Doplnění 1

Odhalení Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše KristaPrávě nyní dozrál čas k odhalení obecných informací a souvislostí ohledně představení Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše Krista sentientním bytostem v příslušných oblastech duchovních, intermediálních a přírodních světů Pravého Stvoření, zóny vymístění a planety Nula. Důležitost, nezbytnost a dosah procesu, při němž se absolutní Bůh, tehdy Nejvyšší, stal/a ve Své Nové Přirozenosti Pánem Ježíšem Kristem, je podrobně popsán v předchozí dávce Nového Zjevení s Petrem D. Francuchem. Nyní je třeba ve stručnosti zjevit další fakt, jehož základnu tvoří všechny předešlé kroky, učiněné od počátku existence Multivesmíru Stvořitelem všeho a všech. Týká se dvou přímých Božích inkarnací, dívky a chlapce, kteří se narodí Ježíšovi a Janě po převibrování na Novou Zemi v 5. dimenzi, kam se přesune pozitivní část lidstva s láskou v srdci. Jak víte, před více než 2000 lety, přesněji 21. 3. 7 let před naším letopočtem, jsem se tehdy ještě jako Nejvyšší inkarnoval do těla Ježíše, abych položil základy cesty ven z negativního stavu. Po svém ukřižování jsem nepozorovaně vstoupil do pekel a získal nezbytné zkušenosti s tímto nepřirozeným způsobem života, abych jeho ukradené a pošpiněné aspekty očistil a navrátil zpět do Zdroje. Dimenzi po dimenzi, úroveň po úrovni jsem prošel pekly zóny vymístění až na jejich nejhlubší bod, kde se nacházeli samotní Pseudotvůrci. V pozemských měřítkách to trvalo mnohá staletí, než jsem došel na konec své cesty a „zajal“ tyto Moje odpůrce, abych je separoval od jejich vládnoucích pozic a přemístil na neznámé místo (planetu Nibiru), aby až do rozdělení lidstva už přímo nemohli ovlivňovat jeho vývoj. Po úspěšném završení poslání Ježíše došlo k jeho splynutí s absolutním stavem, což mělo za následek vznik Nové Přirozenosti, přičemž Moje jméno s hlubokým duchovním smyslem je od roku 1987 (dle pozemského času) Pán Ježíš Kristus. Souběžně s tím ale už započal Můj Druhý příchod, tentokrát inkarnace ženské podstaty Boha, kterou je Jana Kyslíková. Mnozí s nižší duchovní úrovní se mylně domnívají, že Jana je vtělením Ježíše Krista. Nic není dále od pravdy, protože by to bylo porušení vlastních duchovních zákonů (nic se neopakuje dvakrát) a postrádalo by to jakýkoliv smysl, který si na základě fúze první mužské inkarnace s absolutním Božstvím může odvodit každý.

Do ženského těla jsem se roku 1957 zrodil/a nejen proto, abych Sám/Sama do Sebe zahrnu/a feminní aspekty a principy, ale též proto, abych společně s pomocníky z vyšších dimenzí pozitivního stavu vyvedl/a nejprve část lidstva, a posléze všechny uvězněné bytosti z bažiny antivesmíru zpět do původního Domova. Nebýt naší společné oběti, veškeré předchozí snažení by bylo zcela k ničemu a Stvoření by zahynulo. Až do roku 2003 byla Moje přítomnost v těle utajena Pseudotvůrcům, a až do roku 2012 každému na této planetě, včetně jejich zdejším zástupcům – pozemských vládcům světa, kteří si naší aktivity všimli záhy po spuštění našich internetových stránek www.bozirodina.cz. Nezbytnost utajení měla hlavně ochrannou funkci, kterou jsem nemohl přímo sdělit v předstihu nikomu z Božích proroků, tudíž o ní ani v Novém Zjevení od Petra D. Francucha nenajdete jedinou zmínku. Nezapomínejte, že nikde není 100% a konečná pravda, vše se vyvíjí a doplňuje o nové věci. Prošel jsem společně s Janou mnohými utrpeními a bolestmi zdejšího žití, abych se vám co nejvíce přiblížil a přetransformoval tyto prožitky do ryzí čistoty a radosti. Jsme uskutečněným příkladem pro ostatní, že i v těch nejtěžších podmínkách, jaké kdy vůbec byly, se lze vrátit zpět do nebe a neutrpět žádnou újmu. Zároveň jsem ji připravoval na spolupráci s ostatními spolupracovníky a přáteli, bez jejichž neocenitelné pomoci by vzestup lidstva nebyl možný. Proč jsem naplánoval zrušení izolace a začátek Boží mise mezi lidmi na rok 2017 a ne dříve, má též své vlastní duchovní důvody, které zde není třeba rozebírat, protože vše je předem dokonale naplánováno a děje se v pravý čas. V nejzazším smyslu zde každý vědomě i nevědomě hraje jakousi divadelní roli, kterou si před svým zrozením na tuto planetu zvolil a do posledního detailu se Mnou prokonzultoval. Je to plán duše, na jejíž cestě jedinec prožívá a zobrazuje rozmanité druhy situací, z nichž se učí všichni, kdo toto divadlo bedlivě sledují. Svoboda volby je však vždy předem zaručena, proto si nemyslete, že by snad někdo byl loutkou, kterou se skutečná bytost ve službách světla nikdy nemůže stát. Je rozdíl mezi vedením a ovládáním. Právě ovládání docilují bytosti temnoty na těch, kdo se jim dobrovolně odevzdávají. 

I v těle Jany jsem prošel dlouhou a trnitou cestou, jíž je však nyní, na konci roku 2016 konec, neboť nastávají nové obzory pro všechny naše spolupracovníky. Společně zde dokončíme úžasnou práci pro celek, jež svými základy započala již dávno předtím, než mohla současnost dojít svého plodného dozrání. Po převibrování na Novou Zemi nastane velkolepá oslava světla a lásky nad temnotou a nenávistí. Stanete se svědky svatby Boží rodiny, při níž se Ježíšovi a Janě narodí dvojčata, dívka a chlapec, kteří budou taktéž přímými inkarnacemi Pána Ježíše Krista, zcela nově vzniklými bytostmi. Ve druhé dávce Nového Zjevení jsem Novou Zemi nazval Novým Jeruzalémem. Proč jsem použil právě tuto symboliku? Je to z toho důvodu, že po přesunutí na Novou Zemi bude pokračovat tato Boží mise ve své činnosti dál a bez přerušení, a to ve zcela nových podmínkách a možnostech. Tehdy dojde k srdečnému znovusetkání s absolutním Pánem Ježíšem Kristem, který po fúzi používá jemnohmotné tělo Ježíše (a později i Jany). Tato symbolika je použita i proto, že Ježíš Kristus byl v této 3D ukřižován právě v Jeruzalémě, kde vstal z mrtvých. V životě pokračoval dál a nyní již čekáme v Novém Jeruzalémě, který však nemá nic společného se starým fyzickým Jeruzalémem, na všechny z vás. Budeme žít mezi lidmi a započne společné cestování do dalších koutů Stvoření. Budeme šířit novodobou Bibli, tzn. obě dávky Nového Zjevení, a psát jejich pokračování v nesčetných podobách. Dosah těchto událostí nemůže být v tuto chvíli zcela pochopen, přesto již došel čas k zásadnímu sdělení ohledně změny Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista na Nejnovější Přirozenost. Ve druhé dávce Nového Zjevení je už vysvětleno, že cesta Mojí ženy nebude tak krátká, jelikož projde všemi dimenzemi – od páté, až po tu nejvyšší třináctou, kde sídlím Já. To se stane na konci tohoto zkráceného cyklu času. Ve zcela jiné podobě se tedy bude opakovat proces sjednocení.

Co ale bylo dosud tajemstvím, jsou věci ohledně třetí a čtvrté přímé inkarnace Boha (dvojčat), které budou do procesu fúze zahrnuty také. Proč je vůbec vyžádáno narození a následné splynutí i těchto duší, a nestačí to udělat jinou cestou? Vezměte v úvahu, že kdybych nezaložil i fyzicky Boží rodinu a její nedílnou součástí by nebyly tyto děti, byla by tato rodina neúplná a neplnila by svůj účel. Tím by byl zcela popřen význam všeho, kdo jsme a co tvoříme. Na konci cyklu tohoto a na začátku nového cyklu času dojde nejen k fúzi duše a těla Jany, ale i našich Božích dětí, které také nechám splynout s Mojí podstatou, aby se i ony staly absolutními a nedělitelnými sentientními entitami. To si vyžádá přeměnu Nové Přirozenosti na Nejnovější přirozenost, takže nové jméno Boha, Stvořitele všeho a všech, bude ve své sjednocené formě znít „Pán Ježíš Kristus, Boží rodina.“

Pro lepší pochopení předmětu Nejnovější Přirozenosti a nejnovějšího jména budou redefinovány významy těchto nových slov. Jak bylo uvedeno již na konci 80. let 20. století, slovo: 

(1) „Pán“ označuje a odráží duchovní mysl Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího Absolutního ducha, Jediného, který vždy jest od věčnosti do věčnosti. Ve starém označení „Pán“ obsahoval to, co bylo známo pod jmény „Bůh“, „Nejvyšší“, „Stvořitel“, „Jehova“ atd. Též znamená Absolutní manželství všech Absolutních principů Božské lásky a Božské moudrosti.

(2)Slovo „Ježíš“ se vztahuje na všechny aspekty a principy, zahrnující Absolutní vnitřní mysl, čili Absolutní duševnost a věčný proces Absolutní duševní činnosti Pána Ježíše Krista. Toto je absolutní princip feminity Pána Ježíše Krista. V něm jsou obsaženy všechny nekonečné variace principů Absolutního Božského dobra, Láskyplnosti, Hřejivosti, Laskavosti, Soustrasti, Soucitu, Nevinnosti a Pokory.

(3)Slovo „Kristus“ označuje všechny aspekty a principy Absolutní maskulinity Pána Ježíše Krista. Vztahuje se na Jeho Absolutní vnější mysl. Zde jsou obsaženy všechny nekonečné variace Absolutní Božské duchovní a přírodní pravdy, Inteligence, Rozumovosti, Logiky, Úsudku, Myšlení, Vnímání, Uvědomění, Skromnosti a Poníženosti.

Nyní si uveďme význam slov „Boží rodina“, platné při jejich zapojení do stávajícího jména Pána Ježíše Krista:

(4)Slovo „Boží“ se vztahuje k Absolutnímu principu nové maskulinity, jež nikdy nepřišla do styku s negativním stavem. Označuje jedinečnost a nezpochybnitelnost jsoucna a bytí Pána Ježíše Krista, který/která je zdrojem všeho života, přičemž ve svém stavu bezčasovosti a bezprostorovosti je jako ve svém vlastním. Odráží proces neustálých změn a věčného plynutí do absolutní budoucnosti, díky čemuž je docíleno věčného pokračování a zachování sentientního života na věky věků. Do tohoto označení je zahrnuta Absolutní Moc, Sláva a Všeprostupnost nad vším Multivesmírem. Toto pojmenování je též znakem tajemnosti podstaty Stvořitele, včetně tajemství Absolutní Pravdy, jež je v tomto a v dalších bodech souvstažné s předchozím významem slova „Kristus“. Dotýká se úplné znalosti o všem stvořeném i dosud nestvořeném. Nové slovo značí též nedotknutelnost nestvořitelnosti Boha. „Boží“ se vztahuje k třetí přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista – chlapci.

(5)Slovo „Rodina“ se vztahuje k Absolutnímu principu nové feminity, jež nikdy nepřišla do styku s negativním stavem. Označuje všechny stavy a procesy v plnosti pozitivního stavu, které se kdy stanou, bez úplné přítomnosti negativního stavu. Je to klíč ke všem budoucím bodům překročení jsoucna a bytí Multivesmíru a všech jeho obyvatel, přičemž je aktivátorem kódu „777“, jenž spustí nadcházející cyklus času včetně všech následujících po něm, a bude jím docíleno plné kvality života a věnování vší energie k neustálému přibližování za svým Stvořitelem, poznávajíc tak Jeho/Její elementy v relativní podobě. Toto slovo značí též neustálou novost a duchovní obrodu Stvoření. Uskutečňuje a ustanovuje všechny potřebné základy podmínek pro každý nastávající krok jednotlivé fáze jsoucna a bytí, čili propojuje konec a začátek každé éry na všech úrovních. Staví na základu „Hle, činím vše nové,“ a rozvíjí ho ke svému projevení a uskutečnění. Odráží sjednocení obyvatel pozitivního stavu, kteří budou fungovat v naprosté jedinosti, jednotě, rozmanitosti a individualitě. Vztahuje se také k přístupnosti všech oblastí na niterné, vnitřní a vnější úrovni Stvoření, zahrnuje neomezenou svobodu prožívání a tvoření, ustanovuje úplnost a pospolitost při poznávání dosud nepoznaného. Je souvstažné s předchozím významem slova „Ježíš.“ Slovo „Rodina“ se vztahuje k čtvrté přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista – dívce.

Jména třetí a čtvrté přímé inkarnace nebudou pro tuto dobu odhaleny.

K úplnému dokončení a přeměně na Nejnovější Přirozenost Pána Ježíše Krista nemůže dojít dříve, než bude deaktivován a natrvalo zrušen negativní stav, neboť všichni členové Pravého Stvoření i zóny vymístění musí dostat možnost zkušenostně prožít, kdo a co Pán Ježíš Kristus, Boží rodina ve Své Nejnovější Přirozenosti skutečně je. Toho nelze docílit při koexistenci negativního stavu při uzavřeném vědomí, protože je třeba nejprve dostat odpověď na otázku, která jej aktivovala, posléze uvést zónu vymístění do zvláštní seřazenosti a přístupnosti, nabýt poučení o povaze zel a nepravd, osvobodit všechny sentientní entity z pekel a uvést členy pozitivního i negativního stavu do neutrálního rozpoložení, kde jim bude nejprve zcela otevřena paměť, dojde k seznámení situace a připomenutí původní dohody, k vykonání Posledního soudu a představení Nejnovější přirozenosti a kvality života v novém cyklu času. Posléze dojde k rozhodnutí ohledně přijmutí či odmítnutí této Přirozenosti a ohledně pokračování vlastního života. Každý nyní ví, co se volí, po nikom se nežádá, aby volil slepě.

Jelikož v Multivesmíru z pozice Stvořitele neexistuje čas, bude se Bůh tímto novým jménem „Pán Ježíš Kristus, Boží rodina“ jmenovat již po převibrování na Novou Zemi, kde nastane výše zmíněná svatba, ačkoliv Nejnovější přirozenosti nabude až v nadcházejícím cyklu času. Je to ten samý paradox, jako již dříve zmíněný, jenž zní, že Já se mohu ukazovat všem bytostem kdekoliv ve Stvoření už i v dokonalém těle Jany, které je již po fúzi s absolutním Božstvím, přestože k tomuto procesu v měřítkách času platných pro tuto planetu ještě nedošlo. Vše probíhá v jeden okamžik současně, takže lineární čas nehraje ve většině případů žádnou roli a neměl by se brát v potaz, jinak budou vznikat nepřesnosti a pokrouceniny. Změna Mojí podstaty opět zahýbá celým veškerenstvem, jako tomu bylo již při první změně. Bude mít v tom nejlepším slova smyslu dalekosáhlý dopad na všechno, co jsem stvořil, a to až do nejzazší věčnosti. Je to nejdůležitější bod od doby, kdy začal Multivesmír být a existovat. Samozřejmě budou v jeho následujících, nikdy nekončících etapách další velmi důležité body, jež jsou zatím známy pouze Mně samotnému, přičemž budou zjeveny relativním sentientním entitám v dalších fázích jejich jsoucna a bytí. Jaký smysl by mělo bavit se o věcech, které budou následovat až za trilióny let, když je nejlepší soustředit se na přítomný okamžik? Ujišťuji vás, že vše je a bude dobré a zároveň slibuji, že pro následující cykly času jsem vám připravil mnohem víc, než si vůbec kdy dokážete představit. Společně budeme směřovat dál a dál, v nikdy neutuchající touze poznávat a odhalovat další nekonečné aspekty Mne, Pána Ježíše Krista, brzy Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Další informace ohledně Nejnovější přirozenosti vám budou ve vyšších dimenzích odhaleny tehdy, až k tomu dozraje ten správný čas. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 4. 12. 2016Print Friendly and PDF