Doplnění 6

Ježíšova cesta kolem světaPřišel čas, abych vám poodhalil/a nepříliš známé skutečnosti o životě mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista, týkající se doby mezi jeho 12. až 30. rokem života. Nikdo až do nedávné doby nemohl vědět, co bylo náplní mého života v tomto období, protože neexistovalo žádné jednoznačné písemné či ústní svědectví, které by na tento časový úsek odkazovalo. Z celého dětství, mládí a dospívání Ježíše se dochovala pouze zmínka od učedníka Lukáše, zachycujícího moje setkání s lidem v tehdejším jeruzalémském chrámě ve věku 12 let. Tento okamžik znamenal první vystoupení Nejvyššího v lidském těle před zraky veřejnosti. Poté jsem se stáhl do ústraní a prožil poklidné dětství se svými rodiči v Nazaretu, kde jsem se důkladně připravoval na své pozdější působení.

Cíl mojí inkarnace na tuto planetu tkvěl především v nutnosti osobně a zkušenostně poznat všechny aspekty typického lidského života v hrubohmotném těle, později projít všemi úrovněmi pekel, zrušit dominantní vládu Pseudotvůrců nad zónou vymístění, dát všem bytostem svobodnou možnost volby a nakonec všechny zprzněné, ukradené a pošpiněné elementy negativního stavu očistit a navrátit zpět do Zdroje. V tomto neobyčejném procesu jsem nabyl/a Nové přirozenosti a stal/a se Pánem Ježíšem Kristem, jediným absolutním Stvořitelem všeho a všech. Abych získal všechny potřebné zkušenosti se životem zde, nemohl jsem se celý pozemský život nacházet jen na jednom místě. Bylo potřeba důkladně poznat všechny náboženské, pseudo-duchovní a ostatní lidské systémy, které v té době existovaly. Ve věku 18 let jsem proto odešel z domova rodičů a započal etapu rozsáhlého cestování, při níž jsem navštívil každý kontinent na planetě Nula pomocí kosmických lodí vesmírných lidí.

První cíl mé cesty byla Indie, kde existovaly již dosti rozšířené náboženské nauky – hinduismus a buddhismus, jejichž výklad a praktikování odporuje pravým duchovním zákonům a principům ode Mne. Byly založeny Pseudotvůrci stejně jako ostatní světová náboženství k tomu, aby odváděly lidské duše od jediného pravého Boha a Rodiče všech bytostí. Nejprve jsem zakotvil ve městě Váránasí na západním břehu řeky Gangy, kde jsem žil mezi prostým lidem a ústně šířil Boží slovo, zejména myšlenky o rovnosti všech lidí a o potřebě hledat Boha ve svém srdci. Uzdravoval jsem ty, kteří uvěřili v nitru, pomáhal lidi zbavovat falešné víry a konal zázraky, jež se brzy roznesly po celém kraji. Moje veřejné působení ale nebylo po chuti tehdejším správcům a vládcům této oblasti, kteří byli přímo řízeni Pseudotvůrci, tudíž proti mně podněcovali četné rozbroje. Přibližně po roce pobytu na tomto místě jsem se opět pomocí „létajícího talíře“ přesunul do oblasti Ladaku, nacházejícího se na pomezí Indie a Tibetu. Obklopen pohořím Himálaj jsem pobýval několik roků v různých klášterech, kde jsem se seznamoval s principy buddhistické filozofie, abych s ní získal co největší zkušenost a později ji byl schopen očistit stejně jako vše, s čím jsem kdy přišel do styku. Mnichům, kteří se mne ujali, jsem vysvětloval základní ideje mého učení, aby je šířili mezi ostatní lidi i po mém odchodu. Kázal jsem v klášterech i na dalších místech, opět chodil mezi prostý lid a konal zázraky. Získal jsem si zde velkou oblibu a většina těch, kteří se mnou přišli do styku, byla ochotna přijímat základní myšlenky a principy Božího slova. O působení Nejvyššího v těle Ježíše se dochovaly do dnešní doby i písemné svitky, tzv. životopis svatého Issy, jak jsem byl v této oblasti nazýván. Přibližně po čtyřech letech přišel čas tuto oblast opustit a opět se vydat na cestu.

Cílem byla Čína, poté jsem se přesunul do Japonska, kde jsem žil prostým životem další rok a získával zkušenosti s tamějším způsobem existence. Následná pouť spočívala v návštěvě dnešních Filipín a Indonésie, načež jsem zakotvil v Austrálii. Zde jsem učil domorodé Austrálce spojení se svou duší a kosmickým řádem, protože ještě nebyli připraveni na vyšší pravdu. Jejich duchovní úroveň, kterou jsem u nich pomohl rozvinout, je dodnes mnohem vyšší, než jak je tomu u potomků osadníků tohoto kontinentu, obvykle žijících ve městech na pobřeží. V Austrálii jsem se musel vypořádat s těžkými přírodními podmínkami, spal v jeskyních a okusil náročný život primitivních národů. Avšak všude, kam jsem přišel, jsem byl vítán s vřelostí a přátelstvím, protože jsem byl veden přesně k těm jedincům, do nichž jsem mohl zasadit semínka boží pravdy a lásky. S posměšky a odmítáním jsem získal bohaté zkušenosti v závěrečné části své pozemské pouti, když jsem se navrátil zpět na Blízký východ. Dalším cílem mojí cesty byly tropické ostrovy v Tichém oceánu. Postupně jsem navštívil Vanuatu, Fidži, Kiribati a četné ostrovy Polynésie. Zde jsem poznal rozličnou šamanskou kulturu zdejších obyvatel a studoval, co tento způsob života obnáší. Asi si dokážete představit, jaké pozdvižení v těchto a dalších oblastech vyvolala moje osoba, mající jiný vzhled, barvu kůže a přinášející myšlenky, které do té doby nebyly nikde k dispozici. Disponoval jsem však schopností mluvit na každého v jeho rodném jazyce, aby mi každý snáze porozuměl a měl ke mně osobnější vztah.

Když jsem opustil rozsáhlou oblast Pacifiku, zavítal jsem na velice krátkou návštěvu ledového kontinentu Antarktidy, odkud jsem připutoval do Jižní Ameriky, kde jsem poznával další druhy domorodých kultur. Nakonec jsem na Yucatánském poloostrově navštívil své milované Maye, kde se nacházela vysoce vyspělá říše se společností založenou na dodržování pravých duchovních zákonů. Mayové se sem inkarnovali obvykle z vyšších dimenzí Pravého Stvoření a povyšovali tehdy velmi bídnou duchovní úroveň planety Nula. Není náhoda ani fakt, že se jejich fyzické bydliště nacházelo poblíž oblasti, kam před přibližně 65 miliony let dopadl meteorit poslaný Pseudotvůrci, jenž způsobil masové vymírání dinosaurů, jejich nepovedeného experimentu. Až o dalších několik století po mé návštěvě došlo k úpadku mayské civilizace, do jejíhož čela se dostaly bytosti z nejnižších úrovní pekel, kteří zavedli systém živých obětí a jejich zasvěcování falešným bohům. Zároveň s tím jsem ale nechal valnou část členů této říše odvolat z této reality do 5. dimenze, aby netrpěli pod zhoršujícími se podmínkami a mohli nadále pomáhat celku. V Tikalu, tehdejším centru Yucatánu, jsem mezi „svými“ lidmi, kteří se mnou díky duchovní vyspělosti nejvíce souzněli a dokonale chápali moje božství, strávil přibližně dva roky. Jednou z posledních zastávek byla návštěva severoamerických indiánských kmenů na území dnešních Spojených států a Kanady. I jejich primitivní život byl mnohem mírumilovnější, než tomu bylo na místech, kde obyvatelstvo žilo ve městech a popíralo důležitost vstupování do nitra, čímž orientovali veškeré své úsilí pouze na hmotné věci. Indiány stihl po „objevení“ Ameriky podobný osud, jako tomu bylo u dalších domorodců, kteří kvůli rozpínavosti tehdejších velmocí násilně přišli o svůj životní prostor a v mnohých případech byli přinuceni přijmout konzumní způsob života.

Svou cestu kolem světa jsem završil návštěvou západní Evropy, na jejímž území se rozprostírala Římská říše. Tehdejší svět a jeho prostředí se diametrálně lišilo od toho, jak vypadá v dnešní době. V období před dvěma tisíci lety žilo na této planetě přibližně 200 milionů lidí, z toho se většina z nich soustřeďovala na oblast Středomoří, severní Afriky, Blízkého východu a východní Asie. Drtivá většina povrchu zůstávala zcela nepoznamenána činností člověka, tomu odpovídala i tehdejší bohatost přírody a organismů v ní žijících. Krátce před 30. narozeninami jsem doputoval zpět do Judska. Zde začíná již známá část mého života popsaného ve čtyřech Evangeliích. Na Blízký východ jsem se navrátil po dlouhých dvanácti letech jako jediná osoba, jež procestovala celý svět a měla zkušenost s mnoha jeho obyvateli a různými lidskými systémy. Nikdo tehdy nebyl schopen přijmout tuto skutečnost, proto jsem vždy svým blízkým při otázce, co jsem dělal v mládí, odpovídal, že jsem ostatní učil boží lásce a pravdě tam, kde to bylo potřeba, a sám jsem se učil všemu, co zde život obnáší. V krátkém přechodném období se kolem mě seskupilo dvanáct nejbližších spolupracovníků (učedníků), toho času duchovně nejvyspělejších duší inkarnovaných na této planetě, povolaných sem k tomu, aby stáli po mém boku a pomáhali mi v šíření Božího slova. Doprovázela mne i tehdejší manželka Marie Magdalena, s níž jsem zplodil dceru Sofii. Takto byla založena tzv. Kristovská pokrevní linie, přetrvávající až do současnosti. Během tří roků, jimž předcházela dvanáctiletá část přípravy na plnění poslání v Jeruzalémě a okolí, jsem hlásal mír a lásku pro všechny lidi, představil Boha jako absolutně milující a odpouštějící bytost vidící do srdce každého jednotlivce, která bez rozdílu miluje všechny své děti. Po ukřižování bylo mé tělo odneseno do skalního hrobu. Třetí den Marie nalezla prázdný hrob. Zjevil jsem se jí už v astrálním těle, kdy jsem jí řekl, aby se mne ještě nedotýkala, protože jsem postrádal hmotnou podobu. Na konci třetího dne jsem Ježíšovu duši nechal přesunout do hmotného tělesného duplikátu a pobýval v něm 40 dnů, po jejichž uplynutí jsem vstoupil do multidimenzionální kosmické lodi (zahalené v oblaku páry) a tuto realitu opustil.

V těle Ježíše jsem na tento svět snesl dar milosrdenství a spásy, položil základy k pozdější eliminaci negativního stavu. Mise mojí první přímé inkarnace pokračovala i po odchodu z planety Nula, kdy jsem prošel všemi úrovněmi pekel, zrušil dominantní vládu Pseudotvůrců a separoval je od jejich vládnoucích pozic. Na konci této dlouhé cesty splynula do té doby relativní duše Ježíše s absolutní božskou podstatou. Od té doby je mé pravé a jediné jméno Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, kdy včlením do absolutní povšechnosti i duši druhé přímé inkarnace Jany a našich dvou dětí, které se nám narodí na Nové Zemi v 5. dimenzi. Právě s Janou a naším týmem nejbližších spolupracovníků pokračujeme v Boží misi, tentokrát na zcela jiné úrovni, místě a čase. Před zformováním týmu Boží rodiny i moje ženská podstata prošla dvanáctiletým výcvikem (2003 – 2015), během nějž v izolaci studovala dění na této planetě a zároveň zažívala četné duchovní zkoušky. Během třech roků k ní byli přivedeni nejbližší spolupracovníci, pomáhající v šíření knih Nového Zjevení a dalšího aktuálního Božího slova. Po blížícím se převibrování na Novou Zemi budeme pokračovat v naší činnosti, jež se už nebude omezovat pouze na tuto realitu, ale bude prostupovat i dalšími dimenzemi Pravého Stvoření a zóny vymístění. Na planetu Nula se ale budeme orientovat nejvíce. Až do rozdělení lidstva sem budeme chodit v nových tělech, cestovat po světě, šířit obě dávky Nového Zjevení ve všech hlavních jazycích a seznamovat připravené lidi s nejvyšší dostupnou pravdou přímo ze Zdroje všeho života. Nejen ze vzájemných souvislostí obou misí Pána Ježíše Krista vyplývá, že čas do přemístění Jany a jejích nejbližších do Duchovního centra Boží rodiny (DCBR) se nezadržitelně krátí a je už velmi blízko. Tato událost, na níž čeká obrovské množství bytostí z pozitivního stavu, výrazně urychlí transformaci Země a jejího lidu při jeho návratu domů.

Děkuji všem spolupracovníkům, kteří pomáháte urychlovat konečnou eliminaci negativního stavu. Velmi vás všechny miluji a těším se s vámi na věk lásky, světla, radosti, vzájemného setkávání a všeho, co dělá život v Pravém Stvoření příjemným a harmonickým.

V psaní Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a dalšího Božího slova budeme pokračovat na Nové Zemi v 5. dimenzi.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 15. 3. 2018Print Friendly and PDF