KAPITOLA 4

Změny ve vzdělávání a kultuřeNegativní stav se projevuje ve všech oblastech života lidí na planetě Zemi. Zvláště výchova a vzdělávání dětí a mládeže slouží  loutkovodičům k upevňování jejich moci a účinnějšímu ovládání. Čím samostatnější, vzdělanější, kreativnější lidé jsou, tím hůře se dají zmanipulovat a zotročit. Proto je celý systém vzdělávání nastaven tak, aby poskytoval velké množství izolovaných informací, rozdělil je do mnoha oborů a nehledal jejich vzájemné propojení. Jsou „vzděláváni“ specialisté na cokoli, kteří se neorientují v jiných oborech, čímž je velmi omezena jejich flexibilita. Při ztrátě zaměstnání ve svém oboru často nemají možnost získat jiné, jsou stresováni a cítí se zbytečnými a neužitečnými. Nejde o to, aby všichni věděli a uměli všechno, ale aby chápali, že vše je propojeno a tvoří jeden celek – Multivesmír, kde platí duchovní zákony. Jejich dodržování vede k zvyšování vibrací, rozšíření vědomí a tím k snadnějšímu rozpomínání. Všechny informace jsou uloženy v každé buňce vašeho těla, ve vaší DNA. Jak už mnozí vědci na planetě Zemi zjistili, vesmír je hologram, kde i v nejmenší části je obsažena informace o celku. Není proto nutné, aby se malé děti učily odříkávat zpaměti nějaké poučky, data historických událostí, jména vojenských a politických vůdců atd. Stačí rozvíjet v nich intuici, spojení se svou duší, se svým božstvím. Každé má talent na něco jiného, kvůli čemu se inkarnovalo právě sem, a proto nutit ho, aby studovalo něco, co nikdy nebude potřebovat, co ho dělá nešťastným a stresuje ho, snižuje jeho sebevědomí, důvěru v dospělé, v celé lidské společenství.

V pozitivním stavu také existují školy, ale fungují jinak, než zde. Především neexistuje oddělenost ode mne, Pána Ježíše Krista, zdroje veškerých informací. Už v útlém věku jsou děti vědomě spojeny se mnou, vyciťují, co je pro ně důležité, přínosné a co není. Neznamená to, že odpadá úloha rodičů a učitelů při výchově a vzdělávání dětí. Jejich vztah není založen na vynucování, příkazech a nadřízenosti, ale na spolupráci, vzájemném obohacování, důvěře a hlavně lásce. Děti jsou vedeny k dodržování duchovních zákonů, uvědomování si jednoty, nejsou proto známkovány, nesoutěží mezi sebou, ani si vzájemně nezávidí. Proč a co by si měly závidět? Mají vše, co potřebují k šťastnému a bohatému životu, nikdo je neohrožuje, kdykoli mají přístup k pravdivým informacím. Ani v pozitivním stavu není nikdo dokonalý, ale každý ví, že má možnost se svobodně vyvíjet, zvyšovat své vibrace a tím se přibližovat Bohu, Pánu Ježíši Kristu, jedinému zdroji života, absolutní Lásce, Moudrosti, Dobru a Inteligenci.

Rozebereme podrobněji nedostatky v systému vzdělávání na této planetě:

Není jediný stát, který by do vzdělání dětí a mládeže dával dostatek finančních prostředků. Proto jsou školní třídy už na 1. stupni základní školy přeplněné a učitel/ka nemá možnost poskytovat individuální přístup a péči. Nadanější děti se nudí kvůli nedostatku podnětů, snaží se na sebe upozornit a tím vyrušují ostatní. Pomalejší děti nestačí nastavenému tempu výuky a cítí se být méněcenné, do školy chodí s nechutí až odporem, vznikají u nich různé nemoci. Učit v takových nesourodých a přeplněných třídách je peklo. Učitelé často rezignují na kvalitu výuky a stávají se nedobrovolnými dráby a hlídači. Dalším nepřítelem kvalitního vzdělávání je rozdělení předmětů do předem daného časového plánu – rozvrhu hodin. Musí se dodržovat kvůli střídání učitelů různých předmětů, stěhování žáků do jiných učeben, často na úkor dokončení rozdělané práce, myšlenky, tématu. Děti pak mají zmatek a chaos ve svých myslích, informace se nespojí s dalšími do jednoho celku, jsou jako rozházené puzzle, které leží na podlaze a nikdo nemá čas ani chuť je spojit v jeden obraz. Učitelé jsou vzděláváni pouze v několika málo předmětech, proto sami nehledají souvislosti s jinými předměty, které dostatečně neznají, a proto při výuce většinou nedochází k propojování všech předmětů a vytváření uceleného vědění. Opět jako ve všech oblastech života zde narážíme na základní princip „fungování“ negativního stavu: rozděl a panuj. S tím souvisí i neustálé škatulkování dětí, jejich známkování, posudky výchovných poradců, tresty, vyzdvihování těch, kdo bezmyšlenkovitě opakují naučené „učivo“ zpaměti, nepoužívají vlastní intuici, nápady, formulace. Děti, které vybočují z šedého průměru jsou nežádoucí, protože je s nimi více práce, učitel/ka je bere jako konkurenci, protože mnohdy vědí více, než on/a a tak je ohrožena jeho/její autorita. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu na této planetě jsou různé soutěže. Děti si od malička zvykají na konkurenci a soutěžení mezi sebou, je jim vštěpováno, že budou „úspěšné v životě“ jen za cenu poražení soupeřů, jejich psychického či fyzického zdeptání. Nejsou vychovávány v lásce k sobě a bližnímu, k Bohu, přírodě, zvířatům a planetě. Když už jsou vedeny k víře v Boha, musejí přijímat různá dogmata a nepravdy. Bůh pod různými jmény v nich často vyvolává strach, ne lásku a pocit bezpečí a jednoty. Systém je učí víře v materialistického boha – PENÍZE. Společnost vyzdvihuje a uznává ty, kdo mají nejvíce peněz, majetku, luxusních věcí, můžou si koupit cokoli, např. mladá a krásná těla prodejných žen a mužů. Opravdovou duševní a duchovní lásku si koupit nelze. Lidé, kteří přinášejí nejvíce hodnot společnosti, jsou opomíjeni, špatně zaplaceni, často vysmíváni i likvidováni. Všechny tyto nedostatky a problémy se prohlubují s přibývajícím Světlem, které přichází na planetu Zemi a odkrývá pravou podstatu negativního stavu. Inkarnuje se sem stále více bytostí z vyšších světů pozitivního stavu. Už od raného dětství se projevují svou výjimečností a schopnostmi, svou moudrostí a láskou. Systém vzdělávání je pro ně překonaný, zastaralý a svazující, nevyhovuje jejich potřebám. Díky svému telepatickému propojení s vyššími duchovními bytostmi a se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, přinášejí řešení na zlepšení života ve všech jeho oblastech a projevech. Stále více dospělých lidí těmto indigovým, křišťálovým a duhovým dětem naslouchá, jsou vnímány jako naděje pro přežití lidstva.

Jak změnit systém vzdělávání po rozdělení lidstva na Zemi? Jak jsem už uvedl, v pozitivním stavu neexistují peníze, tedy odpadá nedostatek čehokoli. Zdroje planety jsou spravedlivě rozdělovány všem a lidé pracují pro radost, užitek celku. Nejdůležitějšími učiteli jsou v raném dětství rodiče. Jelikož nemají povinnost chodit do práce od rána do večera, mají více času a energie pro své děti. Zvláště matky rozvíjejí v dětech intuici, samostatnost, tvořivost, lásku. Otcové je učí praktickým dovednostem, logice, hrají spolu různé hry. Rodiny žijí pohromadě, ale tak, aby měl každý člen dostatek prostoru, soukromí a klidu pro své potřeby a koníčky. Více generací se podílí na výchově dětí. Prarodiče nejsou fyzicky sešlí a nemohoucí, mají dost energie, moudrosti a trpělivosti, aby pomohly s rozvíjením svých vnoučat a pra….vnoučat. Děti netráví většinu svého času ve školních lavicích, ale jsou vyučovány prostřednictvím moderních technologií na různých místech, nejčastěji doma. Učitelé jsou koordinátory, partnery a moudrými rádci, nevynucují si poslušnost na základě své funkce, věku a vědomostí, protože vědí, že i dítě je plnohodnotná bytost s vyspělou duší a duchem. Fyzicky se scházejí se svou skupinou žáků, je-li to třeba, např. při různých příležitostech, oslavách, kulturních, sportovních,…. událostech. Není třeba stavět velké školní budovy, zajišťovat jejich neustálý provoz. Výuka se často přenáší do přírody, kde se děti nejlépe seznamují s životem minerálů, rostlin a zvířat, učí se milovat je a telepaticky s nimi komunikovat. Díky rychlým dopravním prostředkům je možné cestovat i mimo domovskou planetu, dimenzi…. a tak získávat přímou zkušenost s fungováním Stvoření a života. Poznávají a uvědomují si, že jsou součástí celku, důležitou, jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, která miluje svůj život a bere ho jako dar, příležitost k rozvíjení, tvoření a seberealizaci. Pro mne, Pána Ježíše Krista je radost poznávat sebe prostřednictvím takových šťastných a láskyplných božích synů a dcer. Každý je vzděláván a rozvíjen tak, aby chápal propojení jednotlivých částí, orientoval se v různých oborech, uměl najít informace ve vesmírné databance, ve svém nitru. Přesto i v 5. dimenzi nikdo neví a nezná vše. Umí však rozpoznat svůj talent a plán své duše. V souladu s tím pak probíhá jeho další vzdělávání a rozvoj. Může pracovat v jakémkoli oboru, nikdy nemusí dělat to, co nechce, co by nepřinášelo užitky společnosti, nebo dokonce škodilo ostatním. Pocit štěstí a naplnění přenáší na své okolí, rodinu a tak udržuje vysoké vibrace svého těla i planety. Vytváří harmonické prostředí, kde nemusí trpět výkyvy extrémního počasí, v přírodě se nevyskytují jedovaté, či jinak nebezpečné rostliny a zvířata, nikdo nežije v neustálém strachu z ohrožení zdraví a života. Teprve v novém cyklu času, kde už nebude negativní stav v aktivní ani dřímající podobě, bude možný úplný rozvoj pozitivního života ve všech aspektech, úrovních a plnosti.

Vrátíme se na chvíli do přítomného okamžiku na této planetě. Nedílnou součástí života je oblast kultury, která obsahuje množství projevů jak individuálních, tak kolektivních na úrovni obcí, krajů, národů, států, lidstva na Zemi. Mnohokrát už bylo řečeno a napsáno, že Země je genetickou knihovnou, vesmírnou databankou, unikátním ekosystémem s výjimečným postavením na okraji galaxie Mléčná dráha. V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista je podrobně vysvětleno, proč je tak důležitá pro eliminaci negativního stavu v celém Multivesmíru. Velké množství lidských ras, křížených a geneticky upravovaných po miliony let mimozemskými rasami pod vedením Pseudotvůrců, způsobuje rozmanitost i v kultuře, náboženství, způsobu života. Přináší extrémní rozdíly v názorech, vede k válkám kvůli zdrojům, odlišným zvyklostem, omezenému a úmyslně zkreslenému chápání života. Navíc celý experiment na Zemi (Nule) je z mnoha důvodu izolován od ostatního Stvoření, a proto si lidé myslí, že se jejich kultura vyvíjela bez jakýchkoli zásahů a vlivů z vnějšku. Opak je pravdou. Pseudotvůrci a jejich poskoci programují lidstvo z 95% a chystají se na zvýšení tohoto ovládání prostřednictvím čipů pod kůži, čímž dosáhnou téměř 100% manipulace. Proč nemůže dojít k 100% ovládání lidí? Protože musí zůstat nezbytné minimum pro pravý zdroj života, Pána Ježíše Krista, jinak by nebylo lidstvo schopno přežít ani vteřinu a nebylo by dostatečným a vyčerpávajícím způsobem odpovězeno na mnohokrát uvedenou otázku.

Budeme se zabývat masovou kulturou na Zemi, zaměříme se zvláště na tzv. showbusiness. Z názvu vyplývá, že jde o obchod, tedy o peníze a vliv. Nejde o to, aby ti nejtalentovanější a nejlepší umělci rozdávali radost a potěšení ostatním, ale aby většinou přinášeli velké zisky a pomáhali ovládat a rozptylovat obyvatelstvo, odváděli ho od problémů, ovlivňovali jeho myšlení, názory a chování. Někteří „umělci“ se přímo zaprodávají vládnoucím elitám a stávají se loutkami a nástrojem negativních entit, vědomě poškozují zvláště mládež, která se je snaží různým způsobem napodobovat. Společně tak uctívají Zlaté tele, aniž by si uvědomovali, že slouží silám temna a prohlubují tak negativní stav na Zemi. Na druhé straně přibývá umělců, kteří už prohlédli tuto hru, zajímají se o transformaci, hledají pravdu a snaží se ji sdělit ostatním. Poznáte je podle toho, že jejich hudba, texty, obrazy, filmy…..vzbuzují lásku, soucit, radost, souznění, mír v duši, zvyšují vibrace, nebo odkrývají pravdu o podstatě života vesmíru a této planety. Právě v oblasti kultury se rozdělování lidí na negativní a pozitivní projevuje nejviditelněji, zde se nůžky rozvírají nejvíce. Zvláště hudební a filmový průmysl ovlivňuje a formuje myšlení lidí v masovém měřítku. Umění všeho druhu je lidmi nejčastěji „konzumováno“ prostřednictvím televize. Od poloviny 20. století se toto médium dostalo do popředí zájmu obyvatel a stalo se tak nejúčinnějším prostředkem manipulace v dějinách lidstva. Z televizních obrazovek se na diváky valí „informace“ o dění na planetě, filmové příběhy a seriály, hudba, sportovní přenosy, „reality show“ atd. a v myslích lidí vytvářejí falešný obraz světa. Reklamy „vnucují“ zboží a služby, bez kterých nelze „žít“, protože je mají ti úspěšnější, žádanější, lépe zaplacení (spíše podplacení). Jsou využívány podprahové signály, které ještě umocňují ovládání drtivé většiny nic netušícího obyvatelstva. Přestože v Multivesmíru platí duchovní zákon svobodné volby, není možné v takovém prostředí zajistit, aby se kdokoli rozhodl v souladu se svou duší, když je jeho mysl od komunikace s duší (a tím nalezení pravdy a optimálního řešení) izolována. To je důvod, proč jsem tady v hmotném těle a pomáhám s ostatními pracovníky světla s transformací lidstva a planety. Jinak by negativní stav trval věčně.

V pozitivním stavu se lidé účastní kulturního života mnohem tvořivějším způsobem. Odpadá omezování kvůli nedostatku peněz, vyšší vibrace těla a rozšířené vědomí umožňují lidské bytosti intenzivněji prožívat a aktivně vytvářet umělecká díla ve všech oblastech: hudbě, výtvarném umění, divadle, … Nenajdete zde komentované zpravodajství, které by ovlivňovalo a utvářelo názory lidí. Každý má díky přístupu k vesmírné databance možnost získat jakékoli informace, o které má zájem. I ve vyšších dimenzích Multivesmíru mají lidé různé talenty. Výjimečné talenty ve všech oblastech jsou obdivovány, lidé se shromažďují na jejich vystoupeních, ale nedochází k nezdravému až fanatickému uctívání, napodobování, či extrémnímu odměňování. Každý talent je ode mne, Pána Ježíše Krista, a slouží k potěšení ostatních, proto není třeba tyto lidi stavět na podstavec a velebit je jako bohy.

Ve volném čase, kterého je díky krátké pracovní době dostatek, může každý rozvíjet své koníčky, není omezován materiálně, ani duchovně. Jediným omezením jsou vesmírné duchovní zákony, které zná každý od dětství. Má-li kdokoli pochybnosti, zda jedná v souladu s nimi, může se niternou komunikací přímo zeptat mne, Pána Ježíše Krista. Rád a ochotně odpovím na cokoli. Miluji komunikaci s každou buňkou mého těla , která prožívá individuální život, abych lépe poznal sám/a sebe. Proto mě bolí, že kvůli existenci negativního stavu je tolik bytostí izolováno a odváděno ode mne. Miluji i ty, kteří mě nenávidí, odvrhují, pošlapávají a zneuctívají. V těle Ježíše jsem šířil lásku a učil jsem, že je třeba milovat i své nepřátele. V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista odhaluji podstatu negativního stavu a upřesňuji, že máte milovat duši každé bytosti, ale nemusíte přijímat a milovat negativní projevy těch bytostí, které porušují duchovní zákony a způsobují utrpení druhým. Kdybyste milovali i negativní projevy, souhlasili byste s existencí celého negativního stavu a tím byste ho podporovali a dávali mu energii.

Ke zkreslování mého Slova dochází tisíce let. Právě náboženství na této planetě bude tématem další kapitoly.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF