KAPITOLA 3

Změny v ekonomiceNegativní stav se projevuje ve všech oblastech života lidské společnosti. Postupně probereme ty nejdůležitější, abychom společně řešili problémy, které způsobuje. Začneme ekonomickým systémem, protože zajímá většinu lidí. Žijí totiž v nedokonalých tělech v nedokonalém životním prostředí, což znamená, že se o svá těla musejí neustále starat: živit je, šatit je, ubytovat je v teple a suchu, případně léčit a opravovat jejich poškození. Žádné tělo v tomto světě není úplně zdravé a bezchybné, ani ta, která jsou na první pohled krásná a bez vady. Proč? Protože tato lidská společnost je zaměřena na materiální „hodnoty“, majetek, peníze, různé požitky. V honbě za ziskem je ochotna zničit nejen zdraví a životy obyvatel, ale zničit celou planetu a tím ukončit život na ní. Jak jsem už uvedl, planeta Země má specifické a jedinečné postavení v celém Multivesmíru a není možné, aby byla se svým genetickým bohatstvím zlikvidována. To nedopustím. Proto jsem zde už podruhé v tom nedokonalém a velice nepohodlném hrubohmotném těle.

Lidstvo je odděleno ode mne, Boha, Pána Ježíše Krista a od ostatních ve Stvoření, žije v izolaci kvůli experimentu a svým volbám. Proto má pocit nedostatku všeho, co potřebuje k životu: lásky, energie, jídla, nerostných surovin, …. Střídají se zde různé ekonomické a politické systémy, ale žádný z nich nedokáže vyřešit problémy, které neustále narůstají a prohlubují se. Většina lidí na této planetě ani netuší, že je zneužívána a vysávána negativními mimozemskými entitami, které jsou zde kříženy s lidmi a inkarnovány do těl vládnoucích královských rodin, v posledních staletích nejbohatších „lidí“, bankéřů, prezidentů, vysoce postavených úředníků a politiků. Tito kříženci s tzv. „modrou krví“ mají plazí původ (např. reptiliáni), vyznačují se necitlivostí k druhým, sobeckostí, touhou po moci a majetku, často se oddávají satanským praktikám a rituálům, zneužívají děti, jsou příčinou většiny válek na Zemi. Avšak i oni jsou řízeni ještě negativnějšími mimozemšťany ze zóny vymístění, odpadkového koše Multivesmíru. Jejich potravou jsou negativní energie, které neustále vyvolávají v lidské populaci. Prostřednictvím médií, zvláště zpravodajství v televizi, šíří mezi lidmi strach. Vystrašený člověk odevzdává svou moc vládnoucím elitám a nechává se neustále zotročovat a zneužívat. K zotročování používají moderní technologie, které jsou ve spolupráci s mimozemšťany zdokonalovány v podzemních základnách na území mnoha států, zejména USA a Velké Británie. Tam jsou také od dětství cvičeni vybraní jedinci, často pokrevně spřízněni s nejbohatšími a nejvlivnějšími rodinami, k zabíjení nepohodlných odpůrců chystaného NWO – Nového světového řádu.

Z výše uvedených stručných informací vyplývá, že celý ekonomický systém na planetě, bez ohledu na politický režim, státní zřízení, náboženství, je řízen jako celek negativními mimozemskými entitami v duchu zmíněného hesla: rozděl a panuj. To ony ve spolupráci s bankéři a vůdci tajných organizací rozhodují o nejdůležitějších otázkách života celé lidské společnosti na planetě, tedy i o válkách, ekonomických i ekologických krizích, státních převratech a revolucích, v posledních desetiletích i o počasí, zdraví a nemoci, regulaci populace. Není jediná oblast života lidí, kterou by nekontrolovaly a neovlivňovaly. Nejviditelnějším prostředkem kontroly je peněžní systém, který dovedly k „dokonalosti“ zvláště v posledních 100 letech (1913 – založení FEDu v USA), kdy centrální banky, držené soukromými osobami, tisknou peníze bez krytí jakoukoli hodnotou – zlatem, či jinými cennostmi, a tyto bezcenné papírky pak půjčují s vysokým úrokem vládám a dalším subjektům a tak způsobují neustálé zadlužování všech. Dalším krokem je odstranění hotovosti a přechod na bezhotovostní platby, nejdříve prostřednictvím platebních karet, později čipů, implantovaných pod kůži každého jednotlivce. Naplní se tak slova Bible:   „A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.

V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem je vysvětleno, že kód 666 je symbolem negativního stavu, znamená neúplnost a nedokonalost. Teprve po eliminaci negativního stavu budeme tvořit a žít v pozitivním stavu, který má kód 777.

Stručně, jednoduše a dostatečně jsem vysvětlil, že v negativním stavu nelze nic reformovat a měnit k lepšímu, protože vždy dojde ke zprznění, zneužití a utajení všech pozitivních myšlenek a nápadů. Proto jsem tu i v těle Jany a máme zde „armádu“ světelných bytostí, abychom pomohli nejdříve s rozdělením lidstva, vyvedením té láskyplné části do vyšších dimenzí, nakonec  eliminovali negativní stav poté, až bude jednoznačně odpovězeno na vícekrát uvedenou otázku: Jak by vypadal život bez Boha….

Nikde v pozitivním stavu nejsou potřeba peníze. Proto nelze reformovat finanční systém, ale je nezbytné ho zcela zrušit. Ten, kdo žije v souladu se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, mými duchovními zákony, má vždy dostatek všeho, co potřebuje k životu a mnohem více. Není únosné kvůli zdrojům ničit přírodu, zabíjet zvířata, kácet pralesy, znečišťovat vodní toky a moře, poškozovat zdraví lidí a tím znehodnotit i jejich genetický materiál. Po rozdělení budou nápomocny vyspělejší mimozemské civilizace (např. z Plejád, Andromedy…), k vybudování spravedlivé, duchovně založené společnosti, která využívá volné energie z vesmíru, vyrábí ekologické potraviny i jiné potřebné věci v optimálním množství, aby nezůstávaly ve skladech a nemusely se ničit. Vše je energie, tedy i to, co vypadá jako pevné, hmotné. Zvýšením vibrací dochází k odlehčení hmoty a zároveň k probouzení dávno „zapomenutých“ schopností: telepatie, teleportace, telekineze, …. Proto už nebude třeba vyrábět tolik technických pomůcek, jako dosud. Odpadne používání telefonů, složitý dopravní systém bude nahrazen létajícími stroji s antigravitačním pohonem, později reagujícími na myšlenky, zmizí zbrojní, farmaceutický, tabákový průmysl, v zemědělství se nebudou používat geneticky modifikované osivo a plodiny, chemická hnojiva a pesticidy, opět se rozšíří metody pěstování, které neškodí přírodě a lidem.

Většina lidí na Zemi vykonává otrockou a často nesmyslnou, neproduktivní a neužitečnou práci za mzdu, která nestačí pokrýt všechny potřeby domácnosti. Civilizace a společnosti v pozitivním stavu se udržují v neustálém dostatku díky spolupráci, koordinaci, nemusejí si vzájemně konkurovat, soutěžit mezi sebou, podvádět a okrádat se. Výroba všeho potřebného je v souladu s poptávkou obyvatel, kteří nic neobjednávají do zásoby, protože vědí, že vše dostanou včas a v dostatečném množství a kvalitě. Proto stačí, aby dospělý jedinec pracoval pro blaho celé společnosti maximálně 4 hodiny denně (v přepočtu na současný čas).

Na tuto planetu, izolovanou od ostatního Stvoření, na okraji zóny vymístění přicházejí informace ze dvou základních zdrojů:

1. ode mne, Pána Ježíše Krista a mých spolupracovníků z pozitivního stavu na všech úrovních

2. od negativních entit ze zóny vymístění prostřednictvím ovládacích programů

Každá lidská bytost na Zemi (Nule) má možnost si vybrat, kterou informaci – myšlenku přijme, kterou ne. Podle zákona: svůj k svému si přitahuje (většinou nevědomě) ty informace, které s ní rezonují. Všichni velcí myslitelé, vynálezci, umělci, vědci, atd. byli a jsou inspirováni bytostmi z duchovního světa a vyšších dimenzí. Ani spisovatelé a tvůrci filmů (např. sci-fi) by „nevymysleli“ nic bez takové inspirace a pomoci. Po celé věky sem přicházejí myšlenky z vyspělejších světů na zlepšení života lidí, ekonomické, politické, náboženské reformy, ale vždy byly a jsou zneužity, změněny a zprzněny tak, že výsledek takové změny je ještě horší, než původní stav. Lidstvo se chlubí svými pokroky ve vědě, ale často ji využívá ke svému poškozování. Znovu se opakuje situace z konce éry Atlantidy, kdy je ohrožen život na celé planetě ( viz Fukušima). Ale tentokrát vše dopadne jinak. Především díky obětavosti a Lásce se nebude opakovat scénář celoplanetární katastrofy. Proto je nezbytné rozdělit lidstvo a jeho pozitivní část transformovat na vyšší duchovní úroveň.

O bezpeněžní, sociálně spravedlivější společnosti psali různí filozofové a myslitelé (např. Karel Marx a Bedřich Engels), ale realizace není možná ve světě, kde panuje negativní stav, lidé jsou ovládáni, obelháváni a zneužíváni, mají strach z nedostatku, smrti…..Jakékoli zlepšení může způsobit změna myšlení na základě rozšíření vědomí a zvýšení vibrací lásky. Planeta Země se od 21. 12. 2012 doslova „koupe“ v moři energií lásky. Tyto energie sem proudí už desítky let, ale byly dávkovány, aby si na ně lidé a planeta zvykli. Rok 2013 byl pro mnohé obyvatele velmi náročný, protože docházelo k čištění na všech úrovních. Od začátku roku 2014 se množství energie dále zvyšuje a způsobuje ještě rychlejší probouzení, radikálnější změny v životě jednotlivců, rodin i národů. Na povrch vyplouvají informace o korupci politiků, loutek finančních a tajných společností, které se zmocňují většiny majetku na planetě (85 nejbohatších „lidí“ vlastní tolik, co nejchudší polovina lidstva) a chystají již zmíněný NWO. Duchovní úroveň musí předcházet technické, jinak dochází k nerovnováze a společnost je vystavena nebezpečí sebezničení.

Nikdo ve stvoření nemůže nic vlastnit. Půda, lesy, vodstvo, vzduch, celá planeta jsou součástí větších celků – sluneční soustavy, galaxie, vesmíru, Multivesmíru, tvoří jednotu, Boha. Jak můžete vlastnit byť jedinou buňku Boha, Stvořitele Všeho a Všech, Pána Ježíše Krista? Vše je stvořeno pro život všech a každý má to, co potřebuje ke svému duchovnímu rozvoji. Pouze v negativním stavu, zejména na této planetě Zemi (Nule) je zatím dovoleno, aby byly porušovány duchovní zákony. Zašlo to tak daleko, že lidé nevlastní jen půdu, domy, lesy, ale i vodní zdroje. Voda se prodává v plastových láhvích za mnohonásobek ceny vody z kohoutku v domácnostech, aniž by existoval jediný rozumný důvod pro takové počínání. Důvody jsou pouze zisk a touha ovládat, vlastnit. Díky této touze je celá planeta zamořena odpadem a chemikáliemi. Na Zemi neexistuje jediné místo, zvíře, rostlina, člověk, které by nebylo poškozeno a negativně ovlivněno. Už není kam se ukrýt, kam utéci z této život ohrožující skládky odpadu. Kdybych nezakročil, dopadla by tato planeta stejně jako mnoho jiných (např. Maldek v této sluneční soustavě – nyní pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem). Na jiných planetách v negativním stavu lidé úplně zničili povrch s veškerou vegetací a zvířectvem a uchýlili se do podzemních měst, kde živoří bez slunečního světla. Často si až pak uvědomí, čeho se dopustili.

Jak jsem už uvedl, existence negativního stavu nemůže trvat věčně, protože nepochází ode mne, je pouze dovolena. Planeta Země má jedinečné postavení v Multivesmíru a slouží jako knihovna a genetická banka. Nikde jinde není tolik různých druhů živých organismů pohromadě, nikde jinde nežijí na jednom místě lidé s takovými rozdíly v duchovní úrovni. Po rozdělení lidstva se tento stav nebude nikdy a nikde opakovat, protože vyvolává napětí, nestabilitu, nesoulad. V pozitivním stavu Multivesmíru na jedné planetě žijí lidé s podobnými vibracemi, aby nedocházelo k extrémním nedorozuměním.

Neexistují tam státy, politické strany, církve a jiné náboženské organizace. Každý pracuje v oblasti, kterou si vybral na základě svých schopností a talentů, nikdo nemusí pracovat kvůli obživě, ale pro radost, pocit sounáležitosti s celkem, pomoc ostatním. Každý má dost času na rodinu, své koníčky, cestování a poznávání jiných civilizací ve vesmíru. Nikdo není omezen nedostatkem čehokoli, co pro svůj rozvoj potřebuje. Všem je zajištěno důstojné bydlení, dopravní prostředky, strava (je-li potřeba), přístup k pravdivým informacím. Život v pozitivním stavu v souladu s duchovními zákony, s možností přímé komunikace se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, umožňuje každému, aby se přímo účastnil tvoření, nebyl pouze konzumentem, ale spolutvůrcem života. Kvůli tomu už nikdo nepotřebuje, aby odevzdával svou moc jinému, aby mu vládl někdo jiný. Neznamená to, že práce nejsou koordinovány. Z nejzkušenějších lidí, kteří mají zároveň nejvyšší vibrace, je vybrána tzv. Rada moudrých, která ve spolupráci se mnou a duchovními bytostmi z vyšších dimenzí doporučuje různé postupy, spolupracuje s ostatními na co nejefektivnější výrobě, distribuci, organizuje mise na méně vyspělé planety, aby tam pomohli s řešením různých situací. Rada moudrých nezasahuje do života rodin, není třeba schvalovat tisíce zákonů, které omezují a svazují, protože stačí dodržovat duchovní zákony. Jejich znění najdete v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem.

Rozdíl mezi životem v negativním a pozitivním stavu najdete ve všech oblastech a projevech. Vyjmenuji ty nejdůležitější a nejvýraznější jevy.

NEGATIVNÍ STAV:


Oddělení od Boha, málo lásky, strach, manipulace, lži, zaměření na hmotu, války, nemoci, stárnutí a smrt těla, nedostatek kvůli nespravedlivému přerozdělování zdrojů a jejich plýtvání, ničení životního prostředí, soutěže, kontrola, omezování nedokonalými zákony, porušování duchovních zákonů, extrémní počasí, špatná komunikace kvůli mnoha jazykům, závist, smutek….

POZITIVNÍ STAV:


Spojení a komunikace s Bohem, vyšší vibrace lásky, spolupráce a pomoc ostatním, sdílení, pravda, zdraví, funkční krásná těla, dostatek všeho, krásné a nepoškozené životní prostředí, spravedlnost, svoboda bez omezení (ne absolutní), dodržování duchovních zákonů, příjemné klima, společný jazyk na planetě, jeden galaktický jazyk, telepatie, radost, štěstí….   

Není cílem tohoto Nového Zjevení Pána Ježíše Krista zacházet do podrobností. Mám tady dost spolupracovníků na celém světě i mimo něj, kteří přinášejí podrobné a pravdivé informace na všech úrovních a o všech tématech, které se týkají života ve vesmíru i na této důležité planetě. Každý má tedy možnost takové informace najít a prostudovat. Každý je přitahován dle zákona: svůj k svému k informacím, které souzní s jeho vibracemi, zaměřením a schopnostmi. Přesto zde zdůrazňuji, že není možné sem přinášet do všech úrovní 100% pravdu. Toto Nové Zjevení je kvůli čistotě zdroje nejpravdivější, ať tomu věříte, či nevěříte.

V následující kapitole napíšeme o změnách v oblasti vzdělávání a kultury.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF