KAPITOLA 6

Ekologie a zdraví na ZemiVše stvořené v celém Multivesmíru je živé. Tedy i planeta Země (Gaia) je součástí živé bytosti, která je tvořena duchem, duší a tělem. Protože je zároveň multidimenzionální bytostí, má různá těla v mnoha dimenzích. Tělo v 3. dimenzi, které znáte pod jménem Země, bylo Pseudotvůrci přeneseno do nepřirozené pozice na okraji zóny vymístění, aby zde mohl probíhat experiment zobrazující „život“ negativního stavu (viz otázka: jak by vypadal život bez boha…).   Už před aktivací negativního stavu jsem všem slíbil, že je vysvobodím, až přijde čas a bude zcela a jednoznačně odpovězeno na položenou otázku. Nyní jsme všichni i na této planetě v závěrečné fázi tohoto zkráceného cyklu času s kódem 666.

Transformace planety Země a lidstva neznamená, že tělo s přesnějším názvem Nula převibruje do 5. dimenze, aniž by si toho kdokoli všiml, ale že se díky vysokým vibracím lásky rozpadne, aby dále neumožňovalo pokračování života v negativním stavu, který svými energiemi strachu vyživuje zónu vymístění. Kdo četl a zná Nové Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) a Úvod této části, napsaný koncem roku 2012, musí pochopit, že nic ze zóny vymístění nemůže kontaminovat pozitivní stav. Jinak by došlo k úplnému zničení života v celém Multivesmíru a tento experiment by skončil nezdarem. Jako Stvořitel všeho a všech takovou situaci nemohu dopustit. Platí to i pro lidská hrubohmotná těla, která jsou geneticky změněna, mají jinak umístěné některé orgány, např. srdce a pohlavní orgány. Zvyšování vibrací sice rozšiřuje vědomí, lidé se stávají více vnímaví, citlivější a láskyplnější, ale jejich těla nestačí dostatečně reagovat na mohutný přísun fotonů a potýkají se s fyzickými obtížemi. To nemůže trvat věčně. Copak chcete žít tisíce let s polovičním srdcem a nedokonalými těly? Líbí se vám, že se vaše těla deformují, jsou každou chvíli nemocná, stárnou a umírají? Je pravda, že DNA lze programovat myšlenkou, slovem, což vaši vědci už konečně objevili, ale není účelné a moudré dělat tak zásadní a revoluční změnu v takovém rozsahu. Proto jsem připravil tzv. duplikáty, tedy nová fyzická těla, vhodná pro pravý život v pozitivním stavu, dokonalejší, krásnější a zcela zdravá. Tato těla dostanou ti, kdo budou po rozdělení pokračovat pozitivním směrem. Ostatní budou „žít“ v dosavadních tělech od Pseudotvůrců. Ti se svým nejvěrnějším odmění technickými implantáty a udělají z nich poloroboty bez vlastní vůle. Z očipovaných „lidí“ budou otroci, kteří splní účel, pro který byli vytvořeni. Mnoho vašich vědců a badatelů už ví, že na této planetě žili po boku primitivních „předchůdců člověka“ i vyspělé civilizace, které používaly létající stroje, volnou energii, atomové zbraně atd. Tyto objevy jsou vládami utajovány, ale díky internetu jsou informace o nich nezadržitelně šířeny a otevírají oči velkému množství lidí.

Gaia má nové fyzické tělo v 5. dimenzi, které je zdravé, nepoškozené činností negativních lidí, mnohem krásnější, než toto v 3. – 4. dimenzi. Kolem rovníku se rozprostírá jeden kontinent, obklopený na severu i jihu oceány. Podnebí je zde příjemné, bez extrémů, příroda rozmanitá, barevná a přátelská. Nová Země se stane domovem pro asi 600 milionů lidí. Už se nebude na jedné planetě tísnit tak velké množství lidí, jako zde na Nule. Každý má právo na dostatečně velký životní prostor, nikdo se nebude tlačit jako sardinka v malých bytech a velkých městech. Vesmírní lidé budou nápomocni při budování obydlí, získávání volné energie, výroby všeho potřebného, nikoli nadbytečného. Mnozí pracovníci světla si představují, že v 5. dimenzi už není třeba nic vyrábět, vše lze zhmotnit myšlenkou. Uvedu zde na pravou míru, že tato dimenze je polohmotná a lidé se zde ještě neobejdou bez techniky a technologií, avšak většinou je ovládají  myšlenkou. Civilizace v 5. dimenzi nejsou na stejné úrovni. I zde probíhá vývoj. Lidé na Nové Zemi budou teprve na začátku své cesty pozitivním stavem a budou se teprve „rozkoukávat“ a učit od ostatních. Brzy se díky svým zkušenostem a schopnostem nejen vyrovnají ostatním civilizacím, ale stanou se učiteli a tvůrci dalších světů, jak jsem již zmínil v tomto Novém Zjevení.

V názvu této kapitoly je slovo ekologie. Zajisté jste čekali, že budeme psát o ochraně životního prostředí, třídění odpadů, čištění zamořeného vzduchu, vody, lesů atd. Do rozdělení lidstva je tato činnost nezbytná. Kdyby s ní nepomáhali vesmírní lidé, už dávno by se lidstvo utopilo v toxických odpadech, povrch planety by vypadal jako „měsíční krajina“ a ti, kdo by přežili jaderné války, by živořili v podzemních městech. Tělo planety je už nyní natolik nemocné a narušené, že dá velké množství práce zde udržet život v podobě, jakou znáte. Vy, kdo stále věříte v „kosmetickou úpravu“ při převibrování do 5. dimenze, se zeptejte svého srdce: Přeji si žít v nedokonalém, kontaminovaném, tedy nemocném těle na zdevastované, otrávené planetě, plné odpadků, nepěkných továren, špinavých měst, umírajícího rostlinstva, mezi nebezpečnými zvířaty……? Myslíte si, že je účelné zachovat toto dědictví Pseudotvůrců a spících lidí, jejich otroků? Slíbil jsem vám ráj na zemi a svůj slib dodržím na 100%. Neinkarnoval jsem se do dvou hrubohmotných těl proto, abych jen přihlížel, jak upadáte hlouběji do sítí negativního stavu, ale abych vás probudil jako Šípkovou Růženku ze spánku a ukázal vám pravý život v lásce, štěstí a dostatku.

Lidé v pozitivním stavu udržují své životní prostředí v rovnováze, a proto není třeba žádných zákazů a příkazů, ani ekologických hnutí. Údržba domácností i venkovního prostoru je mnohem jednodušší, protože polohmotná existence nemá tendenci se tak rychle rozpadat, jako ta hrubohmotná. Nevytváří se tolik odpadů, veškeré věci denní potřeby déle vydrží, plody v zahradách a lesích nehnijí, nejsou napadány škůdci, květiny září všemi barvami a neschnou, listí na stromech neopadá atd. Klimatické podmínky umožňují sklízet všechny plodiny celoročně, není potřeba hnojit ani zalévat, příroda se sama postará o optimální růst a výživu všeho a všech. Odpadá spousta úmorné a nepříjemné práce a zbývá více času na cestování, seznamování se s jinými lidmi, národy, civilizacemi, výměnu informací a zkušeností, zábavu, umění…… Továrny se staví pod povrchem planety, nebo na neobydlených planetách a měsících, aby nepřekážely a nezabíraly místo krásnějším výtvorům a přírodním krásám. Samozřejmě, že výroba je ekonomická i ekologická, neškodí zdraví ani životnímu prostředí, ale je zbytečné mít ji na očích na úkor např. vodních ploch, zahrad a lesů. Veškeré zboží je dopravováno létajícími „talíři“, při jakékoli manipulaci s ním je využívána vesmírná energie a síla myšlenky, v některých případech pomoc robotů. Nezapomeňte, že tzv. pád člověka do hmoty ovlivnil život i v pozitivním stavu a teprve eliminace negativního stavu umožní zcela nové tvoření, kde budou schopnosti lidí na takové úrovni, že se obejdou bez umělé inteligence, robotů atd.

Vše, co považujete za přírodní krásy, najdete na Nové Zemi ve větším množství a ještě úžasnější, než si dokážete představit. Kdo má rád moře, může bydlet na jakémkoli místě na dlouhém a členitém pobřeží na severu i jihu kontinentu, kdo miluje hory, najde obydlí v nejrozmanitějších pohořích s nádhernými rostlinami, křišťálovými studánkami, vodopády, skalami i oblými kopci. Pro každého se najde místo, blízké jeho srdci (Jana si teď připadá, jako reklamní agent cestovní kanceláře, ale taková je pravda o Nové Zemi a životě na ní).

Lidé na Nule používají rčení: ve zdravém těle zdravý duch. Dovolte, abych to uvedl na pravou míru: zdravý (rozuměj nezapouzdřený, neoddělený) duch a zdravá duše obývají a používají zcela zdravé, krásné a nesmrtelné tělo. Vše je naopak, jinak, než si lidé myslí. Kdybych se sem neinkarnoval a nepovolal miliony vyspělých duší do těl, zfabrikovaných Pseudotvůrci, lidé by byli navěky uvězněni v tomto iluzorním, nepřirozeném matrixu a nepoznali by pravý život v lásce a jednotě se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Stále se mnozí ztotožňujete se svým fyzickým tělem, a proto si neumíte představit, že vaše nedokonalé tělo může být nahrazeno i bez nutnosti prožitku „smrti“ tělem dokonalým, krystalickým. Totéž platí i pro tělo planety, se kterou převibrujete do vyšší dimenze a „překročíte“ společně hranici zóny umístění (pozitivního stavu, pravého Stvoření).  Její zmučené tělo se rozpadne a bude nahrazeno novým, zdravým a krásnějším tělem Nové Země. Z pohledu nižších dimenzí se Nová Země bude jevit jako hvězda, protože její světlo bude oslnivě zářit do prostoru, ale obyvatelé této vyšší dimenze se budou vnímat jako hmotní, s pevnými těly v pevném prostředí. Tak to funguje v celém přírodním vesmíru. Nelpěte na svých tělech, obydlích, majetku, práci, kariéře, požitcích…… To, co vám z lásky dám, překoná vše, co znáte a zažíváte v tomto světě. I v těle Ježíše jsem byl vystaven mnoha pokušením (viz Bible: 40 dní na poušti), ale věděl jsem, jako nyní víte i vy všichni, kdo čtete toto Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, že se nic nevyrovná životu v lásce, porozumění, míru, přátelství, jednotě a spolupráci. Neslibuji vám luxus na úkor ostatních, pomíjivou slávu, majetky a bohatství, ale zdraví, nesmrtelnost, lásku a dostatek všeho pro každého. Odemknu tuto klec a vypustím vás na svobodu, abyste mohli letět, kam vás srdce táhne. Pro každého z vás je místo v celém Stvoření, nikdo už nemusí otročit, aby zabezpečil sebe a rodinu. Nebojte se o své blízké, protože každý už si na úrovni duše vybral, kde a s kým bude žít. Propusťte ty, kteří ještě nedospěli ve svém duchovním vývoji do stavu, kdy jsou schopni a ochotni žít v pozitivním stavu, a přejte jim hlavně lásku do dalšího života, protože i oni se dříve, či později dostanou do vyšších dimenzí zóny umístění.

Porovnáme zdraví lidí a systém zdravotnictví na planetě Nule a planetách 5. dimenze. V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) jsem podrobně popsal, jak Pseudotvůrci zfabrikovali tělo pravého lidského tvora, pozměnili některé jeho funkce, aby omezili jeho schopnosti a hlavně přímé spojení se mnou, jediným zdrojem života. Prostředí a vibrace hrubohmotného světa neumožňují, aby toto tělo bylo zcela zdravé a jeho buňky se obměňovaly ve stále stejné kvalitě. Proto dochází ke stárnutí těla a jeho fyzické smrti. I po smrti těla duše donedávna neodcházela do intermediálního světa pravého stvoření, ale do specifické oblasti, která se dělila na lidské nebe, lidský očistec a lidské peklo. Jenom tak bylo možné ochránit pozitivní stav před kontaminací a zároveň umožnit trvání experimentu po určitý, předem daný čas (více najdete v 17. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista).

Udržet lidské tělo naživu a zdravé je velmi obtížné. Zvláště, když většina informací přichází od strůjců a správců negativního stavu a jen malé procento ode mne a mých spolupracovníků. I to málo je zkomoleno, překrouceno a zpotvořeno. Proto je systém zdravotnictví postaven „na hlavu“: lékaři jsou odměňováni za počet nemocných, tedy udržování lidí v nemoci, nejlépe chronické a nevyléčitelné, biologické tělo je „léčeno“ jedy a chemikáliemi, ozařováním atd. Ti, co navzdory tomuto poškozování přežijí a cítí se relativně dobře, jsou zapsáni do statistik úspěchů moderní medicíny. „Lékaři“ většinou ohrnují nos nad přírodními metodami uzdravování, odmítají, až na malé výjimky, léčbu celé lidské bytosti (tzv. celostní medicína, MUDr. Jan Hnízdil). Opět, jako ve všech oblastech „života“, se zde projevuje princip negativního stavu: rozděl a panuj. Tělo je rozporcováno na části a každou část „léčí“ specialista, který se většinou nezajímá o jiné části těla, což spíše připomíná pásovou výrobu. Aby toho nebylo málo, celá planeta je zamořována jedy z letadel (chemtrails), továren, dopravních prostředků, těžby nerosných surovin (ropa, zlato, uran….), plastovým odpadem……. Je chvályhodné, že někteří obyvatelé třídí odpad, ale zjišťovali jste někdy, jak je s tímto odpadem nakládáno? Viděli jste dno oceánu, pokryté plasty, hory plastů v Indii a dalších zemích tzv. 3. světa, řeky, pokryté vrstvou plastů, kde nespatříte vodní hladinu, v Indonésii? Tělo této planety umírá a spolu s ním i vaše těla. Nebo si myslíte, že vydrží věčně v těchto podmínkách? Zvláštní kapitolou „zdravotní péče“ je systém očkování. Do tělíček sotva narozených dětí je vpraveno hned několik dávek toxických látek, např. rtuť, formaldehyd apod., aby byla co nejdříve narušena imunita a bylo snazší takového jedince zapojit do systému a celý život ho ždímat, dokud jeho tělo (či snad on/a?) nezemře.

Pseudotvůrci jsou si dobře vědomi toho, že toto tělo nemá mnoho společného s dokonalým tělem ode mne, Pána Ježíše Krista. Proto jejich poddaní vědci (na této i mimo tuto planetu) vyvinuli technická vylepšení těla. Slibují, že z lidských bytostí udělají jakési nadlidi s úžasnými schopnostmi, jak fyzickými, tak mentálními. Kromě toho experimentují s klonováním. Už nyní je na planetě Nula mnoho klonů lidských bytostí, aniž by to většina obyvatel tušila. Najdete je hlavně mezi vládnoucími elitami (není třeba jmenovat–kdo hledá, najde). Pod záminkou nedostatku jídla jsou pěstovány geneticky modifikované plodiny, vyráběny zčásti umělé a chemicky upravené potraviny (otraviny). Zdraví lidí narušuje i kontaminace vody. Lidské tělo je ze 70% tvořeno vodou, jeho život a zdraví tedy úzce souvisí s kvalitou této mimořádné tekutiny. Kromě znečištění vody na celé planetě se na zhoršování zdravotního stavu lidí podepisuje i záměrné přidávání fluoru do pitné vody v mnoha zemích světa (např. USA).

Toto Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny nemá za cíl zacházet do podrobností. Kdo má zájem o bližší informace o výše zmíněných tématech, najde je ve velkém množství na internetu (jak jsme napsali, máme tu mnoho spolupracovníků světla, kteří se do hloubky jednotlivými tématy o „fungování“ negativního stavu zabývají).

V pozitivním stavu, tedy už v 5. dimenzi žijí lidé v tělech, která jsou přímo stvořena mnou, dříve Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem. V tomto cyklu času, kdy je plně aktivován negativní stav, je život v pravém stvoření nepřímo ovlivňován, a proto i zde může dojít k poškození těla a nemoci. Ale nejde o nevyléčitelné nemoci, protože ten, kdo žije v souladu s duchovními zákony a má vysoké vibrace, umí sám, nebo s pomocí tzv. biologlékařů své tělo vyléčit a opravit (energií). Stále probíhá boj mezi pozitivními a negativními bytostmi i na fyzické úrovni, takže dochází i k úmrtí fyzického těla (to platí pro zónu vymístění, kam dobrovolně létají vesmírní lidé sil světla). V takovém případě jsou příbuzní smířeni s tím, že se duše, která byla násilně oddělena od těla, znovu inkarnuje dle své volby a dříve či později se spřízněné duše setkají a budou prožívat další životy na vyšší duchovní úrovni a budou si pamatovat všechny své předchozí životy. Toto nedobrovolné odloučení už nebude nutné po eliminaci negativního stavu. Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že mrtvý život negativního stavu nelze zcela očistit a začlenit do pozitivního stavu Multivesmíru.

V následující kapitole se budeme zabývat spojováním rozděleného.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF