Doplnění 7

Spojitost českého národa s misí Boží rodinyPřestože jsme v závěru Doplnění 6 uvedli, že v psaní této knihy budeme pokračovat na Nové Zemi, okolnosti božího plánu si v tomto čase vyžádaly uveřejnění ještě dvou dalších kapitol, které je potřeba v multivesmírném vědomí ukotvit v závěru přípravné etapy Mise Boží rodiny, než se Bohyně Jana a někteří spolupracovníci přesunou do 5. dimenze. Tato kapitola v roce 100. výročí existence Československa poskytne výklad duchovně-historického pozadí tohoto státu, shrne důležitost pozice, kterou český národ zaujímá vůči celku a také přinese odpověď na otázku, proč se Moje ženská podstata vtělila právě na toto území.

Český národ byl dávno před svým vznikem předurčen k tomu, aby se stal duchovním centrem světa, kde bude ve hmotě probíhat naše nejdůležitější Boží mise, na níž závisí osud celého Multivesmíru. Protože Já, Pán Ježíš Kristus mám absolutního ducha, existuji ve všeobsáhlém stavu 13. dimenze, kde neexistuje lineární čas tak, jak jej znáte v této omezené realitě. Ve Stvoření probíhá vše současně a najednou, ačkoli si každá částečka od atomu až po celek prochází postupným vývojem. Tento proces postupného nastávání a růstu se děje od doby, kdy jsem stvořil první relativní bytosti. Obyvatelé pozitivního stavu, kteří sledují dění v zóně vymístění, si jsou vědomi bezchybné dokonalosti Mého plánu, spočívajícího v konečném osvobození všech bytostí, které se prozatím odvrací ode Mne. Tento plán vychází z důležité dohody učiněné mezi Stvořitelem a ostatními relativními entitami, než mohla všechna zla a nepravdy vejít do svého jsoucna a bytí. Nejdůležitějším bodem dohody byl slib, že negativní stav nebude trvat nad rámec jednoho cyklu času a poté, až splní svůj účel, nebude už nic bránit rozkvětu a plné nádheře Multivesmíru, která nastane v nové etapě radostného tvoření nekonečných variací života a forem lásky. Nejen na této planetě Nula, ale v celém antivesmíru má každý více či méně deformované vnímání, zúžené chápání a jeho mysl je neustále ovlivňována programy entit porušujících duchovní zákony. Díky této skutečnosti jen velice málo duchovně probuzených jedinců na Zemi/Nule dokáže pochopit dokonalost Božího plánu, jelikož čtenářů knih Nového Zjevení není mnoho. Nikdo jiný nemůže chápat, proč je tolerováno všechno zlo a utrpení, když jsem všemohoucí a mohl bych tomu učinit okamžitý konec. Pokud by k tomu došlo ještě před nezbytným, ale krátkým vítězstvím negativního stavu v antivesmíru, celé Stvoření by podlehlo sebedestrukci, protože by nebylo jiné volby, než být navěky pozitivní. Vše je otázkou svobodné vůle. Přímí účastníci tohoto experimentu chtěli sami dobrovolně zakusit, jaké to je žít v odloučení od Boha. Drtivá většina duchovně se probouzejících lidských tvorů se ještě nemůže smířit s uveřejňovanými informacemi od spolupracovníků Boží rodiny. Agenti negativního stavu, ateisté, materialisté, ale i ti, kdo už se nachází v počátcích své cesty vzestupu a přijdou s námi do styku, občas různými způsoby napadají naše spolupracovníky a svými stále uzavřenými srdci, jež nedokážou vycítit pravdu, odsuzují nejen naše působení a Boží slovo s nejvyšším stupněm pravdy, ale i výše zmíněnou dokonalost Božího plánu, kterou nemohou plně pochopit. Na jeho základě bude každý jednou osvobozen od zajetí zel a nepravd, spasen a začleněn tam, kde se nacházel před tzv. Pádem, přestože do té doby uplyne ještě mnoho vody. Každá sentientní entita se pak bude vyvíjet v trvalém přijetí, lásce, radosti, hojnosti. Vše, co se děje, je v naprostém pořádku, není se třeba obávat selhání jednotlivce i celku, protože mám vše pod kontrolou.

Abych připravil podmínky pro život v plnosti pozitivního stavu a nedopustil zkázu Stvoření, musel jsem k tomu podniknout patřičné kroky. Nebudu zde již hovořit o nezbytnosti narození Ježíše a Jany, o fúzi s absolutnem a dalších věcech již dříve zjevených a dostupných na jiném místě, ale zaměřím se na to nejpodstatnější, co tato kapitola obnáší: fyzické útočiště Pána Ježíše Krista v tělech muže a zejména ženy. Protože vím vše, co se kdy od věčnosti do věčnosti stane, měl jsem dávno předtím, než započal proces tvoření, vypracován důležitý plán životů obou Mých přímých inkarnací, stejně tak jako zázemí, kde by efektivně plnily svá poslání. Do mužského těla Ježíše Krista jsem se inkarnoval 21. 3. 7 let před novým letopočtem. Bylo zapotřebí, abych přišel na území židovské rasy do tehdejší Judeje. Právě Židé jsou posledními přímými potomky Pseudotvůrců a mají ve svých genech zabudován ten nejvyšší možný stupeň zel a nepravd. Po vyjmutí, očištění a opětovném poskládání elementů a zbožštění tohoto hrubohmotného těla, které jsem svým pobytem na Nule získal, jsem opanoval zónu vymístění a Pseudotvůrci ztratili valnou část své dosavadní moci. Genový fond této rasy byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem se stal právě Židem. Není náhoda, že mají výsadní postavení i v dnešní době, které se zlepšilo ještě více po uměle vyvolané druhé světové válce. O tomto tématu ale až později. Právě z jejich řad pocházejí ti nejmocnější vládci tohoto světa, řízení ještě negativnějšími vládci pekel, kteří kontrolují veškerý tok financí, drancují a nespravedlivě rozdělují přírodní bohatství planety, odvrací se od pravého Boha a postupně zavádějí Nový světový řád (NWO).

Budoucí osud města Jeruzaléma, dnešního státu Izraele, Palestiny, Egypta a okolí Blízkého východu, kde jsem před více než dvěma tisíci lety působil, není na rozdíl od osudu České republiky v souvislosti s Boží misí spjat na všech třech úrovních (duchovní, duševní a hmotné), ale pouze na té nejniternější – duchovní. Později vysvětlím, proč u České republiky dominují všechny tři úrovně v rovnovážném zastoupení. Jak už bylo sděleno, důvod působiště Ježíše v této zeměpisné oblasti byl zejména proto, aby na sebe vzal tělo s nejvíce zatíženou DNA a později ho přeměnil na ryze čisté a božské. Protože jsem předvídal, že elity zneužijí odkaz Kristova učení (tzv. pravé křesťanství) trvajícího přibližně do 3. stol. n. l., než bylo překrouceno a přeměněno v církev řízenou pekly, zajistil jsem podmínky pro sepsání Bible, která je napsána duchovním kódovaným jazykem s vlastním významem, který je vysvětlen v knihách Nového Zjevení s Petrem D. Francuchem. Na tomto místě připomínám, abyste nezapomněli, že jako Stvořitel všeho a všech jsem nikdy nikoho nepodněcoval k vytvoření žádného náboženství (ani křesťanského), jejichž následovníci jsou drženi ve strachu, nejistotě a dezinformacích. Přítomnost pravého Božího slova v Bibli zajistila, že lidstvo bylo schopno přežít až do dnešních časů, aniž by se s planetou propadlo hlouběji do zóny vymístění, odkud by nebylo schopno navrátit se zpět do pravého Stvoření. Protože jsem díky Své prozřetelnosti věděl, že několik století po ukřižování Ježíše dojde poskoky Pseudotvůrců k založení dalšího falešného náboženství – islámu, jenž bude stát ve střetu s Mým původním učením a agresivně se bude šířit na další kontinenty, bylo potřeba vybudovat v jeho bezprostřední blízkosti, ještě před samotným založením islámu, pevnou základnu se zrnky duchovní pravdy pocházející ode Mne. Tato pravda zaznamenaná v Novém zákoně nemohla být v průběhu historie nikým zneužita, jelikož doslovný význam Mých idejí, které byly do této knihy vloženy, poprvé přineslo až Nové Zjevení Pána Ježíše Krista na konci 80. let 20. století. Pokud by nebyly poskytnuty a zaznamenány Mé ideje ve Svaté knize, které jsem hlásal před 2000 lety na Blízkém východě, z nichž bylo později s nečistým záměrem vytvořeno křesťanské náboženství, islám by už ve středověku zaplavil celou Evropu a pravé Boží slovo by se nemohlo nikde uchytit, poněvadž by bylo zcela vymýceno. Tím jsem dle dokonalého plánu nepřímo usměrnil expanzi islámu směrem do Arabského poloostrova a do severní Afriky, nikoliv však na evropský kontinent. Zde stihl zapustit kořeny jen krátce na Pyrenejském poloostrově, později na Balkáně. Zbytek byl před jeho dravými spáry až do dnešních dnů uchráněn. V současnosti ale už naplno probíhá řízený přesun milionů muslimů do Evropy, kteří mají po rozdělení lidstva za úkol rozpoutat celoplošné násilí vůči původnímu obyvatelstvu, ale také podpořit sociální, ekonomický, politický a kulturní rozvrat této části světa. Moje ochrana střední Evropy před nežádoucími vlivy v pravý čas podnítila úspěšný vznik a vývoj nově se utvářejícího českého národa, postaveného na čistých a vznešených hodnotách, který Mně poskytne fyzické útočiště, abych se tak mohl inkarnovat roku 1957 na tuto planetu podruhé, tentokrát do ženského těla.

Nebudeme se zde zabývat chronologickým popisem historie, jelikož v této realitě platí, že historii píšou vítězové (zatím je to negativní stav), tudíž lidské dějiny jsou povětšinou falešné, zcestné a poupravené. Kdo chce o historii poznat pravdu, musí zapomenout na vše, co se naučil ve školách, přečetl v knihách, slyšel v televizi apod. Zaměříme se pouze na ty nejdůležitější okamžiky, přímo spjaté s právě probíhající Boží misí. Roku 863 došlo k příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Přestože byli vysláni pod hlavičkou církve, šlo o anděly v lidských tělech poslaných přímo Mnou, aby vykonali důležité poslání spočívající v položení pevných základů tohoto slovanského národa. Po několika staletích složitého formování státu, který musel čelit mnohým násilným přepadením, intrikám a konfliktům všech možných druhů, došlo k přechodnému zklidnění situace. Z knížectví se stalo království, v jehož čele se vystřídalo několik dynastií, z nichž nejvýznamnější byli Přemyslovci, později Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové. Jedním z nejdůležitějších andělů z nebes, který přijal roli panovníka českých zemí, byl Karel IV. Právě on pozvedl všechny životní aspekty tohoto státu, včetně těch duchovních. Dokázal stabilizovat a sjednotit ducha národa a po celou dobu své pozemské pouti jej ochraňoval a zušlechťoval do podob čistých ideálů. Karlem IV. zhotovená Svatováclavská koruna obsahuje v křížku na svém vrcholu trn z Kristovy koruny. O jeho umístění jsem se postaral přímo Já, Pán Ježíš Kristus, když jsem tento trn z Jeruzaléma přemístil na území Prahy pomocí lodí vesmírných lidí, kde byl o mnoho století později zasvěcenými lidmi objeven, aby mohl být do koruny zasazen. Jeho přítomnost na tomto královském klenotu má hluboký význam, jaký si nedovedete zatím představit. Od dob jeho zhotovení probíhal vývoj Českého království už stoprocentně dle Mého plánu a pod boží ochranou, aby přežilo věky těžkých zkoušek, poroby a útlaku na úkor silnějších národů vedených Pseudotvůrci a jejich přisluhovači, majících již od dávných dob za úkol zničit ho a srazit na kolena, aby tak nikdy nemohlo dojít k transformaci lidstva. To bych však nikdy nedopustil, proto jsem už od dob vzniku tohoto státu posílal na jeho území spolupracovníky z různých dimenzí pozitivního stavu. Od roku 1346, kdy došlo k zasazení trnu do Svatováclavské koruny, je tento národ už pod úplnou ochranou před všemi vlivy, jež by přímo ohrožovaly jeho existenci, protože od poloviny 14. století do poloviny 20. století, kdy došlo k narození Mojí druhé ženské inkarnace, probíhaly nejdůležitější přípravy pro počátek Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

Když o několik století později došlo k nástupu Habsburků, ztratil český národ svou původní svrchovanost. Tím se dostal pod nadvládu Rakouského císařství, z něhož v roce 1867 vzniklo Rakousko-Uhersko. Nastal úpadek hrdého cítění po staletí pěstovaného kolektivního ducha. Tehdejší elity si byly už dávno vědomy jeho význačného postavení. Když Pseudotvůrcům nevyšel plán zničit království křižáckými výpravami, mnohými válkami, mocenskými souboji, politickými intrikami, uměle vyvolanými hladomory, krvežíznivostí církve maskující se do služebníka Boha, rozhodli se jej rozvrátit zevnitř dosazením habsburských panovníků ve vhodné chvíli, když v bitvě u Moháče zemřel Ludvík Jagellonský. Po dobu téměř 400 let se elity snažily obklíčit a podkopat český lid. Byla mu vnucována germánská kultura, přičemž byl kladen důraz na to, aby Němci prosazovali na území cizího státu stále důrazněji svoji roli a utiskovali jeho obyvatele. Doba habsburské nadvlády byla nejdéle trvající etapou temna. Protože jsem nemohl dopustit zkázu českých zemí, i v tomto těžkém období jsem posílal na území Bohemie světelné spolupracovníky z vyšších dimenzí, aby mu postupem času pomohli k jeho obnově. Češi se díky Mé ochraně a pomoci přicházející ze všech stran dokázali ze všech nastražených překážek vymanit, překonali velice závažné problémy a dokázali se znovu postavit na nohy, doslova povstali jako fénix z popela. Doba národního obrození byla klíčová, protože tehdy došlo k velmi výraznému posunu, jenž později vyústil až k položení základů obnoveného státu. Od poloviny 19. století docházelo ke zvýšenému přílivu čisté boží lásky a energie, která obnovila všechny dříve ztracené ideály národního cítění. Proces s tím spjatých velkých změn se na fyzické úrovni naplno projevil v roce 1918, kdy došlo ke konci dlouhotrvající nadvlády cizí mocnosti a vzniku Československa, tvořeného zeměmi Čech, Moravy, Slezska a bratrským národem Slováků. K východní části republiky se přidala i Podkarpatská Rus, v roce 1945 připojená k Sovětskému svazu.

Období let 1918 – 1938 je spojeno s technickým a průmyslovým rozvojem. Nová republika tehdy patřila k nejvyspělejším zemím světa a dosahovala velkého respektu i známosti takřka ve všech koutech planety. Její obyvatelé se těšili poměrně vysoké životní úrovni a duch národa mohl opět volně dýchat. Nebylo mu však dopřáno dlouhého rozkvětu. Nástup Adolfa Hitlera je spojen s velkými změnami po celé Evropě. Tato loutka v rukou iluminátů se měla postarat o rozpoutání dosud největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Druhá světová válka byla ve svém pozadí iniciována vlivnými a velmi bohatými židovskými rodinami, tzv. sionisticko-kabalistickou skupinou, tvořící hlavní osu vládnoucích elit nad západním světem. Tato skupina se postarala o dosazení Hitlera na místo kancléře, aby pak všemi náležitými prostředky, jakých se mu z těch nejvyšších míst dostalo, založil Třetí říši a rozjel válečnou nacistickou mašinérii. Zároveň s tím však ta samá skupina vlivných židovských rodin financovala i veškerou válečnou mašinérii USA, Velké Británie, Francie a všech ostatních, kdo bojovali proti nacismu. O financování Sovětského svazu se podělili sionisté se skupinou Bílého draka, jež se také postarala o vpád Japonského císařství do Tichomoří.

Československo se po vykonstruované Mnichovské dohodě, kdy bylo zrazeno svými „spojenci“ Francií a Velkou Británií, postupně dostalo pod sílící vliv Třetí říše. Po zabrání pohraničí, později následovaném vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava, došlo k dalšímu období temna. Nebylo však souzeno Hitlerovi vyhrát, a tak navěky ovládnout celou Evropu, vyvraždit všechny „podřadné“ národy a dobyté území zalidnit germánskou rasou. Elity měly dobře naplánované všechny kroky dopředu, tudíž jejich plán spočíval i v konečné porážce nacistického Německa. Hitler dostal příkaz nejprve obsadit většinu kontinentu, podmanit si jednotlivé národy a rozpoutat v nich strach, úzkost a odevzdanost. Negativní entity vládnoucí nad planetou Nula získávají přísun energie ze všeho, co podporuje zlo a utrpení. Proto byl vydán rozkaz zaútočit na Sovětský svaz a nechat dojít frontu až před brány Moskvy. Poté se v této velké hře karty plánovitě obrátily a od této chvíle začala vítězit Rudá armáda. Válka za sebou zanechala zdecimované obyvatelstvo mnoha zemí, zničenou infrastrukturu, přinesla ekonomický kolaps, rozvrat všech stávajících hodnot, desítky milionů mrtvých na obou stranách a v neposlední řadě také pomohla zachovat status quo, ve kterém si negativní stav libuje. Podobný průběh války probíhal i v Tichomoří, kdy Japonci obsadili většinu pacifických ostrovů, ale posléze byli „zahnáni“ zpět. S celým tímto dějstvím bylo do detailů počítáno, není však účelem této kapitoly dopodrobna se věnovat skutečným důvodům a výsledkům druhé světové války. Oslabené národy po válce ztratily svoji původní důstojnost a suverenitu. I proto jejich zaprodané vlády dopustily, aby se staly vazaly nadnárodních spolků různých druhů (NATO, Varšavská smlouva, RVHP, EU,…), přičemž dle hesla „rozděl a panuj“ elity iniciovaly bipolární rozdělení světa na Západ a Východ. Nadnárodní unie a spolky všeho druhu v blízké budoucnosti poslouží k dotvoření poslední fáze po desetiletí budovaného Nového světového řádu. Jedním z hlavních důvodů, proč bylo židovskými vládnoucími rodinami proti samotným obyčejným Židům podníceno za druhé světové války násilí, byl fakt, že po jejím skončení měl vzniknout nový stát – Izrael, který by ospravedlnil koncentraci příslušníků židovské víry na jednom místě v citlivé zeměpisné oblasti, kde se střetávají vlivy mnoha národů s odlišnými kulturami. Izrael je loutkou USA a napomáhá k destabilizaci na Blízkém východě, protože je zodpovědný za podnícení ozbrojených konfliktů nejen s Palestinou a dalšími arabskými sousedy. Situace poraženého Německa byla zneužita proti ostatním národům, což se v plné míře projevuje hlavně v současnosti. Přestože holokaust proběhl, byl po svém skončení nadmíru zveličován. Obyčejní Němci kvůli němu mají dodnes výčitky svědomí, proto tak otevírají dveře muslimským přistěhovalcům. Tato situace samozřejmě nahrává loutkovodičům do karet a usnadňuje jim situaci, protože řadové obyvatelstvo, cítící vinu za svou minulost, nevidí důvod, proč by se mělo migrantům bránit, naopak invazi muslimů, netušíc, o co tady ve skutečnosti jde, raději schvaluje.

Obnovené Československo čekalo více než čtyři desetiletí komunistické nadvlády. Pseudotvůrci nemohli dopustit, aby byl tento národ svobodný a nezávislý, jak tomu bylo krátce po roce 1918, proto se dostal do sféry zájmů Sovětského svazu. Komunistická totalitní ideologie byla kromě jiného zaměřena i na vymýcení zbytků pravé duchovnosti, jež v lidech stále ještě přebývala. Socialistické zřízení a jeho chod života byl orientován na hmotu, přízemnost, ateismus, popíral existenci Boha. Nejtěžší období komunistických perzekucí se odehrávalo v 50. letech 20. století. V jejich druhé polovině, kdy byla situace už o něco lepší, přišel dlouho očekávaný čas, pro nějž byl tento národ předurčen, aby se stal fyzickým domovem Mě, Pána Ježíše Krista, absolutní bytosti, Stvořitele všeho a všech, Jehož/Jejíž ženská podstata se oddělila do relativní formy a zrodila se do tohoto světa. Správně Mne proto vnímejte jako oboupohlavní bytost, v jejímž absolutním stavu jsou v harmonii a rovnováze zastoupeny mužské i ženské prvky, bez nichž by nebylo možné na věčnost tvořit další bytosti.

Jana Kyslíková, Moje druhá přímá inkarnace, se narodila 6. 3. 1957. Tímto aktem započal Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který bude trvat až do konce tohoto zkráceného cyklu času, kdy dojde k eliminaci negativního stavu. Za místo jejího pozemského pobytu jsem vybral Ústí nad Labem, kde je nejvíce patrný střet pozitivních a negativních vlivů. Na jedné straně zde najdete mnoho přírodní krásy, kterou nejvíc umocňuje údolí Labe, v němž je toto město zasazeno. Na straně druhé se zde nacházejí ošklivé chudinské čtvrti s kriminalitou, ruiny, pozůstatky po průmyslu a trvalé šrámy na životním prostředí, jaké zde zanechalo jeho drancování.

Nyní vysvětlím, proč je osud České republiky v souvislosti s Boží misí spjat na všech třech úrovních – duchovní, duševní (zprostředkující) a fyzické.

1) Duchovní úroveň:  Vývoj českého národa probíhal pod Mým vedením a ochranou, aby byly zajištěny veškeré podmínky potřebné pro uskutečnění vyvedení části lidstva do pozitivního stavu. Transformace se týká celé planety, ale toto duchovní centrum světa zastřešuje a sjednocuje všechny aktivity pro vzestup člověčenstva do pravého Stvoření. Hlavní město Praha na své duchovní úrovni ukotvuje paprsek čisté boží Lásky, propojuje nebe se zemí a rozlévá tuto živou boží energii do všech koutů Země/Nuly, čímž výrazně pomáhá vyvažovat negativní energie. Zesílená ochrana tohoto území před vnějšími i vnitřními rušivými vlivy bude trvat až do rozdělení lidstva.

2) Duševní (zprostředkující) úroveň:  Lid této slovanské země musel od počátku své existence čelit těžkým zkouškám, zažil věky poroby, ožebračování a útlaku na úkor silnějších národů. Přesto se vždy vzchopil a jako fénix z popela vzlétl v nové a silnější podobě vstříc nadějným zítřkům. Stejně jako Ježíš, jenž musel trpělivě snášet všechna příkoří, velké duševní a fyzické bolesti; a stejně tak jako Jana, která musela zažít tisíce duchovních zkoušek na hranici snesitelnosti, prokazovat důvěru v Můj dokonalý plán, poznat bolestné podvody ze strany bližních, snášet útoky negativního stavu na svou osobu a prožít další těžké životní situace; tak i český národ si prošel úzkou a trnitou cestou vedoucí do Ráje. Tyto životní cesty obou Mých inkarnací i ducha národa vedly a nadále vedou k jejich úplnému osvobození od všech aspektů a omezení negativního stavu, stejně tak jako vedou k záchraně celého Multivesmíru, aby došlo v nadcházejícím cyklu času ke spuštění plnosti pozitivního stavu. Zatímco Ježíš Kristus po svém ukřižování vstoupil do pekel, kde každému ukázal možnost změny, aby po skončení svého poslání splynul s boží povšechností; Jana Kyslíková se po napsání druhé dávky Nového Zjevení a po vybudování týmu Boží rodiny přestěhuje se svými spolupracovníky do Duchovního centra Boží rodiny, nacházejícího se na Nové Zemi v 5. dimenzi. Poslední neoddiskutovatelný fakt, vztahující se ke zprostředkující úrovni, se týká existence celosvětového jazyka na Nové Zemi. Je to právě čeština, která se bude využívat pro komunikaci mezi všemi obyvateli v nové, pozitivní realitě této planety. Jakožto nejvýstižnější a nejušlechtilejší jazyk ze všech byla stvořena přímo Mnou, Pánem Ježíšem pro tento vznešený úkol. Před mnohými staletími byla skrze Mé vyslance přenesena do české kotliny, aby se pod Mým dohledem vyvinula do současné podoby. Nyní bude sloužit jako dorozumívací prostředek pro všechny bytosti, které budou žít ve vyšším vibračním stupni Země. Čistá esence národa českého tedy nezahyne, ale bude znovuzrozena, aby se mohla tentokrát již bez nátlaků a omezení rozvíjet a v plné nádheře vzkvétat do nových podob.

3) Fyzická úroveň je s touto Misí spjata proto, že Já, Pán Ježíš Kristus jsem na tomto území přítomen/přítomna v lidském těle ženy. Zde jsem se vtělil/a, vyrůstal/a a prožil/a všechen čas vyměřený pro Svůj pobyt na planetě Nula. Přestože zde ve hmotném těle po startu Mise Boží rodiny již nebudu trvale bydlet, naše působení z 5. dimenze se bude stále nejvíce orientovat na území Česka a Slovenska. K tomu se vztahuje i skutečnost, že právě zde je v hrubohmotných tělech přítomna nejvyšší koncentrace bytostí z různých dimenzí pozitivního stavu, které individuálně spolupracují na vyvedení části lidstva do pravého Stvoření. Některé z nich patří do tzv. Kristovské pokrevní linie, jsou tedy dávnými biologickými příbuznými Ježíše Krista a Marie Magdaleny, jejichž potomci se v průběhu staletí rozšířili na všechny obydlené kontinenty světa.

Naproti tomu, budoucí osud Jeruzaléma a dalších zemí, kde jsem v těle Ježíše Krista působil, není a nemůže být s Boží misí spjat na všech třech úrovních. Důvody pro vtělení se do této geografické oblasti byly ryze duchovního charakteru.

Od konce 60. let 20. století docházelo k dalšímu zvýšenému přílivu boží energie z centra vesmíru, která způsobila velké změny ve vědomí lidí. Došlo k mnoha významným posunům v politice, kultuře, vztazích mezi lidmi. V zemích tehdejšího východního bloku docházelo stále častěji k snahám prosadit změnu režimu, který utlačoval své obyvatele. V Československu došlo k většímu uvolnění a nadějným vyhlídkám na změnu. Vývoj událostí vedlo v tzv. „Pražské jaro 1968“, které však bylo násilně ukončeno okupací vojsk Varšavské smlouvy. Vedení Sovětského svazu v žádném případě nechtělo připustit uvolnění poměrů, po němž by následoval kapitalistický převrat řízený z USA, proto rozhodlo o přímé vojenské intervenci. Protože elity musejí v rámci svých úkolů zadaných Pseudotvůrci plánovat daleko dopředu a postupovat tak, aby byly jejich snahy co nejméně nápadné, dostali globalisté už na počátku 70. let příkaz pro postupnou demontáž bipolárního světa se dvěma supermocnostmi. Zatímco v té době probíhala v socialistické republice tzv. normalizace, stínová vláda v zákulisí horlivě připravovala divadlo o konci komunistické éry. V ČSSR proces politických a ekonomických změn odstartovala r. 1989 Sametová revoluce, která ovšem nebyla revolucí, ale předem naplánovaným převratem, na jehož iniciování se podílely tajné služby USA a SSSR. Obrazně řečeno se sundaly staré kabáty, aby se mohlo nerušeně pokračovat v novém převleku dál. Nejvýraznější roli zde sehrál Václav Havel, jenž posloužil jako loutka a nastrčená figurka pro veřejnost. Během krátkého období došlo k přeorientování na kapitalismus a nastal přechod pod vliv Spojených států. Elitám při budování NWO nevyhovovala pozice silného Sovětského svazu, proto bylo pod vedením Michaila Gorbačova rozhodnuto o jeho rozložení a přeměnu v Ruskou federaci. V souladu s duchovním plánem slovenského národa, který měl prožít vlastní samostatnost, došlo roku 1993 ke vzniku dvou samostatných státních útvarů – České republiky a Slovenska. Na konci století republika vstoupila do vojenského spolku NATO, aby se o několik let později tato země připojila k Evropské unii (2004). Tyto činy a mnohé další události, jež se od konce komunistické éry až do současnosti staly a dějí, slouží k ještě rychlejšímu odebírání občanských svobod pod rouškou demokracie, podrývání státní suverenity, prosazování represivních zákonů, převzetí kontroly nad všemi aspekty života. Otěže moci se přesunuly do sídla EU v Bruselu, který urychluje zavádění novodobé totality v této části planety. Stejně jako v Evropě, i jinde ve světě dojde po příchodu falešných bohů k povinnému čipování, jež bude mít za cíl pohodlné ovládání lidí na 99,99 %.

Ochrana tohoto území před uměle vyvolanými negativními vlivy bude trvat až do rozdělení lidstva. Pak už by bránila nezbytnému vítězství negativního stavu ve 3. dimenzi, který bude po své plné manifestaci eliminován. Nebuďte rozmrzelí nad tím, že i Bohemii čeká v této realitě stejný osud. Život je věčný, pouze jeho forma se mění. Jak už víte, duch národa bude existovat dál, posune se na vyšší celoplanetární úroveň v pozitivním stavu. Mise Boží rodiny se fyzicky nebude omezovat pouze na Českou republiku, ale vzhledem k tomu, že jde o duchovní centrum světa, zde bude nejvíce působit, a to až do poslední vlny převibrování pozitivních lidí ze 3D do 5D. Od převibrování Mojí přímé inkarnace Jany na Novou Zemi budeme mít možnost cestovat zcela bez omezení za kýmkoli do všech koutů světa i mimo něj pomocí teleportační brány (Bifrostu) a kosmických lodí.

Děkuji světelným spolupracovníkům všech národů planety Země za nezištnou pomoc při transformaci lidstva. Velmi vás miluji.

Váš Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 1. 11. 2018Print Friendly and PDF