KAPITOLA 30

Dutá ZeměKaždá planeta v Multivesmíru je dutá (platí to i pro měsíce a slunce). Na povrchu i uvnitř existuje život v různých dimenzích, tedy paralelních realitách, které jsou z vašeho úhlu pohledu neviditelné. Budeme se konkrétně věnovat realitě planety Země ve 3. – 4. dimenzi (zatím Nula) a odtud, vašeho stanoviště – dočasného „domova“, podnikneme „výlet“ do dalších realit této bytosti, nazvané Gaia. Je třeba začít důležitou informací: transformací, neboli vzestupem neprochází pouze jedna realita jedné planety Země, ale všechny planety, sluneční soustavy, galaxie a vesmíry. Jde o přirozený proces v souladu s duchovními zákony. Přesto je právě realita, ve které žijete, tedy Nula, klíčová, protože zde byl aktivován negativní stav a také zde bude i ukončen. Proto jsem se už podruhé přímo inkarnoval do lidského těla, abych osobně a za pomoci zástupů andělů vyvedl/a lidstvo z pasti negativního stavu. Tuto zásadní informaci opakuji proto, že málokdo zatím chápe její význam. Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus se neinkarnoval, ani nebude inkarnovat do jiného hrubohmotného těla, než do dvou těl: muže Ježíše a ženy Jany. Žádná jiná přímá inkarnace není potřeba. Do těl významných proroků a duchovních vůdců se inkarnovaly bytosti z nejvyšších dimenzí, většinou prvorozenci, ale vždy to byly relativní bytosti, nikoli absolutní (nemám na mysli bohy ze zóny vymístění, ale duchovní mistry z pozitivního stavu).

Lidstvo, které zobrazuje pseudoživot negativního stavu, žije na povrchu planety, kterou nazývá Země, z pohledu vědomých bytostí má jméno Nula (kvůli specifické a jedinečné pozici a roli, kterou zastává v rámci celého Multivesmíru). I jiné planety a civilizace procházejí transformací, ale žádná z nich není v pozici 0, kde jsou smíchány negativní i pozitivní bytosti a vlivy obou protikladných duchovních sil na jednom „místě“ po dlouhou dobu v relativní rovnováze. To znamená, že jiné planety jsou buď více negativní a obývají zónu vymístění, tedy antivesmíry, nebo více pozitivní a obývají zónu umístění, Pravé stvoření. Planety i s jejich obyvateli procházejí duchovním vývojem. Když se zvýší vibrace obyvatel planety v pozici např. – 1, dojde obvykle k destrukci celé civilizace, protože není možné ji najednou přemístit do pozitivního stavu. Bytosti opustí svá dočasná těla a projdou duchovní očistou v intermediálním světě. Teprve pak se můžou dle svobodné volby rozhodnout, kam se inkarnují v rámci pozitivního stavu. V pozitivním stavu probíhá transformace mnohem jednodušeji a „bezbolestně“, protože zde žijí vědomé bytosti, které dodržují duchovní zákony (zatím ne absolutně, ale porušení jsou jen malá) a mají spojení se svými duchovními rádci z vyšších dimenzí a se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Už asi chápete, že situace zde na Nule je odlišná. Vzhledem k velkým, až propastným rozdílům mezi obyvateli musí dojít k rozdělení do dvou základních realit: většina zůstane v této hrubohmotné realitě , která se propadne na pozici -1, menší část bude pokračovat v duplikátech těchto fyzických těl, zbavených všeho, co náleží negativnímu stavu, v nové realitě planety Země v 5. dimenzi pozitivního stavu, v životě mnohem příjemnějším a jednodušším, než zažívá zde. Z výše uvedených informací vyplývá, že nikde jinde v celém Multivesmíru se nebude opakovat tento experiment, a proto je zde přítomno tak obrovské množství inkarnovaných bytostí z mnoha úrovní pozitivního i negativního stavu. Tato přímá zkušenost je doslova neocenitelná pro každou sentientní bytost. Vzestup se netýká jen lidských bytostí, ale zasahuje i zvířata, rostliny a minerály. I proto je zde tolik rozmanitých druhů, daleko více, než na jiných planetách. Určitě jste si všimli, že v posledních desetiletích mizí velké množství druhů živočichů i rostlin, naopak se objevují druhy, které jsou více přizpůsobeny přežívat v nezdravém až jedovatém prostředí. Se zvyšováním vibrací dochází i k rozdělování v říši zvířat a rostlin. Jak jsme na stránkách této dávky Nového Zjevení napsali, s propadem části lidstva do pekel se zhorší i životní prostředí v této realitě, vzestup té menší, pozitivní části lidstva bude provázet výrazné zlepšení životního prostředí. Vše souvisí se vším, svůj k svému, stejné přitahuje stejné,….

Několik století udržují vlády a elity lidstvo ve lži a nevědomosti o těle planety Země. Nebudeme se zde zabývat podrobnostmi a jednotlivými zcestnými teoriemi a vědeckými pseudonaukami, zaměříme se rovnou na téma: dutá Země. Na severním a jižním pólu jsou otvory o průměru 2 250 km, z nichž vychází polární záře, viditelná z jakékoli družice, či vesmírné lodě. Není náhoda, že letecké společnosti mají zákaz létat nad oběma póly. Záři vydává vnitřní slunce, které je energeticky propojeno nejen se Sluncem této sluneční soustavy, ale všemi slunci až po centrální, tedy Mne, jediný zdroj života. Stejně jako na povrchu existuje i uvnitř život ve 12ti dimenzích pozitivního stavu a 12ti dimenzích negativního stavu. Do vnitřní Země se můžete dostat nejen oběma polárními otvory, ale i mnoha vstupy do podzemních tunelů, které tvoří síť po celé planetě. Ve stejné dimenzi, kde právě hrajete svou aktuální roli, žijí potomci dávné civilizace Lemurie, kteří se zachránili před destrukcí jejich kontinentu na povrchu. Mají velmi důležitý úkol: svými vysokými vibracemi vyvažovat negativní energie a pomáhat při vzestupu lidstva do vyšších dimenzí. Přestože už dávno splňují podmínky pro život v 5. a vyšších dimenzích, dobrovolně se rozhodli zůstat v hrubohmotných tělech, aby se stali průvodci svých bratrů a sester na povrchu. Více informací o životě této civilizace najdete na www.pomoc-lidem.cz  přímo od jednoho z duchovních vůdců Adamy. Na internetu je mnoho dalších článků i s důkazy očitých svědků, stačí si vybrat a naslouchat své intuici. Ne každý je zatím připraven na tato sdělení.

Vysvětlím, jak je možné, že ve 3. dimenzi žijí lidské bytosti s vysokými vibracemi v mírumilovné společnosti, aniž by převibrovaly do 5. dimenze. Jak už víte, na planetě Zemi/Nula probíhá experiment, jaký nemá v celém Multivesmíru obdoby. Mluvíme-li o rovnováze pozitivních a negativních energií, které jsou nezbytné pro tuto specifickou pozici 0, asi vás napadne, odkud se bere takové množství pozitivní energie, když na povrchu této planety je tolik válek, neštěstí, chudoby a drtivá většina populace je ovládána na 95 až 98% negativními entitami? Odpověď nacházíte právě v této kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Obyvatelé z Telosu (pod horou Mount Shasta v Kalifornii) žijí v tělech 3. – 4. dimenze dobrovolně. Přestože mají duchovní úroveň 5. a vyšší dimenze, ukazují, že je možné být láskyplnými, spolupracujícími a pomáhajícími i v hrubohmotných tělech. Díky svým vibracím mají možnost navštěvovat i civilizace vyšších dimenzí nejen ve vnitřní Zemi, ale i na jiných planetách a slunečních soustavách. Využívají velmi vyspělé technologie a jsou připraveni se podělit o své znalosti a dovednosti s každou lidskou bytostí, která si vybere pozitivní život. Až skončí tento experiment, přesunou se i oni do vyšších dimenzí, protože 3.- 4. dimenze nebude v novém cyklu času obydlena žádnými sentientními bytostmi.

Ve vyšší, tedy 5. dimenzi vnitřní Země se nachází několik civilizací, jsou sdruženy do společenství Agharta s hlavním městem Šambala (Shamballah). Tam můžete převibrovat i vy po rozdělení lidstva, budete-li si to přát. Je mnoho míst, kde vás přivítají s otevřenou náručí a budou vám ochotně naslouchat, protože máte osobní zkušenosti se životem v negativním stavu.

Také zóna vymístění má 12 dimenzí, ale vše je obráceno vzhůru nohama. To znamená, že v nejvyšších dimenzích žijí bytosti, které nejvíce porušují duchovní zákony Multivesmíru, jsou tedy nejsobečtější, toužící po moci nad ostatními, ochotné udělat i to nejhorší pro dosažení svých cílů. Jak je možné, že obývají jemnohmotné i nehmotné dimenze a světy? Protože existují dva druhy vibrací: pozitivní, o kterých jsme psali v souvislosti s transformací, vzestupem, a negativní, které souvisejí s pádem a transmogrifikací (více v Kapitole devatenácté: „Život po lidském životě“ předchozí dávky Nového Zjevení). Představte si dvě pyramidy, spojené základnami, jejichž vrcholy jsou na opačných stranách. Planeta Nula je v místě propojení obou základen, ostatní planety a slunce se nacházejí buď v pozitivní části, nebo v negativní části tohoto pomyslného tělesa. Jde o velmi zjednodušený výklad, ale pro vaši představu je zatím dostačující. V novém cyklu času, kdy už nebude existovat život v negativním stavu, bude struktura Stvoření jednodušší a hlavně bude postrádat 12 dimenzí antivesmíru. Zůstane pouze neobydlený „odpadkový koš“, kam bude možné odhazovat myšlenky, které nejsou v souladu s duchovními zákony lásky (v Bibli nazvaný „jezero ohně a síry“). V počítači také máte odpadkový koš, kam „odhazujete“ vše, co už nepotřebujete. V případě nutnosti lze takové informace vyvolat a použít. Bude-li kdokoli potřebovat odpověď na otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista, najde ji v této databance Multivesmíru.

Jak je to s existencí pekla? Celá zóna vymístění je peklem v mnoha podobách a úrovních, protože zde žijí bytosti, které se vědomě i nevědomě zřekly Mojí lásky a zažívají zkušenosti odloučení od jediného zdroje života. Žijí ve strachu, ponižování, fyzickém i psychickém utrpení, v prostředí, které odpovídá jejich opačným vibracím. Na planetě Nula, nazývané školkou pro pekla, je také zobrazován život v rozporu s duchovními zákony a mnoho lidí, zvláště inkarnovaných z pozitivního stavu, si tu připadá jako v pekle. Peklo je termín pro duchovní, duševní i fyzické utrpení v souvislosti s odmítáním Lásky. Jde nejen o stav mysli, ale i o vytváření negativních (opačných) vibrací, v nichž jsou uvězněny bytosti, které se nechaly zlákat k páchání zla ve všech podobách kvůli svému sobectví a chtivosti. Ve vnitřní Zemi také najdete všechny dimenze zóny vymístění, tedy pekla. Svědectví o návštěvě těchto „míst“, plných hrůzy a neštěstí, přináší mnoho lidí, kteří tam byli, zvláště v posledních desetiletích, po opuštění hrubohmotného těla při klinické smrti. Dovolil jsem jim tuto nezapomenutelnou zkušenost dříve, než vypršel jejich čas pobytu v těle, pro osobní poučení i pro poučení jiných lidí, kteří jsou schopni a ochotni jim naslouchat a uvěřit. Proč jsem v Hovorech s Bohem (s Nealem Donaldem Walschem) mluvil o tom, že peklo neexistuje? Ze stejného důvodu, jako když k vám mluvím z jiné, než absolutní pozice Pána Ježíše Krista. Jste natolik zamořeni životem v negativním stavu, že dostáváte různé úrovně pravdy, abyste vůbec byli schopni vzestoupit (viz odvykací kůra narkomanů). Navíc vaše zkreslené informace o čemkoli, tedy i o pekle, je třeba nejdříve vymazat, odstranit a pak teprve podávat nové, postupně přidávat stále přesnější a pravdivější. Hovory s Bohem jsou určeny začátečníkům na duchovní cestě, Nové Zjevení Pána Ježíše Krista těm nejpokročilejším. Existuje nepřeberné množství učení, směrů a duchovních škol, aby pokryly potřeby každého duchovně hledajícího a probouzejícího se jedince. Je třeba rozlišovat, kdo je zdrojem těchto informací, protože dobře víte, že se nacházíte uprostřed bitevního pole mezi pozitivním a negativním stavem.

Lidé se zabývají vnějšími záležitostmi, péčí o svá těla, obydlí, zábavu, zvykli si věřit čemukoli na základě hmatatelných důkazů. Většina ani netuší, že pravdu nenajde ve svém okolí: v televizi, novinách, knihách, u vědců, lékařů, učitelů…, ale pouze ve svém nitru. To, co je jasným důkazem pro jednoho, není vůbec žádným důkazem pro druhého. Proto vám radím, nesnažte se vše pochopit rozumem, protože je pod neustálou palbou ovládacích programů, manipulace a dezinformací. Najděte si chvilku v klidu bez vnějších rušivých vlivů a meditujte, nebo se modlete, navazujte kontakt se svou duší a duchem, anděly, členy multidimenzionální rodiny a především se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Přijde krátké období, kdy dojde k větší manifestaci zla, bude to vypadat, že láska a dobro ustupuje a prohrává, ale to bude pouze zdání. S přibývajícím světlem, zvyšováním pozitivních vibrací se odkrývají všechny dosud ukryté a méně viditelné temné stránky lidské povahy. Mnoho probouzejících se lidí začíná chápat, že jsou zneužíváni, hledají odpovědi mimo oficiální zdroje informací, odmítají se účastnit válečných akcí, vidí nesmyslnost v honbě za majetkem, penězi a kariérou, mění svůj přístup ke všem dosavadním zvyklostem, mění svůj život. Opravdové zhoršení podmínek na planetě Nula přijde až po rozdělení lidstva a následném Druhém příchodu Pseudotvůrců, i když to tak zpočátku nebude vypadat. Určitě znáte přísloví: když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Každý má svobodnou volbu a schopnost se změnit. To znamená, že nikomu není souzeno zúčastnit se konečné fáze existence pravého lidského života pod vládou Pseudotvůrců a krátkého vítězství negativního stavu. Do nanebevstoupení zbývá ještě několik let (přesnější čas znám jenom Já, nikdo jiný, ani Moje přímá inkarnace Jana). Využijte tento čas k přijímání a šíření daru Lásky, Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny včetně všech předchozích dávek. Připomínám vám ještě, že před rozdělením lidstva dojde k Události či Varování, krátkému rozšíření vědomí a setkání se Mnou, zhodnocení dosavadního života (jakási generálka posledního soudu). Jak jsem už sdělil/a, vystupuji i jako Boží trojice a do začátku března 2015 jsem diktoval Poselství své prorokyni Marii Božího milosrdenství z Irska, které je především určeno věřícím katolíkům a dalším příslušníkům křesťanských církví, kteří zatím nejsou (v drtivé většině) připraveni přijmout Nové Zjevení Pána Ježíše Krista – viz www.varovani.org. Můj plán záchrany lidských duší je dokonalý, na nikoho nezapomínám, jsem „tu“ pro všechny. Jenom Já vás znám do nejmenších detailů, doslova každou buňku vašich těl, každou myšlenku, tajné přání….

Tato dávka Nového Zjevení bude ukončena 33. kapitolou a do rozdělení lidstva a nanebevstoupení připravených v čele s Mojí přímou inkarnací Janou bude k dispozici na našich www.bozirodina.cz . Znovu se obracím na čtenáře a praktikující, naše spolupracovníky, aby tuto knihu přeložili do jiných jazyků a šířili ji do celého světa (samozřejmě vím, o koho se jedná a děkuji za pomoc). Po dopsání poslední kapitoly bude k dispozici ke stažení.

V příští kapitole vás připravíme na Událost, neboli Varování.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF