KAPITOLA 5

Náboženství na ZemiPraví lidští tvorové, zfabrikovaní Pseudotvůrci, mají jen malé spojení s jediným zdrojem života, se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Jak jsem už uvedl v předchozích kapitolách Nového Zjevení, tato situace byla a je dovolena a dočasně tolerována z důležitého duchovního důvodu (viz odpověď na otázku: jak by vypadal život bez Boha….). Lidské tělo je záměrně izolováno od duše a ducha, aby bylo lépe ovladatelné a otročilo svým pánům a bohům. Počet šroubovic byl snížen ze 12 na 2, čímž došlo k velkému omezení duchovních a duševních schopností, snížení inteligence, schopnosti vnímat a cítit energie lásky. Pocit oddělení vede k posilování vlastního ega, soutěžení a boji o energie všeho druhu. Pseudotvůrci se stali bohy, kteří pomocí vyspělých technologií ovládli celé lidstvo na této planetě, aby se stalo nevyčerpatelným zdrojem jejich potravy – energie strachu. Důkazy najdete ve všech kulturách v historii Země (Sumer, Egypt, Řecko, Řím,…). Všechna tato náboženství byla založena na uctívání několika bohů, přinášení obětí (i lidských), vyvolávání válek, nespravedlivém rozdělování zdrojů, dogmatech.

Teprve před 2000 lety jsem se inkarnoval do lidského těla Ježíše Krista, abych připravil cestu z negativního stavu a umožnil jeho eliminaci. Po ukřižování jsem nepoznán vstoupil do zóny vymístění (do Pekel) a tam zajal Pseudotvůrce a uvěznil je na specifickém a neznámém místě, aby už nemohli zasahovat do dění na této planetě a v zóně vymístění. To neznamená, že bylo lidstvo tímto okamžikem zbaveno ovládání a mohlo si vydechnout úlevou. Pseudotvůrci měli a stále mají mnoho svých poskoků a následovníků, kteří pokračují v jejich zkázonosném díle. Brzy po mém odchodu ze Země tito poskoci začali napadat a falšovat mé učení. Když pochopili, že nemá smysl ho zastavit, využili mé učedníky k založení církve. Místo toho, aby byli lidé osobně spojeni se mnou, tehdy Nejvyšším, našli Mě uvnitř svého chrámu = těla, pokračovali v starých kolejích s novým kabátem. S tím jsem samozřejmě počítal, a proto Bible byla nadiktována v duchovním jazyce, aby nebylo možné její zprznění. Kdyby zde nebylo k dispozici pravé Boží slovo, došlo by k zániku lidstva a tak by nemohlo být odpovězeno na zmíněnou otázku. Přesto byl text Bible cenzurován a některá evangelia zcela vyřazena, ale to nejdůležitější tam zůstalo: Bůh se stal člověkem a přinesl nejvyšší oběť, aby vyvedl lidstvo z negativního stavu a učinil člověka božským, Láska je jediná cesta k Bohu, Pánu Ježíši Kristu.

Zajisté se zeptáte: Co ostatní náboženství, která neuznávají Ježíše Krista jako božího syna, nebo dokonce samotného Boha? Jak je to s Buddhou, Šivou, Alláhem,….? Odpovím: Není jediné náboženství na této planetě, které by nebylo ovlivněno, nebo přímo vytvořeno strůjci a služebníky negativních entit. Vlákali celé národy do pasti, ve jménu jakéhokoli Boha je masakrovali ve válkách, nechali je živořit v otřesných podmínkách a slibovali ráj po smrti jejich těla. Kdo může milovat takového Boha?

Kdo odevzdává svou moc jinému, stává se bezmocným. Církve a jejich představitelé mají moc, získávají majetek, určují, co je v souladu s Boží vůlí, co je hřích, trestají ve jménu Boha, tedy manipulují a ovládají. Zvláště v posledních 2000 letech bylo založeno velké množství církví, ať křesťanských, tak jiných, na celé planetě. Ty, které nebyly v souladu s oficiálními doktrínami, se nazývají sektami. Není jediná církev, sekta, či jiná náboženská organizace a hnutí, která by zastupovala pravého a jediného Boha, Pána Ježíše Krista. Všechny bez rozdílu uctívají nepravého Boha, bez ohledu na to, jaké mu dávají jméno. Není divu, že mnohé tato situace neuspokojuje a hledají alternativní řešení a vysvětlení. Jedním z nejúspěšnějších systémů víry je v posledních 200 letech ateismus, zvláště zneužití přírodních věd (viz Darwinova evoluční teorie, vytržená z kontextu). Proč zde nazývám ateismus vírou? Protože pravá věda funguje na základě pravdivých důkazů, ne na hypotézách, které je třeba každou chvíli upravovat podle toho, co se hodí, či nehodí. Navíc specializace na jednotlivé obory neumožňuje dojít k objektivní pravdě, stále zde platí , mnohokrát uvedený princip negativního stavu: rozděl a panuj. Mnoho nálezů a důkazů bylo a je utajeno a zničeno, protože vyvracejí víru v ateismus. Ale v posledních 100 letech se situace v této oblasti zlepšuje díky inkarnaci vyspělých bytostí z  duchovních světů, které pomáhají se zvyšováním vibrací, vědomí, transformací lidstva, jeho návratem ke Mně, pravému zdroji života. Mnozí vědci, zvláště kvantoví fyzici, hlubinní psychologové a hlavně všestranní a hloubaví lidé dokazují moji existenci, ale stále jsou za výsledky svého bádání osočováni, zesměšňováni, mnohdy i likvidováni (upozorním na práce C. G. Junga, Miloslava Krále). V mnoha zemích přibývá lidí, kteří začínají chápat, že vše ve vesmíru je propojeno, tvoří jeden celek, jedno vědomí. Stávají se duchovně hledajícími, opouštějí stará dogmata a systémy víry, napojují se přes srdeční čakru na své vyšší Já. Pochopili, že nepotřebují žádné prostředníky pro komunikaci se mnou (přestože většina z nich stále neví, kdo vlastně jsem), opouštějí své pozemské duchovní učitele, guru, kněze…., organizace všeho druhu.

Tak jako na území dnešní Velké Británie vznikl negativní stav a šířil se jako mor po planetě, potažmo po vesmíru, musí na stejné planetě existovat místo, kde je soustředěna a odkud se stále intenzivněji šíří boží energie – Láska. Mnozí si myslí, že tímto místem je Jeruzalém, zmíněný v Bibli. Jak jsem už několikrát zdůraznil, Bibli nelze chápat doslovně, protože je z bezpečnostních důvodů napsána duchovním jazykem. Podíváte-li se na dnešní Jeruzalém a Izrael, těžko si představíte, že je to duchovní centrum světa, srdce celé planety, mírumilovné a láskyplné místo s vyššími vibracemi. Dávno před narozením Ježíše Krista jsem připravil nejvhodnější místo pro svou druhou přímou inkarnaci, tentokrát v ženském těle – území později nazvané Bohemia, nyní Česká republika.

Češi (i bratři Slováci) se během staletí poroby a útlaku vyvinuli v mírumilovný národ, který dokáže přežít i v nejtěžších podmínkách, soucítí s ostatními, dokáže se semknout a vzepřít, když je napaden duchovně i fyzicky (např. období Husitského hnutí za očistu katolické církve). Nyní je zde inkarnováno   nejvíce pomocníků světla a tak dochází k tomu, že stále více lidí opouští už přežité církevní organizace a hledá Boha ve svém nitru. Paradoxně je tak tento národ označován jako ateistický. Všechny církve jsou kontaminovány negativním stavem, a proto jejich nejvyšší představitelé, zvláště papežové římskokatolické církve usilovali o likvidaci tohoto malého národa. Posílali křižácké výpravy, nechali upálit Jana Husa, kazatele a reformátora církve, v období inkvizice nechali vyvraždit velké množství tzv. kacířů, zvláště žen. Právě ženy byly nejčastějším cílem útoků církví nejen v Čechách, ale na celém světě.

Negativní entity si dobře uvědomují duchovní sílu žen, nositelek života, lásky a intuice. Dělaly a stále dělají vše, aby ženy neměly rovnocenné postavení s muži, všemožnými způsoby rozbíjejí rodiny, vyvolávají konflikty, šíří strach a tím brání zvyšování vibrací lásky. Zvláště v muslimských zemích jsou ženy považovány za méněcenné, musí se zahalovat od hlavy k patě, nesmějí chodit na místa vyhrazená jen mužům, často jsou provdány proti své vůli. V židovském náboženství zase existují tisíce příkazů a zákazů, které je třeba dodržovat, aby se tito věřící dostali do nebe. Myslíte si, že Mě, jediného Boha a Stvořitele, Pána Ježíše Krista zajímá, jaké nosíte oblečení, co jíte, kolikrát se modlíte u zdi, na koberci, či v kostele? Jak jsem už několikrát sdělil: jedinou vstupenkou do Ráje (pozitivního stavu) jsou vaše vibrace lásky. Nestarejte se o duchovní vývoj jiných lidí, protože nemůžete vědět, jakou cestu si vybrala jejich duše. Zaměřte se na vlastní rozvoj, změnu myšlení, žijte přítomností a naslouchejte intuici. Pozvěte mě do svého života a já vám ukážu dokonalost v nedokonalosti, synchronicitu, zbavím vás strachu a zahrnu vás láskou. Budete mít vše, co potřebujete pro svůj duchovní, duševní i tělesný vývoj. Každý z vás se mnou může komunikovat přes srdeční čakru, sdílet se mnou život, radovat se i milovat. Miluji vás všechny bez rozdílu, čekám na vaše probuzení, odhození okovů negativního stavu, proměnu housenky v nádherného barevného motýla.

Po rozdělení lidstva na planetě Zemi (Nule) si uvědomíte a zažijete svou multidimenzionalitu, pocítíte spojení s ostatními a se mnou, doslova se rozprostře vaše vědomí, budete vyzařovat více světla. Na Nové Zemi už nebudete potřebovat žádné náboženství, duchovní vůdce a guru. Sami se stanete učiteli jiných bytostí ve Stvoření. Máte všechny předpoklady být po mém „boku“ a tvořit nové světy bez negativního stavu, protože jste ho dostatečně poznali a pochopili, že život v oddělenosti ode mne nepřináší radost, štěstí, naplnění a lásku.

Jak už víte, nejdříve musí na krátkou chvíli zvítězit negativní stav. Do rozdělení budete svědky duchovního boje o každou jednotlivou duši. Pseudotvůrci jsou na cestě, aby se ujali vlády nad lidmi. Blíží se k Zemi s párovou sluneční soustavou Nibiru (planeta X). Tento hnědý trpaslík je vidět v momentech, kdy je osvětlen Sluncem, a na mnoha místech Země jsou díky tomu na obloze 2 slunce. Elity se snaží tento fakt zatajovat, podnikají vše, aby zaclonily tento astronomický jev (chemtrails). Nibiru je asi 4x větší než Země a jeho přibližování ovlivňuje život lidí a celou planetu. Tak jako všechna vesmírná tělesa, je dutý a uvnitř i na povrchu je život v různých vibračních vrstvách – dimenzích. Pseudotvůrci jsou uvnitř tohoto tělesa ve 4. dimenzi. Mezi 4. a 5. dimenzí je ochranná membrána, aby nemohlo docházet k pronikání negativního zamoření do pozitivního stavu. Na povrchu Nibiru v 5. dimenzi se k Zemi blíží civilizace Annunaki, která v minulosti významným způsobem ovlivnila život na Zemi /Nule (viz Sumer, Egypt, Řecko…), ale nyní už má vyšší vibrace a spolupracuje s ostatními civilizacemi v pozitivním stavu na vzestupu lidstva. Díky rozporuplným informacím jsou stále považováni za hrozbu. Radím každému, aby jakoukoli informaci, či komunikaci, prověřoval svým srdcem, ne rozumem, a nenechal se nikým ovlivňovat. Jak jsem už mnohokrát zdůraznil, není možné poskytovat čistou pravdu v prostředí zamořeném negativním stavem. Každý souzní s jinými informacemi a bytostmi. Znovu opakuji, že jsem přítomen i na jiných úrovních, abych co nejefektivněji pomohl s transformací lidstva a planety Země. Nikoho nezatracujte, nehodnoťte, nesuďte…. Jenom já mám absolutní přehled o stavu vaší duše a ducha, připravuji vám individuální cestu z negativního stavu do Pravého stvoření.

Elity pod vedením Pseudotvůrců připravují největší podvod v dějinách lidstva: druhý příchod Ježíše Krista na Zemi. Pomocí vyspělých technologií vytvoří holografický obraz na nebi, aby tak zmátly a chytily do pasti zvláště věřící křesťany, ale i mnoho dalších lidí. Přípravy na tuto událost jsou v plném proudu. Ve spolupráci s novým (posledním) papežem Františkem postupně sjednocují církve na světě tak, aby dosáhly dokonalého ovládání lidí vytvořením jediného celosvětového náboženství v rámci Nového světového řádu (NWO). Kdo četl Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, přinesené Petrem, ví, že se na tuto planetu nevrátím v těle Ježíše Krista. Většina lidí toto Nové Zjevení nezná a navíc Bibli chápe doslova, což umožní uskutečnění tohoto podvodu a klamu. Katolická církev využívá i špatně pochopeného výroku Ježíše, zapsané v Bibli: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské“…. a zaměřuje se na charitu, materiální pomoc chudým a potřebným, odvádí lidi od duchovního významu Božího slova. Žádná materiální pomoc nezmění podstatu negativního stavu. Jen práce na sobě, zvyšování vibrací lásky, rozšíření vědomí, přijetí Jednoty a návrat k Bohu vás vysvobodí z okovů a posune do vyšších dimenzí pozitivního stavu.  Doporučuji vám, abyste se nenechali zmást vnějšími efekty, jevy a „zázraky“, ale vyciťovali srdcem, co je skutečné.

Zmíním se o tzv. východních náboženstvích, které v posledních desetiletích ovlivňují mnoho lidí i na západě. Zejména myšlenky budhismu jsou velmi populární a mnohým připadají srozumitelnější a přijatelnější, než jiná duchovní učení a směry. Opakuji, že žádné náboženství nepochází ode mne, dříve Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista. Každé obsahuje částečné pravdy, ale zároveň je pastí negativního stavu. To neznamená, že věřící těchto náboženských směrů nemají šanci na převibrování do pozitivního stavu. Každý láskyplný člověk bez rozdílu vyznání, rasy, postavení, čehokoli, co máte na této planetě, bude po rozdělení lidstva pokračovat v životě na Zemi v 5. dimenzi či jiných místech Pravého stvoření, kde se seznámí s Novým Zjevením Pána Ježíše Krista, Boží rodiny ve správný  „čas“.

Teprve po „odchodu“ lidí s vyššími vibracemi bude dovoleno krátké vítězství negativního stavu pod taktovkou Pseudotvůrců. Jeden z nich bude vypadat podobně jako Ježíš, bude dělat různé „zázraky“, jeho obraz bude na očích všude na veřejných prostranstvích, v médiích, kostelech… a doslova vytlačí původní obrazy a hlavně pravé Boží slovo. Na Zemi přinese mír, vyřeší ekonomické problémy, dá lidem další vyspělé technologie a pomocí těchto technologií „zdokonalí“ hmotná těla vyvolených. Ostatní nechá očipovat a udělá z nich ovládané loutky a otroky.

Až bude každému jasné, že takový život jsem nestvořil a bude odpovězeno na otázku, která aktivovala negativní stav, vrátím se a ukončím tento experiment eliminací negativního stavu. Každému osobně odhalím pravdu a dle zákona svobodné volby si vybere, zda bude žít v novém cyklu času v souladu s duchovními zákony, nebo mu život odejmu, aby už nadále nebránil plnému rozkvětu Pravého stvoření.

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny je jediné sdělení, kde je důkladně vysvětleno, proč musí dojít k rozdělení lidstva a krátkému vítězství negativního stavu. Stává se tak sjednocujícím prvkem všech rozdílných výkladů o transformaci lidstva a planety Země. Pravdu mají ti, kdo vnímají a pozorují zvyšování vibrací a posun ve vědomí lidí, i ti, kdo vidí zhoršování ve všech oblastech života, budování čipové totality a NWO. Zatím se s mým svolením děje obojí současně. V pravou chvíli zasáhnu a rozdělím lidstvo tak, abych na krátkou dobu nechal zvítězit negativní stav, aniž by tím trpěli všichni obyvatelé planety. Tento experiment v této podobě nebyl, není a nebude probíhat jinde ve Stvoření. Po ukončení tohoto cyklu času si všichni oddechnou a budou tvořit nový život, ještě lepší a krásnější, než v předchozích cyklech času.

Na závěr této kapitoly vysvětlím, proč někteří spolupracovníci světla nejsou obeznámeni s Novým Zjevením Pána Ježíše Krista a někdy mají pocit, že jsou všechny bytosti (i lidé na této planetě) bohy. Myslí si, že Ježíš Kristus je jedním z nich, nebo dokonce oni jsou na vyšší úrovni než on. I toto jsem dovolil, protože vím, že každý ještě není schopen přijmout celou pravdu. Mnohé z nich jsem v průběhu jejich života na chvíli zbavil omezení hmotného těla a umožnil jim poznat Jednotu, tedy stav úplného spojení se mnou. Měli pocit, že jsou sami Bohem. V tomto cyklu času je celé Stvoření rozděleno do dimenzí podle vibrací. Bytosti z vyšších dimenzí pomáhají s rozšiřováním vědomí bytostem v nižších dimenzích, tedy i v zóně vymístění. Abych pozvedl duchovní úroveň pravých lidských bytostí (tvorů), zfabrikovaných Pseudotvůrci a jejich přisluhovači, poslal jsem nejvyspělejší duše Multivesmíru v různých obdobích do těchto hrubohmotných nedokonalých těl. Také ze zóny vymístění se sem inkarnovaly a stále inkarnují negativní bytosti s různou úrovní zel a nepravd, aby strhli na svou stranu co nejvíce lidských duší. Stále probíhá duchovní třídění lidstva. Každý jednotlivec je multidimenzionální bytost a zároveň je součástí vyšší bytosti. Nejvyšší bytost, která obsahuje vše a všechny bytosti, jsem já, Pán Ježíš Kristus, nyní Pán Ježíš Kristus, Boží rodina. Nikdo mi tedy nemůže být roven, protože je relativní bytostí. Toto je podrobně rozvedeno v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, zejména v 2. kapitole: Přirozenost Pána Ježíše Krista.

V novém cyklu času bude situace jednodušší, dojde k propojení všech dimenzí a bude možná přímá komunikace se mnou/námi v celém Stvoření. Stále však bude platit, že jsem jediná absolutní bytost, která obsahuje a přesahuje vše, co je stvořené i nestvořené. Nemůžete mě nahradit, zničit, ani se stát mně rovnými, protože neexistují 2 absolutní entity.

V následující kapitole se budeme zabývat ekologií a zdravotním stavem lidí.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF