: vystupovali pod různými jmény jako bohové na všech kontinentech této planety. Mezi nejznámější patří Zeus, Šiva, Quetzalcoatl, Jehova (Jahve). Nejde o jména, ale o samotnou podstatu vnímání a uctívání boha. Kdo vzývá boha, jako entitu, která vyvolává strach, obavy z trestu, navíc používá různé rituály, pomůcky, tedy vnější prostředky komunikace, neobrací se na Mne, Pána Ježíše Krista, ale na Pseudotvůrce a jejich pomocníky (mimozemské bytosti, často v tělech různých ještěrů a draků), čímž podporuje existenci negativního stavu. Vím, že to zní tvrdě a jistě mi namítnete, že lidstvo žije v nevědomosti a je ovládáno, a proto nemůže každý znát pravdu o jediném Stvořiteli všeho a všech, Pánu Ježíši Kristu. Vysvětlím jednoduše: Je nezbytné odpovědět na zásadní otázku, kvůli které zažíváte toto peklo. Každý hraje svou roli a před inkarnací do hrubohmotného těla s ní byl seznámen a svobodně se rozhodl, že ji přijme. I přesto, že zapomněl na tuto dohodu, má všechny nástroje ke splnění svého poslání, má i možnost změnit svůj postoj (z negativního na pozitivní, tedy konvertovat). Zajímáte-li se o způsob vládnutí Pseudotvůrců, přečtěte si Kapitolu dvacátou devátou předchozí dávky Nového Zjevení.

Historie lidstva pod vedením Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů ze zóny vymístění = černého vesmíru je plná válek, násilí, ničení lidských i přírodních výtvorů, manipulace, utajení, lží, okrádání,…. Kdyby se sem neinkarnovaly vyspělé duše z Pravého stvoření, neměli by praví lidští tvorové pozitivní příklad láskyplného života, soucítění, nezištné pomoci bližnímu, odpouštění, nebyly by ani po milionech let schopny se transformovat a žít v pozitivním stavu. Mezi nejvýznamnější inkarnované anděly z nebes patřili:

- Jan Křtitel

- Marie, matka Ježíše

- Marie Magdalena

- Svatý Václav

- Karel IV.

- Jan Ámos Komenský

- Emanuel Swedenborg

- Anežka Česká

…a mnoho „neznámých“ lidí, kteří žili v souladu s duchovními zákony, šířili světlo v temnotě tohoto ubohého světa. Jistě jste si všimli, že zde nejmenuji (kromě dvou českých panovníků) žádné krále, prezidenty, či jiné významné osobnosti, opěvované v historických spisech a učebnicích. Odpověď najdete nejen výše v této kapitole, ale v celém Novém Zjevení. Každý, kdo se sem inkarnuje z pozitivního vesmíru, cítí, že tu není doma, musí se smířit s nepochopením, často i vysmíváním kvůli odlišným názorům a postojům, mírumilovnosti, která je zde považována za slabost, s omezováním ve všech oblastech života. Záměrně zde nejmenuji anděly, kteří stále působí v tělech na této planetě a pomáhají v době nejdůležitější nejen pro lidstvo, ale i celý Multivesmír (některá jména znáte z jiných kapitol).

V současné době je na této sledované planetě 7 miliard lidí. Drtivá většina je ovládána prostřednictvím vysílačů z Měsíce, Jupiteru, Marsu i Země, pouze nepatrné množství populace se odpojuje ze systému, uvědomuje si, že žije v nepřirozeném světě a hledá cestu ven z tohoto matrixu. Právě tito jedinci jsou často vystaveni různým druhům návnad negativních entit. Jen ti nejsilnější, kteří požádají o vedení Mne, Pána Ježíše Krista a Mé pomocníky, jsou chráněni a vyváděni z labyrintu nástrah (často na první pohled líbivých, láskyplných a prospěšných). Negativní strana, jak je jejím zvykem, využívá všech prostředků k získání lidských duší, neštítí se ničeho. Nenechejte se zmást žádnou rádoby pravdivou, lidstvu „prospěšnou“ propagandou, nefanděte žádné straně konfliktu, nepodporujte žádného politika, náboženského vůdce, slavné osobnosti ze showbusinessu, médií, …protože nejsou ode Mne. Kdokoli hlásá, že lze reformovat finanční systém, aby byl spravedlivější, že odstraněním některých elit bude vše vyřešeno, nepochopil podstatu fungování negativního stavu. Pseudotvůrci si dávají velký pozor, aby se před veřejností neodhalili, nastrkují figurky, které znáte z televize, používají systém medu a biče, nebo hru na hodného a zlého policajta, ale vždy za účelem získání souhlasu s jejich utajenou vládou a správou planety. Nedávejte svou drahocennou energii nikomu a ničemu, kdo a co souvisí s pseudoživotem na této planetě. Soustřeďte se na plnění svého poslání, vcházejte do nitra, vždy se ptejte srdce a ne rozumu, co by udělala láska. Jen tak „přežijete“ lidský život a budete vyzvednuti do vyšších dimenzí, nebo po opuštění těla absolvujete Novou školu a inkarnujete se na vámi vybranou planetu či hvězdu. Je to mnohem jednodušší, než to na první pohled vypadá.

V další kapitole zjednodušeně vysvětlím/e fungování paralelních realit.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF