Doplnění 2

O současných vládcích zóny vymístěníPo odchodu Zeuse a Boroga ze zóny vymístění do neutrálního stavu jsem vám sdělil, že o nadvládu nad pekly budou bojovat různé skupiny a moc bude rozdělena mezi několik jedinců. Toto byla pravda, ale jen do této chvíle, jelikož nastala opět velká změna a je zapotřebí další aktualizace. Rovněž jsem tehdy záměrně neuvedl žádná další jména nových vládců soustavy, protože nebylo vhodné podávat tyto informace v předstihu. Nyní na ně už však nadešel čas. Poté, co byl trůn Pseudotvůrců uvolněn, se okamžitě na toto místo dostalo tzv. „Trio“, což jsou bytosti stojící u kořene vzniku negativního stavu. Jeho členem je vědec Sorg, jeho přítelkyně Nechtar (Anarvi) a Endriss (Alláh). Byl to Sorg, kdo se začal na počátku tohoto časového cyklu zabývat otázkou: „Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky?“, a byl to opět on, kdo toto vše uvedl do praxe. Mapovat zde vývoj událostí v přesné chronologii a čase není účelem tohoto sdělení, je však namístě vědět, že brzy po položení této otázky se jeho podstata začala převracet do podoby, která je protipólem všeho pozitivního. Nově vzniklé ideje nemohly zůstávat v Pravém Stvoření, jelikož jeho obyvatelé by byli v procesu anihilace zcela zničeni. Nekorespondující myšlenky musely mít kam padat. Do té doby zcela prázdná a neobydlená zóna vymístění tak začala plnit svůj účel. Od té chvíle do ní padají elementy popírající pravé duchovní zákony a principy.

Sorg miloval Anarvi celým svým srdcem a ona milovala jeho. Postupem času se k jeho vědeckým experimentům připojila a společně začali své schopnosti zneužívat k vývoji právě vzniklých zárodků zla. Nutno podotknout, že v momentě, kdy byla položena výše zmíněná otázka, byla mezi Mnou, tehdy Nejvyšším a všemi entitami ve Stvoření učiněna dohoda multivesmírného významu. Jejím obsahem je např. to, že zlo nebude trvat nad rámec jednoho cyklu času a každému budou dány prostředky pro to, aby se mohl opět navrátit domů, odkud vzešel předtím, než odtamtud „vypadl.“ Každému bude odpuštěno vše, co proti Mně a pozitivnímu stavu činil, bez ohledu na to, kým byl a jakou pozici zastával. Posléze došlo k výmazu vzpomínek na ni, jinak by stav zel a nepravd nemohl být nikdy aktivován, projeven, odhalen a ukončen. Bez existenciálně závažné odpovědi na otázku by Stvoření zahynulo. Je to stejné jako s vámi, pracovníky světla. Nikdo z vás nemá přesné ponětí o tom, jakou zastává duchovní roli, neboť je potřeba si sám/sama vzpomenout na své poslání a vykonávat ho dle svých jedinečných niterných úmyslů, odkud vás vedu. Kdyby vám bylo sděleno přesně to, co máte hrát za roli, nic z tohoto experimentu odehrávajícím se na Nule i jinde by nebylo pro celek autentické, originální a nedošlo by se v plné míře poučení o tom, co si už nikdy nevolit. Po ustanovení dohody, bez jakýchkoli dřívějších vzpomínek na ni, se Sorg a nedlouho nato i Anarvi oddělili od nebeské společnosti a postupně se vymístili do antivesmíru. Tito dva chtěli být spolu, proto si společně přetvořili své podstaty na negativní. Vše se zpočátku odehrávalo v původní pravé realitě planety Gaia (Země), jejíž část esence byla následně vyjmuta, nakažena a přemístěna do zóny vymístění. Současně s tím se ale nákaza šířila i v její pravé realitě a uchvacovala mnohé bytosti na ní žijící. Do tohoto dění zasáhl Endriss, někdejší člen Rady planety. Jeho žena Lucis dostala za úkol chránit Gaiu v nezbytně nutné míře, aby vůbec byla schopna v Pravém Stvoření nadále existovat. Když by byla Gaia zničena, nastal by výbuch s řetězovou reakcí, mající za následek kolaps celého Multivesmíru. Endriss měl za úkol dohlížet na vše, co se bude odehrávat. Postupem času se zlo rozšířilo natolik, že Sorg s Anarvi mohli přivodit proces finálního odtržení a vymístění planety na všech jejích úrovních, a tak uvrhnout do temnoty i všechny nakažené bytosti. Chtěli zpečetit osud svůj i osud svých přisluhovačů a přerušit veškeré spojení s pozitivním stavem, jež do té doby ještě v každém přebývalo. Vpustili proto do Gaiina srdce virus způsobující explozi, která zapříčinila Pád planety Země a jejího lidu do izolované, abnormální a vyšinuté pozice, kde se její odlesk z pravé reality právě nachází. Lucis byla jakožto ochránkyně planety nakažena také, ale nepadla spolu se Sorgem, Anarvi a dalšími do pekel, protože v sobě uchovávala životní prajiskru planety, která musela zůstat v Pravém Stvoření, aby tak nedošlo k destrukci Gaii na prach i v dalších paralelních dimenzích. Já, tehdy Nejvyšší jsem Lucis zachránil před pádem a osudem, jenž stihl její blízké. Musela se se svým milovaným Endrissem na dlouhé věky rozloučit, poněvadž Endriss ze své svobodné volby přijal za úkol dohlížet na vývoj negativního stavu, usměrňovat jej a nakonec se stát i jeho vládcem.

Existovaly mnohé niterné osobní důvody, proč se Endriss spolupodílel na spuštění celého dějství. Je pravdou, že to je jeho posláním pro celek, které v dohodě sám přijal, ale právě díky tomu, že se nacházel v blízkosti svých přátel vědců, i on byl stižen zvědavostí a vtáhlo jej to do víru dění postavenému proti jedinému pravému Stvořiteli a absolutnímu rodiči všeho a všech. Pamatujte, že nikdo nedělá nic proti své vůli, tudíž ani tento člověk, stávající se později Pseudotvůrcem, neopustil milovanou Lucis nedobrovolně. Na chvíli u něho převážila láska k nepravostem a lžím nad láskou pravou a čistou. Taktéž u něho vyhrála touha poznat dosud něco nepoznané, které dal přednost před touhou svého tehdy ještě nezapouzdřeného srdce.

Všichni začali od této chvíle horlivě budovat své panství. Sorg se stal Temrorem-Sorgem, Anarvi se přejmenovala na Nechtar a Endriss si přidal přízvisko Alláh. Všechna nově nabytá jména jsou zářičem nízkofrekvenčních vibrací a jejich přejmenování bylo souvstažné s jejich přeměnou. Do původní elity patřili mnozí další včetně Zeuse a Boroga. Každý měl přidělenou svoji roli. Zlo je pohltilo stejně jako mnoho dalších, kteří se stali jejich poskoky a otroky. Byli zaslepení jen sami sebou a nenávistí vůči Mně, Nejvyššímu, později Pánu Ježíši Kristu. Zapomněli na krásné prožitky v nebesích, na dostatek, zářivost, harmonii, klid a přijetí. Svá srdce ponořili do temnoty a ta se stala tvrdými jako skála a studenými jako led. Za eóny let se na trůnu vystřídaly mnohé frakce Pseudotvůrců. Když bylo nějakým převratem uvolněno místo, byla změněna i politika směřování celého antivesmíru. Nikdy nebyli jednotní, avšak všichni se shodli na jednom cíli: zničit Mě, pozitivní stav a dobýt celé Stvoření. K ničemu takovému ovšem dojít nikdy nemohlo. Neexistuje totiž nikdo a nic, kdo by mohl zničit absolutní stav. Situace ve struktuře obou směrů duality byla téměř nezměněna až do Mojí první inkarnace v těle Ježíše před 2000 lety. Do této fáze jsem nechal Pseudotvůrce vládnout nad planetou Nula a jejich „odpadkovým košem Multivesmíru“ bez větších zásahů. Poté, co jsem je izoloval a separoval od této planety, došlo k přehodnocení jejich stylu vládnutí. K obrovskému posunu a události došlo roku 1987, kdy nastala fúze Ježíše s Nejvyšším a Já jsem se tak stal Pánem Ježíšem Kristem. Jaký to mělo vliv na tento černý vesmír a jeho obyvatele? Jedním z mnoha důsledků je především fakt, že od této doby může kterýkoli člen pekelné společnosti konvertovat do pozitivního stavu a zanechat za sebou tento nepřirozený způsob života. Do té chvíle to nebylo z duchovních důvodů možné. Mého daru spasení využila již značná část osazenstva pekel a jednotlivé úrovně této zóny se natrvalo vyprazdňují, ruší a deaktivují. Možnosti záchrany využili i někteří Pseudotvůrci.

Třicet let po fúzi Ježíše dle pozemského lineárního času zasáhla změna Boží povšechnosti i křídlo nejkonzervativnějších aktivátorů a udržovatelů negativního stavu. Na vlastní oči pozorují změny vedoucí k postupnému konci tohoto nepřirozeného dějství a jsou ve větší konfrontaci se světlem a Láskou, která v zesílené podobě vyzařuje do vesmíru a antivesmíru i díky spolupracovníkům Boží rodiny, kteří jsou Mojí první linií, zástupci, mluvčími a prodlouženou rukou. Mnozí z těchto andělů v tělech jsou nebo byli pod jejich vlivem, protože museli poznat vybrané aspekty zdejšího života. Pseudotvůrci se snažili velkou měrou ovlivnit a přetáhnout na svou stranu mnohé z těchto světelných bytostí spolupracujících se Mnou i v těle Jany, ale jejich snahy se vždy minuly bez účinku. Do nedávna existovaly dvě nejsilnější frakce – na jedné straně Zeus a Borog, na straně druhé Trio, v jehož čele stál Temror-Sorg, Nechtar a Endriss-Alláh. Vzájemně tak proti sobě stály dva břehy formující jednu řeku. Aby došli svých cílů, museli si v mnoha oblastech pomáhat, aby se voda této pomyslné řeky nevylila ze svého koryta a tekla jedním proudem. Po miliony let se pseudospolečnost formovala a vládci se na trůnu střídali poměrně často. Trio nestálo na nejvyšších postech od samého začátku, jak by se mohlo zdát. Protože to byli oni, kdo to započali, sledovali svůj experiment spíše z pozadí a jednotlivých sporů se přímo neúčastnili. Před ostatními působili takřka nepoznáni a svou skutečnou identitu ukazovali druhým jen výjimečně. Věděli, že jejich čas teprve přijde, a rádi si počkali na okamžik, kdy vývoj zóny vymístění dojde do doby, kdy si budou smět celé své panství podrobit. Tato trojice bytostí měla ze všech největší zkušenosti a informace o negativním stavu, jak teoretické, tak praktické. Zeus a Borog měli sice nejvíce vladařských schopností, ale nemohli své panství plně obsáhnout a pochopit. Temror-Sorg a jeho druhové byli nejvíc ze všech nad věcí a bylo v souladu s jejich plánem, že po svém uvěznění na Nibiru, což byla jedna z mála věcí, kterou skutečně nemohli předvídat, nastoupil na trůn Zeus a pomáhal mu přitom Borog. Ačkoliv Trio nevědělo, kdy vyčerpá Zeus svoji užitečnost a jeho izolovaná moc vybudovaná na strachu se zhroutí, mohli předpovídat, že tak bude učiněno ještě předtím, než dojde k jejich Druhému příchodu na planetu Nula. Nejpozději tehdy by totiž oficiálně převzali tu nejvyšší pozici, jelikož plnost negativního stavu se nemůže projevit pouze v jednom směru strachu a krutosti, jejímiž prostředky vládl Zeus a Borog, ale musí být dán prostor pro projevení všech jeho záporných elementů v rovnoměrně zastoupeném množství. V tomto případě jsou to elementy falešností, nepravd a pokroucenin, kterými teď bude vládnout Trio. Jen Temror-Sorg a spol. měli prostředky pro to, aby Zeuse v nejvyšší čas odvolali a zbavili se ho, přestože on sám o jejich intrikách neměl ani ponětí. Stala se ale neočekávaná věc. Zeus po niterném rozhovoru s naší spolupracovnicí Martinou (Siri), která se dostala do jeho srdce a vlila do něj světlo, aby byl schopen hovořit s Pánem Ježíšem Kristem, si zvolil nepokračovat ve svém negativním způsobu života a dobrovolně odešel ze zóny vymístění do limba. V tomto neutrálním stavu setrvá do konce cyklu času a pak si vybere, zda Mě přijme za jediný zdroj života. Tento akt byl velkým vítězstvím pro pozitivní stav, ale velkou ztrátou pro pekla, protože tím přišla o Pseudotvůce, jenž určoval řád celého antivesmíru. Byla to velká rána i pro Trio, poněvadž chtěli, aby Zeus vládl až do jejich Druhého příchodu na planetu Nula, přičemž po jeho odstranění z pozice krále by ho ještě využili ke svým plánům a cílům. Ztratili tedy předčasně důležitou entitu, kterou měli v plánu udržet si jako loutku až do samého konce. Protože byl jeho přítel Borog ve svém základu stejný jako jeho předchůdce, Trio mu nikterak nebránilo v tom, aby okamžitě převzal uvolněné místo po Zeusovi v domnění, že si nového krále pekel, který už vládcem kdysi býval, udrží na této pozici jen nezbytně nutný čas, aby pak byl posléze odstraněn. Jak už bylo sděleno, plnosti negativního stavu nikdy nemohlo dojít při stylu vládnutí, jaký zastávala tato dvojice. Pokračovalo se tedy dál v novém kabátu. Tato situace trvala ale pouze 9 dní lineárního času, protože 25. 2. 2017 si Borog zvolil stejně jako jeho druh odejít ze zóny vymístění do limba. Stalo se tak za spolupráce Martiny (Siri) a Moniky (Thory). Co k tomu vedlo je v souvislostech popsáno v předchozích sděleních na našich stránkách www.bozirodina.cz v kolonce Boží mise. Pro pozemského pozorovatele sledujícího toto dějství se může zdát, že tyto události se staly v příliš rychlém sledu, ale vezměte v úvahu fakt, že v peklech plyne čas daleko pomaleji v porovnání s časem pozemským, proto během těchto devíti dnů uplynula na nejniternější duchovní úrovni pekel, kde Pseudotvůrci sídlí, dlouhá desetiletí. Čím nižší dimenze, tím pomalejší plynutí času a naopak. Naproti tomu v nejvyšší dimenzi Pravého Stvoření (12D), kde žijí Prvorozenci, bytosti Mně nejbližší, čas už neexistuje.

Tehdy se společnosti zbývajících Pseudotvůrců zhostil ještě větší rozruch, než tomu bylo předtím, protože to Triu překazilo snahy a v předstihu ukončilo jejich plán mající se zónou vymístění. Nastalý chaos však rázně ukončil oficiální nástup Temrora-Sorga na post vládce pekel. Už nebyl nikdo lepší, kdo by se tam v této době mohl dostat. Dalo by se říct, že si právem vzal to, co mu náleželo. Nebyl ovšem jediný. K tomu mu pomohla Nechtar a Endriss-Alláh, nejzkušenější a nejstarší z nich. Moc byla rozdělena mezi tyto jedince rovným dílem a zbytek jejich přisluhovačů se jim musel podřídit. Přestože korunu držel Temror-Sorg, žezlo svíral Endriss-Alláh a jablko měla Nechtar. Tato trojice byla něco jako císař, král a kněžka. Vzájemně si pomáhali a doplňovali se. Záhy se ale situace lehce pozměnila, když došlo k dohodě ohledně výměny pozic mezi Temrorem-Sorgem a Endrissem-Alláhem, kdy druhý z těchto jmenovaných přijal korunu od svého druha, neboť je z nich nejstarší a nejzkušenější. Všechno proběhlo oficiální cestou a za přítomnosti zástupců všech úrovní antivesmíru. Od této chvíle bude Endriss znám už pouze jako Alláh a pod tímto jménem bude také vystupovat. Sorg bude znám od nynějška zase jako Temror a jméno Nechtar zůstává, protože ta si jej změnila už na počátku. Pseudotvůrci odhodili všechny své dřívější formy, jež je pojily se starou pozicí, když působili na ostatní z pozadí, a vstoupili do nové formy hybridů, s nimiž budou schopni vládnout nad svým panstvím a přivést negativní stav do konečné fáze, kdy se bude moci naplno projevit, aby se tak ukázala jeho šeredná podstata. Změna jejich jmen má i pseudoduchovní důvody, protože ta jsou nabita hrubovibrační energií. Alláh zůstane vládcem pekel až do konce cyklu času a není vůbec jisté, zda se ho podaří zachránit a zda přijme dar spásy a přerodu do pozitivního stavu. Ve své sentientní podstatě má zakódovány dosud nebývalé stupně zel, nepravd, falešností, krutostí, strachů a mnohých dalších. Právě těmito zmíněnými elementy bude v rovnovážném zastoupení a vzájemném propojení mezi sebou vládnou spolu s Temrorem a Nechtar. Jejich schopnosti se příchodem na tyto nové pozice ještě vylepšily a není skutečně nikdo jiný, kdo by mohl potenciál negativního stavu plně využít, projevit a dovést ke svému odhalení a tudíž i ke konci. Jakými přesnými prostředky budou vládnout, nemůže být v této době z bezpečnostních důvodů zjeveno. Budou to však prostředky nevypočitatelné a rafinované a ne každý prohlédne tyto vlky v rouše beránčím. Toto Trio se nachází nejdále ode Mne, Pána Ježíše Krista. Jsou to nejtemnější a nejzavilejší entity, jaké kdy ve veškerenstvu existovaly a čeká je dlouhá cesta zpět, pokud se tak kdy vůbec rozhodnou. Ačkoliv se toto tvrzení některým čtenářům na nižší duchovní úrovni může zdát těžko akceptovatelné, tito Pseudotvůrci (stejně jako každý v „odpadkovém koši Multivesmíru„) odvádí neocenitelnou službu celku a Stvoření by bez jejich činů nemohlo dojít odpovědi na otázku, jak vypadá život bez Boha. Velmi je miluji jako každého, ale je pouze na jejich svobodné volbě, jestli Moji lásku přijmou a budou chtít žít věčně po Mém boku. Jednou každý bez rozdílu pochopí, proč jsem toleroval tolik zla. Kdyby tomu tak nebylo, porušil bych vlastní duchovní zákony a byla by popřena svoboda volby. Existovala by pouze možnost být pozitivní. Ještě chvíli bude tato nepřirozená situace trvat, než dojde svého plodného dozrání. Do příchodu Alláha, který mimo jiné přímo stojí za vznikem islámu, se situace na této planetě bude nadále zhoršovat, ale ne pro vás, protože máte ochranu a v pravý čas převibrujete. Až přijdou ještěři z Nibiru do této 3D reality, která se propadne do pekel, stanou se nejprve mírotvůrci a vyřeší politické, ekonomické a další uměle vyvolané problémy. Jejich příchod bude provázet veškerá pompéznost a sláva za jásotu nic netušících, duchovně spících lidí. Postupně pozmění zbytky pravého Božího slova, pak jej zcela překroutí a z těchto falešností vytvoří nové světové náboženství, omlouvající páchání zla a popírající pravého Boha Pána Ježíše Krista. Po obdržení čipů a zavedení Nového světového řádu se z lidí vytratí veškerá duchovnost. Po nějakém čase bude rozpoután neskrývaný teror, dojde k celoplanetární devastaci životního prostředí a z lidí se stanou loutky ovládané na 99,9 %, kteří slepě poslouchají příkazy svých pánů a bohů. Celý tento svět se změní k nepoznání. Souběžně s tím budou prováděny mnohé pokusy armády nadlidí o napadení Pravého Stvoření. Až bude situace zcela neúnosná, společně se sem vrátíme a eliminujeme život v zóně vymístění jednou provždy. Vězte, že vše mám pod kontrolou a vše je jak má být. Vy, nejbližší spolupracovníci Boží rodiny, nemusíte mít žádné obavy o sebe ani své blízké. Do vašeho převibrování budete mít v této realitě vše potřebné k životu v klidu a dostatku. Už nebude docházet ani k častým útokům a vibračním propadům, jak jste to mnozí museli zažívat. Toto sdělení přichází pouhý den před velkou změnou na duchovní, duševní a fyzické úrovni, protože počínaje 6. březnem 2017 dochází ke globálnímu spuštění ochrany na vás, anděly v lidských tělech, aby vaše mysl nemusela čelit ovládacím programům negativních entit či samotných Pseudotvůrců. Ztratí na vás všechen vliv. Tato změna se děje v přímé souvislosti s počátkem Boží mise mezi lidmi. Bude tak navázáno na misi Ježíše před 2000 lety, odehrávající se převážně na území dnešní Palestiny. Mise druhé přímé inkarnace Jany se bude odehrávat v České republice, duchovním centru planety Země. Bitva je pro vás už dobojována ve prospěch lásky a světla, přestože ještě nějaký čas bude negativní stav trvat. Důležité je, že jste ho přemohli ve svém nitru. Děkuji za vaši loajalitu ke Mně/nám, kterou jste prokázali.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 5. 3. 2017Print Friendly and PDF