KAPITOLA 29

Paralelní realityMultivesmír je energie Boha, Pána Ježíše Krista, tvořící jednotu, kde je vše vzájemně propojeno. Není nic, co by existovalo mimo tuto jednotu, i když se to dočasně může jevit jako oddělené a samostatně fungující. Ani to, co považujete za hmotné a pevné, není nic jiného než energie, tedy částice, kmitající určitou rychlostí. Čím vyšší rychlost kmitání, tedy čím vyšší vibrace, tím jemnější a „lehčí“ hmota. Při určité rychlosti už jsou vazby mezi částicemi tak malé, že dochází k přechodu na nehmotnou existenci, tedy čistou energii. Naopak, čím pomalejší kmitání, nižší vibrace, tím hrubější a „těžší“ hmota. Paradoxem vaší oficiální vědy je, že učí o atomech, které se skládají z jádra (neutrony a protony), kolem něj obíhají elektrony, tvořící obal – tedy nejde o nic jiného, než o vibrace, neustálý pohyb – a přitom tvrdí, že hmota je něco jiného, než energie, dokonce je zdrojem života. Mnozí vědci stále neumějí přijmout fakt, že vědomí existuje nezávisle na hmotném těle, tedy i po smrti těla. Navíc tvrdí, že zážitky, spojené s umíráním těla (NDE) jsou chemickou reakcí mozku, kterému se nedostává kyslík, jsou nějakou halucinací. Vysvětlím vám fungování života co nejjednodušším způsobem, abyste byli schopni ho nejen pochopit, ale i šířit tyto zásadní informace mezi další lidské bytosti i mimo tuto planetu.

Co je život? Nekonečné vědomí, energie, která vibruje nejrychleji ze všech existujících druhů energií, energie Pána Ježíše Krista, nikým nestvořená absolutně inteligentní, milující, propojující vše, co existuje. To, co znáte pod pojmem gravitace, je síla, která „drží“ pohromadě atomy, molekuly, krystaly, těla jakýchkoli bytostí včetně planet, hvězd, slunečních soustav, galaxií i vesmírů (viz rčení: jak nahoře, tak dole). Nejde pouze o hmotná tělesa, ale doslova o všechno, co je součástí viditelného i „neviditelného“ Stvoření. Z pohledu omezeného lidského těla je toho viditelného nepatrný zlomek oproti neviditelnému. Ve 27. kapitole jsme popsali, jakým způsobem tvořím i prostřednictvím Mnou stvořených bytostí (zdánlivě oddělených vědomí, zažívajících individualitu) další bytosti a prostředí, odpovídající jejich vibracím. Na té nejvyšší úrovni, tedy Mojí, stačí myšlenka na cokoli (akce) k okamžité manifestaci (reakci) ve všech vesmírech a dimenzích až po tu s nejnižšími vibracemi. Pro Mne není nic nemožné, nebo-li stvořím vše, na co pomyslím. Bytosti relativní mají také schopnost tvořit pouhou myšlenkou, ale výsledek je závislý na vibracích té které sentientní bytosti. Je samozřejmé a pochopitelné, že čím jsou blíže Mně, Pánu Ježíši Kristu, tím jsou jejich schopnosti tvořit lepší a jejich výtvory jsou dokonalejší. Každá bytost sleduje životy všech členů multidimenzionální rodiny směrem „dolů“ (dle vibrací). Jenom Já znám všechny bytosti Multivesmíru, žádná nemůže být opomenuta.

Největší radost mi přináší návrat padlé bytosti zpět do Pravého stvoření, jak jsem už mnohokrát říkal i v těle Ježíše (viz Bible: podobenství o ztracené ovci, o dvou synech, o ztraceném penízi, o marnotratném synu…), protože si přináší zkušenost s negativním stavem a především pochopení a přijetí daru lásky, který ode Mne dostává, aniž bych cokoli očekával a chtěl na oplátku. Na základě tohoto sdělení se můžete zeptat: Proč Pán Ježíš Kristus, absolutní Bůh a Stvořitel, stojí v čele „armády“ bytostí z pozitivního stavu a koordinuje návrat lidských duší do Pravého stvoření, když nic nepotřebuje a nic neočekává? Protože Mi záleží na každé bytosti v Multivesmíru, aby byla šťastná, žila život v lásce, hojnosti všeho a nemusela trpět kvůli existenci negativního stavu. Mohu to přirovnat k situaci na vaší planetě: Drtivá většina lidí si přeje žít v míru, lásce a dostatku, ale je zotročena malou skupinou negativních bytostí, které ji nutí zabíjet jiné lidi, ničit jejich obydlí, přírodu, živořit v chudobě, špinavém a jedovatém prostředí, v nemoci a jiném strádání. Jsem milující rodič a dělám to, co by udělal každý rodič pro své dítě, pomohl mu nejlépe, jak dovede. Protože jsem absolutní, Moje pomoc je dokonalá, i když to nemůžete posoudit a vidět z pohledu relativních bytostí, navíc omezených těmito zfabrikovanými těly.

Co jsou to paralelní reality? Může konkrétní inkarnovaný člověk žít více životů najednou ve stejně vypadajícím těle? Vyhrál Hitler 2. světovou válku v jiné, paralelní realitě? Dojde při každém výběru z více možných životních cest, či situací, k rozdělení na dvě a více odlišných realit? Odpovím ano i ne. Proč neexistuje jednoznačná odpověď? Nejdříve si vysvětlíme fungování dimenzí. Jak už víte, každá planeta existuje ve 12. vibračních pásmech, neboli dimenzích, které jsou paralelní a zároveň diskrétní, tedy vzájemně se nepropojují a neovlivňují. Bytosti z nižší dimenze nevnímají bytosti a světy vyšších dimenzí, ale bytosti z vyšší dimenze jsou schopny vidět do všech dimenzí, které mají nižší vibrace. Aby to nebylo tak jednoduché, každá bytost má ducha, který žije v duchovním světě, duši, která žije v intermediálním světě, a těla, která žijí v přírodním světě. V pozitivním stavu jsou tyto tři základní části bytosti v kontaktu, vzájemně komunikují a ovlivňují svůj život. Pouze v negativním stavu jsou odděleny vícekrát zmíněnými pouzdry z energoprotoplazmy, aby bylo možné zobrazit pseudoživot bez Boha. Tělo, které jste schopni vidět vašima očima není jediné, máte ještě další těla, pro většinu z vás neviditelná: éterické, astrální (emocionální), mentální – všechna 3 umírají po smrti fyzického těla s časovým odstupem, dále karmické, intuitivní, nebeské a kéterické – jsou součástí nesmrtelné podstaty bytosti, nesou si všechny záznamy (zkušenosti) ze všech životů, tvoří spolu s duchem a duší jedinečnou a neopakovatelnou sentientní = sebeuvědomělou část Boha, Pána Ježíše Krista (dalo by se říci jednu buňku Mého „těla“). Senzibilní osoby vidí těchto 7 těl jako barevný obal těla fyzického – auru. Protože zatím žijete v negativním stavu, tedy v nevědomosti, potřebuje vaše fyzické tělo několik hodin denně spát. V tomto čase se odpoutají jemnohmotná těla od těla fyzického a žijí svůj život v různých úrovních vesmíru (např. v astrální rovině, kde řeší různé situace a problémy, komunikují s jinými bytostmi, navazují nová přátelství apod.). Malou část těchto zážitků si můžete pamatovat i po probuzení, říkáte tomu sny. Protože vaše jemnohmotná těla vibrují výše, než tělo fyzické, úroveň pochopení je lepší v době, kdy spíte. Po probuzení často nechápete, co se během dočasného oddělení odehrávalo, ztrácíte význam, zůstává neurčitý pocit. Většinou se svými sny nezabýváte. Nyní už zčásti odpovím na otázku: Může konkrétní inkarnovaný člověk žít více životů ve stejně vypadajícím těle? Ano, pokud vezmete v potaz vaše éterické tělo, které má téměř totožnou podobu s tělem fyzickým. Jak jsem napsal/a, žije svůj život mimo tuto realitu. Tím odpovídám i na první otázku, zda existují paralelní reality, také ano. Neexistují však dvě úplně stejné planety např. Země ve 3. dimenzi, kde by žili stejní fyzičtí obyvatelé, stály stejné stavby, rostla stejná vegetace atd., protože by se jednalo o porušení duchovních zákonů – opakování stejného. Proto odpovídám na stejnou otázku i NE. Asi už chápete, jak je to s Hitlerem a výsledkem 2. světové války. Ve fyzické realitě planety Země válku prohrál, ale v realitách nefyzických existuje mnoho variant, není třeba zacházet do podrobností. Když si vědomě vybíráte z více možností, žijete ve fyzickém těle tu, které dáte přednost, ale vaše další těla zkoušejí i jiné možnosti, tedy ověřují, jak by dopadla odlišná volba. Vše najednou sleduje a řídí vaše duše a duch, tedy oba/obě mají mnohem více zkušeností, než vaše ego, propojené pouze s fyzickým tělem. Bytosti z vyšších dimenzí pozitivního stavu nežijí v nevědomosti, a proto si neustále uvědomují, co dělají všechny části, i když jsou od sebe vzdáleny a žijí svůj život. Představte si, že najednou sledujete několik filmů najednou a jste schopni je nejen vnímat, ale i radit a pomáhat každé postavě v jednotlivých příbězích. Tak funguje multidimenzionalita. Jde pouze o rozšířené vědomí, schopné pojmout mnohonásobně více, než si umíte představit. Plně tomu porozumíte, až se zbavíte omezení hrubohmotného těla, které působí jako svěrací kazajka. Přestože jsem napsal/a, že hmota je energie, vibrující pomaleji, platí pro ni speciální fyzikální zákony. Důsledkem je i způsob života na planetách v 3. dimenzi, kde nelze okamžitě tvořit pouhou myšlenkou, ale cesta od myšlenky k realizaci je dlouhá a velmi často i nepříjemná, protože je spojena s úmornou prací. Vše se točí kolem zabezpečení fyzického těla před ohrožením z okolního prostředí (špatné počasí, nebezpečná příroda, málo energie, nepřátelské skupiny lidí, bojující o energie = suroviny, jídlo, půda… myšleno i v rámci konkurenčního prostředí ve firmách, mezi sousedy, státy, války probíhají i beze zbraní na všech úrovních života v hrubohmotných tělech).

Když mluvíme o transformaci lidstva a jeho návratu do Pravého stvoření, máme na mysli úplné opuštění 3. – 4. dimenze, kde není možný život v pozitivním slova smyslu. Teprve vibrace 5. a vyšších dimenzí jsou dostatečně podporující láskyplný život bytostí, umožňují tvoření bez námahy, pohyb bez omezení, tedy nejsou vězením sentientních bytostí. Málokdo je nyní schopen pochopit a přijmout tuto pravdu. Proto ji zjevujeme pouze a právě zde, na stránkách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista.

Pojem paralelní životy není znám a používán v pozitivním stavu, protože tam není nic skryto, každý má přístup ke všem informacím, o které se zajímá, neexistují tam žádná tajemství. Bytosti jsou multidimenzionální a jsou schopny vnímat více životů najednou, jak jsme už napsali. Je to pojem, který znáte od vašich vědců, často „krmených“ informacemi z duchovního světa zóny vymístění, tedy často dezinformacemi a polopravdami. Z této „dílny“ pochází většina vědeckých objevů fyziky, biologie i medicíny. Proto se lidstvo zabývá pseudovědeckými teoriemi a hypotézami a nemá čas a myšlenky na vcházení do nitra, kde se může setkat se Mnou. Pravda je jednodušší, než jakákoliv lež. Dokud jste omezeni tímto tělem, dělejte vše proto, abyste zvyšovali své vibrace a tak mohli po rozdělení lidstva, nebo odložení těla žít se Mnou v nebi, tedy v pozitivních světech Multivesmíru, kde je pro každého „pokojíček“, ušitý na míru dle jeho přání a snů. Paralelní světy můžete chápat jako vesmíry, či dimenze Multivesmíru, které vaši vědci nazývají temná hmota. Uvedu jako příklad planetu Země. Jak jsem napsal/a, má každá planeta 12 dimenzí, tedy 12 „paralelních“ realit, ale každá vypadá jinak, má jiný povrch, jiné rozmístění oceánů a pevniny, jiné obyvatelstvo. Navíc v nejvyšších dimenzích této planety už jde pouze o nehmotnou existenci, což souvisí s vysokými vibracemi. Stále se jedná o přírodní, nikoli o duchovní a intermediální světy. Ke každé přírodní dimenzi náleží příslušný intermediální i duchovní svět, tedy dohromady má planeta 36 různých realit. Nedělejte si nic z toho, že zatím nejste schopni plně pochopit fungování Stvoření. Vzhledem k velkému množství „zaručených a jedině správných teorií“ o struktuře vesmíru a jeho obyvatelích musí mít každý duchovně hledající zmatek v hlavě, zvláště když je používána speciální terminologie, která vše dělá ještě složitějším. Proto přináším/e to nejjednodušší vysvětlení a doporučuji/doporučujeme, abyste opakovaně prostudovali všechny knihy Nového Zjevení, protože jde o nejpravdivější a nejkomplexnější výklad fungování Multivesmíru, zvláště v tomto časovém cyklu, kdy je plně aktivován negativní stav.

Znovu opakuji, že neexistují dvě úplně stejné reality, planety, bytosti… dokonce ani dvě stejná stébla trávy, či stejné sněhové vločky. Nenechejte se vodit za nos ani tzv. „astrálními cestovateli“, kteří se naučili vědomě opouštět své fyzické tělo a zažívají setkání s různými bytostmi, navštěvují různé reality, civilizace,…. Ani jejich zkušenosti nemusejí být pravdou, protože se nejčastěji pohybují v zóně vymístění, tedy v antivesmíru. Jen velmi malé procento duchovně probuzených má možnost setkávat se s anděly světla a vidět na vlastní oči život v Pravém stvoření, aby přinášeli svědectví o ráji, nebi, vyšších dimenzích (např. Ivo Aštar Benda – www.vesmirni-lide.cz). Inkarnovali jste se na tuto planetu, abyste pomohli zvýšit vibrace a přispěli k úspěšné transformaci co největšího počtu lidských bytostí. Po splnění poslání budete odvoláni, protože by jinak nemohlo dojít k Druhému příchodu Pseudotvůrců a krátkému vítězství negativního stavu. Do té doby budete v bezpečí. Přestože to nyní, v období jarní rovnodennosti roku 2015, kdy zároveň se zatměním Slunce probíhají silné geomagnetické bouře a erupce, vypadá na rozpoutání jaderného válečného konfliktu, který by vymazal lidstvo z povrchu této planety, nemusíte mít obavy. Kdo čte Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, ví, že dovoluji negativní straně pouze to, co vede k odpovědi na duchovní otázku: jak by vypadal život bez Boha?… a předčasné a násilné ukončení tohoto experimentu by narušilo Můj plán. Dokonce ani nejvyšší vládci zóny vymístění Pseudotvůrci nemají zájem o takové radikální řešení, protože by přišli o nejdůležitější zdroj energie a ohrozilo by to i jejich existenci. Blíží se sem, aby se ujali vlády nad celým lidstvem na Nule a stali se zachránci, kteří přinášejí řešení všech problémů, včetně válečného štvaní a rozbrojů kvůli zdrojům energie a nadvládě nad slabšími. Tuto past prohlédnou některé lidské bytosti, až bude pozdě. Budou muset vytrpět důsledky svých voleb a vzít si ponaučení do příštích životů. Nezapomeňte, že hrajete roli, nenechejte se zatáhnout do šíření strachu z války, nebojte se o své blízké. Nemůžete vědět, co si každý den volí, ani kdy je čas odejít z těla, protože už získali potřebné zkušenosti s životem v negativním stavu. Víte, že život je věčný a nekonečný, má mnoho různých podob a vy jste tvůrci svých životních rolí. Mohu vám zaručit, že další role už nebudou tak těžké, nepříjemné a vyčerpávající, protože v novém cyklu času nebude existovat negativní stav. Máte Moji/Naši plnou podporu a ochranu i vedení, které je ušito na míru každému z vás, našich spolupracovníků, naší první linie na této planetě.

Další kapitolu věnujeme tématu dutá Země.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF